Over zin en effectiviteit van de UB-inspanningen op het

Report
TO DO OR NOT TO
DO?
OVER ZIN EN EFFECTIVITEIT VAN
HET AANLEREN VAN
INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Jan Bollansee, UBD - Linda Stoop,
2Bergen
Inhoud
• 0. Wat zijn informatievaardigheden?
• 1. Zin en noodzaak van (instructie in) informatie•
•
•
•
vaardigheden
2. Effectiviteit van instructie in informatievaardigheden
3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen
4. Blik op de toekomst
5. Conclusie
0. Wat zijn informatievaardigheden?
ICT-vaardigheid ≠ informatievaardigheden
0. Wat zijn informatievaardigheden?
Set van 6 competenties die iemand in staat stellen om
• nood aan informatie te erkennen en aard en omvang van de gewenste
•
•
•
•
•
•
informatie te bepalen;
de gewenste informatie op een efficiënte manier op te zoeken;
de gevonden informatie kritisch te evalueren en te verwerken;
de gevonden informatie te bewaren en te beheren;
alle beschikbare informatie effectief te gebruiken voor specifieke
doeleinden;
de economische, juridische en sociale aspecten omtrent het gebruik
van informatie te begrijpen en de informatie op een legale en ethische
manier te verwerven en te gebruiken.
gebaseerd op de Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000) van de
Association of College & Research Libraries (ACRL)
1. Zin en noodzaak
Belang van informatievaardigheden algemeen erkend
a) op maatschappelijk vlak
• kennissamenleving/informatiemaatschappij
o
informatievaardigheden onderdeel van “21st century skills” nodig
om succesvol te kunnen participeren aan de kennissamenleving
• toenemende aandacht van de Vlaamse overheid voor Mediawijsheid
o
o
o
in beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport, Media
in beleidsdomein Onderwijs
raakt ook aan thema’s zoals innovatie en armoedebestrijding
1. Zin en noodzaak
Belang van informatievaardigheden algemeen erkend
b) op onderwijsvlak
• leerlingen en studenten actievere rol in het didactisch proces:
leerlinggericht/studentgecentreerd met nadruk op
o persoonlijke ontwikkeling
o zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken van kennis
o individueel en in samenwerkingsverband
http://mark413.files.wordpress.com/2010/02/cartoon.jpg bezocht 30
januari 2014
1. Zin en noodzaak
Belang van informatievaardigheden algemeen erkend
b) op onderwijsvlak
• leerlingen en studenten actievere rol in het didactisch proces:
leerlinggericht/studentgecentreerd met nadruk op
o persoonlijke ontwikkeling
o zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken van kennis
o individueel en in samenwerkingsverband
• secundair onderwijs: sinds 1 september 2010 geldt mediawijsheid als
één van de vakoverschrijdende eindtermen
1. Zin en noodzaak
Belang van informatievaardigheden algemeen erkend
b) op onderwijsvlak
• KU Leuven: Nota 'Doelgericht gebruik van stimulerende/activerende
werkvormen' van werkgroep Millenniumonderwijs
o
o
vertrekpunt voor facultair of opleidingsbeleid, dat dan verder uitgerold dient te worden naar de concrete onderwijspraktijk van de
docent
bv. OASE-project van Faculteit Wetenschappen
• Associatie KU Leuven: toenemende focus op [leerlijn] onderzoeksvaardigheden
1. Zin en noodzaak
Belang van informatievaardigheden algemeen erkend,
maar…
• voortdurend proces van verbetering / levenslang leren: inspelen op
•
•
constante technologische vernieuwing en voortdurende toename van
informatiebronnen en -kanalen
verantwoordelijkheid van verschillende actoren: studenten, docenten,
onderwijsondersteuners inclusief bibliotheekmedewerkers
onbewust onbekwaam: diepe kloof tussen zelfbeeld van studenten en
feitelijke competenties
 instructie zinvol en noodzakelijk
2. Effectiviteit
Hoe te bepalen?
• perception-based data: gebaseerd op de waarneming van docenten
• Evidence-based librarianship: vertrekken van concrete en duidelijk
•
meetbare onderzoeksresultaten (vgl. OK!PI: kwantitatieve indicatoren)
complex gegeven in het geval van informatievaardigheden
o 6 basiscompetenties moeten vertaald worden in heel concrete en
specifieke acties en gedragingen (competentie-indicatoren)
o analyse van resultaten & feedback op ingediende papers en
verhandelingen
o studenten testen vóór en ná informatievaardighedeninstructie (pretests en post-tests)
2. Effectiviteit
• Case study: Dienst onderwijsondersteuning van de bioingenieurswetenschappen ontwerpt in 2010 een QMPtoets op Toledo waarmee ze de informatievaardigheden
van de studenten wil bevragen.
• De toets wordt ingevuld door drie groepen studenten –
starters Ba-opleiding:
o Computerwetenschappen (Faculteit IW: CS-ES) – (66
studenten)
o Bio-ingenieurswetenschappen (Faculteit BiW: BSE) –
(212 studenten)
o Group T Industriële wetenschappen (319 students)
2. Effectiviteit
• QMP-toets = Dataset met vragen gebaseerd op de inhoud
van de CBA basistutorial.
1) Wetenschappelijke informatiebronnen (10 vragen)
2) Zoeken algemeen (31 vragen)
3) Zoeken via de webpagina van de CBA (45 vragen)
4) Web of science (54 vragen)
5) Internet (7 vragen)
6) Refereren (20 vragen)
7) Wetenschappelijk publiceren (29 vragen)
• QMP-toets
o Ad random selecteren van vragen
2. Effectiviteit
• QMP-toets aangeboden via Toledo
o
o
Op een welbepaald tijdstip (met toezicht)
Op een tijdstip vrij gekozen door de student:
• On-line
• Test is bepaalde tijd beschikbaar (deadline)
2. Effectiviteit
• (In)Formatieve toets of PRE-toets in QMP
Afgelegd voor het doorlopen van de tutorial en/of een
bibliotheekintroductie in de CBA
• Summatieve toets in QMP
o Afgelegd na de tutorial
o CS-ES + BSE : doen de test individueel, waar en
wanneer ze willen
o GroepT : doen de test klassikaal onder toezicht
o
2. Effectiviteit
2. Effectiviteit
2. Effectiviteit
2. Effectiviteit
• Positieve resultaten
o
o
cognitief: in concrete situaties de aangeleerde
informatievaardigheden toepassen
affectief: groeiend zelfvertrouwen bevordert het toepassen van de
vaardigheden
2. Effectiviteit
• Verbeterpunten
o
o
Tests gericht op heel concrete acties/gedragingen: laten toe om
verbeterpunten heel duidelijk te identificeren
Gesprekken met docenten bevestigen dat tekortkomingen zich
blijven manifesteren bij onze bachelorstudenten, die we zouden
moeten opvangen met aparte hands-on sessies:
• Het bepalen van de zoektermen en het combineren ervan d.m.v.
booleaanse operatoren. Meestal wordt er 1 zoekterm gebruikt en
zoekt men geen alternatieve termen.
• De betrouwbaarheid van de bron wordt te weinig gecontroleerd
en ze weten niet goed wanneer ze wel of niet plagiëren.
• Het schrijven van een technisch-wetenschappelijk verslag. (Is dit
nog de taak van ons?)
3. Factoren die effectiviteit van instructie
bevorderen
a) systematische aanpak
• belangrijke principes vooropgesteld in literatuur
o
o
o
“one shot” acties hebben wel effect, maar slechts in beperkte mate;
terugkeerpatroon is belangrijk om blijvend resultaat te bekomen
geen “standalone” initiatieven vanuit de bibliotheek (rondleidingen,
sessies, tests), maar in nauwe samenwerking met docenten en in
directe aansluiting bij concrete opleidingsonderdelen
systematische integratie in opleidingen: horizontaal (gelijktijdig in
meerdere opleidingsonderdelen) én verticaal (in opeenvolgende
vakken doorheen het opleidingstraject) = LEERLIJN
3. Factoren die effectiviteit van instructie
bevorderen
a) systematische aanpak
• samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek
o
o
o
docent moet aantonen dat algemene informatievaardigheden
relevant zijn voor discipline-specifieke activiteiten
vooral zo geraken studenten overtuigd van nut en belang van
informatievaardigheden voor hun opleiding én voor hun latere
toekomst
heeft meetbare impact op concrete testresultaten van studenten
bv. inzake evaluatie van bronnen, structurering van informatie,
ethisch en juridisch correct gebruik van informatie
3. Factoren die effectiviteit van instructie
bevorderen
a) systematische aanpak
• samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek
o
op twee manieren realiseren:
- individuele contacten
- aanwezigheid van bibliotheek op beleidsorganen
(faculteit/departement/opleiding)
o
“the embedded librarian”
- vast aanspreekpunt voor docent(en) én studenten
- aanwezigheid niet beperkt tot één optreden, maar voor de hele
duur van de opleiding (semester/jaar)
- zo meer gerichte en efficiënte dienstverlening
3. Factoren die effectiviteit van instructie
bevorderen
b) methode van instructie & presentatie
• Face to face: fysieke contactmomenten (sessies, rondleidingen, …)
• Web-based: online instrumenten: website, integratie in elektronische
•
leeromgeving, online classes (live of on demand)
combinatie: blended learning
• grosso modo hebben zowel face to face als web-based duidelijk en
aantoonbaar effect, in gelijke mate – en in combinatie versterken ze
het effect nog
3. Factoren die effectiviteit van instructie
bevorderen
b) methode van instructie & presentatie
• online aanbod nog geen lange traditie – verder te ontwikkelen
o
o
o
o
o
o
tutorial
aanwezigheid in digitale leeromgeving
discussiefora/chat-gelegenheid/sociale netwerken
web conferencing software
desktop sharing software
…
3. Factoren die effectiviteit van instructie
bevorderen
b) methode van instructie & presentatie
• online aanbod
o
o
o
niet gebonden aan fysieke contactmomenten
gedeeltelijk “on demand”: niet noodzakelijk voor alle studenten
tegelijk, maar wanneer het hen het beste uitkomt
enkele aandachtspunten:
- moet interactief zijn
- moet nieuwsgierigheid prikkelen, maar mag niet afleiden
- moet aanzetten tot herhaald gebruik, zelfstandig en in groep
- moet zowel cognitieve als affectieve competenties bevorderen
4. Blik op de toekomst
Actuele en toekomstige ontwikkelingen: twee voorbeelden
a) Afstandsonderwijs
• permanente vorming / werkstudenten / Open Universiteit
• afstandsleerders moeten even goed hun informatievaardigheden
ontwikkelen en op peil houden
• online ondersteuning essentieel voor deze groep, al dan niet in
combinatie met “face to face” contacturen
• mogelijk onderdeel van innovatiebeleid van bibliotheek
• UB afwezig op KU Leuven website Levenslang Leren
4. Blik op de toekomst
Actuele en toekomstige ontwikkelingen: twee voorbeelden
b) Open Onderwijs
• heel recent: sinds 2008/2010
• online toegankelijk cursusmateriaal dat gratis gebruikt en herbruikt
mag worden, en ook geïntegreerd met andere materialen (reuse /
sampling / remixing, via Creative Commons licenties)
• Europese Commissie: Actieplan “Opening Up Education” (september
2013)
• ook aan KU Leuven:
o Open Onderwijs
o OCW KU Leuven: OpenCourseWare @ KU Leuven
4. Blik op de toekomst
Actuele en toekomstige ontwikkelingen: twee voorbeelden
b) Open Onderwijs
• rol van bibliotheken en bibliothecarissen bij aanmaak en gebruik van
Open Educational Resources (OER) en Massive Open Online Courses
(MOOCs) nog niet uitgeklaard
• oproep in wetenschappelijke literatuur om dit dossier pro-actief mee op
te volgen
• belangrijke kwesties die raken aan informatievaardigheden stellen zich
bij gebruik en hergebruik van OER en MOOCs
5. Conclusie
• Samenwerking met onderwijs cruciaal voor welslagen
• Instructie geven met concrete opdracht in het achterhoofd
• blended learning: combinatie van introductie en feedback
tijdens de face-to-face sessie en online instructie als
geheugensteun en verdieping
• Herhalen is de boodschap!
• Opnemen en uitbouwen in kwaliteitsbeleid van de UB
To do!
http://www.condenaststore.com/-sp/I-know-you-re-as-excited-as-I-am-about-today-slesson-Cartoon-Prints_i8639923_.htm bezocht 30 januari 2014
Nog vragen?
Bedankt!
[email protected]
[email protected]
Een greep uit de moderne literatuur
•
Abdullah, S. (2010). Measuring the outcomes of information literacy: Perception vs evidence-based data. The International
Information & Library Review, 42(2), 98-104. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iilr.2010.04.005
•
Anderson, K., & May, F. A. (2010). Does the Method of Instruction Matter? An Experimental Examination of Information Literacy
Instruction in the Online, Blended, and Face-to-Face Classrooms. The Journal of Academic Librarianship, 36(6), 495-500. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.08.005
•
Barnes, C. (2013). MOOCs: The Challenges for Academic Librarians. Australian Academic & Research Libraries, 44(3), 163-175.
doi: http://dx.doi.org/10.1080/00048623.2013.821048
•
Becker, B. W. (2013). Connecting MOOCs and Library Services. Behavioral & Social Sciences Librarian, 32(2), 135-138. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/01639269.2013.787383
•
Beile, P. M. (2003). Effectiveness of course-integrated and repeated library instruction on library skills of education students.
Journal of Educational Media & Library Sciences, 40(3), 271-277.
•
Beile, P. M., & Boote, D. N. (2005). Does the medium matter?: A comparison of a Web-based tutorial with face-to-face library
instruction on education students' self-efficacy levels and learning outcomes. Research Strategies, 20(1–2), 57-68. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.resstr.2005.07.002
•
Clapp, M. J., Johnson, M., Schwieder, D., & Craig, C. L. (2013). Innovation in the Academy: Creating an Online Information
Literacy Course. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 7(3), 247-263. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.805663
•
Clayton, S. J. (2007). Going the Distance: Library Instruction for Remote Learners. The Journal of Academic Librarianship, 33(4),
519. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.04.005
•
Daugherty, A. L., & Russo, M. F. (2011). An Assessment of the Lasting Effects of a Stand-Alone Information Literacy Course:
The Students' Perspective. The Journal of Academic Librarianship, 37(4), 319-326. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.04.006
•
Detlor, B., Julien, H., Willson, R., Serenko, A., & Lavallee, M. (2011). Learning outcomes of information literacy instruction at
business schools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(3), 572-585. doi:
http://dx.doi.org/10.1002/asi.21474
Een greep uit de moderne literatuur
•
Eisenberg, M. B. (2010). Information literacy: Essential skills for the information age. DESIDOC Journal of Library & Information
Technology, 28(2), 39-47.
•
Fain, M. (2011). Assessing Information Literacy Skills Development in First Year Students: A Multi-Year Study. The Journal of
Academic Librarianship, 37(2), 109-119. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.02.002
•
Farrell, A., Goosney, J., & Hutchens, K. (2013). Evaluation of the Effectiveness of Course Integrated Library Instruction in an
Undergraduate Nursing Program1. Journal of the Canadian Health Libraries Association, 34(03), 164-175. doi:
http://dx.doi.org/10.5596/c13-061
•
Hanlan, L. R., Ziino, R. A., & Hoffman, A. H. (2013, 23-26 Oct. 2013). Assessing student information literacy skills and the
effectiveness of an evolving faculty-librarian collaboration in a first year design course. Paper presented at the Frontiers in
Education Conference, 2013 IEEE.
•
Jackson, P. A. (2007). Integrating Information Literacy into Blackboard: Building Campus Partnerships for Successful Student
Learning. The Journal of Academic Librarianship, 33(4), 454-461. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.010
•
Kumar, S. (2013). Information literacy and embedded librarianship in an online graduate programme. Journal of Information
Literacy, 7(1), 3.
•
Langan, K., Sachs, D. E., Leatherman, C., & Walters, J. L. (2013). Assessing the effectiveness of online information literacy
tutorials for today’s undergraduates. College and Undergraduate Libraries, 20(3-4), 327-351. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829365
•
Maddison, T. (2013). Learn Where You Live: Delivering Information Literacy Instruction in a Distributed Learning Environment.
Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 7(3), 264-277. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.806276
•
Mery, Y., Newby, J., & Peng, K. (2012). Why One-shot Information Literacy Sessions Are Not the Future of Instruction: A Case
for Online Credit Courses. College & Research Libraries, 73(4), 366-377.
•
Morasch, M. J. (2013). Embedded Reference: Providing Research Guidance within the Education Courseroom. Journal of Library
& Information Services in Distance Learning, 7(3), 297-312. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.783524
Een greep uit de moderne literatuur
•
Sachs, D. E., Langan, K. A., Leatherman, C. C., & Walters, J. L. (2013). Assessing the Effectiveness of Online Information
Literacy Tutorials for Millennial Undergraduates. College & Undergraduate Libraries, 20(3-4), 327-351. doi:
http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829365
•
Samson, S. (2010). Information Literacy Learning Outcomes and Student Success. The Journal of Academic Librarianship,
36(3), 202-210. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.03.002
•
Saunders, L. (2012). Faculty Perspectives on Information Literacy as a Student Learning Outcome. The Journal of Academic
Librarianship, 38(4), 226-236. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2012.06.001
•
Silver, S. L., & Nickel, L. T. (2005). Are online tutorials effective? A comparison of online and classroom library instruction
methods. Research Strategies, 20(4), 389-396. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.resstr.2006.12.012
•
Smith, M. D., & Dailey, A. B. (2013). Improving and Assessing Information Literacy Skills through Faculty-Librarian Collaboration.
College & Undergraduate Libraries, 20(3-4), 314-326. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829370
•
Spievak, E. R., & Hayes-Bohanan, P. (2013). Just Enough of a Good Thing: Indications of Long-Term Efficacy in One-Shot
Library Instruction. The Journal of Academic Librarianship, 39(6), 488-499. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.08.013
•
Tang, Y., & Tseng, H. W. (2013). Distance Learners' Self-efficacy and Information Literacy Skills. The Journal of Academic
Librarianship, 39(6), 517-521. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.08.008
•
Zhang, L., Watson, E. M., & Banfield, L. (2007). The Efficacy of Computer-Assisted Instruction Versus Face-to-Face Instruction in
Academic Libraries: A Systematic Review. The Journal of Academic Librarianship, 33(4), 478-484. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.006

similar documents