130227_Introductie_IJH-landschap

Report
Integrale Jeugdhulp
in Pilootregio OostVlaanderen
Introductie voor CLB’s
Vooraf
• Dit materiaal is volledig gebaseerd op het materiaal van
de intersectorale IJH-introductie-sessies van het
Pilootteam IJH Oost-Vlaanderen. De wijzigingen zijn
beperkt tot CLB-specifieke info.
• Tip: lees zeker ook de PPT-notities die het Pilootteam
maakte. (Klik op Beeld, en vervolgens Notitiepagina)
• Kijk voor gebruik, steeds op www.picov.be of je wel over de
laatste versie beschikt. We verwachten nog heel wat
wijzigingen.
• Kijk zeker ook eens op http://oostvlaanderen.jeugdhulp.be/ Daar
vind je alle officiële communicatie i.v.m. IJH in de
pilootregio Oost-Vlaanderen.
Wat staat er op til?
Op til: Integrale Jeugdhulp 2.0
Hulp
continuïteit
waarborgen
Op een
gepaste wijze
omgaan met
verontrusting
Voorzien in
een aanbod
crisisjeugd
hulp
Tijdige
toegang tot
de jeugdhulp
Vermaatschappe
lijking van de
jeugdhulp
Wat betekent
dit voor de
verschillende
spelers in het
nieuwe
landschap?
Maximale
participatie
van de
minderjarige
en zijn gezin
Vermaatschappelijking van de
jeugdhulp
Waarom tilt IJH hieraan:
Maximale aandacht voor de eigen krachten in netwerk,
familie, maatschappij
Hefbomen:
Gebruik maken van aangepaste methodieken
Verslag doen van krachtgericht werken bij stap naar
toegangspoort of naar gemandateerde voorzieningen
Jeugdhulpcontinuïteit waarborgen
Waarom tilt IJH hieraan :
Cliënten naadloze jeugdhulp bieden
Hefbomen:
Expertise delen om verwijzingen te vermijden
Goede verwijsafspraken maken en opvolgen
Cliëntoverleg inschakelen
Bemiddeling inschakelen
Bijstandspersoon betrekken
Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp
Waarom tilt IJH hieraan :
Elke minderjarige in crisis de gepaste jeugdhulp bieden
Hefbomen:
Engagementen opnemen in het jeugdhulpprogramma crisis:
meldpunt, interventie, begeleiding, opvang
Maximale participatie van de minderjarige en
zijn context
Waarom tilt IJH hieraan :
Participatie als uitgangspunt in de casus, in de
voorziening, in het beleid
Hefbomen:
Decreet rechtspositie toepassen
Bijstandspersoon betrekken
Cliëntvertegenwoordiging realiseren
Toegankelijke jeugdhulp: … en niet
rechtstreeks
Waarom tilt IJH hieraan :
Vraaggerichte jeugdhulp over de sectoren heen
Hefbomen:
De intersectorale toegangspoort
‘Wat is de wenselijke jeugdhulp?’ ≠ ‘Waar is de beschikbare
jeugdhulp?’
Gepast omgaan met verontrusting
Waarom tilt IJH hieraan:
Gepast handelen in verontrusting
Gedeelde zorg over sectoren heen
Hefbomen:
Verontrusting bespreken met cliënt en team
Ondersteunen met vorming en procedures
Samenwerken en verwijzen in de regio
Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Het nieuwe landschap in
vogelvlucht
Hulpvrager
IRPC
Rechtstreeks
toegankelijke hulp
Toegangspoort
MDT
BREDE INSTAP
Jeugd
hulpregie
Indicatiestelling
Probleem
gebonden
hulp
Gemand.
voorz.
OCJ
MDT
VK
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
MDT
Crisisjeugdhulp
P
A
R
K
E
T
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
Gerecht.
jeugdhulp
SDJ
Jeugd
rechter
Gemeens.
instelling
CAP
Politie
Bemiddeling
Cliëntoverleg
Cindy
IRPC
Rechtstreeks
toegankelijke hulp
Toegangspoort
CLB
BREDE INSTAP
Jeugd
hulpregie
Indicatiestelling
Probleem
gebonden
hulp
consult
MDT
aanmelding
Gemand.
voorz.
OCJ
VK
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
spoor 2
spoor 1
CGG
TCK
MDT
Crisisjeugdhulp
P
A
R
K
E
T
Gerecht.
jeugdhulp
MDT
SDJ
Jeugd
rechter
Gemeens.
instelling
CAP
Politie
Bemiddeling
Cliëntoverleg
Jan
IRPC
Rechtstreeks
toegankelijke hulp
BREDE INSTAP
CLB
Toegangspoort
Jeugd
hulpregie
Indicatiestelling
MPI
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
Probleem
gebonden
hulp
Gemand.
voorz.
OCJ
MDT
VK
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
MDT
Crisisjeugdhulp
P
A
R
K
E
T
Gerecht.
jeugdhulp
MDT
SDJ
Jeugd
rechter
Gemeens.
instelling
CAP
Politie
Bemiddeling
Cliëntoverleg
Het hulpaanbod in
modules
Werken en denken in modules
• Het jeugdhulpaanbod wordt uitgedrukt in één
intersectorale module-taal
– Niet meer de huidige opdeling van aanbod als internaat, semiinternaat, … zoals in het VAPH of dagcentrum, thuisbegeleiding
…zoals in BJB,
– Wel 12 functies (vb. diagnostiek, begeleiding, verblijf,….)
- alle jeugdhulp uit de 6 sectoren gevat
- omschreven adhv probleemgebieden, indicaties/contra-indicaties
– RTJ én NRTJ - modules
Dank voor de
aandacht en de
samenwerking !
Kick-off voor IJH van de Oost-Vlaamse CLB’s
www.picov.be
http://oostvlaanderen.jeugdhulp.be/

similar documents