สถานที่ - สาธารณสุขเขต 12

Report
ประเด็นการนาเสนอข้อมูล
•
การจัดการระบบสุขภาพ
•
•
•
ก่อน ขณะ และกลับ
การดูแลสุขภาพผูม้ ีภาวะเสี่ยง ภาวะป่ วย ก่อนเดินทาง
•
ตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง
•
การเตรียมยาอย่างน้อย 2 เดือน
•
การนายาติดตัวขณะเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
การดูแลรักษาพยาบาลขณะอยู่ในซาอุฯ
•
การดูแลปฐมพยาบาลเบื้ องต้นโดย อสม.ฮัจย์
•
การดูแลรักษาพยาบาลโดยหน่ วยพยาบาลไทย ณ เมืองเมกกะห์ มาดีนะห์
• สถานที่ต้งั ขั้นตอน เอกสาร
• การเป็ นผูป้ ่ วยใน ส่งต่อ และเสียชีวิต
ประเด็นการนาเสนอข้อมูล (ต่อ)
•
การดูแลรักษาพยาบาลขณะอยู่ในซาอุฯ
•
การดูแลรักษาพยาบาลโดยหน่ วยพยาบาลไทย ณ เมืองเมกกะห์ มาดีนะห์
• การดูแลปฐมพยาบาลเบื้ องต้นโดย อสม.ฮัจย์
• ระเบียบ ขั้นตอน เอกสาร
• การเป็ นผูป้ ่ วยใน ส่งต่อ และเสียชีวิต
•
•
โรคโคโรน่ าวัส
•
การป้องกัน และรักษาตนเองขณะอยู่ในซาอุฯ
•
หน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ
กิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขเมือกลับบ้าน
•
การคัดกรองโคโรน่ า ไวรัส
•
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
•
เครือข่ายฮัจย์
HEALTH EMPOWER HAJJ
ชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีความสามารถจะเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ จะต้ องเตรียมความพร้ อม
- ทัง้ ความรู้ในรูกนต่ างๆของการประกอบพิธีฮัจย์
- ความพร้ อมทางร่ างกายและสุขภาพ
- ความพร้ อมทางการเงินทัง้ ไป – กลับ
- ความพร้ อมด้ านเอกสารต่ างๆ
ผู้ไปแสวงบุญ
ผู้ประกอบการ
1.การให้บริ การวัคซีน
2.การตรวจสุ ขภาพ
3.การดูแลรักษาพยาบาล
4.ป้องกัน ควบคุมโรค
5.สร้างเครื อข่าย
6.อื่นๆ
- แจกยา
- หน้ากากอนามัย
- แจกเวชภัณฑ์
1.อสม.ฮัจย์ (แซะห์)
2.กระเป๋ าเวชภัณฑ์
และการปฐมพยาบาล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.สมุดเหลือง
2.สมุดสุ ขภาพ
3. สารสนเทศ
1.1 อบรมสุขภาพ
สถานที:่ อาเภอ /จังหวัด
1.ก่อนไป
การดูแลสุขภาพ
ผู้ไปประกอบ
พิธีฮจั ย์
1.2 ตรวจสุขภาพ
สถานที :่ อาเภอ
1.รพ.ประจาอาเภอ
2. รพ.สต. ประจาตาบล
เอกสารทีไ่ ดรับ : สมุดสุขภาพ
1.3 ฉีดวัคซีน
(ไข้ กาฬหลังแอ่น และไข้ หวัดใหญ่)
สถานที ่ : อาเภอ / จังหวัด
เอกสารได้รับ : สมุดเหลื อง
2.อยูใ่ นซาอุดิอาระเบีย
1.2.1ผู้มีสขุ ภาพสีเขียว : ปรกติ
ตรวจ 1 ครัง้
1.2.2ผู้มีสขุ ภาพสีเหลือง : ภาวะเสีย่ ง
ตรวจอย่างน้ อย 2 ครัง้
1.2.3ผู้มีสขุ ภาพสีแดง : เสีย่ งมาก
ตรวจอย่างน้ อย 3 ครัง้
2.1หน่วยพยาบาลไทย
สถานที่ : เมกกะ มาดีนะ มีนา
3.1ตรวจสุขภาพ
3.กลับจาก
ซาอุดิอาระเบีย
สถานที:่
1.รพ.ประจาอาเภอ
2. รพ.สต. ประจาตาบล
3.2 จัดตังเครื
้ อข่ายผู้ฮจั ยี/ฮัจยะ
ความเข้ าใจของผู้แสวงบุญ ต่ อบริบท สภาพแวดล้อมของพิธีฮจั ย์
อาณาบริเวณที่เกีย่ วข้องกับการประกอบพิธีฮจั ย์
MADINAH
8 DAYS
10 KM
BIR ALI
CHECK POINT
AL-HIJRAH
.
424 KM
JEDDAH
447 KM
3 DAYS
MINA, MUASSIEM
& MUHASSIR
.
.
CHECK POINT
SYUMAISYI
CHECK POINT
JUMMUM
75 KM
MAKKAH
7 KM
18 - 26
DAYS
21.9KM
ARAFAH
3-4
DAYS
8 KM
11/2
DAYS
6.9 KM
MUZDALIFAH
11
บริบท และสภาพแวดล้ อม
1.
2.
3.
4.
5.
สภาพอากาศ
ที่อยู่อาศัย
นา้ ดื่ม อุปโภค บริโภค
การเดินทาง
จานวนฝูงชน แออัด
KEADAAN DI TANAH SUCI
อากาศร้ อน แห้ ง ความชืน้ ต่า
ฝุ่ น
> 40°C
13
KEADAAN DI TANAH SUCI
การก่ อสร้ าง
ปรั บพืน้ ที่ อยู่ตลอดเวลา
KEADAAN DI TANAH SUCI
ที่พกั อาศัย
• อาคารสูง
• การอยู่ร่วมกัน ในห้ องที่จากัด
• สัดส่ วนของลิฟท์ มีจากัด
15
KEADAAN DI TANAH SUCI
การสารองน้ าดืม่ อุปโภค บริโภค
• นา้ ดื่ม
• การสารองนา้ ใช้ มีจากัด
• ห้ องนา้ ที่อาบนา้ ละหมาด รอบมัสยิดมี
เพียงพอ
16
การเดินทาง คมนาคม




ระบบการคมนาคม มีความหลากกลาย
การระมัดระวัง อุบัตเิ หตุในขณะเดินทาง
การเตรี ยมตัวก่อนการเดินทาง
เตรี ยม อาหาร น ้าดื่ม การขับถ่าย ฯลฯ
17
17
การคมนาคม ระยะเวลา
จุดหมายปลายทาง
ประเภท
ระยะเวลา
เครื่องบิน
8 ชม.
6-8 ชม.
8 ชม.
2-4 ชม.
1 ชม.
2-4 ชม.
1-2 ชม.
ไทย
JEDDAH/MADINAH
JEDDAH
MADINAH
BUS
MADINAH
MAKKAH
BAS
MAKKAH
ARAFAH
BAS
ARAFAH
MUZDALIFAH
BAS
MUZDALIFAH
MINA
BAS
MINA
MAKKAH
BAS
จานวนของผูแ้ สวงบุญ
มากกว่ า 3 ล้ านคน ในช่ วงที่แออัด
• การประกอบศาสนกิจ บางอย่ างต้ องใช้ ใช้ เวลานาน
ขึน้ ระยะทางเพิ่มขึน้ ใช้ ความพยายาม/ออกแรงมาก
ขึน้
•
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในต่างประเทศ ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน
2556 องค์การอนามัยโลก รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์
ใหม่ 2012 แล้ ว รวมผู้ป่วย 54 ราย เสียชีวิต 30 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทังหมด
้
จาก 9 ประเทศ ดังนี ้ จอร์ แดน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฝรั่งเศส ตูนีเซีย เยอรมนี และอิตาลี
มติคณะรั ฐมนตรี รับทราบการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2012ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข
สาหรั บประเทศไทย “ยังไม่ พบ” การแพร่ ระบาดของโรค
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ทุกจังหวัดเตรี ยมความพร้อม
ระบบเฝ้ าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส”
ตามการส่ งสัญญาณเตือนขององค์การอนามัยโลก
แม้ไทยยังไม่พบผูต้ ิดเชื้อในประเทศ เน้นหนักในจังหวัดใหญ่ที่เปน
แหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด คือกทม. เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเกต และขอนแก่น
โดยให้ความสนใจแก่ ผูเ้ ดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
ทั้งผูท้ ี่เดินทางไปทางานนักท่องเที่ยว หรื อผูแ้ สวงบุญ และ
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจติดเชื้อจากผูป้ ่ วยได้ เตรี ยมโรงพยาบาล
ให้พร้อมรับผูป้ ่ วย จัดอบรมซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ท้ งั ส่ วนกลาง
และ ระดับจังหวัด ตั้งมิสเตอร์ฮจั ญ์ใน 53 จังหวัด
เพื่อช่วยติดตามเฝ้ าระวังกลุ่มผูก้ ลับจากการแสวงบุญปี นี้

similar documents