2.2.2. Pamokos struktūros kokybė.

Report
Veiklos stebėjimo protokolo analizė
Tema
Mokinių skaičius sąraše. Mokinių skaičius pamokoje.
Dalykas. Pamokos tema. Uždavinys.
Pamokos
planavimas ir
organizavimas
Mokymosi uždavinių kėlimas. Apibrėžtumas. Pamokos struktūros logiškumas.
Mokymosi uždavinių ir metodų, priemonių dermė. Laiko panaudojimo
racionalumas.
Mokymas
Mokytojo aiškinimo, demonstravimo, nurodymų suprantamumas, medžaigos
aktualizavimas, siejimas su mokinių patirtim, interesais, poreikiais. Individualaus
ir grupinio mokymosi derinimas. Namų darbų apimtys, ryšys su darbu klasėje.
Mokymasis
Mokinių aktyvumas pamokoje. Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis, noras
bendradarbiauti. Atsakomybė už savo mokymąsi.
Pagalba mokiniui
Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių poreikių
turintiems(specialiųjų poreikių, gabiems, turintiems elgesio sutrikimų ir kt.)
mokiniams bei jų grupėms pagal poreikius.
Vertinimas
Vertinimo būdų individualizavimas, tinkamumas ir dažnumas. Kiekvieno mokinio
matymas;grįžimas prie nesuprastų dalykų;klaidų taisymas.
Santykiai, tvarka,
klasės valdymas
Klasės mikroklimato palankumas mokymuisi.
Mokymosi aplinka
Patalpų tinkamumas mokytis, jaukumas, estetiškumas. Informaciniai šaltiniai
pamokoje, jų kiekis, tinkamumas, racionalus erdvių , patalpų pritaikymas ir
naudojimas ugdymo procesui.
Pasiekimai
pamokoje
Mokinių pasiekimai lyginant su iškeltu uždaviniu. Pamokos rezultatų
apibendrinimas, aptarimas, įvertinimas;tikrinimas, kiek mokiniai suprato ir ką
išmoko.
SUSITARIMAI PAMOKOJE
PAMOKOS STEBĖJIMO
PROTOKOLAS
PAMOKOS PLANAVIMAS IR
ORGANIZAVIMAS
Veiklos rodikliai
2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas.
2.2.2. Pamokos struktūros kokybė.
2.2.3. Klasės valdymas.
2.2.1. Mokytojo veiklos
planavimas.
• Ar mokytojas pamokai pasiruošęs:
• aiškus uždavinys (uždavinys =
rezultatas).
• Ar racionaliai naudojamas laikas.
• Ar taikomi ugdymo metodai atitinka
mokinių amžių, patirtį, ir galimybes.
N.d. užduotys skiriamos pagrįstai,
aiškus atsiskaitymas.
• Ar dera uždavinys, ugdymo turinys,
metodai ir mokymo priemonės.
2.2.2. Pamokos struktūros
kokybė.
• Skelbiamas uždavinys.
• Į uždavinio siekimą orientuoti metodai
(jų įvairovė).
• Metodai atitinka mokinių amžių, patirtį,
galimybes.
• Pagal metodus naudojamos
mokymo(si) priemonės.
• Užduotys skiriamos pagrįstai,
efektyvios, aiški atsiskaitymo už jas
tvarka.
PAMOKOS PLANAVIMAS IR
ORGANIZAVIMAS
• 2.2.1. Mokymosi uždavinių
kėlimas, apibrėžtumas.
• 2.2.2. Pamokos struktūros
logiškumas, pagrįstumas.
• 2.2.2. Mokymosi uždavinių,
metodų bei mokymosi priemonių
dermė.
• 2.2.3. Laiko panaudojimo
racionalumas ir veiksmingumas.
MOKYMAS
Veiklos rodikliai
2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas.
2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys.
2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai.
2.3.5. Namų darbai.
2.5. Mokymo ir mokymosi
diferencijavimas
MOKYMAS
• 2.3.3 Mokytojo aiškinimo demonstravimo ir
nurodymų suprantamumas.
• 2.3.2. Mokymo medžiagos aktualizavimas,
susiejimas su mokinių patirtimi, interesais,
poreikiais.
• 2.3.1.Tinkamas metodų parinkimas,
atsižvelgimas į mokinių mokymosi poreikius
ir stilius.
• 2.3.1.Individualaus ir grupinio mokymo(si)
derinimas.
• 2.3.5.Namų darbų apimtys, tikslingumas,
ryšys su darbu klasėje, namų darbų
individualizavimas.
MOKYMASIS
• 2.4.1. Mokinių aktyvumas pamokoje.
• 2.4.2. Gebėjimas savarankiškai atlikti
užduotis, vertinti savo mokymąsi įvardinti
mokymosi sunkumus ir problemas,
• 2.4.3. Gebėjimas ir noras dirbti
bendradarbiaujant su kitais mokiniais ir
mokytoju.
• 2.4.1. Atsakomybė už savo mokymąsi.
PAGALBA MOKINIUI
Veiklos rodikliai
2.5.2. Mokymosi veiklos
diferencijavimas.
4.2.1. Pagalba mokantis.
PAGALBA MOKINIUI
• 2.5.2. (4.2.1.) Individualizavimas
konsultuojant ir teikiant pagalbą
atskiriems, įvairių poreikių
turintiems mokiniams bei jų
grupėms:
• specialiųjų poreikių.
• gabiems,
• turintiems elgesio sutrikimų
VERTINIMAS
Veiklos rodikliai
2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas.
2.3.4. Išmokimo stebėjimas.
2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas.
VERTINIMAS
• 2.6.2. vertinimo būdų individualizavimas,
tinkamumas ir dažnumas.
• 2.3.4. Kiekvieno mokinio matymas, grįžimas
prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų, klaidų
taisymas.
• 2.6.2. Skatinimų giriant ar kritikuojant
dažnumo santykis.
• 2.6.1. Pamokoje sukauptos informacijos
panaudojimas mokymosi uždaviniui pasiekti.
SANTYKIAI, TVARKA, KLASĖS
VALDYMAS
Veiklos rodikliai
1.1.6. Klasių mikroklimatas.
1.1.4. Bendruomenės santykiai.
1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės.
2.2.3. Klasės valdymas.
SANTYKIAI, TVARKA,
KLASĖS VALDYMAS
• 1.1.6. Klasės mikroklimato palankumas
mokymuisi.
•
• 1.1.4. Mokinių tarpusavio santykiai ir
savijauta klasėje, mokinių – mokytojo
santykiai.
• 1.3.1. Tvarką ir drausmę palaikančių
reikalavimų aiškumas, darbo klasėje
ritmingumas.
• 2.2.3. Destruktyvaus elgesio ir kitų problemų
sprendimas.
MOKYMOSI APLINKA
Veiklos rodikliai
1.3.3. Aplinkos jaukumas.
5.5.2. Turto vadyba.
5.5.3. Patalpų naudojimas.
MOKYMOSI APLINKA
• 1.3.3. Patalpos tinkamumas mokytis,
jaukumas, estetiškumas.
• 5.5.2. Informacijos šaltinių ir mokymosi
priemonių kiekis, tinkamumas ir
panaudojimo veiksmingumas,
• 5.5.3. Racionalus erdvių, patalpų
pritaikymas ir naudojimas ugdymo
procesui.
PASIEKIMAI PAMOKOJE
Veiklos rodikliai
2.3.4. Išmokimo stebėjimas.
3.1.1. Atskirų mokinių pažanga.
PASIEKIMAI PAMOKOJE
2.3.4. Mokinių pasiekimai lyginant su
išsikeltu uždaviniu.
3.1.1. Pamokos rezultatų
apibendrinimas, aptarimas,
įvertinimas.
• tikrinimas, kiek mokiniai suprato ar ką
išmoko.
Pamokos tema………………....................................……
………………………........................................................
Uždavinys(iai) ……………………………………...................
...........................................................................................
Mokinių skaičius sąraše ...........................................
Pamokoje yra ir kitų ypatingų poreikių mokinių
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Kita informacija (mokytojo nuožiūra)
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

similar documents