File

Report
Syror & Baser
-Varför smakar det surt när man biter i
en citronklyfta eller en godis ”suris”?
-Varför känns det halt mellan fingrarna
när man tvättar händerna med tvål?
• Den sura smaken kommer från syror i citronen
och godiset!
• Det hala från tvålen beror på att det finns
baser i tvålen som löser fetter!
Indikatorer
• För att ta reda på om en lösning är sur eller
basisk kan man använda en indikator.
• En indikator är ett ämne som har olika färg i
syror och baser, t.ex. BTB eller fenolftalein. För
att mäta graden av hur sur eller basisk en
lösning är måste man däremot använda pHpapper eller en pH-mätare.
Indikatorerna innehåller vissa ämnen som har olika färg
beroende på om de finns i den sur eller basisk miljö.
Naturliga:
• Rödbetor blir gula om de
ligger i en basisk lösning och
rödkål blåfärgat.
• Om du droppar sur
citronsaft i ditt te förlorar
det sin bruna färg och
ljusnar.
Kemiska:
• BTB = Bromtymolblått, en
vanlig indikator inom kemin
som ger tydliga färgomslag.
Sur gul
Neutral  grön
Basisk  blå
pH-värde
• För att ta reda på hur surt eller basiskt något är,
mäter man pH-värdet.
Lågt pH-värde 0-6 = surt
Medelvärdet 7 = neutralt (varken surt eller basiskt)
Högt pH-värde 8-15 = basiskt
Vattnets pH-värde
• Rent vatten är neutralt, om man droppar BTB i
rent vatten blir det grönt.
• Om man däremot droppar BTB i kranvatten blir
det oftast svagt blåfärgat p.g.a. att det görs lätt
basiskt i vattenverken.
• Regnvatten är ofta lite surt eftersom koldioxid
och luftföroreningar löser sig i regnvattnet. Om vi
droppar BTB i regnvattnet får vi färgen…?
SVAGT GULT (pH runt 5,5)
Läs sid. 107-111 (56-60 light) i boken
och svara på dessa frågor:
• Vad är en indikator?
• Vilken färg får BTB i en syra, bas och en neutral
lösning?
• Vilka pH-värden har en syra?
• Vilka pH-värden har en bas?
• Vilket pH-värde har en neutral lösning?
• Ge exempel på 2 syror och 2 baser.
• Varför är inte BTB lämplig som indikator om du
vill få reda på vilket pH-värde regnvatten har?
Syror
• Syror spelar en stor roll i våra liv. Det är syror som
gör att yoghurt håller sig färsk mycket längre än
vanlig mjölk. Det är en syra som gör att man får
ont i musklerna om man styrketränar för hårt och
det är syror som fräter hål i våra tänder.
• Syror finns i bl.a.: Citroner, vindruvor, fil, rabarber,
surt regn, sur mark och försurade sjöar.
• Exempel på syror:
-
Svavelsyra (H2SO4)
Saltsyra (HCl)
Salpetersyra (HNO3)
Kolsyra (H2CO3)
• Vad har de gemensamt?
Alla har minst en väteatom!
• Syror avger vätejoner
• I en vattenlösning lossnar väte lätt från
syramolekylen, väteatomen förlorar samtidigt
sin elektron och blir en positiv jon H+. Resten
av syramolekylen tar upp elektronen och blir
en negativ jon.
• De fria vätejonerna ger syran dess sura
egenskaper!
Vad avgör hur surt det blir?
• Graden av surhet bestäms av 2 saker:
1. Koncentrationen – hur utspädd syran är i vatten,
ju mer utspädd desto mindre sur är den.
2. Typ av syra - starka syror och svaga syror, beror
på hur många av syramolekylerna som avger
sina vätejoner när man löser syran i vatten.
SIV-regeln
• Kom ihåg!
• (S)yra (I) (V)atten
• När man späder speciellt starka syror kan det bil
så varmt att vattenlösningen börjar koka och
stänka. Risken är stor att den som jobbar med
syran får brännskador och frätskador. Använd dig
av SIV-regeln för att undvika detta! Häll syran i
vattnet istället för tvärtom, häll långsamt och
blanda under tiden.
Baser
• Syrans motsats. Baser är inte lika vanliga i
naturen eller maten som syror, utan finns mest i
tvål och rengöringsmedel. Likaså här finns det en
del som inte är speciellt starka, medan andra
måste man vara mycket försiktig med.
• Baser löser fett!
• Baser finns bl.a. i: Tvål, maskindiskmedel,
tvättmedel, målarsoda, lutfisk.
• Exempel på baser:
•
•
•
•
Natriumhydroxid (NaOH)
Kaliumhydroxid (KOH)
Kalciumhydroxid ( Ca(OH) 2 )
Ammoniak (NH3)
• Baser tar upp vätejoner!
• Baser är syrors motsats och tar därför upp H+
istället för att ge ifrån sig. Kom ihåg att vätejonen
H+ endast innehåller en proton.
• När en bas löses med vatten tar den upp en
vätejon (H+) bildar den en så kallas hydroxidjon
(OH-). Ju fler hydroxidjoner det finns i en lösning
desto mer basisk blir lösningen.
Bas + H2O  Bas-H+ + OH-
Vad avgör hur basiskt det blir?
• Liksom syror finns det starka och svaga baser. Alla
baser är inte lika bra på att bilda eller avge
hydroxidjoner.
• En stark bas innehåller redan en OH- plus en annan jon
t.ex. Na+ NaOH och de avger många hydroxidjoner i
en vattenlösning. De behåller vätejonen (H+).
• En svag bas bildar OH- genom att ta upp H+ från H2O.
Men det är inte alla basmolekyler som tar upp H+ vilket
gör att det inte blir så många OH- .
Uppgifter
• Fundera över hur man skulle kunna skapa en neutral
lösning av en basisk lösning och en sur lösning, vad är
det som händer rent kemiskt? Diskutera gärna 2 &2.
• Häftet om atomer och joner skall vara klart! Om inte,
gör det nu!
• Läs sid. 116-120 i boken och gör frågorna på sid. 120.
• Läs sid. 121-126 i boken och gör frågorna på sid. 126.
Neutralisation
Kommer du ihåg?
• Vad gjorde en lösning sur?
De fria vätejonerna H+
• Vad gjorde en lösning basisk?
De fria hydroxidjonerna OH-
• En reaktionsformel beskriver kemiska reaktioner,
vi använder oss av reaktionsformler istället för att
skriva ut reaktionen i ord vilket blir väldigt
jobbigt. Det beskrivs vilka ämnen som deltar i
reaktionen och vilka som bildas. Det kan aldrig
försvinna någonting efter reaktionen, måste alltid
vara jämvikt!
• T.ex:
1. Saltsyra + natriumhydroxid  koksalt + vatten
2. HCl + NaOH  NaCl + H2O
• Neutralisation sker när vi uppnår en neutral
lösning. Vad krävs för detta?
Varken fria H+ eller OH• Hur kan detta uppnås?
 När en syra och dess H+ reagerar med en bas
och dess OH- bildas vatten H2O.
• Hur ser det ut i en reaktionsformel?
syra-H+ + bas-OH-  salt + H2O
• För att helt neutralisera en lösning behöver vi
blanda precis samma mängd syra som bas.
T.ex:
Om vi blandar samma mängd saltsyra HCl som var
en syra med natriumdhydroxid NaOH som var en
bas får vi en neutral lösning.
• För att se när en lösning blir neutral kan vi
använda oss av BTB och då blir lösningen grön!
• Vi tittar tillbaka på exemplet för hur en
reaktionsformel såg ut:
HCl + NaOH  NaCl + H2O
…och jämför med den generella formeln:
syra-H+ + bas-OH-  salt + H2O
(NaCl är beteckningen för natriumklorid som i vardagsspråk
är vanligt bordssalt, under en neutralisation kan även andra
salter bildas!)
Samlade uppgifter att göra:
• Att läsa:
Sid. 107-111 (56-60) + frågorna nedan
Sid. 116-120 (61-63)+ frågorna på sista sidan
Sid. 121-126 (64-66)+ frågorna på sista sidan
Sid. 128-129 (68)
•
•
•
•
•
•
•
Vad är en indikator?
Vilken färg får BTB i en syra, bas och en neutral lösning?
Vilka pH-värden har en syra?
Vilka pH-värden har en bas?
Vilket pH-värde har en neutral lösning?
Ge exempel på 2 syror och 2 baser.
Varför är inte BTB lämplig som indikator om du vill få reda på vilket pH-värde
regnvatten har?
Allt detta skall vara klart på fredag den 16/5! Gör hemma om du inte hinner på lektion!

similar documents