Pembentangan BTPN Frog VLE

Report
BAHAGIAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN NEGERI PAHANG
Virtual Learning Environment
Persekitaran Pembelajaran Maya
Pengenalan
1. Apakah Virtual Learning Environment (VLE) ?
Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE) adalah konsep
pembelajaran berasaskan web. Guru-guru boleh
merancang proses PdP, menjalankan ujian dan menyemak
kerja sekolah secara maya.
Manakala murid boleh menghantar kerja sekolah,
berinteraksi dan berkomunikasi secara realtime dengan
guru-guru dan pihak sekolah untuk memantau
perkembangan anak-anak.
Pengenalan
2. Apakah Frog VLE ?
Frog VLE merupakan landasan atas cloud yang
membolehkan pentadbir, pengurus, guru sekolah serta
murid menerapkan landasan pengajaran dan pembelajaran
mereka ke dalam amalan dan persekitaran sekolah.
Pengenalan
3. Apa itu Teknologi Awan (cloud) ?
Teknologi Awan (cloud) ialah penggunaan teknologi
berasaskan internet di mana perkhidmatan perkongsian
sumber, aplikasi perisian, penyimpanan data, capaian
dan pengurusan data boleh digunakan secara dalam
talian oleh pengguna. Antara teknologi perkomputeran
awan yang sering digunakan adalah seperti Amazon
dan Google.
Pengenalan
4. Siapakah pengguna VLE ?
Pengguna VLE ialah guru, murid dan ibubapa.
5. Bagaimanakah saya boleh mengakses VLE ?
ID Yes 1BestariNet untuk daftar masuk tunggal dan
membolehkan anda untuk mengakses Frog VLE.
Setiap sekolah mempunyai URL yang tersendiri untuk
tujuan log masuk.
Pengenalan
6. Bolehkah saya mengakses Frog VLE dari rumah ?
Bagaimana ?
Pengguna boleh mengakses VLE dengan menggunakan
apa-apa peranti yang mempunyai akses ke internet yang
disediakan oleh penyedia perkhidmatan internet pada
bila-bila masa di mana jua.
Pengguna hanya boleh mengakses VLE sekiranya
pengguna mempunyai akaun dan kata laluan VLE yang
sah.
Pengenalan
7. Adakah ibubapa akan diberi akses Frog VLE ?
Ibubapa akan diberi ID Yes 1BestariNet untuk
mengakses dashboard ibu bapa dalam Frog VLE.
Dengan ID log masuk mereka, ibubapa boleh mengikuti
aktivit anak-anak mereka di sekolah, mengakses laporan
PIBG, acara sekolah, butiran perhubungan sekolah serta
memuat turun borang-borang penting dan dokumen.
Pengenalan
8. Bagaimana pengguna mendapat kemahiran baru
dalam Frog VLE ?
Laman komuniti Frog dalam Frog VLE adalah satu ruang
yang disediakan untuk memberi sokongan kepada guruguru melalui penyediaan tutorial video, buku panduan
latihan serta buku panduan pengguna yang dapat
membantu mereka memahirkan diri dengan kemahiran
baru Frog.
Pengenalan
9. Apakah kekuatan/kelebihan menggunakan Frog VLE
dalam PdP ?
Frog VLE dapat :
- Menjimatkan masa dan tenaga guru dalam perancangan
pengajaran, menandakan tugasan murid dan
menguruskan kelendar akademik.
- Hubung dan kolaborasi para pendidik seluruh negara.
- Menarik dan menambat perhatian murid dengan
penggunaan ICT dalamPdP.
Pengenalan
- Belajar di luar sempadan kerana pembelajaran boleh
dilaksanakan pada bila-bila masa dan dimana-mana juga.
- Persekitaran pembelajaran yang selamat.
- Ibubapa boleh menyemak tugasan yang diberikan kepada
anak-anak mereka, mendapat maklumat aktiviti sekolah,
maklumat aktiviti PIBG dan muat turun borang-borang.
Pengenalan
10. Kenapa mesti guna Frog VLE ?
Ia adalah satu dasar transformasi pendidikan negara
dan memudahkan guru-guru bagi tujuan
pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
Pengenalan
11. Apakah peranan BTP/BTPN/PKG dalam
pelaksanaan VLE ?
Peranan BTP/BTPN/PKG adalah sebagai pembimbing
kepada pihak sekolah untuk memastikan penggunaan
Frog VLE dapat dilancarkan dan dioptimumkan.
KPI VLE
1. Petunjuk Prestasi Utama Strategik
Peratus murid yang telah mengaktifkan ID menggunakan
VLE sekurang-kurangnya 30 minit seminggu.
2. Tafsiran
KPI ini merujuk kepada peratus murid yang telah login
dan menggunakan VLE sekurang-kurangnya 30 minit
setiap minggu.
KPI VLE
3. Kaedah Pengukuran
Peratus murid yang telah login dan menggunakan
VLE sekurang-kurangnya 30 minit setiap minggu.
Bilangan murid yang gunakan lebih 30 minit seminggu bagi sesuatu bulan X 100%
Bilangan murid yang login sehingga hari terakhir bulan yang sama
4. Trend Pencapaian : Sasaran 2014
30% murid yang telah login dan menggunakan VLE
sekurang-kurangnya 30 minit setiap minggu.
Pelaksanaan VLE : Status Rangkaian Internet
Status pemasangan 1BestariNet
Internet Interim
(84 sekolah)
Jenis Teknologi 1BestariNet
11.50%
88.50%
1BestariNet
(647 sekolah)
Zoom
OCPE
ADSL
VSAT
Jumlah
404
50
56
137
647
Pelaksanaan VLE : Status Rangkaian Internet
Status pemasangan 1BestariNet
140
120
100
80
60
40
20
0
1BestariNet
Interim
DAERAH
1BESTARINET
INTERIM
BENTONG
47
8
BERA
40
8
C.HIGHLANDS
18
10
JERANTUT
49
16
KUANTAN
124
3
LIPIS
56
12
MARAN
64
7
PEKAN
61
3
RAUB
45
9
ROMPIN
54
7
TEMERLOH
89
1
JUMLAH
647
84
Pelaksanaan VLE :
Pembinaan Laman Pembelajaran
PEMBANGUNAN LAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
BAGI VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE) OLEH
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN (BTP) TAHUN 2014
1. Virtual Learning Environment (VLE) adalah satu sistem pengurusan
kandungan pembelajaran untuk memudahkan guru menyediakan bahan PdP
bagi murid-murid. Persekitaran maya ini memerlukan laman-laman
pembelajaran yang boleh dicapai dengan mudah semasa proses PdP.
2. Pembangunan atau “development” laman VLE ini ialah proses menghasilkan
bahan PdP yang melibatkan reka bentuk, membina papan cerita,
membentuk grafik yang diperlukan, bahasa pengaturcaraan, penilaian bahan
dan menyebarkan bahan tersebut melalui rangkaian 1BestariNet.
3. Bagi rangkaian 1BestariNet, aplikasi Frog VLE telah digunakan. Ianya boleh
dilayari dengan menggunakan pelayar internet (browser) “Google Chrome”.
4. Frog VLE adalah platform pembelajaran yang digunakan berasaskan “cloud”
yang membolehkan pentadbir, pengurus, guru sekolah serta murid-murid
menerapkan landasan pengajaran dan pembelajaran mereka ke dalam
amalan dan persekitaran sekolah.
5.
Berdasarkan perjanjian program BTP 2014 – 2015, semua BTP Negeri
(BTPN) adalah terlibat dalam membangunkan laman VLE ini bagi mencapai
sasaran “key performance indicator” (KPI) BTP iaitu 10,000 bahan PdP digital
bagi tahun 2014.
6.
Penghasilan laman VLE ini adalah berpandukan kepada Kurikulum
Standard Sekolah Menengah (KSSM) terkini dan mengikut mata pelajaran yang
telah dicadangkan untuk setiap negeri.
7.
BTPN Pahang telah ditetapkan untuk membina laman pembelajaran VLE
bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Satu (1) sebanyak 792 laman.
8. Pembangunan laman VLE ini adalah berdasarkan kepada penetapan KPI Utama
(KPI ke-2) bagi KPM tahun 2014 ialah merujuk kepada bilangan laman dan
kandungan pembelajaran dibangunkan dan dimuat naik ke VLE (Persekitaran
Pembelajaran Maya);
i. VLE adalah merujuk kepada satu pelantar yang merangkumi gabungan
perkhidmatan-perkhidmatan atas talian interaktif bagi membolehkan
koleksi sumber diuruskan untuk kegunaan guru, menyediakan bahan
pembelajaran murid;
ii. Laman dan kandungan pembelajaran merujuk kepada bahan-bahan
seperti aset digital, objek pembelajaran, e-Bahan atau video atau manamana objek digital yang dimuat naik dalam repositori VLE untuk kegunaan
guru dan murid bagi pembelajaran murid;
iii. Pengukuran bagi KPI ini adalah merujuk kepada pembangunan laman dan
kandungan pembelajaran yang dimuat naik dalam VLE;
iv. Penetapan KPI ini telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPPM 2013-2025
(Gelombang 1).
8. Bilangan laman dan kandungan pembelajaran dibangunkan dan dimuat naik ke
dalam VLE adalah seperti berikut;
Sasaran 2014
10,000 laman dan kandungan
pembelajaran
Bilangan
Tarikh Akhir
1300 laman & kandungan pembelajaran
31 Mac 2014
4300 laman & kandungan pembelajaran
30 Jun 2014
6500 laman & kandungan pembelajaran
30 Sep 2014
10,000 laman & kandungan pembelajaran
5 Dis 2014
10.Penetapan laman dan kandungan pembelajaran tahun 2014 adalah
seperti pecahan berikut :
i. 400 Buku Teks Digital - (Bahagian Buku Teks)
ii.500 Objek Pembelajaran - (Bahagian Teknologi Pendidikan)
iii.9000 Laman Pembelajaran - (Bahagian Teknologi Pendidikan)
iv.100 Video e-Guru - (Bahagian Teknologi Pendidikan)
11.Justifikasi unjuran pencapaian pembinaan bahan PdP ini adalah
bergantung kepada:
i. Lebar jalur (minimum 2Mbps) yang disediakan untuk mengakses dan
menggunakan VLE.
ii.Pemasangan infrastruktur yang menyokong penggunaan VLE.
i.ID (nama pengguna dan kata laluan) yang diberikan kepada murid, guru dan
ibubapa.
ii.Bilangan guru dan murid yang telah dilatih menggunakan VLE melalui program
latihan penggunaan VLE.
iii.Pelantar Frog VLE terus digunakan selepas 12 Jun 2014 (perjanjian
perkhidmatan 1BestariNet bersama YTL Communications Sdn. Bhd.)
11.Status pembangunan laman VLE sehingga tarikh 21 Ogos 2014 bagi BTPN Pahang
dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru Pahang serta guru-guru sekolah kelompok
PKG masing-masing telah berjaya menyiapkan sebanyak 703 daripada 792 laman
VLE yang telah ditetapkan.
12.Daripada jumlah tersebut, sebanyak 602 daripadanya telah dinilai untuk
dimasukkan dalam Frogstore VLE bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan
Satu.
Pelaksanaan VLE :
Gerak Gempur Penggunaan VLE
PUNCA KUASA
Gerak Gempur VLE
Negeri Pahang
GERAK GEMPUR DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN APLIKASI FROG
VLE OLEH SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG TAHUN 2014
1. Mesyuarat pengurusan tertinggi KPM telah dimaklumkan bahawa tahap
penggunaan aplikasi VLE oleh sekolah-sekolah di seluruh Malaysia adalah
berada dibawah paras yang sepatutnya berdasarkan sasaran KPI Utama (KPI
ke-3), KPM yang juga adalah KPI bagi Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan
seterusnya Pengarah Pendidikan Negeri.
2. KPI ini merujuk kepada peratus murid yang telah “log in” dan menggunakan
(sekurang-kurangnya 30 minit setiap minggu) aplikasi Frog VLE (Persekitaran
Pembelajaran Maya).
3. Sehubungan dengan itu, satu program gerak gempur telah dirancang oleh
BTP dan telah dilaksanakan oleh pihak BTPN Pahang dengan kerjasama PKG
Pahang pada 17 – 24 Julai 2014 melalui surat pemakluman dari Pengarah
Pendidikan Pahang bertarikh 16 Julai 2014 ke semua sekolah dalam Negeri
Pahang.
1.Program ini bertujuan memantau dan membantu sekolah-sekolah yang
tidak/belum menggunakan Frog VLE yang mana capaian penggunaannya adalah
amat rendah sama ada oleh guru, murid atau penjaga. Program ini juga turut
membantu pihak sekolah bagi meningkatkan lagi peratus penggunaan VLE setiap
minggu di sekolah masing-masing.
2.Dapatan secara perbandingan pada minggu ke-29 (sebelum), minggu ke -30
(semasa) dan minggu ke-31 (selepas) program gerak gempur ini boleh dilihat
melalui url : https://edw.yes.my/MOEReports/ seperti paparan berikut;
PRESTASI KPI SEKOLAH DAN PELAJAR MELAYARI LAMAN PEMBELAJARAN FROG VLE MENGIKUT PPD PAHANG
SEMASA PROGRAM GERAK GEMPUR (MINGGU KE-30, 18 JULAI - 24 JULAI) TAHUN 2014.
SEKOLAH
MURID
DAERAH
BIL
BIL LOG
IN
%
BIL.
GAGAL
LOG IN
%
BIL.
CAPAI KPI
%
BIL.
GAGAL
CAPAI KPI
%
BIL
BIL.
BERJAYA
LOG IN
%
BIL. GAGAL
LOG IN
%
BIL. CAPAI
KPI
%
BIL.
GAGAL
CAPAI KPI
%
BENTONG
55
50
90.91
5
9.09
36
72.00
14
28.00
17,816
2,444
13.72
15,372
86.28
1,319
53.97
1,125
46.03
BERA
47
6
12.77
41
87.23
2
33.33
4
66.67
14,019
98
0.70
13,921
99.30
41
41.84
57
58.16
CAMERON
HIGHLANDS
28
22
78.57
6
21.43
16
72.73
6
27.27
5,484
812
14.81
4,672
85.19
499
61.45
313
38.55
JERANTUT
64
50
78.13
14
21.88
35
70.00
15
30.00
17,675
2,443
13.82
15,232
86.18
1,041
42.61
1,402
57.39
KUANTAN
120
70
58.33
50
41.67
43
61.43
27
38.57
77,863
3,404
4.37
74,459
95.63
1,772
52.06
1,632
47.94
LIPIS
68
60
88.24
8
11.76
54
90.00
6
10.00
15,785
1,507
9.55
14,278
90.45
1,207
80.09
300
19.91
MARAN
71
34
47.89
37
52.11
24
70.59
10
29.41
18,963
750
3.96
18,213
96.04
409
54.53
341
45.47
PEKAN
63
55
87.30
8
12.70
46
83.64
9
16.36
22,272
2,785
12.50
19,487
87.50
1,949
69.98
836
30.02
RAUB
51
32
62.75
19
37.25
24
75.00
8
25.00
13,258
829
6.25
12,429
93.75
523
63.09
306
36.91
ROMPIN
61
50
81.97
11
18.03
32
64.00
18
36.00
20,823
1,313
6.31
19,510
93.69
706
53.77
607
46.23
TEMERLOH
88
53
60.23
35
39.77
33
62.26
20
37.74
30,766
2,682
8.72
28,084
91.28
1,309
48.81
1,373
51.19
JUMLAH
716
482
67.32
234
32.68
345
71.58
137
28.42
254,724
19,067
7.49
235,657
92.51
10,775
56.51
8,292
43.49
Prestasi KPI VLE : Dashboard Pemantauan VLE
URL :
Username : MoePahang
Password : MoePahang123p
Prestasi KPI VLE : Negeri Pahang
Prestasi KPI VLE : Daerah Bentong
Prestasi KPI VLE : Daerah Bera
Prestasi KPI VLE : Daerah Cameron Highlands
Prestasi KPI VLE : Daerah Jerantut
Prestasi KPI VLE : Daerah Kuantan
Prestasi KPI VLE : Daerah Lipis
Prestasi KPI VLE : Daerah Maran
Prestasi KPI VLE : Daerah Pekan
Prestasi KPI VLE : Daerah Raub
Prestasi KPI VLE : Daerah Rompin
Prestasi KPI VLE : Daerah Temerloh
ISU PENGGUNAAN
VLE
Isu Penggunaan VLE
1. Capaian internet
Peratus sekolah yang dirangkaikan dengan internet
berteknologi tinggi mempunyai capaian minimum 4Mbps
dan menepati Terma Perjanjian Perkhidmatan.
TEKNOLOGI INTERNET JUMLAH SEKOLAH KELAJUAN (Mbps)
%
ZOOM
404
4Mbps
55.27%
OCPE
50
4Mbps
6.84%
ADSL/STREAMYX
132
2Mbps
18.06%
VSAT
145
1Mbps
19.83%
Isu Penggunaan VLE
2. Latihan
Pelaksanaan latihan peringkat sekolah tidak menyeluruh.
BTPN dan PKG melaksanakan latihan dan bimbingan
kepada Guru Penyelaras Bestari (GPB) dan Guru ICT.
3. Peralatan ICT
Penyelenggaraan peralatan ICT secara kontrak bermasa
belum dilaksanakan. Dijangka pelaksanaan bermula bulan
September 2014 (kontrak 2 tahun).
33 buah sekolah tiada peralatan/makmal komputer.
Rumusan
1. Keberhasilan
Social and education mobility
Perubahan dan anjakan ke arah memenuhi keperluan
pendidikan dan keberhasilan modal insan masa kini dan
masa hadapan
Rumusan
2. Cabaran
2.1 Kepelbagaian fungsi mengikut keperluan dan
kegunaan teknologi.
2.2 Perubahan dari segi proses kerja, keperluan yang
berbeza, sumber kepakaran, sumber kemahiran
dan pengetahuan.
2.3 Sumber kepakaran yang terhad.
2.4 Penyesuaian teknologi dengan budaya sekolah.
Rumusan
2. Cabaran
2.5 Memenuhi perbezaan aspirasi rakyat dengan system
sedia ada.
Contoh :
Pandangan rakyat yang berbeza terhadap jenis
perkhidmatan yang dibekalkan oleh pihak kerajaan.
Rumusan
3. Harapan
Menerapkan penggunaan ICT ke dalam semua proses
pendidikan di sekolah dan menjadi ICT sebahagian
budaya di dalam kehidupan masyarakat seharian.
KHIDMAT SOKONGAN & BANTUAN TEKNIKAL
1BESTARINET KPM
Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan,
Sila hubungi kami :
Talian Bantuan 1BestariNet :
018-7998787
atau Emel ke :
[email protected]

similar documents