นโยบายพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง

Report
นโยบายพลังงานทดแทนใน
ภาคขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุ
รี
้
1
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี
เป้าหมายการใช้พลังงาน
ทดแทน 25% ของการใช้
พลังงานทัง้ หมดในปี 2564
แสงอาทิตย ์
และลม
พลังงานน้า
พลังงาน
ชีวภาพ
พลังงานใหม่
เชือ
้ เพลิง
ชีวภาพ
เป้าหมายผลิต
ไฟฟ้ารวม
9,201 MW
เป้าหมายผลิต
ความรอนรวม
้
9,335 KToe
เป้าหมายการใช้เชือ
้ เพลิงชีวภาพ
เชือ
้ เพลิง
เอทา
ไบโอดีเซล
ทดแทน
นอล
ดีเซลอืน
่
2
5.97 ลล/
เชือ
้ เพลิงชีวภาพเพือ
่ ทดแทนน้ามัน
เบนซิน
เป้าหมาย - ใช้พลังงานทดแทน 25% ของการใช้
พลังงานทัง้ หมดในปี เป
2564
้ าหมายการใช้ใน
ปี 2564
9 ลล./วัน
สถานะปัจจุบน
ั แก๊ส
โซฮอล
คิดเป็ นการใช้เอทา
นอลเฉลีย
่
~ 2.38 ลล./วัน
ทีม
่ า: กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(ขอมู
้ ลเดือนกุมภาพันธ ์
2556)
แนวนโยบาย
ส่งเสริม
ประชาสั ม
พันธ ์
มาตรการ
ราคา
เพิม
่ สถานี
บริการ
มาตรการ
จูงใจอืน
่ ๆ
3
สถานการณเอทานอล
์
ใช้กากน
2.20
ใช้มันสมั
าปะหลั
ง 0.45ง
นสาปะหลั
กากน
้าตาล้าตาล
การใช้
ลานตั
น คิดเป็ น
ลานตั
น คิดเป็ นสั ดส่วน
้
้
วัตถุดบ
ิ
สั ดส่วน 50.1% ของ
1.6% ของผลผลิตมัน
ตกากน้าตาลทัง้
สาปะหลังทัง้ ปี 26.60
ปี 2555 ผลผลิ
ปี 4.38 ลานตั
น
ลานตั
น
้
้
กาลังการผลิตเอทานอลการใช้และการส่งออกเอท
วัตถุดบ
ิ
กาลังการ
ผลิตรวม
(ลล./วัน)
กากน้าตาล/
อ้อย
1.91 (11
โรง)
มันสาปะหลัง
1.38 (6
โรง)
กากน้าตาล/
อ้อย/มัน
0.7 (4 โรง)
ทีม
่ า: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน/กรม
4
การประมาณการณสถานการณ
เอทา
์
์
นอลปี 2556
จากการยกเลิกการจาหน่ายน้ามันเบนซินเมือ
่ วันที่ 1 มก
ในปี 2556 คาดวาจะมี
การใช้เอทานอลเฉลีย
่ ทัง้ ปี ไมน
่
่ ้ อย
รกาหนดสั ดส่วนการใช้วัตถุดบ
ิ กากน้าตาล 62% ตอ
่ มันสาปะหล
เพือ
่ ส่งเสริมการใช้มันสาปะหลังในประเทศ
เอทานอลจากกากน้าตาล 1.24 ลล./วั
น
เอทานอลจากมั
นสาปะหลัง 0.76 ล
ใช้กากน้าตาล 1.89
ลานตั
น คิดเป็ น
้
สั ดส่วน 47.4% ของ
ผลผลิตกากน้าตาลทัง้
ปี 3.99ลานตั
น*
้
* เป็ นขอมู
้ ลประมาณการของ
สานักงานอ้อยและน้าตาล
ใช้มันสาปะหลัง 1.73
ลานตั
น คิดเป็ นสั ดส่วน
้
6.28% ของผลผลิตมัน
สาปะหลังทัง้ ปี 27.55
ลานตั
น
้
5
เชือ
้ เพลิงชีวภาพเพือ
่ ทดแทนน้ามัน
ดีเซล
เป้าหมาย - ใช้พลังงานทดแทน 25% ของการใช้
1.52
1.28
1.5
1
0.5
ทีม
่ า: กรมธุรกิจพลังงาน
6
Q4 2555
Q3 2555
Q2 2555
Q1 2555
Q4 2554
Q3 2554
Q2 2554
Q1 2554
Q4 2553
0
Q3 2553
ปัจจุบน
ั มีโรง
B100 รวม
14 แห่ง
กาลังการผลิต
รวม 5.21
ลานลิ
ตรตอวั
้
่ น
2 1.68 1.66
1.56 1.62
Q2 2553
0.5 ลานตั
น คิด
้
เป็ นสั ดส่วน
26.5% ของ
ผลผลิตน้ามัน
ปาลมทั
์ ง้ ปี 1.89
ลานตั
น
้
โรง B100
2.552.64 2.45
2.16
2.022.09
2.5
Q1 2553
น้ามันปาลม
ปี
์
ใช้น2555
า
มั
น
ปาล
ม
้
์
การใช้น้ามัน B100
่ (ลล./วัน)
เฉลีย
เป้าหมายการใช
พลังงานทัง้ หมดในปี
2564
้ในปี
2564
5.97 ดลล./วั
ผสมในสั
ส่วน น5%
(B5)
มีการใช้เฉลีย
่ 2.8
(มกราคม 2556)
ลล./วัน
สถานการณการใช
้ B100 (2553 –
์
2555)
3
เชือ
้ เพลิงชีวภาพเพือ
่ ทดแทนน้ามัน
ดีเซล
เป้าหมาย - ใช้พลังงานทดแทน 25% ของการใช้
พลังงานทัง้ หมดในปี 2564
เชือ
้ เพลิงใหมทดแทนน
้ามันดีเซล
่
เป้าหมาย 25 ลล./วัน
วัตถุดบ
ิ รุนที
่ องสาหรับการ
่ ส
ผลิตไบโอดีเซล
• สบูด
่ า
• สาหราย
่
เทคโนโลยีในการผลิตน้ามัน
สั งเคราะห ์
• Bio-Hydrogenated diesel
(BHD)
• Biomass to liquid (BTL)
ใช้เอทานอลทดแทนดีเซล
• Fatty acid ethyl ester
(FAEE)
• ED95 (Ethanol
Diesel)
• Diesohol1
7
ED95
ED95 คือ
อะไร
ED95 เป็ นเชือ
้ เพลิงทีม
่ เี อทานอล (Purity 95%)
ร้อยละ 95 และ สารเติมแตง่ (Additive) ร้อยละ
5 เพือ
่ ทดแทนน้ามันดีเซลในเครือ
่ งยนตดี
์ เซล
"โครงการสาธิตการใช้รถโดยสารขนาดใหญที
่ ใ่ ช้เอทา
นอลเป็ นเชือ
้ เพลิง"
รวมกั
บ
่
ผลการดาเนินการทดสอบในห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและการ
ทดสอบภาคสนาม
พบวา่ มีการปลอยมลพิ
• เชือ
้ เพลิง ED95
ษน้อยกวารถโดยสารชนิ
ดดีเซลทัว
่ ไป
่
่
• เชือ
้ เพลิง ED95 ทาให้ลดคาใช
ารุงรักษาได้ 30% จากคา่
่
้จายในการบ
่
ซ่อมบารุงรถโดยสารดีเซลของ ขสมก.
• เพิม
่ การใช้เอทานอลซึง่ สามารถผลิตไดในประเทศ
้
• ต้นทุนของเชือ
้ เพลิง ED95 ยังคงสูงกวาน
่ ้ามันดีเซล
• เชือ
้ เพลิง ED 95 ต้องใช้กับเครือ
่ งยนตที
่ อกแบบเฉพาะเทานั
์ อ
่ ้น
8
การดาเนินการเกีย
่ วกับ ED95
ปัจจุบน
ั
อนาคต
• ปตท. ดาเนินการวิจย
ั เรือ
่ งสารเติมแตง่
ใน ED95
• กรมสรรพสามิตไดมี
้ ประกาศอนุ ญาต
ให้ผู้ผลิตเอทานอลสามารถมอบเอทา
นอล (95%) ให้แกหน
่ ่ วยงานของรัฐ
เพือ
่ การวิจย
ั และพัฒนาได้
• MTEC และ มจธ. มีโครงการ
ศึ กษาวิจย
ั ปรับปรุงเครือ
่ งยนตเก
์ า่
เพือ
่ ให้ใช้กับเชือ
้ เพลิง ED95
• หากจะส่งเสริมการใช้ ED 95 ในเชิง
พาณิชยต
ญาตการจาหน่ายเอ
้
์ องขออนุ
ทานอล 95% จากกรมสรรพสามิต
9
ขอบคุณ
ครับ
10

similar documents