bfl 27 - Bedömning för lärande i Örnsköldsvik

Report
BFL
Piloter och rektorer
27/8
De 5 nyckelstrategierna
Unikum-ett verktyg för BFL
Rektors roll-hur gör vi hos oss?
DE 5 STRATEGIERNA, CHRISTIAN LUNDAHL
• Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter , kunskapskrav
• Att skapa tecken/bevis på lärande
• Att ge återkoppling som utvecklar lärandet
• Att aktivera eleverna som resurser för varandra
• Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer
ATT TYDLIGGÖRA LÄRANDEMÅL,
KUNSKAPSKVALITETER OCH KUNSKAPSKRAV
• Att synliggöra skolans utgångspunkter
• Alignment, mål-undervisning-bedömning, visualisera
• Tydliga instruktioner
• Att arbeta med matriser
• Att arbeta men elevexempel, vad räknas?
• Att ta reda på hur eleverna uppfattar undervisningens syfte, exit
tickets, responssystem (muggar i olika färger), självskattning
ATT SKAPA SYNLIGA TECKEN PÅ LÄRANDE
• Att analysera elevernas felsvar och missförstånd, on the fly assesment
• Öppna och utvecklande frågor, no hands up
• Långsammare processer, reflektion och eftertanke
• Att få visa sitt kunnande på ett sätt som passar
• Twitter, wikispace, post it lappar och korta sammanfattningar som visas på
tavlan
ATT GE ÅTERKOPPLING SOM UTVECKLAR LÄRANDE
• Fyllig och informationsrik, interaktion, nya strategier o tankemodeller
• Var är du-vart ska du-hur ska du komma dit, GPS-modellen
• Kommentarer, siffror och betyg, blanda inte!
• Rödpennementalitet, bristfokusering
• Vika råd ger vi? Görande, flit mm
• Hur frekvent återkopplar vi, när återkopplar vi? Minute bay minute
ATT AKTIVERA ELEVERNA SOM RESURSER FÖR VARANDRA
• Från det individuella till det kollektiva
• Two stars and a wish
• Visualisera hur det går för andra.
• Det är helt ok att göra fel
• Digitala möjligheter, google docs, wikispace mm
ATT FÖRMÅ ELEVERNA ATT TA LÄRANDET I EGNA HÄNDER
• Krävs träning
• Gå tillbaka
• Ta hjälp 3 ggr innan du kommer till mig,
•
• Du hade 2 fel av 6, fundera-kom tillbaka-dom här två-fundera igendivision
• Checklistor
• Föräldramöten, elev-föräldrar, från resultat till kunnandet
BFL
• Synlighet
• Delaktighet
• Ansvar
REKTORS ROLL-PILOTERNAS FUNDERINGAR
• Vi behöver hjälp att prioritera arbetsuppgifter för att kunna lägga
kraft på BFL
• Rektorer måste vara delaktiga i processen, ge feed back. Vi
lärare förväntar oss att bli formativt bedömda av rektorerna
• Vi vill att rektor ska vara närvarande i undervisningen så att vi
kan bolla bedömningsfrågor direkt
• Vi behöver vara klara över vad som ingår i vårt uppdrag som
piloter och vad som inte ingår
REKTORS ROLL- PLAN FÖR BFL
• Rektor är den främsta bäraren av BFL-visionen
• Rektor strukturerar organisation och resurser på skolan så att
BFL kan bedrivas så optimalt som möjligt
• Rektor deltar i lärgruppens möten och gör lektionsbesök.
Därigenom skaffar rektor sig kunskap om och förståelse för vad
BLF innebär för eleven, läraren, klassrummet, undervisningen
och skolan. Genom detta kan rektor följa arbetet och göra ev
justeringar över tid
REKTORS ROLLPLAN BFL
• Rektor träffar regelbundet piloterna på skolan för att
följa upp arbetet med BFL
• Rektor för en dialog om BFL med föräldrar, lärare och
elever
VAD BEHÖVER VI REDA UT?
• Mötestid 50-70 min ?
• Gruppernas sammansättning?
• Piloternas roll? En eller flera grupper?
• När träffas piloter och rektorer? Hur ofta?
PROCESSEN MÅSTE KOMMA IGÅNG
• Hur ska det se ut hos oss?
GROVSTRUKTUR HT. 2012
• 19/9 Piloternas roll, mötesstrukturen, förbereda BFL i praktiken med en
handlingsplan
• 1/ 10 Christian, Återkoppling +?
• 15/11 BFL-möte i praktiken, Big 5, elevmedverkan
• 12/12 Är vi redo? Har vi koll på läget? Vilket stöd behövs under vt-13
BIG 5
• Analysförmåga
• Kommunikativ förmåga
• Metakognitiv förmåga
• Förmåga att hantera information
• Begreppslig förmåga

similar documents