Fra merkantelist til tekniker. - mitt karrierevalg.

Report
Sonja Vika.
Prosjektleder
Solid Vedlikehold AS.
CV
Personalia:
Navn:
Adresse:
E-mail:
Telefon:
Født:
Sivilstatus:
Sonja Vika.
Edne 34, 5215 Lysekloster.
[email protected]
907 57 780
1974
Samboer, ingen barn.
Utdanning:
Tidsrom
2009 - 2012
Sted
Bergen Tekniske Fagskole
Utdanning
Maskinteknikk m/ISO
1998 – 2001
Handelshøyskolen BI, Bergen
Bachelor, spesialisering økonomistyring og investeringsanalyse.
1998 – 1998
Folkeuniversitetet, Bergen
Økonomisekretær med EDB
1993 – 1994
Fusa videregående skole
VK II: Påbygging m/allmenne fag
1992 – 1993
Krohnsminde Videregående Skole VK I: Omsorgsfag
1991 – 1992
Os Yrkesskole
Grunnkurs Helse og Miljøfag
Arbeidserfaring:
Tidsrom
Sted
2011 - 2012
Prosjektleder ISO
Stilling
BIS-Industrier AS
2006 – 2011
StS Gruppen AS
Senior Prosjektøkonom
2004 – 2006
Bergen Energi AS
Kundeansvarlig Client Service
2003 – 2004
Bemex Bemanning AS
Oppdrag hos Bergen Energi AS
2003 – 2005
Marine Farms ASA
Regnskapsmedarbeider/sekretær
(Vikariat 100% 01.02.03-30.11.03
Deltid 01.12.03-31.01.05)
2002 – 2002
Lebara AS
Sekretær/Regnskapsfører
2002 – 2002
Regnskaps-partner Bergen AS
Regnskapsmedarbeider
2000 – 2002
Bergen Kommune. Avd. pleie og Hjemmehjelpstjenesten, ferievikar i
omsorg, Fana
studietiden, fulltid etter studier avsluttet.
1995 – 1998
Forbrukersamvirket Vest
Butikkfunksjonær v/Obs! Lagunen
Kurs / Sertifikater:
Tidsrom Sted
2012
Kokstad Bedriftshelsetjeneste
Kurs / Setifikat
Helseerklæring for petroliumsvirksomheten.
2011
Norsk Senter for Offshoreutdanning
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs
2011
Statoil Trainingportal
Arbeidstillatelser og Sikker Jobb Analyse
2011
Statoil Trainingportal
Intro arbeidsprosessorientert styring
2011
Statoil Trainingportal
Praktisk bruk av Arbeidsprosessorientert
Styring (APOS)
Referanser: Oppgis ved forespørsel.
Administrasjon
Drift
Administrasjon
Drift
Administrasjon vs Drift:
 Kontrakt
 Kvalitet
 Fremdrift
Ansvar for kompetanse:
Ledelsesansvar.
Bas
Formann
Prosjektleder
Driftsleder
Adm. Dir.
Operatør
Bas
Formann
Prosjektleder
Driftsleder
Human
Resources
Ressurser
Tid / Økonomi
Ansvar for kompetanseheving:
Kunde?
Verdsette kompetanse:
Human Capital
Arbeidskraft mer enn
produksjonstimer?
Utenlandsk arbeidskraft:
 Nødvendighet.
 Lik lønn – like krav.
 Sosial kompetanse.
Læring
Formell kompetanse:
Status for yrket.
Lønn.
Praktisk kompetanse:
Erfaring.
Trygghet i yrke.
Bergen Tekniske Fagskole
Maskinteknikk med ISO-fag
http://www.tekniken.no/default.aspx?pageId=24
Bergen Tekniske Fagskole
Maskinteknikk med ISO-fag
Modul 1 Kommunikasjonsfag: Norsk og engelsk Studenten skal kommunisere skriftlig og muntlig
på en hensiktsmessig måte, på norsk og engelsk. Faget skal legge grunnlaget for bevisste holdninger
til andre kulturer.
Modul 2 Realfag: Matematikk og fysikk
Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner innen matematikk og fysikk, og få
innsikt i anvendelsen av matematikk og fysikk innenfor tekniske fagområder.
Modul 3 Økonomiske og administre fag: Organisasjon og ledelse - Økonomistyring Markedsføringsledelse Studenten skal kunne identifisere et problem, analysere dets årsaker og
virkninger for å bruke dette til å utvikle forretningsplaner og strategisk arbeid i en bedrift samt valg av
bedriftens markedsføring.
Modul 4 Grunnlagsfag: Teknisk dokumentasjon - Teknisk tegning - 3D-modellering
Studenten skal kunne utarbeide tekniske tegninger for sin bransje, i henhold til aktuelle standarder
ved hjelp av DAK programmet AutoCAD. De skal også opparbeide grunnleggende ferdigheter i 3D
modellering med dataprogrammet Inventor.
Bergen Tekniske Fagskole
Maskinteknikk med ISO-fag
Modul 5 Teknologi: Mekanikk m/fordypning - Materiallære m/fordypning - Kjemi og miljø
Studenten skal kunne beregne og dimensjonere konstruksjoner og sammenføyninger, samt kunne
redegjøre for aktuelle materialer i konstruksjoner og produkter. Faget gir en grunnleggende kompetanse
innen materiallære, mekanikk, kjemi og miljø, med fokus på emner som er relevante for isolering,
overflate og stillas. Faget gir en innføring i ISO-14000-serien og andre aktuelle krav og standarder, og tar
opp problemstillinger i forhold til miljøpåvirkning, utslipp til ytre miljø, miljøtilpasning av produkter.
Modul 6 Isolering: Tilvirkningsteknikk - Isolasjonslære - Isolasjonsberegninger
Studenten skal kunne planlegge, dimensjonere, kalkulere og kontrollere isolering for landbasert industri,
prosessanlegg og offshoreinstallasjoner. Studenten skal kunne tilegne seg kunnskaper om ulike
isolasjonsklasser, tilvirkningsteknikker, isolerings- og kapslingsmaterialer, utstyr og prosesser for faget.
Studiet inkluderer også grunnleggende innføring i isoleringsevne, varmeledning, varmestrøm og andre
begreper relevant for faget.
Modul 7 Stillas: Konstruksjonsteknikk - Stillasteknikk/Stillasberegninger - Sikkerhet i høyden
Studenten skal kunne planlegge, dimensjonere og kontrollere stillas - og andre tilkomstmetoder - for
sikkert og effektivt arbeid i høyden. Undervisningen skal gi grunnleggende kunnskap om industriklatring
som metode. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om ulike metoder, utstyr og prosesser som benyttes
innenfor stillas og tilkomst. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kompetanse om rigging og
tildekking.
Bergen Tekniske Fagskole
Maskinteknikk med ISO-fag
Modul 8 Overflatebehandling: Korrosjon - Overflatebehandling Studenten skal kunne planlegge,
beregne og kontrollere overflatebehandling for nybygg, modifikasjonsprosjekter og vedlikehold. Studiet
gir en grundig innføring i ulike påføringsteknikker, forbehandlingsmetoder, malingstyper, utstyr og
prosesser som benyttes. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om korrosjonsmekanismer
og korrosjonsteori.
Modul 9 Inspeksjon og kvalitet: Korrosjon - Overflatebehandling - Standarder og spesifikasjoner
- Kvalitetskontroll - Kvalitetsledelse - Prosjektadministrasjon
Studenten skal kunne foreta en systematisk gjennomgang av aktuelle kravelementer og relatere disse til
praktisk gjennomføring. Studenten skal ha inngående kjennskap til aktuelle inspeksjonsmetoder og
aktuelt utstyr, og skal også kunne utføre kvalitetsmplinger og vurdere resultater og funn, samt kjenne til
grunnprinsippene for inspeksjonsrapportering. Kunne utarbeide prosessbeskrivelser og prosedyrer,
planlegge og gjennomføre korrigerende og kvalitetsforbedrende tiltak, og kjenne til hovedprinsippene for
kvalitetsrevisjon.
Modul 10 Helse- Miljø og Sikkerhet: HMS - Ledelse - Krav og standarder - Ergonomi Risikostyring - Verneutstyr
Studenten skal ha inngående kjennskap til myndighetskrav og andre reguleringer som er aktuelle for
ISO-fagene. Kunne planlegge og iverksette tiltak for å kartlegge risiko og forebygge ulykker, skader og
hendelser. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om typiske helse-, miljø- og
sikkerhetsmessige problemstillinger, relatert til blant annet verneutstyr, ergonomi og belastningsskader.
Modul 11 Hovedprosjekt: Norsk hovedprosjekt - Prosjektarbeid Studenten skal tilegne seg
kompetanse og kunnskaper om prosjektarbeid og utføre dette. Gjøre bruk av god norsk skriftlig og
muntlig fremstilling.
Selvdisiplin
Selvtillit
YDMYKHET
Dalsfjordbroen
Dalsfjordbroen
Dalsfjordbroen
Sonja Vika.
Prosjektleder
Solid Vedlikehold AS.

similar documents