sistem gaji berkomputer - Institut Perakaunan Negara

Report
KURSUS GAJI, ELAUN & KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM
INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
SISTEM PERAKAUNAN
GAJI & ELAUN
DI SAMPAIKAN OLEH :
MARIATON BINTI OMAR
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
BAHAGIAN AKAUN
KANDUNGAN
1. PENGENALAN
2. SISTEM GAJI BERKOMPUTER
3. BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
4. PENDAPATAN DAN POTONGAN
5. LAPORAN – LAPORAN GAJI
6. BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
SESI I
PENGENALAN KEPADA SISTEM GAJI
PENGENALAN
ENTITI YANG BERPERANAN DALAM PENGURUSAN GAJI &
ELAUN (KECUALI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA):BHG/ UNIT
SUMBER MANUSIA
BHG / UNIT
KEWANGAN
• MENGELUARKAN
SURAT ARAHAN /
KELULUSAN
• MENYEDIAKAN KEW.8
• MENYEDIAKAN SG20
• MENYEDIAKAN /
MEMPROSES BAUCAR
BAYARAN
• MENGGUBAL DASAR PERSONEL
PERKHIDMATAN AWAM TERMASUK
POLISI EMOLUMEN
•
PEJABAT
PERAKAUNAN
• MENGUNCI MASUK SG 20
• MENYEMAK &
MELULUSKAN
PEMBAYARAN
MEREKABENTUK, MEMBANGUN &
MELAKSANAKAN SISTEM
PERAKAUNAN KERAJAAN
•
MENYEMPURNAKAN BAYARAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENGENALAN
ENTITI YANG BERPERANAN DALAM PENGURUSAN
GAJI & ELAUN BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA:-
MAJLIS ANGKATAN TENTERA
•MELULUSKAN POLISI EMOLUMEN
ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
•MEMPERTIMBANGKAN
PENERIMAAN POLISI YANG DIGUBAL
OLEH JPA
JABATAN ARAH URUSAN GAJI
ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
(UGAT)
•MENGURUSKAN PEMBAYARAN
EMOLUMEN ATM
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT
TANGGUNGJAWAB (PTJ):
√
• MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN GAJI DAN KWSP
PEKERJA SERTA LAIN-LAIN POTONGAN GAJI
ANGGOTA AWAM DIBUAT SECARA BERSISTEMATIK
SERTA MEMENUHI ARAHAN YANG BERKUATKUASA
DARI SEMASA KE SEMASA.
√
• MEMBERI LATIHAN KEPADA PEGAWAI YANG
MENGURUSKAN EMOLUMEN
BAGI MENINGKATKAN
KEPEKAAN TERHADAP PERATURAN YANG SEDANG
BERKUAT KUASA.
√
• MEMASTIKAN PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB
MENJALANKAN PEMERIKSAAN TERPERINCI SEBELUM
SEBARANG PINDAAN TERHADAP MAKLUMAT EMOLUMEN
PEGAWAI DILULUSKAN.
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT
TANGGUNGJAWAB (PTJ):
√
• MEWUJUDKAN KOORDINASI ANTARA SEMUA PIHAK
YANG
TERLIBAT
DISEMUA
PERINGKAT
SUPAYA
PERATURAN BERKUAT KUASA DAPAT
DIPATUHI &
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DAPAT DIBUAT DARI
MASA KE SEMASA.
√
• MENGAMBIL TINDAKAN SURCAJ SELARAS DENGAN
SEKSYEN 18, AKTA TATACARA KEWANGAN TERHADAP
PEGAWAI YANG MELAKUKAN KESILAPAN/KECUAIAN
SEHINGGA
MENYEBABKAN
LEBIHAN/KURANGAN
BAYARAN EMOLUMEN
√
• UNIT AUDIT DALAM/UNIT NAZIRAN PERLU MENYEMAK
REKOD PERKHIDMATAN SETIAP 6 BULAN SECARA
REGULAR BAGI MEMASTIKAN IA LENGKAP DAN KEMAS
KINI.
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT
TANGGUNGJAWAB (PTJ):
√
√
• MENGELUARKAN SURAT PEWAKILAN KUASA KEPADA
PEGAWAI YANG MELULUSKAN BORANG PENYATA
PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG
PEGAWAI (KEW. 8)
• MEMASTIKAN MAKLUMAT PEGAWAI DIKEMAS KINI
DALAM HRMIS DAN DISAHKAN KETEPATANNYA.
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
JANM BERTINDAK SEBAGAI PUSAT PERKHIDMATAN GAJI
KAKITANGAN UNTUK KERAJAAN PERSEKUTUAN.
SISTEM GAJI BERKOMPUTER DILAKSANAKAN OLEH
PEJABAT PERAKAUNAN YANG TERDIRI DARIPADA:
a)
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
ADALAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI DALAM
MENYELENGGARA PEMBAYARAN GAJI BAGI ANGGOTA
AWAM DI KEMENTERIAN / JABATAN PERSEKUTUAN
YANG TIDAK MENGAKAUN SENDIRI (JTMS).
b)
JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS)
TERDAPAT 11 JMS YANG MENGENDALIKANNYA
SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GAJI
BERKOMPUTER YANG SAMA.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
SISTEM GAJI BERKOMPUTER DILAKSANAKAN OLEH
PEJABAT PERAKAUNAN YANG TERDIRI DARIPADA:
b)
JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN
JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MALAYSIA
JABATAN PERDANA MENTERI
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI & KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
FUNGSI
PEJABAT
PERAKAUNAN
PENGURUSAN GAJI & ELAUN:
DALAM
1) MERANCANG
PEMEROSESAN
DAN
PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN KEPADA
ANGGOTA AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN
SECARA SISTEMATIK SERTA MEMATUHI ARAHAN
DAN PERATURAN.
2) MEMPROSES
/
MENGUNCIMASUK
BORANG/DOKUMEN INPUT KE DALAM GFMASHRPY.
3) MELAKSANA PROSESAN PEMBAYARAN GAJI
DAN
ELAUN
MELALUI
SISTEM
GAJI
BERKOMPUTER UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
BANK MENGIKUT JADUAL.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PERANAN & TANGGUNGJAWAB
FUNGSI
PEJABAT
PERAKAUNAN
PENGURUSAN GAJI & ELAUN:
DALAM
4) MEMBERI / MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN
POTONGAN GAJI YANG WAJIB DAN LAIN-LAIN.
5) MEMPROSES
BAUCAR-BAUCAR
GAJI
BERASINGAN MELALUI eSPKB DAN MANUAL.
6) MEMBERI KHIDMAT NASIHAT
PENGURUSAN EMOLUMEN
MENGENAI
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
KAEDAH DAN CARA PEMBAYARAN GAJI & ELAUN
KAEDAH &
CARA
PEMBAYARAN
GAJI
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
• PEMBAYARAN
GAJI/ELAUN
SECARA SISTEMATIK PADA SETIAP
BULAN
YANG
DIPROSES
BERTERUSAN MELALUI SISTEM
GAJI BERKOMPUTER.
BAUCAR BAYARAN
BERASINGAN
• PEMBAYARAN
GAJI/ELAUN
MELALUI PENYEDIAAN BAUCAR
BAYARAN MANUAL ATAU eSPKB
UNTUK TEMPOH SEMENTARA.
• BERSIFAT
‘ONE-OFF’
ATAU
BERUBAH-UBAH / TIDAK TETAP
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
KONSEP DAN CIRI SISTEM GAJI BERKOMPUTER
1. SATU SISTEM UNTUK MENYIMPAN DATA ATAU
MAKLUMAT ASAS ANGGOTA KERAJAAN KE DALAM
PENGKALAN DATA (DATABASE).
2. SETIAP ANGGOTA KERAJAAN DIKHASKAN SATU
NOMBOR GAJI YANG MENGANDUNGI 8 DIGIT
DAN AKAN DIGUNAKAN SELAMA PEGAWAI
BERKHIDMAT DI JABATAN PERSEKUTUAN.
3. SETIAP
KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ
NOMBOR
PUSAT
PEMBAYARAN
MENGIKUT KEPERLUAN DAN KESESUAIAN.
DIBERI
GAJI
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
KONSEP DAN CIRI SISTEM GAJI BERKOMPUTER
4. PUSAT PEMBAYARAN GAJI PERLU MENYEDIAKAN
BORANG INPUT BAGI MENGWUJUD / MEMINDA /
MEMBATAL UNTUK PENGUJUDAN ATAU PERUBAHAN
MAKLUMAT ANGGOTA KERAJAAN.
5. SEMUA MAKLUMAT ANGGOTA KERAJAAN YANG
PERLU DIBAYAR GAJI AKAN DIKUNCI MASUK KE
DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER
BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN
•
MEMUDAHKAN
PENGAWALAN
BAGI
MENGELAKKAN BERLAKU PEMBAYARAN
2
KALI.
•
MEMASTIKAN GAJI DAPAT DIBAYAR SEPERTI
PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN.
•
MENJANA LAPORAN/PENYATA YANG TEPAT
DAN KEMASKINI UNTUK DIJADIKAN RUJUKAN
OLEH PTJ/JABATAN.
•
MEMUDAHKAN
PEMBAYARAN
TAHUNAN/ PELARASAN GAJI/BONUS.
IMBUHAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER
BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN
•
MAKLUMAT GAJI, ELAUN DAN POTONGAN DALAM
DATABASE
DAPAT
DIGUNAKAN
UNTUK
MENCETAK LAPORAN/PENYATA:
 SENARAI KAKITANGAN YG MENERIMA
KENAIKAN GAJI
 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
 PENYATA CARUMAN KWSP
•
SATU CEK SAHAJA DIKELUARKAN KEPADA
BANK DAN AGENSI (TABUNG HAJI/KWSP/LHDN)KURANGKAN RISIKO JUMLAH CEK HILANG/TIDAK
SAMPAI.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
ISTILAH-ISTILAH
YANG
PEMPROSESAN GAJI:•
•
•
•
•
•
•
•
TERDAPAT
DALAM
PEJABAT PEMBAYAR
PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE)
NOMBOR GAJI
FAIL INDUK (MASTER FILE)
TARIKH GAJI
SLIP GAJI (PAYSLIP)
SIJIL GAJI AKHIR (LPC)
PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
PEJABAT PEMBAYAR
PEJABAT
YANG
MEMPROSES
SISTEM
GAJI
BERKOMPUTER DAN MEMBUAT PEMBAYARAN GAJI
KEPADA KAKITANGAN KERAJAAN.
TERDIRI DARIPADA CAWANGAN JABATAN AKAUNTAN
NEGARA DAN JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS).
PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE)
KEMENTERIAN/ JABATAN/ PTJ/ PUSAT KOS YANG
DIWUJUDKAN
DI
DALAM
SISTEM
GAJI
BERKOMPUTER JANM.
KOD INI MEMPUNYAI 4 DIGIT. CONTOH :FILEM NEGARA MALAYSIA : 3302
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) VS PTJ
NOTA : PP – PUSAT PEMBAYARAN (PAY CENTRE); CAW - CAWANGAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
NOMBOR GAJI
NOMBOR YANG DIPERUNTUKAN KEPADA SETIAP
PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN PERSEKUTUAN
YANG DILANTIK YANG GAJINYA DIBAYAR MELALUI
SISTEM.
NOMBOR INI ADALAH UNIK YANG MENGANDUNGI 8
DIGIT DAN DIKEKALKAN TANPA MENGIRA PEJABAT
PERAKAUNAN SEPANJANG PERKHIDMATAN DENGAN
KERAJAAN PERSEKUTUAN.
FAIL INDUK GAJI
SENARAI PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN YANG
SEDIA ADA DALAM SISTEM DAN DISUSUN
MENGIKUT PUSAT PEMBAYARAN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
TARIKH GAJI
TARIKH
PEMBAYARAN
GAJI
BULANAN
AKAN
DIMAKLUMKAN
MELALUI
SURAT
PEKELILING
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PADA SETIAP HUJUNG
TAHUN.
GAJI DAN ELAUN TIDAK BOLEH DIBAYAR SEBELUM 25
HARIBULAN DALAM BULAN GAJI ATAU ELAUN ITU
KENA DIBAYAR. PENCEN TIDAK BOLEH DIBAYAR
LEBIH AWAL DARI 4 HARI DARIPADA TARIKH
PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN.
JIKA 25 HARIBULAN DALAM BULAN ITU JATUH PADA
HARI JUMAAT, SABTU ATAU AHAD BAYARAN BOLEH
DIBUAT OLEH JABATAN PADA HARI KERJA AKHIR
SEBELUM HARI JUMAAT.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
TARIKH GAJI
GAJI BULANAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI AWAM
BOLEH DIBAYAR TERDAHULU DALAM BULAN
JATUHNYA HARI RAYA PUASA, HARI RAYA HAJI,
TAHUN BARU CINA, DEEPAVALI, HARI NATAL, PESTA
MENUAI DAN HARI GAWAI JIKA HARI PERAYAAN ITU
JATUH SELEPAS 11 HARIBULAN, DARIPADA TARIKH
PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN.
MENGIKUT BUDI
BAYARAN BOLEH
DARIPADA TUJUH
PERAYAAN ITU (SPP
BICARA AKAUNTAN NEGARA
DILAKSANAKAN TIDAK LEBIH
HARI SEBELUM TARIKH HARI
BIL 6/2004).
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
SLIP GAJI (PAY SLIP) *
PENYATA PENDAPATAN DAN POTONGAN
BULANAN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN.
GAJI
SLIP GAJI AKHIR (LPC) *
PENYATA MENGANDUNGI MAKLUMAT GAJI, ELAUNELAUN DAN POTONGAN PEGAWAI DAN ANGGOTA
KERAJAAN YANG SEDIA ADA DI PEJABAT LAMA.
DIKELUARKAN APABILA BERLAKU PERTUKARAN ATAU
KELUAR DARI SISTEM GFMAS-HRPY.
BAYARAN TIDAK BOLEH DIBUAT SEHINGGA SIJIL GAJI
AKHIR DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT DIMANA
BAYARAN TERAKHIR DIBUAT. (AP 104)
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KONSEP DAN CIRI
PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN *
PENYATA MENGANDUNGI BUTIR PERIBADI, MAKLUMAT
GAJI, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN KAKITANGAN
DALAM TAHUN SEMASA.
DIKELUARKAN SETAHUN SEKALI DALAM 2 SALINAN
SEBELUM BULAN MAC SETIAP TAHUN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SESI II
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
PENGENALAN
PERKEMBANGAN TERKINI DALAM SISTEM PENGURUSAN GAJI
DI SEKTOR AWAM
PENGENALAN
SEMUA PEJABAT PERAKAUNAN MENGGUNAKAN SISTEM
GFMAS – HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) MULAI
2006
YANG
TELAH
DIBANGUNKAN
UNTUK
MENGGANTIKAN
“SISTEM
PAY”
YANG
TELAH
DIGUNAPAKAI SEJAK TAHUN 1987.
HRPY ADALAH SEBAHAGIAN
DALAM SISTEM GFMAS.
DARI
MODUL-MODUL
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
GFMAS
PAYROLL SYSTEM
(PAY)
1987
HUMAN RESOURCE
PAYROLL (HRPY)
20 TAHUN
2006
SEMUA PEJABAT PERAKAUNAN MENGGUNAKAN SISTEM
GFMAS – HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) MULAI 2006
YANG TELAH DIBANGUNKAN UNTUK MENGGANTIKAN
“SISTEM PAY” YANG TELAH DIGUNAPAKAI SEJAK TAHUN
1987.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
ALIRAN SISTEM PERAKAUNAN TERDAHULU - BAS
JAB/PTJ
PEJ.
PERAKAUNAN
DOKUMEN
KEWANGAN
e-SPKB
DOKUMEN
KEWANGAN
PERUBAHAN
GAJI
AG.HO
JAB/AGENSI
DCS
LAPORAN
CAS
BANK/
AGENSI
CEK /
RESIT
BAS
PAY
DRS
C
I SLKK
S
SPM
PENGGUNA
AGENSI-AGENSI
LAIN
SBP
(PUKAL)
SLAS
LAPORAN
LAPORAN
ILS
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
ALIRAN SISTEM PERAKAUNAN KINI - GFMAS
JAB/PTJ
LMS
HO&AO
JAB/AGENSI
GFMAS-HO
GL, CM, FM
Loans & Investment
SPBPA
CO/ABC
HR (Control Mgmt)
PENGGUNA
G-UMIS
G-SMIS
G-ALMoS
BW
e-SPKB
BPS
GFMAS-AO
AGENSI–AGENSI
LAIN
MANUAL
AGENSI-AGENSI
LAIN
GL, AP, AR, CM, FM, AM
CO/ABC
HR/Payroll
MM
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
GFMAS - RESOURCE PAYROLL (HRPY)
• HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG
LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN
KAWALAN AKTIVITI PERSONEL/KAKITANGAN.
• PADA ASASNYA, HRPY MENTADBIR DATA KAKITANGAN
KERAJAAN UNTUK SEMUA JABATAN DAN AGENSI
KERAJAAN. IA MENGURUSKAN MAKLUMAT ASAS
KAKITANGAN SEPERTI NAMA, TARIKH LAHIR, NOMBOR
KAD PENGENALAN, GAJI POKOK DAN LAIN-LAIN.
• HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG
LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN
KAWALAN AKTIVITI PERSONEL.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
GFMAS - RESOURCE PAYROLL (HRPY)
• HRPY ADALAH SALAH SATU DARIPADA MODUL-MODUL
YANG TERDAPAT DALAM SISTEM GFMAS MELIPUTI:a)
b)
c)
d)
FINANCIAL AND CONTROLING (FICO)
HUMAN RESOURCES PAYROLL (HRPY)
LOGISTICS (LO)
NEW DIMENSION PRODUCTS.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
MODUL-MODUL SAP DALAM GFMAS
Modul “Customized”
• G-UMIS
(Government
Unclaimed Moneys
Management
Integrated System)
• G-SMIS
(Government Securities
Management Integrated
System)
• G-ALMoS
(Government Advance
& Loans Monitoring
System)
• G-LOANS
Government Loans
Customized
Modules
Modul Logistic (LO)

FICO
G-UMIS
G-SMIS
G-ALMoS
SAP
MM
LO
FI
CO
AM
R/3
PA
Modul Financial & Controlling
(FICO)
 General Ledger (GL)
 Accounts Payable (AP)
 Accounts Receivable (AR)
 Cash Management (CM)
 Funds Management (FM)
 Controlling (CO)
 Activity Based Costing (ABC)
 Assets Management (AM)
 Treasury Management (TR)
PY
HR
Materials
Management (MM)
Modul Human Resource (HR)
 Personnel Admin (PA)
 Payroll (PY)
SAP- Systems, Applications and Products in Data Processing
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS
•
PEMPROSESAN GAJI DILAKSANAKAN DI DALAM HRPY
TETAPI PEMBAYARAN GAJI DIPROSES MELALUI
MODUL ‘ACCOUNT PAYABLE’ (AP) DI DALAM FICO.
•
PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN KAKITANGAN SEPERTI
PINJAMAN KENDERAAN) KEPADA AGENSI JUGA
DIBUAT MELALUI AP.
•
HRPY TURUT BERINTEGRASI DENGAN MODUL ‘FUND
MANAGEMENT’
(FM)
UNTUK
SEMAKAN
PERUNTUKAN DAN MODUL ‘CONTROLLING’ (CO)
UNTUK POSTING GAJI
•
SEBARANG
POTONGAN
PENDAHULUAN
MELALUI
DIKEMASKINI DI G-ALMoS.
DAN
PEMBAYARAN
PAYROLL
AKAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS
Customized Modules
Jualan Sekuriti
AR
Penyata
Pemungut
G-SMIS
Posting
Wang tak
dituntut
G-ALMoS
Kutipan
pinjaman
Arahan
Potongan kakitangan
Gaji
Cash
Management
Baucar
Bayaran
Bayaran kepada
Agensi Tertentu
Posting
CO
Posting
Controlling
Baucar
Bayaran
Perbelanjaan
AM
Assets
Management
Accounts
Payable
Human Resource /
Payroll
Posting
Posting
AP
HR/PY
Human Resources
CM
Posting
Pendahuluan
ABC
Posting
Posting
General
Ledger
Pindahan
akaun
TR
GL
Pindahan
akaun
Bayaran
tuntutan
Loans
Management
Treasury
Penyesuaian bank
UMA3
G-UMIS
LM
Bayaran
Accounts
Receivable
Bayaran
FICO
Posting
Bayaran Semula Pendahuluan/ ’Full Settlement-Loan’
Gaji,elaun
dll
Posting
Peruntukan
Baucar
Bayaran
FM
Peruntukan
Daftar aset/
Nilai aset
Funds
Management
Peruntukan
MM
Posting
Material
Management
Logistic
PROSES GAJI BERKOMPUTER
SISTEM OVERVIEW GFMAS-HRPY
SAP SERVER – HO
NO GAJI
MAKLUMAT LPC
PEJ PERAKAUNAN
KUNCI MASUK DATA
INDUK
–
SG20,
SG20A & SG12
M
A
S
T
E
R
D
A
T
A
SAP SERVER – AO
POSTING KE FICO &
CETAK CEK
PROSES
GAJI
CETAK LAPORAN &
SLIP GAJI
SAP
MAIL
PENYEDIAAN DATA
UNTUK BANK &
AGENSI POTONGAN
WEBMETHOD SERVER - AO
ENCRYPT / DECRYPT DATA
BANK & AGENSI
POTONGAN
HANTAR/TERIMA DATA
1. BENTUK CD
2. DAIL-UP
KE
SERVER
COMM
COMM SERVER - AO
1.
2.
UPLOAD DATA DARI AGENSI POTONGAN
DOWNLOAD DATA UNTUK BANK DAN AGENSI
POTONGAN
PROSES GAJI BERKOMPUTER
PEMPROSESAN GAJI BULANAN MENGIKUT BAHAGIAN
BAHAGIAN 1
BAHAGIAN 2
BAHAGIAN 3
PROSES KUNCI
MASUK DATA
PROSES MUAT
NAIK ARAHAN
POTONGAN
PROSES GAJI
BAHAGIAN 7
BAHAGIAN 6
BAHAGIAN 5
JANA
LAIN-LAIN
LAPORAN GAJI
JANA
LAPORAN
CUKAI/KWSP/
TABUNG HAJI
MUAT TURUN
DATA
POTONGAN
GAJI
(REGULAR CYCLE)
BAHAGIAN 4
PROSES GAJI
(SEPARATE CYCLE)
PROSES GAJI BERKOMPUTER
‘SEPARATE CYCLE’
KEMASUKAN BARU ATAU PERPINDAHAN MASUK
KAKITANGAN
SELEPAS
TARIKH-TARIKH
AKHIR
PENGHANTARAN PENYATA PERUBAHAN GAJI (SG20),
BAYARAN GAJI MASIH BOLEH DIBUAT DALAM BULAN
BERKENAAN IAITU SELEPAS TARIKH PEMBAYARAN GAJI
MELALUI PROSES ‘SEPARATE CYCLE’.
PROSES GAJI BERKOMPUTER
CONTOH PROSES ‘SEPARATE CYCLE’
14 APRIL 2014
(ISNIN)
24 APRIL 2014
21 APRIL 2014
14 MAC 2014
(KHAMIS)
(ISNIN)
(SELASA - RABU)
(JUMAAT)
TARIKH MULA
HANTAR
SG20
TARIKH AKHIR
HANTAR
SG20
TARIKH GAJI
TARIKH AKHIR
HANTAR
SG20 UNTUK
SEPARATE CYCLE
PROSES GAJI
29-30 APRIL 2014
PROSES GAJI
(REGULAR CYCLE) (SEPARATE CYCLE)
GAJI BULAN APRIL 2014
TARIKH GAJI
SEPARATE CYCLE
KATEGORI PROSES GFMAS - HRPY
KUNCI MASUK
DATA KAKITANGAN
PROSES BULANAN
KATEGORI PROSES
GFMAS-HRPY
PROSES TAHUNAN
PROSES AD HOC
SESI III
BORANG INPUT DAN
DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
JENIS – JENIS BORANG INPUT GAJI:BIL
JENIS
NAMA BORANG
1.
SG 10
MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN
PUSAT PEMBAYARAN GAJI
2.
SG11
MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN
BANK PEMBAYARAN GAJI
3.
SG 12
MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN
NAMA PENERIMA BAYARAN
4.
SG 13
MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN
ELAUN/POTONGAN/ ”PAYEE GROUP”
5.
SG 20
BORANG PERUBAHAN GAJI
6.
SG 20A
7.
SG 50
MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN
SEWA RUMAH KERAJAAN
BORANG PELARASAN GAJI (MANSUH)
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
SG10
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRBUTIR PUSAT PEMBAYARAN
•
DISEDIA BAGI MENGUJUDKAN, MEMBATALKAN ATAU
MEMINDA BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN DI
DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT
PERAKAUNAN MASING-MASING.
•
DISEDIA SEKALI SAHAJA PADA BILA-BILA MASA
BILAMANA
SESUATU
PUSAT
PEMBAYAR
DIUJUD/DIBATAL
KE
DALAM
SISTEM
GAJI
BERKOMPUTER.
•
DISEDIAKAN DALAM 2 SALINAN OLEH PTJ/PUSAT
PEMBAYARAN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SG10
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
SG11
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRBUTIR BANK PEMBAYARAN GAJI
•
BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN,
PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR
BANK PEMBAYARAN GAJI DI DALAM SISTEM GAJI
BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN
•
DISEDIAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SG11
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
SG12
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRBUTIR NAMA PENERIMA BAYARAN
•
BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN,
PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR
NAMA PENERIMA BAYARAN PUSAT PEMBAYARAN DI
DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT
PERAKAUNAN
•
HENDAKLAH DISEDIA SECARA BERASINGAN BAGI
SETIAP TUJUAN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SG12
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
SG13
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRAN
ELAUN/POTONGAN/ ”PAYEE GROUP”
•
BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJUDKAN,
MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR ELAUN /
POTONGAN / ‘PAYEE GROUP’ KAKITANGAN DI
DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT
PERAKAUNAN MASING-MASING.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SG13
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
SG20A
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRAN
SEWA RUMAH KERAJAAN
•
•
BORANG
YANG
DIGUNAKAN
UNTUK
PENGUJUDAN,PEMBATALAN ATAU PINDAAN BUTIRBUTIR RUMAH KERAJAAN YANG DISEWA OLEH
KAKITANGAN TERMASUK RUMAH YANG DISEWA
OLEH KERAJAAN UNTUK DISEWAKAN KEPADA
KAKITANGAN
DISERTAKAN BERSAMA SG20 APABILA POTONGAN
SEWA
RUMAH
KERAJAAN
DIMULAKAN/DITAMATKAN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SG20A
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
SG20
BORANG PERUBAHAN GAJI
•
BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEMASUKAN
BUTIRAN PERIBADI, PENDAPATAN, ELAUN-ELAUN
DAN POTONGAN KAKITANGAN BAGI KALI PERTAMA/
BERTUKAR/ BERHENTI YANG MANA GAJINYA
DIPROSES DALAM GFMAS-HRPY
•
PERUBAHAN KEPADA BUTIRAN KAKITANGAN SEDIA
ADA.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SG20
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG PERUBAHAN GAJI - SG 20
BORANG SG20 MENGANDUNGI 4 BAHAGIAN :BHG
MEDAN
1
1 HINGGA 39
2
JENIS MAKLUMAT
MAKLUMAT PERIBADI
40 HINGGA 43 MAKLUMAT PENDAPATAN
KOD : 001 HINGGA 999 – GAJI POKOK
1000 HINGGA 3999 – ELAUN DAN
TUNGGAKAN
3
44 HINGGA 49 MAKLUMAT POTONGAN
KOD:
4000 HINGGA 5999 – POTONGAN
6000 HINGGA 6999 – POTONGAN INDIVIDU
TECHNICAL WAGETYPE
4
50 HINGGA 53 MAKLUMAT PENGESAHAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG PERUBAHAN GAJI - SG 20
BORANG SG20 PERLU DILAMPIRKAN DENGAN DOKUMEN
SOKONGAN YANG BERKAITAN SEPERTI BERIKUT:•
•
•
•
KEW 8 ASAL YANG LENGKAP
SALINAN PENGESAHAN NOMBOR KWSP
LAMPIRAN PENGIRAAN GAJI
SALINAN
SURAT
TAWARAN/PERLANTIKAN/SURAT
SETUJU TERIMA/SURAT PENEMPATAN
• SALINAN PENGESAHAN NAMA, ALAMAT DAN NO. AKAUN
BANK PEGAWAI
• SIJIL GAJI AKHIR ASAL DARI PEJABAT LAMA
(PERTUKARAN)
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG PELARASAN GAJI - SG 50
BORANG SG50 DIGUNAKAN MENGAMBILKIRA DATA
URUSNIAGA GAJI DAN ELAUN YANG DIBAYAR MELALUI
BAUCAR BAYARAN KEW.304 SECARA BERASINGAN DAN
TIDAK MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER OLEH
PEJABAT PERAKAUNAN WALAUPUN GAJI BULANANNYA
DIBAYAR
ATAU
AKAN
DIBAYAR
OLEH
PUSAT
PEMBAYARAN YANG MEMPROSES GAJI MELALUI SISTEM
GAJI BERKOMPUTER.
BORANG SG50 KINI TIDAK LAGI DIGUNAKAN SETELAH
WUJUDNYA SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI DI
DALAM eSPKB DENGAN MENGUNCI MASUK MEDAN
NOMBOR GAJI.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG PELARASAN GAJI - SG 50
PEJABAT PERAKAUNAN AKAN MELARIKAN PROGRAM
AUTO PICK-UP (ZRPY049) BAGI :a) MENAWAN DATA URUSNIAGA GAJI YANG DIBAYAR
MELALUI BAUCAR BAYARAN KEW.304 SECARA
BERASINGAN
b) MENAWAN DATA BAYARAN BALIK GAJI YANG
TERLEBIH DIBAYAR YANG MANA DOKUMEN ASALNYA
ADALAH PENYATA PEMUNGUT KEW 305.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
AUTO PICK-UP (ZRPY049)
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN
SESEORANG PEGAWAI – KEW.8
DOKUMEN UTAMA YANG DIKELUARKAN SEBAGAI
ARAHAN UNTUK MEMBENARKAN SESUATU PEMBAYARAN
EMOLUMEN DIBUAT.
SEMUA
PERUBAHAN
MENGENAI
PENDAPATAN
SESEORANG PEGAWAI HENDAKLAH DINYATAKAN DALAM
BORANG INI.
PERUBAHAN TERSEBUT MELIPUTI :
a) JAWATAN – LANTIKAN BARU, PENGESAHAN,
BERPENCEN,
MEMANGKU,
NAIK
PANGKAT,
PERTUKARAN….
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN
SESEORANG PEGAWAI – KEW.8
PERUBAHAN TERSEBUT MELIPUTI :
b) CUTI – MELIBATKAN PERUBAHAN GAJI SEPERTI
SEPARUH GAJI, TANPA GAJI & CUTI SAKIT SEPARUH /
TANPA GAJI.
c) ELAUN – MELIBATKAN SEMUA JENIS ELAUN
d) BERSARA
c) GAJI – MELIBATKAN KENAIKAN, TAHAN, TANGGUH
ATAU TURUN GAJI.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN
SESEORANG PEGAWAI – KEW.8
TIADA SEBARANG PINDAAN DIBENARKAN DIBUAT KE
ATAS PENYATA INI.
SEBARANG PERUBAHAN PERLU DINYATAKAN DENGAN
JELAS BERKAITAN TEMPOH ATAU TARIKH PEMBAYARAN
YANG LAYAK.
PENYATA INI HENDAKLAH DISAHKAN ATAU DILULUSKAN
DENGAN SEMPURNA OLEH PEGAWAI YANG DIBERI
KUASA.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SESI IV
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
TAKSIRAN PENDAPATAN PENGGAJIAN
a) PENDAPATAN
SESEORANG
PEKERJA
DARIPADA
PENGGAJIAN TERMASUK UPAH, GAJI, SARAAN, GAJI CUTI,
BAYARAN KOMISEN, BONUS, GANJARAN, PENAMBAHAN
ATAU ELAUN (SAMA ADA SAMA DALAM BENTUK WANG
ATAU
SEBALIKNYA)
YANG
BERKAITAN
DENGAN
MEMPUNYAI ATAU MENJALANKAN PENGGAJIAN.
b) PENDAPATAN PENGGAJIAN JUGA MELIPUTI SEMUA
BENTUK SARAAN TERMASUK ELAUN, MISALNYA ELAUN
PERUMAHAN, ELAUN PERJALANAN, ELAUN KERAIAN,
ADALAH DIKIRA SEBAGAI PENDAPATAN KASAR JIKA DAPAT
DITUNJUKKAN BAHAWA ELAUN-ELAUN TERSEBUT TERBIT
DARIPADA MEMPUNYAI ATAU MENJALANKAN PENGGAJIAN.
c) WALAU BAGAIMANAPUN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN
SEBAHAGIAN
ELAUN-ELAUN
ADALAH
DIANGGAP
DIBELANJAKAN SEPENUHNYA DAN DIKECUALIKAN CUKAI.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
KATEGORI
PENDAPATAN
PENDAPATAN KEKAL
PENDAPATAN SEMENTARA
• GAJI
DAN
ELAUN
YANG
DIBAYAR
KEPADA
KAKITANGAN LEBIH DARIPADA
SEBULAN
SECARA
BERTERUSAN
SEHINGGA
ARAHAN
PEMBERHENTIAN
DIBUAT.
• GAJI DAN ELAUN SEMENTARA
YANG DIBAYAR BAGI BULAN
PEMBAYARAN
GAJI
BERKENAAN
SAHAJA
DAN
AKAN DIGUGURKAN SECARA
AUTOMATIK DALAM BULAN
BERIKUTNYA.
• CONTOH
• CONTOH
:- GAJI
IMBUHAN TETAP
POKOK,
TUNGGAKAN
:
-
BONUS;
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
IMBUHAN
TETAP *
GAJI POKOK
JENIS – JENIS
PENDAPATAN
BAYARAN
INSENTIF *
BAYARAN BALIK
PERBELANJAAN &
TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN
ELAUN/BAYARAN*
* SUMBER RUJUKAN : http://www.eghrmis.gov.my
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN:
a)
GAJI POKOK
MATA GAJI DALAM STRUKTUR GAJI SISTEM SARAAN
MALAYSIA (SSM) YANG BERKUATKUASA DAN DIAMBIL
KIRA UNTUK FAEDAH PENCEN
b)
IMBUHAN TETAP
•
•
•
•
IMBUHAN
IMBUHAN
IMBUHAN
IMBUHAN
TETAP
TETAP
TETAP
TETAP
KHIDMAT AWAM (ITKA)
PERUMAHAN (ITP)
KERAIAN
JAWATAN KHAS / GRED KHAS
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN:
c)
BAYARAN INSENTIF
• BAYARAN INSENTIF WILAYAH
• BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
• BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL
d)
LAIN-LAIN ELAUN / BAYARAN
•
•
•
•
•
ELAUN
ELAUN
ELAUN
ELAUN
ELAUN
PERINTAH AM BAB ‘B’
LEBIH MASA
PENANGGUNGAN KERJA
PEMANGKUAN KERJA
GANGGUAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN:
e)
BAYARAN
BALIK
TANGGUNGJAWAB
PERBELANJAAN
&
• BAYARAN BALIK PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN
• BAYARAN TAMBANG PERJALANAN SELEPAS LANTIKAN
PERTAMA
ELAUN DAN IMBUHAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
BERDASARKAN PERINTAN AM BAB B MERUPAKAN SATU
KEISTIMEWAAN DAN BUKAN BERSIFAT KEKAL YANG PATUT
DIBAYAR KEPADA PEGAWAI BERKELAYAKAN BERDASARKAN
SYARAT DAN KADAR YANG DITETAPKAN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
•
•
MENUNJUKKAN JUMLAH PENDAPATAN MENGIKUT
KATEGORI BAGI TEMPOH SEPANJANG TAHUN
KEWANGAN
YANG
DITERIMA
SESEORANG
KAKITANGAN.
MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ADALAH SEPERTI
BERIKUT:a) BAHAGIAN A – MAKLUMAT PERIBADI, JABATAN &
PTJ, PUSAT PEMBAYARAN, JAWATAN & RUMAH SEWA
KERAJAAN.
b) BAHAGIAN B – NOMBOR RUJUKAN FAIL MAJIKAN,
CUKAI PENDAPATAN, KAD PENGENALAN, NOMBOR
GAJI, KWSP & TARAF PERKAHWINAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
•
MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ADALAH SEPERTI
BERIKUT:c) BAHAGIAN
C
–
MAKLUMAT
PENDAPATAN
PENGGAJIAN
–
GAJI,
IMBUHAN
TAHUNAN,
BAYARAN/ELAUN-ELAUN LAIN, POTONGAN CUKAI
PENDAPATAN, CARUMAN KWSP
d) BAHAGIAN D – TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS
e) BAHAGIAN E – ELAUN & KEMUDAHAN YANG TIDAK
DIKENAKAN CUKAI.
•
MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM PENYATA
TERSEBUT TIDAKLAH MUKTAMAD DAN MENJADI
TANGGUNGJAWAB
UNTUK
MELAPORAKAN
KESELURUHAN PENDAPATAN SEBENAR.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
KATEGORI
POTONGAN
POTONGAN
SEMENTARA
POTONGAN KEKAL
• POTONGAN
YANG
DIBUAT
DARIPADA KAKITANGAN LEBIH
DARIPADA SEBULAN SECARA
BERTERUSAN
SEHINGGA
ARAHAN
PEMBERHENTIAN
DIBUAT.
• CONTOH
:PENDAPATAN, EPF
CUKAI
• POTONGAN
YANG
DIBUAT
DARIPADA KAKITANGAN BAGI
BULAN
PEMBAYARAN
GAJI
BERKENAAN
SAHAJA
DAN
AKAN DIGUGURKAN SECARA
AUTOMATIK DALAM BULAN
BERIKUTNYA.
• CONTOH
BAYAR
:-
GAJI
TERLEBIH
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
POTONGAN
KEMUDAHAN
POTONGAN WAJIB
PERINTAH
MAHKAMAH
JENIS – JENIS
POTONGAN
POTONGAN
PELBAGAI
BAYARAN
KEPADA KERAJAAN
SIMPANAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN:
a)
POTONGAN WAJIB / BERKANUN
POTONGAN YANG DIKEHENDAKI OLEH UNDANGUNDANG. CONTOH SEPERTI:
• EPF - KWSP
• CUKAI
PENDAPATAN
BERJADUAL – LHDN
b)
/
POTONGAN
POTONGAN KEMUDAHAN
POTONGAN YANG DIKEHENDAKI
PERKHIDMATAN. CONTOH SEPERTI:
CUKAI
PERATURAN
• ANSURAN PINJAMAN PERUMAHAN / KENDERAAN /
KOMPUTER
• PENDAHULUAN DIRI
• SEWA RUMAH / PERABOT KERAJAAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN:
c)
BAYARAN KEPADA KERAJAAN
POTONGAN YANG DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN.
CONTOH SEPERTI:
• BAYARAN CAJ HOSPITAL
• DENDA PEGAWAI AWAM
d)
PERINTAH MAHKAMAH
POTONGAN YANG DIKEHENDAKI ATAS PERINTAH
MAHKAMAH. CONTOH SEPERTI:
• BAYARAN NAFKAH
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN:
e)
SIMPANAN
SIMPANAN DALAM KUMPULANWANG ATAU TABUNG
YANG DITUBUHKAN OLEH KERAJAAN / BADAN
BERKANUN:
• TABUNG HAJI
• AMANAH SAHAM BUMIPUTERA / NASIONAL
f)
POTONGAN PELBAGAI
LAIN-LAIN POTONGAN YANG DIBUAT ATAS PILIHAN
KAKITANGAN
• ANGKASA
• ZAKAT / BAITULMAL / YPEIM
• KELAB
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PENGETAHUAN ASAS DALAM PEGURUSAN
PEMBAYARAN EMOLUMEN
PENETAPAN GAJI
PERMULAAN PEGAWAI
BAYARAN ELAUN DAN
IMBUHAN TETAP
PENETAPAN GAJI
PEGAWAI YANG
DINAIKKAN PANGKAT
PEMBERHENTIAN
EMOLUMEN BAGI
PEGAWAI YANG
MELETAK JAWATAN /
MENINGGAL DUNIA /
BERSARA
BAYARAN ANJAKAN
GAJI
PEMBERHENTIAN/
PEMOTONGAN
EMOLUMEN TERHADAP
KES TINDAKAN
TATATERTIB
PELARASAN
EMOLUMEN BAGI
PEGAWAI YANG
BERCUTI SEPARUH
GAJI/ TANPA GAJI
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN ELAUN
PRINSIP
TIDAK SEJAGAT
(NONUNIVERSAL),
TIDAK KEKAL
(NONPERMANENT)
TIDAK BIASA
(NON-REGULAR)
KESAKSAMAAN
KRITERIA
KEPAKARAN
KEMAHIRAN
KEPENTINGAN
SESUATU
PERKHIDMATAN
BAYARAN BALIK
PERBELANJAAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN
EMOLUMEN
JENIS BAYARAN
PENETAPAN GAJI
BULANAN
BAYARAN ANJAKAN
GAJI
RUJUKAN
PERATURAN
PERKARA PENTING
PERINTAH AM 23 & 24
- BAB A
• KUASA
SURUHANJAYA
PERKHIDMTAN AWAM (SPA)
• TANGGA GAJI DITETAPKAN SPA
MELALUI SURAT TAWARAN .
PP BIL 4/2002
PP BIL 5/2002
SPP BIL 5/2005
• PEGAWAI YANG MENCAPAI ARAS
IV – LAYAK DIPERTIMBANGKAN.
• PEGAWAI LANTIKAN PERTAMA &
SAH
JAWATAN
–
LAYAK
DIPERTIMBANGKAN SELEPAS 3
TAHUN LANTIKAN
• DISOKONG
DENGAN
SURAT
KELULUSAN KETUA JABATAN
• PENTEPAN
TANGGA
GAJI
–
MELINTANG KE TANGGA GAJI
SETERUSNYA
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN
EMOLUMEN
JENIS BAYARAN
PENETAPAN GAJI
PEGAWAI YANG
DINAIKKAN
PANGKAT
MEMBUAT
PELARASAN /
MEMBERHENTIKAN
BAYARAN
EMOLUMEN BAGI
PEGAWAI YANG
BERCUTI SEPARUH
GAJI / TANPA GAJI
RUJUKAN
PERATURAN
PERKARA PENTING
PP BIL 14/2007
SPP BIL 9/2008
• KENAIKAN
PANGKAT
DIMAKLUMKAN
DALAM
SURAT
PENYIARAN KENAIKAN PANGKAT –
DINYATAKAN TARIKH KUATKUASA
SAMA ADA DIKEBELAKANGKAN
PADA MANA-MANA TARIKH YANG
DITETAPKAN
OLEH
LEMBAGA
KENAIKAN PANGKAT
SPP BIL 5/2002
PP BIL 5/2007
PERINTAH AM BAB C
(CUTI)
• KEBENARAN
CUTI
HENDAKLAH
DISOKONG
DENGAN
SURAT
KELULUSAN
BERCUTI
DAN
DOKUMEN
SOKONGAN
YANG
BERKAITAN (SURAT KELULUSAN
JPA-TUJUAN
BELAJAR;
SURAT
TAWARAN
UNIVERSITI
(CUTI
BELAJAR); SURAT PENGESAHAN
LEMBAGA PERUBATAN)
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN
EMOLUMEN
JENIS BAYARAN
RUJUKAN
PERATURAN
PERKARA PENTING
MEMBERHENTIKAN
BAYARAN
EMOLUMEN BAGI
PEGAWAI YANG
MELETAK JAWATAN
/ MENINGGAL
DUNIA / BERSARA
• LETAK
JAWATAN
–
NOTIS
BERHENTI KERJA
• MENINGGAL DUNIA – LAYAK
PERINTAH AM BAB A –
MENERIMA
BAYARAN
GAJI
SPP BIL 4/2008 –
SEHINGGA TARIKH KEMATIAN –
SPP BIL 6/2008
DOKUMEN SOKONGAN ADALAH
SIJIL KEMATIAN
• PERSARAAN WAJIB / PILIHAN
MEMBERHENTIKAN
/ PEMOTONGAN
EMOLUMEN
TERHADAP KES
TINDAKAN
TATATERTIB
• BENTUK HUKUMAN – AMARFAN,
DENDA, LUCUT HAK EMOLUMEN,
PERATURAN –
TANGGUH
PERGERAKAN
GAJI,
PERATURAN PEGAWAI
TURUN GAJI, TURUN PANGKAT DAN
AWAM (KELAKUAN &
BUANG KERJA
TATATERTIB) 1993
• PEGAWAI DI TAHAN KERJA –
LAYAK MENERIMA TIDAK KURANG
½ EMOLUMEN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENDAPATAN DAN POTONGAN
PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN
EMOLUMEN
JENIS BAYARAN
IMBUHAN TETAP
KERAIAN
IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN /
ELAUN PERUMAHAN
WILAYAH
RUJUKAN
PERATURAN
PERKARA PENTING
PP BIL 4/1996
PP BIL 8/2000
PP BIL 4/2002
PP BIL 5/2002
• UNTUK
PEGAWAI
KUMP.
PENGURUSAN TERTINGGI SERTA
KUMP.
PENGURUSAN
&
PROFESIONAL
• KADAR ITK – ANTARA RM400
HINGGA RM5,300 SEBULAN
PP BIL 6/1994
PP BIL 8/2000
PP BIL 6/2001
PP BIL 11/2001 - EPW
PP BIL 4/2002 - EPW
PP BIL 4/2004
PP BIL 11/2006
PP BIL 16/2007
• KADAR ANTARA RM180 HINGGA
RM2,500 SEBULAN
• PEG BERTUKAR WILAYAH LAYAK
DIBERI EPW DAN TIDAK LAYAK
DIBERI ITP
• KADAR EPW ADALAH BERBEZA
MENGIKUT
KUMPULAN
DAN
TEMPAT BERKHIDMAT
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
LAPORAN – LAPORAN GAJI
JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
KOD
LEGACY
KOD
GFMAS
R1
-
R2
ZRCC009
R3
-
R4
NAMA LAPORAN
BORANG PERMINTAAN (KEW 44)
BAUCAR BAYARAN GAJI
SIJIL PENERIMAAN & PEMBAYARAN GAJI
RPCEDTL0 SLIP GAJI (PAYSLIP)
R5
ZRPY064
SENARAI PEKERJA-PEKERJA DIBAYAR GAJI
R7
ZRPY028
SENARAI POTONGAN (SEWA RUMAH & KUMPULAN
PENERIMA BAYARAN)
R9
ZRPY021
SENARAI POTONGAN (LAIN-LAIN)
R10
ZRPY043
SENARAI EDIT
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
LAPORAN – LAPORAN GAJI
JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
KOD
LEGACY
KOD
GFMAS
NAMA LAPORAN
R21
ZRPY028
SENARAI SEWA RUMAH KERAJAAN
R22
ZRPY047
SENARAI POTONGAN KWSP
R23
ZRPY046
SENARAI POTONGAN CUKAI PENDAPATAN
R55
-
BAUCAR JURNAL
R56
-
BAUCAR BAYARAN GAJI
R2
ZRPY025
SENARAI INDUK GAJI (MASTER LISTING)
R82
ZRPY024
PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
R28
ZRPY033
SIJIL GAJI AKHIR (LPC)
-
ZRPY061
BANK SUMMARY TOTAL
-
ZRPY049
LAPORAN AUTO PICK-UP
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
LAPORAN – LAPORAN GAJI
JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
KOD
LEGACY
KOD
GFMAS
R2
ZRPY025
R82
NAMA LAPORAN
PENERIMA LAPORAN
PTJ
PP
PAYROLL MASTER LISTING
√
√
ZRPY024
PENYATA PENDAPATAN
TAHUNAN
√
√
R28
ZRPY033
SIJIL GAJI AKHIR (LPC)
√
√
-
ZRPY019
SENARAI RINGKASAN BANK
SENARAI BANK KREDIT
LAMPIRAN PENGHANTARAN
BANK
√
√
SENARAI POTONGAN YANG
TIDAK DIAMBILKIRA
√
√
-
ZRPY020
AGENSI
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
LAPORAN – LAPORAN GAJI
JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
KOD
LEGACY
KOD
GFMAS
NAMA LAPORAN
PENERIMA LAPORAN
-
ZRPY023
LAPORAN RINGKASAN GAJI
√
-
ZRPY049
LAPORAN AUTO PICK-UP
√
-
ZPPY060
LAPORAN TABUNG HAJI
-
ZRPY061
BANK SUMMARY TOTAL
-
ZRPY069
SENARAI PEKERJA DENGAN
POTONGAN BULANAN
MELEBIHI 60% DARIPADA
PENDAPATAN
PTJ
PP
AGENSI
√
√
√
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
LAPORAN – LAPORAN GAJI
R2 / ZRPY025 –
SENARAI INDUK GAJI (PAYROLL MASTER LISTING)
•
MENGANDUNGI SEMUA DATA MAKLUMAT KAKITANGAN
MENGIKUT PUSAT PEMBAYAR.
•
SEBAGAI DOKUMEN RUJUKAN BAGI PEMBAYARAN GAJI
BULANAN SECARA KESELURUHAN.
•
MENYENARAIKAN
SEMUA
PENDAPATAN
DAN
POTONGAN PEGAWAI PADA BULAN YANG BERKENAAN.
•
JUMLAH GAJI BERSIH DAN PERATUS POTONGAN
DINYATAKAN.
•
LAPORAN INI PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN
KETEPATAN URUSNIAGA DAN DIHANTAR SEMULA KE
PEJABAT PERAKAUNAN SELEPAS DISAHKAN.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BENGKEL 1
PEMAHAMAN LAPORAN-LAPORAN GAJI
SESI VI
PROSES PEMBAYARAN GAJI :
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
•
PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI BAUCAR
BAYARAN BOLEH DIBUAT MELALUI MANUAL ATAU
eSPKB. CONTOH BAYARAN:•
•
•
•
•
•
•
•
GAJI BERDASARKAN KADAR GAJI HARIAN
ELAUN LEBIH MASA
ELAUN MEMANGKU / MENANGGUNG KERJA
BAYARAN PENCERAMAH/ PENGAWAS PEPERIKSAAN
PENGGUBAL SOALAN
ELAUN PAKAIAN PANAS / ISTIADAT
ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG
SAGUHATI / HONORIUM
/
BAUCAR BAYARAN eSPKB DISEDIAKAN MELALUI
SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI ATAU GAJI SELAIN
KAKITANGAN AWAM.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
MODUL DAFTAR BAYARAN eSPKB –
PENDAPATAN BERCUKAI
PENGURUSAN GAJI BERKOMPUTER
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
MODUL BAUCAR BAYARAN eSPKB –
GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
•
MULAI JUN 2007 PENGGUNAAN BAUCAR BAYARAN
BERASINGAN BAGI PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN
BARU / BERTUKAR ADALAH TIDAK DIBENARKAN
DENGAN PELAKSANAAN PROSESAN GAJI SECARA
‘SEPARATE CYCLE’ DIDALAM SISTEM GFMAS-HRPY. –
(RUJUKAN : ANM(OC)07/1 JLD.3(22) BERTARIKH
23 MEI 2007)
•
BAUCAR BAYARAN ADALAH DOKUMEN PENTING YANG
PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN SESUATU
PEMBAYARAN DILAKUKAN MEMPUNYAI DOKUMEN YANG
LENGKAP BAGI SESUATU BEKALAN / PERKHIDMATAN /
KERJA SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM ARAHAN
PERBENDAHARAAN 99 (a).
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
ARAHAN PERBENDAHARAAN – 99
i.
BAUCER DISOKONG DENGAN BUTIR-BUTIR PENUH
ii.
NAMA PEGAWAI TIDAK BOLEH PENERIMA BAYARAN
KECUALI
GAJI,
PINJAMAN,
PENDAHULUAN
DAN
TUNTUTAN SENDIRI
iii.
BAUCER KECIL (KEW 50) DIGUNAKAN UNTUK TUNTUTAN
GANTI BAYARAN YANG DIBUAT DENGAN/TANPA RESIT.
iv.
PERAKUAN
BAHAWA
KERJA/PERKHIDMATAN
TELAH
DILAKSANAKAN DENGAN SEPATUTNYA
v.
BAUCER TIDAK BOLEH DIBUAT ATAS NAMA LEBIH DARI
SATU ORANG/FIRMA.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
PROSEDUR PENGURUSAN BAUCAR BAYARAN
•
•
TATACARA PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN BETUL,
TEPAT DAN CEPAT.
SEMUA BIL/INVOIS DIBAYAR DALAM TEMPOH 14 HARI
DARI TARIKH BIL/INVOIS DITERIMA.
•
BAUCAR BAYARAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI
YANG DIBERI KUASA.
•
BAUCAR BAYARAN MESTI DISOKONG
DOKUMEN SOKONGAN YANG LENGKAP.
•
BAUCAR BAYARAN DICETAK DAN DIFAILKAN SEBAIK
SAHAJA PERAKUAN 2 (STATUS 3 MENGIKUT SISTEM
eSPKB) OLEH PEGAWAI.
DENGAN
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
PROSEDUR PENGURUSAN BAUCAR BAYARAN
•
•
BAUCAR BAYARAN DIFAILKAN SECARA TERATUR
MENGIKUT NOMBOR RUJUKAN/SIRI.
BAUCAR BAYARAN YANG DIBATALKAN TURUT
DIFAILKAN.
•
SEMUA BAUCAR BAYARAN DAN DOKUMEN SOKONGAN
DICOP DENGAN PERKATAAN ‘TELAH DIBAYAR’.
•
AMAUN BAYARAN ADALAH TEPAT DAN PEMBAYARAN
DUA KALI TIDAK DIBUAT.
•
PEMBAYARAN DIBUAT DIBAWAH KOD OBJEK LANJUT
YANG TEPAT.
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
ALIRAN PROSES BAUCAR BAYARAN
NPD
KEW 8
LAIN-LAIN
DOKUMEN
HANTAR
2
1
HANTAR
NOTIFIKASI
BAYARAN
REKOD
BAUCER
BAYARAN
eSPKB
PENERIMA
BAYARAN
PROSES
BAYARAN
PEJABAT
PEMBAYAR
3
STATUS
BAYARAN
eSPKB
BAUCER
BAYARAN
CETAK
+
PENGGUNA eSPKB
• SEMAK & SEDIA
• SEMAK & PERAKUAN I
• SEMAK & PERAKUAN II
NPD
KEW 8
LAIN-LAIN
DOKUMEN
5
4
COP TELAH
DIBAYAR
6
SIMPAN
FAIL
*NPD :- Notis Pergerakan Dokumen
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
SESI IV
ISU DAN MASALAH GAJI
ISU DAN MASALAH
ISU
DAN
MASALAH
YANG
SERINGKALI
DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT:
1.
LEBIHAN DAN KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN
•
•
•
•
KESILAPAN DALAM PENGIRAAN GAJI DAN ELAUN –
KESILAPAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN KADAR
KELAYAKAN GAJI / ELAUN
KELEWATAN
MENGAMBIL
TINDAKAN
UNTUK
MEMBERHENTIKAN / MEMBUAT PELARASAN GAJI DAN
ELAUN
KETIKA
PEGAWAI
BERCUTI
SEPARUH
GAJI/BERCUTI TANPA GAJI / MENINGAL DUNIA / BERSARA
/ LETAK JAWATAN / DIKENAKAN
TINDAKAN TATATERTIB / BERTUKAR / TINDAKAN DAN
KEPUTUSAN TATATERTIB LEWAT DIAMBIL OLEH BAHAGIAN
BERKENAAN /
KESILAPAN DALAM PENYEDIAAN BORANG KEW. 8
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
ISU DAN MASALAH
ISU
DAN
MASALAH
YANG
SERINGKALI
DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT:
1.
LEBIHAN DAN KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN
•
•
•
2.
BAYARAN COLA, ITP, EPW MASIH DIBUAT KEPADA
PEGAWAI YANG MENDUDUKI KUARTERS KERAJAAN
BAYARAN COLA DIBUAT KEPADA PEGAWAI YANG
MENERIMA BIW DAN MEMANGKU JAWATAN GRED JUSA
KUTIPAN BALIK LEBIHAN TIDAK DIBUAT MELALUI
POTONGAN EMOLUMEN
FAIL PERIBADI DAN REKOD PERKHIDMATAN TIDAK
DISELENGGARA DENGAN LENGKAP DAN KEMAS
KINI.
•
SEBAB - NISBAH PEGAWAI MENYELENGGARAKAN FAIL
BERBANDING BILANGAN FAIL YANG DIKENDALIKAN TIDAK
SEPADAN DAN SEIMBANG
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
ISU DAN MASALAH
ISU
DAN
MASALAH
YANG
SERINGKALI
DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT:
3.
4.
SURAT PERWAKILAN KUASA TIDAK DIKELUARKAN
KEPADA
PEGAWAI
YANG
MENANDATANGANI
BORANG KEW. 8
PENDAPATAN BERSIH ADALAH KURANG 40%
DARIPADA EMOLUMEN
•
POTONGAN TIDAK BOLEH MELEBIHI 60% DARI
EMOLUMEN BULANAN (PP BIL 7/1993)
SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
PENGHARGAAN
TERIMA KASIH !
ATAS TUMPUAN DAN KERJASAMA YANG
ANDA BERIKAN SEPANJANG KURSUS
INI.
Anda ada masalah? Sila hubungi
MARIATON BINTI OMAR
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
Bahagian Akaun
Tel:- 03- 88713227
[email protected]
KONSEP DAN CIRI
INFOTYPE MEWAKILI SECARA SPESIFIK FOLDER DATA KAKITANGAN.
(IT:0002)
PERSONAL
DATA
(IT:0006)
(IT:0185)
PERSONAL
IDS
ADDRESS
KAKITANGAN
(IT:0007)
WORKING
TIME
BASIC PAY
(IT:0008)
EPF
(IT:0196)
IT0000
IT0001
IT0002
IT0077
IT0041
IT0006
IT0185
IT0007
IT0008
IT0009
IT0014
IT0015
IT2010
IT0196
IT0198
SG50
IT0198
(/438)
KEMBALI
NOMBOR
GAJI
NOMBOR
PUSAT
PEMBAYARAN
KEMBALI
PENAMBAHBAIKAN
MODUL BAUCAR BAYARAN LAIN-LAIN

Penambahbaikan apabila Modul Perubahan Gaji
(SG20) dibangunkan di eSPKB melibatkan Modul
Baucar Bayaran–Lain-lain/Dengan Invois Tanpa
PT/Tuntutan Perjalanan/Pendapatan Bercukai/Gaji
Selain
Kakitangan
Awam/Panjar
Wang
Runcit/Apungan Panjar.

Penambahbaikan ialah dengan menambah butang
Senarai No.KP di medan No. Kad Pengenalan pada
skrin Modul Baucar Bayaran Lain-Lain.
111
PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR
BAYARAN (SAMB.)
Butang Senarai
No KP
112
PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR
BAYARAN (SAMB.)

Maklumat penerima bayaran seperti Nama Penerima, Kod
Bank, No. Kad Pengenalan/Akaun bank dan Alamat /Nama
Bank akan dikemaskini apabila Nombor Gaji dipilih.
113 KEMBALI

similar documents