emülsiyon tipinin tayini

Report
ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ
EMÜLSİYON SİSTEMLER-II
Hazırlayan
Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN






FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
EMÜLSİYONLARDA YAPILAN KONTROLLER
Damlacık büyüklüğü ve dağılımı
Emülsiyon tipinin tayini
Tat kontrolü
50oC’ye dayanıklılığı
Santrifüje dayanıklılık
Reolojik ölçümler
2
 Zamana-bağlı, Non-Newton akış
 Dış faz- Non-Newton veya viskoelastik davranışlı
 Damlacıkların seyrek ve birbirinden uzak olması ile viskozite düşer
- iç faz hacmi % 60-70 üzerinde, psödoplastik akış
- iç faz hacmi % 85-90’ın üzerinde, viskoelastik özellikler
 Polidispers emülsiyonlar  aynı damlacık iriliği ortalamasına sahip
monodispers sistemlerden daha düşük viskoziteye sahip
3
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
REOLOJİK ÖZELLİKLER
 Genel olarak dış fazlarıyla seyreltilebilir
 Nikel veya porselen spatül ısıtılır ve emülsiyona batırılırsa spatül dış
fazla ıslanır
 Yağda ve suda çözünebilen boyalar yardımı ile tayin; boyamadan
sonra mikroskopta incelenerek tipi tayin edilir,
 Elektriksel iletkenlik yöntemi
- y/s emülsiyonların elektrik iletimi kuvvetli
- s/y emülsiyonların elektrik iletimi zayıf
 Mikroskopla bakıldığında, y/s emülsiyonu, s/y emülsiyonuna oranla
daha net
4
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
EMÜLSİYON TİPİNİN TAYİNİ
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
STERİLİTE
 Yalnızca parenteral uygulamalarda
5
Renk, koku, görünüş, viskozite ve emülsiyon tipi değişebilir
Oksidasyon, redüksiyon ve kimyasal parçalanma olabilir
Yağlı faza polietakrilat ve polimetil metakrilat eklenir
 Sulu faza polietilen glikol ve polipropilen glikol eklenir
 Proteinler veya hidrofilik polimerler eklenir
 Emülsiyon yapıcının HLB değeri değiştirilerek sulu fazın viskozitesi
arttırılır
 Setil alkol ile basit olarak sıvı kristal yapı oluşturulur
6
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
KARARLILIK
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Flokülasyon
Krema Oluşumu
İnversiyon (fazların değişimi)
Bozunma
7

damlacıklar büyük şekil alır; agregat içindeki damlacıklar
özelliklerini kaybetmez

dönüşümlüdür

flokülasyona etki eden faktörler
* Çalkalama şiddeti- çok karıştırma floküle olma şansını
arttırır
* İtme kuvvetleri varlığı- damlacıklar üzerindeki elektrik
yükleri itmeye etkendir
* Van der Waals tipi çekme- 2 damlacık kuvvetle
karıştırıldığında birbirine yaklaşır ve aradaki mesafe kalkarsa
flokülasyon olur
8
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Flokülasyon
 Emülsiyonun iki emülsiyona ayrılması olayı
 Oluşan emülsiyonlardan biri ilk emülsiyona oranla iç faz
miktarınca daha yoğun
 Yoğun emülsiyon
kaymak
 Genellikle yoğun kısım üstte toplanır; aksi de olabilir
 Preparatın devamlılığı bozulur
 Dayanıksızlığa işaret eder
 Kullanılmadan önce karıştırılması gerekir
9
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Kremalaşma (Kaymaklaşma)

emülsiyonun s/y tipinden y/s tipine veya y/s tipinden s/y
tipine ani dönüşü

inversiyona etki eden faktörler
* y/s tipi emülsiyona s/y tipini tercih eden kuvvetli emülsiyon yapıcının
eklenmesi
* y/s tipi emülsiyona içindeki emülsiyon yapıcı maddenin özelliklerini
değiştirecek madde eklenmesi
* su ve yağ oranlarının değiştirilmesi
* pH, sıcaklık değişimi ve bakteriyel etkiler
10
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
İnversiyon (Faz Dönüşümü)

Emülsiyonun tamamen fazlarına ayrılması

Tersinir olmayan olay

Genellikle kaymaklaşma ve inversiyonla yanyana

İnversiyona etki eden faktörler bozunmaya da etkili

bozunmada diğer neden mikroorganizmalar
* emülsiyon yapıcı maddeyi dekompoze edebilir
* yağda acıma yapar ve yağda çözünmüş
vitaminleri parçalar
11
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Bozunma
12
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
EMÜLSİYONLARDA KARARLILIK TESTLERİ
 ısıtarak
 çalkalayarak
 dondurma-çözme
(-20°C ve 25°C arasında 1 saat aralarla)
13
• Kendisi okside olan maddeler
• Serbest radikal oluşum zincirini bozan maddeler

önce kendisi okside olan maddeler
askorbik asit
sodyum bisülfür
sodyum sülfür
14
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Antioksidan Maddeler
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Antioksidan Maddeler
 serbest radikal oluşum zincirini bozan maddeler
 suda çözünenler
tiyoller (sistein HCl; tiyogliserol; tiyoglikolik asit; tiyosorbitol)
 yağda çözünenler
alkil gallat (oktil, propil, dodesil)
askorbil palmitat
t-butil hidrokinon (TBHQ)
butil hidroksi anisol (BHA)
butil hidroksi toluen (BHT)
hidrokinon
nordihidroguayeretik asit (NDGA)
a-tokoferol
15

Etkin madde dışındaki tüm maddeler
mikroorganizmaların üremesini kolaylaştırır

En çok üreyen mikroorganizmalar mantarlar

Koruyucu madde olarak  fungusit ve
fungustatik
maddeler

Koruyucu genel kurallara uygun olmalı

Antimikrobik maddenin her iki faz arasındaki
dağılım katsayısı gözönünde tutulmalı

Emülsiyon yapıcı antimikrobik maddeyi miselleri
arasında saklayabilir
16
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Emülsiyonların Mikroorganizmalardan Korunması
• özellikle mantar ve mayalara karşı korunması önemli
• formülasyonda %20’den fazla etanol, yaklaşık %67 şeker,
%10’dan fazla poliol ve %40-50 gliserin veya sorbitol
bulunması durumunda, ek koruyucu maddeye gerek yok
•
katerner amonyum bileşikleri
•
benzoik asit
•
fenilmerküri nitrat
•
parabenler, vd
17
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Antimikrobik Koruyucular
18
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

similar documents