Het Ondersteuningscentrum jeugdzorg, door Hendrik Dewaele

Report
Het profiel van het
OCJ
Informatieronde voor partners buiten IJH
Functies van het vroegere CBJ
Is er sprake van
een POS ?
CBJ
Toegangspoort
voor BJB
voorzieningen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Grenzen van vrijwilligheid bereikt
Dossier
afsluiten
CBJ
Bemiddelings
commissie
Voorziening
BJB
Terug naar
vrijwilligheid
Doorsturen
naar parket
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Wat is het nu?
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
Intersectorale toegangspoort
Indicatiestelling
jeugdhulpregie
A-document
Elke hulpverlener kan via de toegangspoort niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp aanvragen samen met de cliënt
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp
aanvragen bij de toegangspoort
Psychiatrische thuiszorg merkt bij een cliënt dat de zorg
voor de kinderen heel moeizaam loopt : vader slaagt er niet in om op tijd op
te staan om de kinderen naar school te brengen, er is chaos in het
huishouden, de kinderen ( 3 en 5 jaar) bepalen wat ze wel en niet doen …
De verpleegkundige bespreekt dit met de vader. Thuisbegeleiding zou hier
een meerwaarde kunnen bieden. Vader gaat akkoord. Psychiatrische
thuiszorg maak samen met de vader het A-document op en stuurt
dit door naar de toegangspoort. Psychiatrische thuiszorg is de
contactpersoon-aanmelder en blijft de situatie opvolgen. Na enige tijd krijgt
deze het signaal van de jeugdhulpregisseur dat een intake kan
plaatsvinden.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Wat valt er op?
Het OCJ (ondersteuningscentrum
jeugdzorg) is nog niet in zicht.
Elke (jeugd)hulpverlener kan
samen met de cliënt naar de
toegangspoort.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Het OCJ
telefonisch
Consult
Elektronisch
motivatiedocument
partners
binnen /
buiten IJH
Case-onderzoek: is er in de
aangemelde verontrustende
leefsituatie sprake van
maatschappelijke noodzaak?
Cliënt, Parket
of dienstverlener
meldt aan
Vooronderzoek: zijn er voldoende
MANO-elementen voor caseonderzoek te starten?
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Psychiatrische thuiszorg bespreekt de zorgen
met vader. Hij wil van geen inmenging weten.
Hij ziet geen problemen.
-
De verpleegkundige bespreekt dit op zijn team
Daar wordt afgewogen wat het betekent indien er geen extra hulp wordt
geïnstalleerd; is het maatschappelijk te verantwoorden het hierbij te laten?
Tevens wordt gezocht op welke manier de verpleegkundige aanklampend
kan werken
Resultaat : het team van psychiatrische thuiszorg besluit dat de risico’s té
groot zijn en meent dat er sprake is van maatschappelijke noodzaak.
De situatie zal aangemeld worden bij het OCJ.
De verpleegkundige bespreekt dit besluit met de vader.
Hij maakt een motivatiedocument (M- doc) op en stuur dit elektronisch door
naar het OCJ.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
- Het OCJ ontvangt het
motivatiedocument elektronisch
- Het motivatiedocument komt van een
partner buiten IJH  het onderzoek
wordt gestart indien voldoende
informatie. (vooronderzoek)
Motivatiedocument
- Er wordt een 1e gesprek gepland met
jongere, ouders én aanmelder.
- Doel van gesprek : de cliënt krijgt goed
zicht op het mandaat van het OCJ én
de aanmelder duidt zijn verontrusting
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Start van het onderzoek bij het OCJ
Dit start met een eerste gesprek waarbij cliënt én
aanmelder aanwezig zijn :
• Consulent verduidelijkt aan vader de opdracht van het
OCJ
• Verpleegkundige psychiatrische thuiszorg legt uit
waarom ze ongerust is.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Doel van het case-onderzoek bij het OCJ
Het OCJ spreekt zich uit over het al dan
niet aanwezig zijn van maatschappelijke
noodzaak.
Resultaat
caseonderzoek
Het OCJ
beslist op
welke manier
de
betrokkenheid
van het OCJ
vorm krijgt
Observerend
casemanagement
interveniërend
casemanagement
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Verhouding verontrusting-MaNo
Verontrustende situatie, hulp is nodig om de
onplooiingskansen van de jongere te
waarborgen
Maatschappelijke noodzaak tot
ingrijpen in de hulpverlening
door de overheid
omdat de cliënten de
aangeboden hulp niet
aanvaarden
(interventierecht)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Observerend casemanagement
- Het OCJ is betrokken partij: er is dus geoordeeld dat er
maatschappelijke noodzaak is
- De afweging tussen enerzijds de ernst van de situatie
en anderzijds de mate waarin ouders en jongere/kind
bereid zijn om effectief mee te werken, doet besluiten
tot een betrokkenheid van het OCJ. Het zwaartepunt
van de begeleiding ligt bij de hulpverlenende dienst
Er wordt een
observatieovereenkomst
opgemaakt
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
observatieovereenkomst
1. De reden waarom een case na onderzoek als
‘maatschappelijk noodzakelijk’ beoordeeld wordt
2. De verwachtingen vanuit het OCJ
3. Informatieplicht : er wordt afgesproken in welke situatie of
bij welke gebeurtenissen de hulpverlener de consulent
informeert
4. Datum voor evaluatie
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Interveniërend casemanagement
- Het OCJ is betrokken partij: er is dus geoordeeld dat er
maatschappelijke noodzaak is
- De afweging tussen enerzijds de ernst van de situatie
en anderzijds de mate waarin ouders en jongere/kind
bereid zijn om effectief mee te werken doet besluiten
tot een intense betrokkenheid van het OCJ : hier is de
consulent sturend aanwezig in de triade OCJhulpverlener-cliënt
Er wordt een
hulpverleningsprogramma
opgemaakt.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Een triadegesprek na het case-onderzoek
Elk case-onderzoek bij het OCJ wordt afgesloten met een
triadegesprek
= consulent, cliënt én aanmelder
Doel
• Bespreken van de bevindingen van het onderzoek: al of niet
maatschappelijke noodzaak
• Motiveren waarom observerend of interveniërend
casemanagement geïnstalleerd wordt
• De rol die de aanmelder nog kan innemen in het verdere
traject. Vb mee opnemen van de overbruggingsperiode tot
de opstart van de hulpverlening, de hulpverlening verder
zetten maar nu met betrokkenheid van het OCJ
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
consult
consult
Wat kan verwacht worden van een consult?
¨ Een verdere analyse van de verontrustende
situatie
¨ Het formuleren van nieuwe werkhypothesen
¨ Het verkennen van de mogelijkheden en
beperkingen van de verdere hulpverlening
¨ Het verruimen van de interventiemogelijkheden
van de hulpverlener
¨ Het schetsen van mogelijkheden, grenzen en het
vergroten van de kennis over het deontologisch en
juridisch kader in verontrustende situaties.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
consult
[email protected]
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg
Passionistenlaan 82
8500 Kortrijk
056/ 23 60 30
[email protected]

similar documents