Foredrag Sigmund Jensen

Report
Hvilke utfordringer står entreprenøren ovenfor og hvilken
kompetanse er nødvendig å utvikle
Gjennomgang ved sigmund jensen, skanska
1
Kortversjon
Tema
Koordinering
Informasjonsflyt
2
Vare-flyt
Confidential
Forberedelser/Mobilisering
Planlegging:
Bakoverplanlegging på uke til uke nivå ble avholdt i anbudsfasen. I mobiliseringsfasen vil vi legge opp til
dag til dag planlegging for å håndtere detaljbehovet i industrialisert byggeprosess.
Det avholdes Logistikkmøte i mobiliseringsfasen for
å gjennomgå/forankre logistikk tiltakene til alle
involverte i prosjektet
Det utarbeides stillingsinstruks for
produksjonsleder, bas, riggmann for å sikre at
logistikk tiltakene gjennomføres på en god måte.
Det utarbeides RFID merkesystem sammen med
BIM som implementeres hos leverandører / UE’er
Bakover planlegging i tilbudsfasen til Sykehus i Vestfold-Nytt p-hus
3
Confidential
Grunnprinsippene for logistikkløsning på nytt P-hus Sykehus Vestfold er som følger:
1.
I mobiliseringsfasen holdes oppstartsmøte Logistikk med alle UE’er og med egen prosjekt
organisasjon. Her gjennomgås og forankres alle fokusområdene på Logistikk
2.
Produksjonsplan vil basere seg på soneplanlegging, og koples sammen med logistikkplan for å sikre
at materialleveransene tilpasses endringer i produksjonen. Skanska bruker et integrert IT verktøy for
dette.
3.
P-huset deles inn i arbeidssoner/lokasjoner. Når det er avklart hva som skal produseres i en sone, så
tilpasses material-leveransene slik at man kun leverer det materiellet man har behov for.
4.
Materiell som ankommer byggeplass har på forhånd fått definert en plassering. Dette stedet skal på
forhånd være merket opp.
5.
Materiell merkes med RFID hos leverandør, men med mulighet for re-merking dersom varer
ankommer uten merkelapp. RFID merking utføres iht merkekrav gitt i BIM Håndbok.
6.
Terminal kan brukes på utvalgte produkter for å redusere antall leveranser til byggeplass og sikre
leveringspresisjon på 98%.
7.
Det opprettes buffer-lager på utvalgte produkter for å sikre at produksjonen ikke stopper.
8.
Fokus på prefabrikasjon, optimalisering av pakking, precut løsninger skal bidra til å redusere avfalls
håndteringen
4
Confidential
Varehåndtering på byggeplass
Som hovedprinsipp skal varene losses direkte fra bilen og ut til arbeidssonen hvor disse skal brukes.
Mellomlagring skal minimeres. De personene som er ansvarlig for varehåndtering, får opplæring i bruk av
rutiner for varehåndtering på byggeplass.
Varemottak og inntransport av varer
1.Samlasting av utvalgte varer
på terminal. Utkjøring hver
fredag av varer som brukes
påfølgende uke.
2. Leveringapresisjon: +/- 15 min
3.Kran/mottaksapparat/utstyr
innlossing er klar når bilen
kommer.
5
1. Kolliene er ferdig stroppet på bil
2. Kolliene distribueres rett fra bil
og opp i sonen hvor produktene
skal brukes senere
1. Bas har på forhånd merket opp
hvor varene skal plasseres.
2. Det skal være nærhet mellom
plassering og hvor varene skal
brukes.
3. Varene skal ikke stå i veien for
noen andre fag. Noe som håndteres
i soneplanleggingen
Confidential
Vareflyt
6
Confidential
Hvordan går den egentlige vareflyten
7
Confidential
Leveringspresisjon-støtter denne industrialisert byggeprosess?
Målinger vi har gjort viser at leveringspresisjonen i byggebransjen vanligvis ligger mellom 45-65%. Dette
er for lavt for å behovene ved industrialisert byggeprosess. Et viktig tiltak for å sikre øke
leveringspresisjonen, vil derfor kunne være å bruke terminalløsning.
Bruk av terminal reduserer antall leveranser til byggeplass, samtidig som levering vil skje innenfor +/- 15
minutter. Vi ønsker å bruke faste sjåfører som på forhånd har fått innføring i alle forhold på byggeplassen.
Disse tiltakene gjør det mulig å bedre sikkerheten på byggeplass, ikke minst med tanke på ankomst av
helikopter.
Nasjonale
leverandører
Over
98 %
Leverandører
utland
Over 4565 %
Mottak
Prosjekt
Direkte leveranser
Confidential
Informasjonsflyt
9
Confidential
Byggherrekrav

5.8 RFID‐merking av komponenter

I utgangspunktet ønsker byggherren RFID‐merking av alle komponenter i
bygget. Følgende utgjør minimumsnivået for det som skal RFID‐merkes:

Alle moduler (basert på industrialisert produksjon) skal RFID‐merkes.

Alle tekniske produkt og komponenter som vil være gjenstand for normalt
vedlikehold og utskiftning. Byggtekniske komponenter som svært sjelden er
gjenstand for vedlikehold/utskiftning – trenger ikke RFID‐merking.

Tilfredsstille standarden GS1 EPC Global Tag Data Standard

RFID‐brikken (tag’en) for produkter(/komponenter/artikler) skal inneholde
EAN‐strekkoden som produktet normalt får fra produsenten, sammen med den
unike RFID‐identifikasjonen.
10
Prosjektbutikk i Skanska Norge
Confidential
Samhandling mellom programmer v/RFID, GTIN og SGTIN
11
Prosjektbutikk i Skanska Norge
Confidential
12
Prosjektbutikk i Skanska Norge
Confidential
13
Prosjektbutikk i Skanska Norge
Confidential
Informasjonsflyt
14
Prosjektbutikk i Skanska Norge
Confidential
Kopling vareflyt og informasjonsflyt
15
Confidential
16
Confidential
Refleksjoner

SWOT




17
Muligheter; Transparent på tvers av verdikjeden. Økt kvalitet på informasjon reduserer
usikkerhet
Utfordringer; Nye måter å samarbeide på både internt og gjennom verdikjeden.
Trusler; overflødighet blant enkelte aktører, bransje struktur endrer seg.
Hindringer: Bransjen mangler felles standarder for merking og informasjonsflyt.
Løsningen må gi merverdi for alle aktører i verdikjeden.
Confidential

similar documents