Latvijas * *veices sadarb*bas programma

Report
Latvijas un Šveices sadarbības programma
1. prioritāte
«Drošība, stabilitāte un atbalsts reformām»
1.apakšprioritāte
«Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos vai mazattīstītos reģionos»
2. mērķis
«Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos»
«Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos»
Projekts dod iespēju:
1) Palielināt:
 sociāli aktīvo jauniešu skaitu attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos;
 to jauniešu skaitu, kas aktīvi iesaistās dažādos sadarbības projektos, kas saistīti
ar jaunatnes darbu, nevalstiskajām organizācijām, brīvprātīgo
mobilitātes programmām un pilsoniskās sabiedrības attīstību;
darbu,
2) Veicināt:
 jauniešu motivāciju pavadīt savu brīvo laiku vērtīgi un aktīvi;
 jauniešu personisko izaugsmi;
 sadarbību starp jauniešiem un vietējo sabiedrību, tajā skaitā vietējām
pašvaldībām;
 neformālās
sabiedrībā.
izglītības un brīvprātīgā darba popularizēšanu un atzīšanu
«Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos
reģionos»
Ieviešanas veids: programma
Programmas īstenošanas ilgums:
2011.gada 1.jūnijs – 2017.gada 31.marts
Kopējais programmas budžets: 4 705 883,00 CHF ~ 2,6 miljoni LVL
V/A «Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra»
Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu
centru izveide
(17 pašvaldības)
Apmācības un pasākumi jauniešiem un
jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko
apmācību materiālu izstrāde
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas vērtēšanas komisijas 2010.gada
4.augusta protokollēmumu dalībai programmā tika apstiprināti 17 apakšprojekti šādās
pašvaldībās:
Rīgas
plānošanas
reģionā
Zemgales
plānošanas
reģionā
Vidzemes
plānošanas
reģionā
Latgales
plānošanas
reģionā
Kurzemes
plānošanas
reģionā
1.
Kandavas novadā Jelgavas novadā
Madonas novadā
Dagdas novadā
Saldus novadā
2.
Tukuma novadā
Ozolnieku
novadā
Burtnieku novadā
Ilūkstes novadā
Talsu novadā
3.
Salacgrīvas
novadā
Pļaviņu novadā
Kocēnu novadā
Līvānu novadā
4.
Rūjienas novadā
5.
Alūksnes novadā
6.
Gulbenes novadā
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
 Kopējais 1.komponentes finansējums:
2 588 235,65 CHF ~ 1 371 764,89 LVL
 Apakšprojektu īstenošanas ilgums:
2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.decembrim
 Maksimālā piešķiramā finansējuma summa vienam apakšprojektam –
72 157,00 LVL
 Pašvaldībai jānodrošina vismaz 5% līdzfinansējums
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
 Centru funkcijas
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
 02.12.2011. atklāts pirmais renovētais multifunkcionālais jauniešu
iniciatīvu centrs – Tukumā novadā
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
Tukuma novada multifunkcionālā jauniešu centra
izveides projekta kopējais finansējums: 50 654,16 LVL
un Šveices sadarbības programmas
finansējums: 48 121,45 LVL
 Pašvaldības līdzfinansējums: 2532,71 LVL
 Latvijas
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
 21.12.2011. atklāts renovētais multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu
centrs – Ilūkstes novadā
1.Komponente
«Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide»
Ilūkstes novada multifunkcionālā jauniešu centra
izveides projekta kopējais finansējums: 63 541,78 LVL
un Šveices sadarbības programmas
finansējums: 60 364,69 LVL
 Pašvaldības līdzfinansējums: 3177,09 LVL
 Latvijas
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību
materiālu izstrāde»
Pasākums
Skaits
Norises
laiks
Norises vieta
Dalībnieku
skaits
Apmācības
jauniešiem
Apmācības
jaunatnes
darbiniekiem
Reģionālās
konferences
Starptautiska
konference
Reģionālie
forumi
Nacionālie
forumi
100
60
5
1
5
2
3 dienas
3 dienas
1 diena
3 dienas
2 dienas
2 dienas
5 plānošanas
reģioni
5 plānošanas
reģioni
5 plānošanas
reģioni
Rīga
5 plānošanas
reģioni
Latvija
20
20
100
250
100
250
Apmēram 15 apmācību metodiskie materiāli, kā arī divi pētījumi par programmas ietekmi
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā
arī metodisko apmācību materiālu izstrāde»
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Apmācību
skaits
jauniešiem
gadā
5
20
18
18
18
18
3
Apmācību
skaits
jaunatnes
darbiniekiem
gadā
5
10
11
11
10
10
3
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā
arī metodisko apmācību materiālu izstrāde»
Mērķu
izvirzīšana
un
personiskā
attīstība
Aktīva
līdzdalība
Veselīgs
dzīves
veids
Starpkultūru
izglītība
Vienaudžu
izglītība
Jaunieši
Sociālo
kompetenču
attīstīšana
Āra dzīves
aktivitātes
izglītība
Iniciatīvas
un
projektu
attīstīšana
Radošu un
inovatīvu
aktivitāšu
radīšana
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī
metodisko apmācību materiālu izstrāde»
Neformālā
izglītība
Ilgtermiņa
darbs ar
jauniešiem
Jaunatnes
politika
Programmas
darbam ar
jaunatni
Jauniešu
līdzdalība
Jaunatnes
darbinieki
Āra
dzīves
aktivitātes
Sociālā
iekļaušana
Projektu
izstrāde
Jaunatnes
darba
profesionālie
pamati
Jaunie
komunikāciju
veidi
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību
materiālu izstrāde»
Apmācības jaunatnes darbiniekiem par jauniešu atbalstošu darbu reģionos 2011.gadā:
Rīgas
plānošanas
reģionā
Zemgales
plānošanas
reģionā
Vidzemes
plānošanas
reģionā
Latgales
plānošanas
reģionā
Kurzemes
plānošanas
reģionā
Nosaukums
„Atbalsts
jauniešu
radošām
iniciatīvām”
„Sadarbības
iespējas
jaunatnes
darbiniekiem
Zemgalē”
„Vidzemes
jaunatnes
darba
deķītis”
„Latgales
spēriens”
„Piemet
garu!”
Norises
laiks
22.11.-24.11.
10.11.-12.11.
20.10.-22.10.
10.11.-12.11.
27.10.-29.10.
Norises
vieta
Ķekavas
novads
Ķeguma
novads
Līgatnes
novads
Rēzeknes
novads
Ventspils
novads
20
17
12
20
18
Dalībnieku
skaits
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību
materiālu izstrāde»
Apmācības jauniešiem par radošumu un iniciatīvu īstenošanu Latvijas reģionos 2011.gadā:
Rīgas
plānošanas
reģionā
Zemgales
plānošanas
reģionā
Vidzemes
plānošanas
reģionā
Latgales
plānošanas
reģionā
Kurzemes
plānošanas
reģionā
Nosaukums
„Ideju spārnu
darbnīca”
„Izbīdi savu
ideju”
„Lec ārā no
kastes –
sasiesim
astes”
„Uzdrīksties
Latgalē!”
„Lecam
laivā!”
Norises
laiks
16.12.-18.12.
09.12.-11.12. 25.11.-27.11. 09.12.-11.12. 02.12.-04.12.
Norises
vieta
Garkalnes
novads
Bauskas
novads
Līgatnes
novads
Rēzeknes
novads
Ventspils
novads
20
19
16
20
18
Dalībnieku
skaits
2.komponente
«Apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko
apmācību materiālu izstrāde»
Secinājumi un sasniegumi
Reģionāla mēroga
apmācības - tuvāk
dalībniekiem
Pozitīvs dalībnieku
novērtējums (vēlme
piedalīties
nākamajās
apmācībās, aicina
citus piedalīties)
Sadarbības
platformu
izveidošana
sociālajos tīklos
Jauniešu un jaunatnes
darbinieku ilgtermiņa
sadarbības
veicināšana
plānošanas reģiona
ietvaros (konkrētas
projektu idejas)
Paldies par uzmanību!

similar documents