Utvärdering - Välkommen till Montessoriskolan Centrum

Report
Pedagogiskt årshjul
Januari
Februari
December
Ett verktyg för
systematiskt
kvalitetsarbete
November
Mars
Oktober
April
September
Maj
Augusti
Juni
Juli
Årshjul
Traditioner
Drop in
Vinterfest
Lucia &
julfirande
Januari
December
Nobelmiddag
Påskfirande
Öppet hus
Februari
November
Mars
FN-dagen
Valborg
Oktober
Drop in
April
September
Maj
Drop in
Augusti
Informations-och
välkomstmöten samt
inskolningar
Juni
Juli
Skolavslutning
Årshjul F-9
Systematiskt kvalitetsarbete
Montessoripedagogik & BFL
Drop in
Montessoripedagogik & BFL
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Kommunens elevenkäter, Markör
Utvecklingssamtal
TTT genomför trivselenkäter
Montessoripedagogik &
BFL
Utvecklingssamtal
Januari
Montessoripedagogik &
BFL
Utvecklingssamtal
December
November
Montessoripedagogik & BFL
Uppföljning-UtvecklingUtvärdering
Utvecklingssamtal
Sammanställning av elevernas
måluppfyllelse & frånvaro
Montessoripedagogik & BFL
Föräldramöte
Drop in
Mars
Oktober
Valborg
September
April
Montessoripedagogik &
BFL
Sammanställning av
elevernas måluppfyllelse
& frånvaro
Föräldramöte
Utvecklingssamtal
Maj
Augusti
Nya mål & prioteringar
Kvalitetsredovisning &
verksamshetsplan för läsåret
Montessoripedagogik & BFL
Utvecklingssamtal
Nationella prov
Februari
Juni
Juli
Montessoripedagogik & BFL
Rev.Likabehandlingsplanen
Elevutvärdering
Lärarutvärdering
Drop in
Montessoripedagogik & BFL
Slutbetygen sammanställs
Arbetslagens utvärderingar
Sammanställning av
utvärderingar & enkäter
Varför pedagogiskt årshjul?

Läroplanen för grundskolan och den nya skollagen innebär krav på en förväntad
kvalitetsutveckling på varje enskild skola.

Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att
verksamheten utvecklas och därmed varje barns/elevs förutsättningar för utveckling
och lärande.

Montessoriskolan Centrums pedagogiska årshjul är en stödstruktur för att ge en
översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de
traditioner vi har på skolan.

Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i
det systematiska kvalitetsarbetet.

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barn/elevperspektiv.

Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar i skolan, som i sin tur gör att
verksamheten bättre kan bidra till barnens/elevernas lärande inom olika målområden.
Beskrivning månad för månad
Löpande varje månad
 Arbetslagsmöte- ”Samtalsgrupper med BFL”
 Projektgruppsmöten
 Skolkonferens- Montessoripedagogik & BFL
Vid planerade tillfällen under året görs följande:
 Samtalsgrupper BFL där vi går på djupet under läsåret
 Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: övergripande mål i läroplanen
 Förstelärarna håller i Montessori NO-projekt
 Studiedagar kommer att handla om Montessoripedagogik och BFL
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Arbetslaget utvärderar och analyserar två
övergripande mål i grundskolans läroplan
under läsåret utifrån
Montessoripedagogiken.
Granska verksamheten och titta på
resultatet, gör en analys och beskriv vad
som behöver utvecklas.
Utvärderingen dokumenteras i en
handlingsplan och läggs på fronter.
Bilaga 1. Handlingsplan Uppföljning-Utveckling-Utvärdering skola
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Övergripande mål & riktlinjer ur läroplanen, välj 2 områden till nästa
läsår.
 2.1 Normer och värden
 2.2 Kunskaper
 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
 2.4 Skola & hem
 2.5 Övergång och samverkan
 2.6 Skolan & omvärlden
 2.7 Bedömning & betyg
BFL läsåret 2014/2015
 Alla lärare ska läsa hela Working inside the black box och
titta på filmer av Dylan Wiliam.
 Arbetslagen ska arbeta med stora delar av Christian
Lundahls bok Bedömning för lärande.
 Alla lärare ska upprätta en egen personlig handlingsplan
för att utveckla bedömning för lärande (BFL)
BFL läsåret 2014/2015
 Samtalsgrupperna i arbetslagen har Christian Lundahls bok och
filmer med Dylan William som utgångspunkt. Samtal kring att
tydliggöra mål, hur man ställer frågor, ger feedback och hur man
arbetar med själv- och kamratbedömning.
 Auskultation hos varandra ska planeras och genomföras.
 Mötesordning ska används i samtalsgrupperna och det ska upprättas
personliga handlingsplaner.
 Flera av konferenserna under läsåret kommer att handla om BFL
Samtalsgrupper BFL
 Samtalsgrupperna genomförs var 4:e eller var 5:e vecka, 90
min på arbetslagsmötestid.
 Mellan BFL-träffarna skapas utrymme för BFL- reflektioner,
planering och möten med kollegor. Rektor ansvarar och tar
aktiv del i arbetet med BFL.
 Handledning till samtalsledare ges två gånger per termin.
 Utvärdering/avstämning av BFL-arbetet görs i slutet av varje
termin. Dokumenteras och läggs ut på fronter.
Tidplan samtalsgrupper BFL
 September-oktober: Samtal kring att tydliggöra målen
 November-december: Samtal kring hur man ställer frågor
 Januari-februari: Samtal kring feedback
 Mars-april: Samtal kring själv- och kamratbedömning
Varje lärare ska genomföra tre auskultationer hos kollegor samt
tagit emot tre auskultationsbesök i det egna klassrummet under
läsåret.
Arbetsbeskrivning samtalsledare
Uppdraget som samtalsledare är att driva BFL på skolan
i enlighet med förhållningssättet i styrdokumenten kring
elevernas lärande och lärares bedömning.
Det handlar om att leda samtalsgrupper i ett kollegialt
lärande.
Metodiken är fastställd och den får man utbildning i.
Fortsatt arbete med BFL läsåret
2015/2016
Elever håller utifrån ålder och mognad i sina egna
utvecklingssamtal.
Föräldramöten
Föräldramöte 1
Presentation av skolans prioriterade mål,
montessoripedagogikens grunder samt vår
likabehandlingsplan.
Föräldramöte 2
På detta möte skall föräldrarna ges möjlighet att
sitta i smågrupper och diskutera/utvärdera skolans
verksamhet.
Projektgrupper 2014/2015
Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT
 Utvecklar skolans likabehandlingsarbete
 Ansvarar för tema- & studiedagar
 Utför trivselenkäter för eleverna
Projektgrupper 2014/2015
SU-gruppen
 Ska under läsåret arbeta fram en ny organisation
för läsåret 2015/2016
 Ansvarar för planering av skolkonferenser och
studiedagar som bygger på
montessoripedagogiken och BFL
Projektgrupper 2014/2015
Kulturgruppen
 Ansvarar för Montessoriskolan Centrums
traditioner
 Ansvarar för Skapande skola projektet film
Projektgrupper 2014/2015
Datagruppen
 Ansvarar för att utveckla skolan & förskolans
användande av fronter
 Ansvarar för att utveckla IKT
 Ansvarar för att löpande dokumentera vad som
händer i verksamheten på hemsidan
Förstelärarna 2014/2015
Pernilla Andelius och Johan Sundqvist driver
utifrån montessoripedagogiken ett NO-projekt för att
få en röd tråd från åk 1-9

similar documents