Konsep-konsep Asas Hubungan Etnik

Report
KONSEP-KONSEP ASAS
HUBUNGAN ETNIK
KUMPULAN 2 :
NUR FARHANA BT. A.RAZAK
NURULHUDA BT HAMBALI
NAMA PENSYARAH :
EN.GHZALI BIN ISMAIL
KONSEP BUDAYA
Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan
Sanskrit dan Melayu, iaitu 'budhi' dan 'daya'.
Perkataan 'budhi' yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit
bererti kecergasan fikiran dan akal.
Perkataan 'daya' pula ialah perkataan melayu Polynesia yang
bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.
Jika dicantumkan kedua-dua perkataan tersebut, budaya
membawa maksud tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa
menggerakkan jiwa.
(Nik Safiah Haji Abdul Karim, 1963)
Budaya terbahagi kepada
2:
Kebendaan
Bukan kebendaan
peralatan dan kelengkapan hidup
seperti rumah, kereta, perahu,
senjata dan sebagainya. Contohnya,
orang melayu mempunyai rumah
yang reka bentuknya berbeza
dengan orang Inggeris atau orang
eskimo.
kepercayaan, adat istiadat dan undangundang. Setiap masyarakat mempunyai
adat istiadat tersendiri dalam menjalani
kehidupan. Misalnya, dalam adat
perkahwinan masyarakat melayu, pihak
lelaki memberi hantaran kepada pihak
perempuan manakala bagi masyarakat
india hantaran perkahwinan diberikan
oleh pihak perempuan kepada pihak
lelaki.
dipelajari
Adanya
pandangan
semesta
dikongsi
CIRI-CIRI
BUDAYA
Mempunyai
unsur
simbolik
Berubahubah
Bersifat
sejagat
Diwarisi
KONSEP
PERPADUAN DAN
INTEGRASI
SEGREGASI
• Pengasingan @ pemisahan yang
meletakkan had-had dan sekatan-sekatan
tertentu ke atas hubungan, sosial, kontrak
dan komunikasi.
• Umumnya, segregasi wujud aspek-aspek
yang tertentu seperti tempat tinggal,
perkhidmatan dan kemudahan lain.
AKOMODASI
• Satu keadaan atau proses apabila kelompok-kelompok yang
berkonflik bersetuju untuk menghentikan atau mengelakkan
konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik
untuk sementara atau selama-lamanya.
• Interaksi sosial seumpama ini membolehkan kelompokkelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka
yang berasingan.
• Proses ini wujud dalam keadaan hubungan ras atau etnik yang
menekankan unsur tolak –ansur dan perundingan untuk
kepentingan bersama.
• Tidak melibatkan kehilangan identiti sesuatu kelompok.
AKULTURASI
• proses penerimaan unsur kebudayaan dalam
kalangan individu atau kelompok dari sesuatu
kebudayaan lain yang berbeza.
• terjadi apabila satu kelompok manusia dengan
kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur
dari suatu kebudayaan asing yang berbeza
sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya
diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri.
• tidak menyebabkan kehilangan identiti asal
masyarakat penerima.
ASIMILASI
• Satu proses percantuman dan penyatuan di
antara kelompok @ individu yang berlainan
kebudayaan membentuk satu kelompok
dengan kebudayaan dan identiti yang sama.
• Kebudayaan saling menyerapi atau
percantuman kebudayaan.
AMALGAMASI
• Penyatuan biologi antara anggota-anggota
kelompok etnik @ ras yang berlainan,
sehingga muncul bangsa yang baru.
• Konteks Malaysia :- amalgamasi berlaku
apabila orang Melayu, Cina, India, Kadazan dan
kumpulan-kumpulan etnik yang lain
bercantum, biasanya melalui perkahwinan
campur dan menghasilkan satu kaum yang
baru.
KEPENTINGAN PERPADUAN &
INTEGRASI DI MALAYSIA
EKONOMI
BUDAYA
KESELAMATAN
POLITIK
EKONOMI
Menjana ekonomi
Memberi peluang
Menghapuskan
negara dengan menarik
kepada semua kaum
lebih ramai pelabur
penguasaansatuekonomi
menceburi bidang
asing untuk melabur di
untuk satu kaum saja
ekonomi tanpa halangan
Malaysia.
BUDAYA
Membolehkan setiap
kaum memahami
budaya kaum-kaum lain.
Mengelakan daripada
perasaan prasangka
terhadap amalan dan
budaya kaum lain.
Memudahkan proses
komunikasidengankaumkaum lain.
KESELAMATAN
Memastikan tradegi
berdarah seperti 13 Mei
1969 tidak berlaku lagi
Mewujudkan semangat
cintakan tanah air.
Mengukuhkan keselamatan
Negara kerana wujudnya
perpaduan dan hal ini
menjadikan sistem politik di
negara kita susah
digoyahkan.
POLITIK
Mewujudkan
kestabilanpolitik
Pentadbiran
Malaysia dapat
dijalankan secara
sistematik
Negara Malaysia
dapat melebarkan
ruanglingkup jalinan
persahabatan dan
perdagangan bagi
mencakupi arena
global.
SUMBER
• http://www.slideshare.net/zue5588/hubungan-etnik1350593
• http://hubungan-etnik.blogspot.com/2009/10/konsepperpaduan-dan-integrasi.html
• Ruslan Zainuddin (2003). SEJARAH MALAYSIA ( Edisi kedua ).
Oxford Fajar Sdn.Bhd.
• Ruslan Zainuddin, Mohd.Mahadee Ismail, Zaini Othman
(2005). KENEGARAAN MALAYSIA. Oxford Fajar Sdn.Bhd.
• Ting Chew Peh (1997). KONSEP ASAS SOSIOLOGI. Dewan
Bahasa dan Pustaka.
SEKIAN..
TERIMA KASIH

similar documents