röstläge

Report
Anknytning i förskolan – vikten av
trygghet för utveckling lek och
lärande
Tillgänglighetskonferens Örebro 2013 05 07
fil. dr. speciallärare
birthe.hagströ[email protected]
Förskola för alla
Det är en skillnad mellan förskola för små barn
och för lite äldre barn
Det är en skillnad för förskola för barn som får
sina omsorgsbehov tillgodosedda i hemmet
och barn som behöver kompensation
Hur förskolan organiseras och planeras har
betydelse för alla barn
Ca 80 % av Sveriges barn mellan 1-2 år är på
förskola.
Läroplan för förskolan
Omsorg och lärande
Barn kan vara på förskolan i fem år, fem dagar i
veckan!
Viktiga personer inom
anknytningsforskningen
• John Bowlby
vad betyder separationer
• Mary Ainsworth
olika anknytningsmönster
• Mary Main
representationer av anknytningserfarenheter
+ många samtida forskare
Anknytningsbeteende
Aktiveras vid fara eller hot om fara
I den trygga anknytningsrelationen lär sig barnet
känna igen olika känslor hos sig själv
Successivt utvecklas en självreglering
Förälderns (och pedagogens) omsorgsförmåga
påverkar anknytningen
Anknytning skapas i vardagens återkommande situationer
Av barnets erfarenheter av fysisk närhet, skydd och känslomässig
reglering bildas mönster i beteendet
Små barn kan knyta an till mellan 3-5 personer
Anknytningsmönstret är relationsspecifikt och barnet utvecklar
en hierarki mellan sina anknytningspersoner
Anknytningen blir ett ”psykologiskt band” och påverkar
föreställningar om oss själva och om relationer till andra
Anknytningsmönster
Trygg anknytning - söker närhet vid fara, väljer lek och
utforskande när det är lugnt
Otrygg/undvikande anknytning – söker inte närhet trots att fara
hotar
Otrygg/ambivalent anknytning – söker närhet trots att ingen
fara hotar
Desorganiserad anknytning – inget organiserat mönster
Under hela dagen på förskolan är
pedagogen en viktig anknytningsperson
En förutsägbar dagsrytm
Tydliga övergångar
Att finnas fysiskt och känslomässigt på plats
Att uppmärksamma, försöka förstå och reglera de känslor som
väcks
Alla små barn (och även många äldre) behöver hjälp
av pedagogen att reglera de känslor som väcks
Vad rör sig i ditt lilla huvud?
• Tillskriver barnet en vilja/mening med sitt agerande
• Visar vad barnet känner med hjälp av mimik, gester, ord och
röstläge
Via återkommande situationer då barnet får hjälp att förstå de
känslor som väcks tränar de sig på att själv handskas med dem
och att successivt förstå andras känslor
Under leken är pedagogens närvaro central
Pedagogen är en trygg bas d.v.s. fysiskt och känslomässigt på
plats
Skapa lekro
Inspirera och sätta igång leken
Hålla ihop och värna om barnens koncentration
En del barn behöver särskilda insatser
över lång tid
Tillräckligt god omsorg över tid för att utveckla en
trygg anknytning till en pedagog på förskolan
Hjälp med affektregleringen
Hjälp att etablera kontakt, samspel och relationer
med vuxna och med barn
Stöd i samvaro och lek med andra barn
Kompletterande anknytningsperson – ett projekt
riktat till barn i behov av långsiktigt stöd
Kalle, tre år och tio månader
Anna, tretton månader
Per, tre år
Anja, 14 månader
Fortbildning för pedagoger
Anknytningsteori
Självutveckling
Affektteori
Studiecirkel – en gång i månaden
Handledning – varannan vecka
Modell för dagligt arbete – att vara fysiskt och
känslomässigt på plats
En primär och en sekundär anknytningspedagog
En tydlig och återkommande dagsrytm
Barnen är indelade i smågrupper utifrån utvecklingsnivå
Vara uppmärksam på och försöka förstå de känslor barnet
uttrycker och reglera de känslor som väcks
Lyhörd för barnets behov av trygghet och utforskande
Vara stödjande i kontakt, samspel och lek
Vart skall det leda?
Att barnet via en kontinuerlig och trygg omsorgsgivare på
förskolan utvecklar en tillit som möjliggör för barnet att
tillsammans med andra barn tillgodogöra sig det förskolan
erbjuder
- att söka hjälp och tröst vid behov
- att uttrycka och succesivt förstå känslor, uttrycka behov och
åsikter
- att kunna vara tillsammans och leka med andra barn
- att känna lust och förväntan
Förskolan - en del av allföräldraskapet
Historien visar på betydelsen av stödjande nätverk
Kärnfamiljen
Matriarkatet
Den utvidgade familjen – vänner -MHV/BHVförskola m.fl.
Speciellt viktigt när omsorgsförmågan brister
Anknytningens betydelse
Ett värdesättande av nära relationer och en önskan att ingå i
sådana utan rädsla för att bli övergiven,
en förmåga att reglera starka känslor utan att bli övermannad av
dem
och
en förmåga att se andra människor som varelser med andra
känslor och avsikter vilka man värdesätter och måste ta
hänsyn till.
(Broberg, m.fl. 2008)
Några litteraturförslag
Broberg, A, Grankvist, P., Ivarsson T. & Risholm Mothander, P.
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Natur och
Kultur.
Broberg, A. Risholm Mothander, P., Grankvist, P. & Ivarsson, T.
Anknytning i praktiken. Tillämpning av anknytningsteorin. Natur och Kultur.
Broberg, M., Hagström B., Broberg, A. Anknytning i förskolan – vikten av
trygghet för lek och lärande. Natur och Kultur.
Hagström, B. Kompletterande anknytningspeson på förskola. Malmö
Högskola. Holmbergs tryckeri.
Kihlbom, M. Lidholt, B., Niss, G. Förskola för de allra minsta. Carlssons.

similar documents