Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1

Report
Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 1
v/ Magne Beddari
Kvalitetssikring av byggeprosjekt
Mål for temaheftene 1-4 :
 Gå gjennom krav til kvalitetsikring, kvalitetstyring
og HMS av byggeprosjekt

Sette fokus på hva som er byggeledernes ansvar
og oppgaver knyttet til KS og HMS

Gjøre dere som byggeledere, kjent med og bevist
på praktiske metoder og verktøy for
kvalitetsikring og HMS
Begrep knyttet til kvalitet (1):

Kvalitet
I overensstemmelse med spesifikasjoner og krav, behov og
forventninger.

Kvalitetssikring
De systematiske tiltak som iverksettes for at et produkt eller en
tjeneste skal tilfredsstille de spesifiserte krav

Kvalitetsstyring
Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle
kravene til kvalitet
Begrep knyttet til kvalitet (2):

Kvalitetssystem
Omfatter organisasjonsstrukturen, ansvar, prosedyrer,
prosesser og ressurser for å etterleve uttalt politikk og for å
oppnå fastsatte mål.

Kvalitetsplan
Dokument som beskriver praksis, ressursbruk og rekkefølge av
aktiviteter for oppnå kvalitet på en bestemt kontrakt eller
prosjekt.

Gjennomføringsplan
For søknadspliktige tiltak
overordnet dokument for kommunen som utarbeides av
ansvarlig søker. Oppdateres gjennom tiltaket (prosjektet) og
signeres av ansvarlig søker for hver oppdatering
Totale kvalitetskostnader
Feilkostnader
 Interne feilkostnader

Kostnader i byggeperioden
–
–
–
–
Feilretting
Omarbeiding
Reparasjon
Flikking før overlevering

Eksterne feilkostnader

Kostnader på skader og
utbedringer etter at bygget er tatt i
bruk
Styringskostnader
 Forebyggings- og
forbedringskostnader
 Kontrollkostnader

Byggefeil
–
Utførelse i strid med lover,
forskrifter, standarder, god
byggeskikk eller byggherrens
bestilling, dvs. ikke i henhold
til kontrakt eller avtale.

Byggeskader
–
Skader som oppdages etter at
byggeprosjekt er avsluttet og
overtatt av eieren. Detter
forårsaker funksjonssvikt og
ekstraordinære
vedlikeholdskostnader fordi
det er gjort feil under
utredning, prosjektering,
produksjon eller
materielltilvirkning.

Årsaker til byggefeil og byggeskader
– Ca 35 % skyldes feil eller mangler under prosjektering
– Ca 35 % utførelsesfasen
– Ca 10 % skyldes feil på materialer eller produkt
– Ca 20 % skyldes andre feil (hærverk, ulykke)
Optimalisering av kvalitetskostnadene
Krav til bedrift, prosjekt og byggeplass
Myndighetskrav
Byggherrekrav
* KS-krav iht. PBL
* HMS-krav iht. IK-forskriften
* HMS-krav iht. Byggherreforskriften
* KS-krav iht. kontrakt
Lover og
forskrifter
(kontrollplan)
Prosjekt
Byggeplass
Kontrakt
(kvalitetsplan og
HMS-plan)
Bedriftens egne krav
* Krav til lønnsomhet (kalkyler og budsjett)
* Krav til kvalitet og sikkerhet (KS- og HMS-system)
Forholdet mellom myndighetskrav og
byggherrekrav
Myndighetskrav stilles gjennom lover og forskrifter
 PBL (godkjenning av foretak for ansvarsrett,
saksbehandling og kontroll, teknisk forskrift)
 Internkontroll/HMS-forskrift (Arbeidsmiljøloven,
lov om tilsyn med el-anlegg, brannvernloven,
forurensningsloven, lov om eksplosive varer)
Byggherrekrav stilles gjennom kontrakt
 Kvalitetsplan
 HMS-plan
Kontrollplan iht. PBL er et myndighetskrav fra
plan- og bygningsmyndighetene.
Kvalitetskrav gjennom PBL (1)
- Ansvarsrett – utdanning, praksis og styringssystem i bedriften
- Kontroll ved viktige og kritiske områder og oppgaver
- Obligatorisk uavhengig kontroll ved
•
Fuktsikring av våtrom (nybygging og ombygging)
•
Lufttetthet (i nye boliger)
I tiltaksklasse 2 og 3 gjennomføres uavhengig kontroll for:
•
Bygningsfysikk (utførende : byggfukt, lufttetthet og ventilasjon)
•
Konstruksjonssikkerhet (utførende : hovedbæresystem inkl kontroll
av materialegenskaper)
•
Geoteknikk (utførende : geotekniske oppgaver utførelse og dok
som prosjektert)
•
Brannsikkerhet ( kontroll av prosjektering - strategi/konsept)
God egenkontroll – enklere uavhengig kontroll
Kvalitetskrav gjennom PBL (2)
•
•
Sluttdokumentasjon ved ferdigstillelse –
Sluttkontroll, FDV og samsvarserklæring (av både utførende og
prosjekterende)
Kontrollerklæring utstedes av kontrollforetaket –
Der det ikke er gjennomført uavhengig kontroll må utførende
utarbeide kontrollerklæring
Krav til styringssystem etter PBL
•
Organisasjonsplan med ansvars- og oppgavefordeling og
faglig leders plassering i prosjektorganisasjonen
•
•
•
•
•
Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og
bygningslovgivningen kontrakts og prosjektgjennomgang
System for å identifisere, rette opp og hindre
gjentakelse av avvik avviksbehandling,
System for styring av dokumenter dokumentstyring
Tillegskrav for de forskjellige funksjoner foretaket
har godkjenning for
Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav –
egenerklæring, revisjon og tilgjengelig for kommunen
Krav til ansvarlig utførende (1)
•
Utførelse iht prosjekteringsgrunnlaget
•
Ivareta generelle utførelsesmetoder og spesifikke
krav til utførelsen i tillatelsen som for eksempel
standardiserte krav til materialer og utførelse. Foretaket skal ha
rutiner for å undersøke utførelsesforutsetninger for bestemte
utførelsesmetoder
•
Påse at byggevarer og produkter har
dokumentasjon iht. TEK kap.5
•
Sikre lovlig fremdrift i utførelsesfasen, f.eks ikke
starte arbeider før igangsettingstillatelse er gitt
Krav til ansvarlig utførende (2)
•
Kommunisere med ansvarlig søker
•
Sikre sporbarheten til myndighetskrav (sikre
dokumentasjon av utførelse og kontroll)
•
Kvalifisere og styre eventuelle underentreprenører
der enkelte utførelsesoppgaver er satt bort. (mao krav til
opplæring og informasjon)
Kvalitetskrav fra kunde/byggherre (1)
Hvilke krav stiller byggherren til entreprenøren og
byggeplassen på det konkrete prosjektet?
Kvalitetssystem som bygger på:
 Kravene i PBL
 ISO 9001 : 2000
 Spesielle kontraktskrav
Kvalitetskrav fra kunde/byggherre (2)
En prosjektspesifikk kvalitetsplan som omfatter:
 Organisasjon og ledelse
 Fremdrifts- og ressursplan
 Kontrollplan m/sjekklister
 Avviksbehandling
 Dokumentstyring
 Arbeidsprosedyrer (for nye og kritiske arbeidsoperasjoner)

similar documents