5 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report
กลุม
่ งานพัฒนาคุณภาพและ
ตรวจสอบบริการทางการแพทย ์
นางสรอยทอง
ย้อยดี
กองทุนจายตามเกณฑ
้
่
์
คุณภาพ,กลุมโรคเครื
อขายตายสู
ง ฯASTHMA,
่
่
COPD, ระบบริการจิตเวช, งบคาเสื
ั ฑตติ
่ ่ อม( ครุภณ
์ ย
ภูม)ิ
นส.ณฐา ศรีหน
ิ กอง Audit MRA
กองทุน Claim
นางสุวรรณี
ศรีปราชญ ์ กองทุนไตวาย, การ
บริหารจัดการโรคเฉพาะ, งานขึน
้ ทะเบียนหน่วยบริการ
ภก.โชติกา ชูพงษเสริ
งาน
์ ฐ กองทุนยา/เวชภัณฑ ์
ระบบส่งตอ
่
นายมนตรี ผาทอง การบริหารจัดโรคเรือ
้ รัง, P4P .
1
กองทุนจายตามเกณฑ
คุ
่
์ ณภาพ
ผลงานบริการ ปี 2556
วัตถุประสงค ์
1. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน และจัดบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพเพิม
่ ขึน
้ อยาง
่
ตอเนื
่ อง
่
2. สร้างกลไกการจัดการทางการเงินตามผลงานทีม
่ ี
คุณภาพ (Quality performance) เพือ
่ ส่งเสริมการ
2
ยกระดับคุณภาพ และการควบคุมกากับคุณภาพบริการ
3
กรอบการจายตามเกณฑ
่
์
คุณภาพผลงานบริการ
ของหน่วยบริ
ก
ารที
ร
่
บ
ั
การส
งต
อ
่
่
บริหารจัดการระดับเขต
งบเกณฑ์ คุณภาพผลงานบริการ
แบ่ งวงเงินรายเขต
ตามจานวนผู้มีสิทธิ
เงินส่ งเสริมคุณภาพ
ผลงานบริการ
บริการผู้ป่วยในจาก
วงเงินผ่ านความเห็นชอบ Global budget ระดับ
ของ อปสข
ระดับเขต
ปี 55
ปี 56
1.76
4.76
15
≤15
ปชก. UC เขต (คน) กรกฎาคม 2555= 3,252,227
คน=15,445,310.00 บาท
4
แนวทางการบริหารงบเกณฑคุ
์ ณภาพ
ผลงานบริการ ปี 2556
ตัวชีว้ ด
ั
ปี 55
ปี 56
ตัวชีว้ ด
ั กลาง
ตัวชีว้ ด
ั กลาง
ตัวชีวด
ั เขต
คุณภาพ
คุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาล(HA) (HA)
คุณภาพการสั่ งใช้ยา
ปฏิชว
ี นะ
คณะทางานพัฒนา
คุณภาพการใช้ยา URI Acute Diarrhea เกณฑคุ
์ ณภาพระดับ
MRA
MRA
เขต ฯ
โรคหัวใจขาด เครือขายบริ
การระดับ พิจารณาชุดเกณฑ ์
่
เลือด
จังหวัด
คุณภาพผลงานระดับ
โรคหลอดเลือด
พืน
้ ทีเ่ พิม
่ เติม
สมอง
- โรคหัวใจขาดเลือด
เสนออปสข. อนุ มต
ั ิ
5
- โรคหลอดเลือดสมอง
เกณฑคุ
์ ณภาพผลงานบริการปี 2556
ลาดับ
เกณฑ ์
1 คุณภาพโรงพยาบาล
2 คุณภาพของการสั่ งใช้ยาปฏิชวี นะใน 2 โรคเป้าหมาย
3 อัตราความสมบูรณของการบั
นทึกเวชระเบียน
์
ตราผู้ป่วยโรคกลามเนื
้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ฯทีไ่ ดรั
้
้ บยา
4 ละลายลิม
่ เลือด
5 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันไดรั
้ บการฉี ดยา
อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ ดรั
้ บยาเคมีบาบัดโดยหน่วยบริการใน
6 จังหวัด
อัตราทารกแรกเกิดน้าหนัก 1,500 -2,499 กรัม ทีเ่ สี ยชีวต
ิ
7 ภายใน 28 วัน
อัตราผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ
้ รังทีไ่ ดรั
้ บบริการผู้ป่วย
8 นอกฯอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
9 อัตราผู้ป่วยโรคเรือ
้ รังทีส
่ บ
ู บุหรีแ
่ ละไดรั
้ บบริการเลิกบุหรี่
อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกลามเนื
้อหัวใจขาด
้
เลือดเฉียบพลัน
10 ชนิด ST Elevated
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไดรั
้ บบริการ
กายภาพบาบัดเพือ
่ ฟื้ นฟูสภาพกอน
่
11 และหลังจาหน่ายในโรงพยาบาลอยางต
อเนื
่
่ ่อง
weight วิธวี ด
ั
10
หน่วย
5
หน่วย
10
หน่วย
5
5
จังหวัด
จังหวัด
5
จังหวัด
5
จังหวัด
5
5
จังหวัด
จังหวัด
8
จังหวัด
8
จังหวัด
6
“เกณฑ ์
บังคับ”
7
ระยะเวลาดาเนินการเกณฑคุ
์ ณภาพ
กิจกรรม
สรุป / รายงานเกณฑและวงเงิ
น
์
ทัง้ หมดที่ ใช้ในการจายตาม
่
เกณฑคุ
์ ณภาพผลงานบริการ
ประมวลผลขอมู
้ ลผลงานบริการ
 ดึงข้อมูลผลงานบริการจากฐาน
IP OP
 ส่งข้อมูลให้เขต
เบิกจายงบประมาณ
ทัง้ หมดให้แล้ว
่
เสร็จ
รายงานสรุปผลงานรายเกณฑ ์ 8
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอ
ภายใน..
บ
30 ธค
สปสช.
2555
เขต
15 พค
2556
15 กค
2556
30 สค
2556
30 กย
สานัก
พัฒนา
คุณภาพ
บริการ
สปสช.
เขต
สปสช.
นโยบาย
• เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ
9
นโยบาย
•พัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับตาม Service Plan
10
26 ก.ย.55
11
ประชุมชี ้แจงการจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ56
สปสช.เขต
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
HA
เพือ
่ กระตุนให
้
้หน่วยบริการมีการ
พัฒนาคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
ทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับ อยางต
อเนื
่
่ ่อง
คะแนนคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2556
การประเมินสถานะการรับรองคุณภาพ
คะแนน
ณ 30 มิถุนายน 2556
5
รับรองคุณภาพในขัน้ 3 (รับรอง HA)
3
รับรองคุณภาพในขัน้ 2
1
รับรองคุณภาพในขัน้ 1
0
ยังไม่ได้รบั การรับรอง หรือ หมดอายุ
สถานะการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์ การมหาชน : สรพ.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 12
เกณฑ ์ ASU
หลักการ
• เพือ
่ เป็ นขัน
้ ตอนการดูแลหรือมาตรการทีส
่ าคัญ
เพือ
่ ควบคุมให้มีการใช้ยาอยางสมเหตุ
ผล และ
่
ลดปัญหาเชือ
้ ดือ
้ ยาภายในประเทศ
วัตถุประสงค ์
• เพือ
่ ให้หน่วยบริการดาเนินการควบคุมการสั่ งใช้
ยาปฏิชว
ี นะ ในโรค URI และ acute
diarrhea ในแผนกผูป
บทีม
้ ่ วยนอก รวมกั
่
PTC ของรพ.
การดึงขอมูล
13
้
โรคเป้าหมาย
(กลุมโรค
URI และโรคอุจจาระรวง
่
่
วัตถุประสงค ์ เฉี ยบพลัน)
เพือ
่ ให้หน่วยบริการดาเนินการควบคุมการสั่ งใช้ยาปฏิชว
ี นะ
ในโรค URI และโรคทองร
วง
้
่
เฉี ยบพลัน ในแผนกผูป
ประสิ ทธิผล
้ ่ วยนอก อยางมี
่
คะแนนคุณภาพของการสั่งใช้ ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้าหมาย
การประเมินร้อยละของใบสั่ งยาผู้ป่วย 2 โรคเป้าหมาย
เป้าหมาย ทีไ่ ดรั
้ บยาปฏิชวี นะ
≤ 20
21-30
31-40
> 40
คะแนน
จากฐานข้ อมูลการให้ บริการผู้ป่วยนอก ข้ อมูลการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
(OP/PP Individual Data) (1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556)
5
3
1
0
อัตราความสมบูรณของการบั
นทึกเวช
์
ระเบียนผู้ป่วย (MRA)
วัตถุประสงค ์
 เพือ
่ กระตุ้นให้เกิดระบบการบันทึกเวชระเบียนอยาง
่
สมบูรณ ์ ตามมาตรฐานและมีการทบทวนอยาง
่
สมา่ เสมอ
 เพือ
่ ให้หน่วยบริการมีขอมู
้ ลใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
 เพือ
่ ให้หน่วยบริการ มีเครือ
่ งมือไวสื
่ มบูรณ ์
้ ่ อสารทีส
ตามมาตรฐาน เพือ
่ ใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรือ
้ รังอยางต
อเนื
่
่ ่องและสอดคลอง
้
กันในทีมสหสาขาวิชาชีพ
OPD : เวชระเบียนผูป
่ ก
ี ารวินิจฉัยวาเป็
้ ่ วยทีม
่ นโรค
เรือ
้ รัง ไดแก
โรคความดัน
้ ่ โรคเบาหวาน
โลหิตสูง
โรคหืด และ โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
จานวนไมน
่ ้ อยกวา่ 40 แฟ้มตอหน
่
่ วยบริการ นา
คะแนนส่วนที่ 1 (Internal Audit) และส่วนที่ 2
Audit)
ด ในสั
ส่วน
60 : 40 มาจัด
IPD(External
: เวชระเบี
ยนผูมาคิ
ป
ร่ บ
ั ดไว
นอนโรงพยาบาล
้ ่ วยในที
้
บ
จระดั
านวนอย
างนอย 10 แฟมตอสาขา ครอบคลุม 4
่
้
้ ่
สาขา คือสูตก
ิ รรม ศั ลยกรรม อายุรกรรม กุมาร
เวชกรรม (ยกเวนกรณี
ทไี่ มมี
ู้ ่ วยในสาขานั้น)
้
่ ผป
รวมไมน
นา
่ ้ อยกวา่ 40 แฟ้มตอหน
่
่ วยบริการ
คะแนนส่วนที่ 1 (Internal Audit) และส่วนที่ 2
(External
ดในสั ด
20ากั
มาจั:ด50
ระดับ
ใช้สั ดสAudit)
: สIPD
บ 50
่ วน เท
่ วน มาคิOPD
่ : 80
คานวณโดยการนาระดับคะแนนทีไ่ ดจากผลการตรวจสอบของ
้
กรณีผ้ป
ู ่ วยนอกและกรณีผ้ป
ู ่ วยในมารวมกัน (ระดับคะแนนเต็ม
สูตรการคานวณ : อัตราความสมบูรณ์ ของการบันทึกเวชระเบียน
= ผลรวมคะแนนความสมบูรณ์ ของบันทึกเวชระเบียนที่ตรวจได้ ของหน่ วยบริการ x 100
ผลรวมคะแนนเต็มความสมบูรณ์ ของบันทึกเวชระเบียนของหน่ วยบริการ
คะแนนเกณฑ์ อัตราความสมบูรณ์ ของบันทึกเวชระเบียน
(ร้ อยละ)ผูป
้ ่ วยนอก
(Internal : External =
60 : 40)
มากกวาหรื
อเทากั
่
่ บ 80
70 - 79
60 - 69
50 - 59
น้อยกวา่ 50
คะแน
น
4
3
2
1
0
คะแน
(ร้ อยละ)ผูป
้ ่ วยใน
น
(Internal : External = 20
: 80)
มากกวาหรื
อเทากั
4
่
่ บ 80 และ
คะแนนเฉลี่ย Progress Note
>= 6
มากกวาหรื
อเทากั
3
่
่ บ 80
17
75 - 79
2
70 - 74
1
อัตราผู
หัวใจขาดเลื
ออมู
บพลัน(OPชนิ
ด ST
Elevated
จากฐานข
อมู
e-claim)
และ ฐานข
ลผูป
e-claim)
ดวยรหั
สโรคหลัก
้ ลการเบิกจามเนื
่ (IP้อ
้ ดเฉี
้ย
่ วยนอก
้
้ป่วยโรคกล
้ าย
(Pdx) และรหัสหัตถการ
ทีไ่ ดรั
่ เลือด และ/หรือ หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโร
้ บยาละลายลิม
วัตถุประสงค ์
นารียผ
(PCI)
่
์ านสายสวน
เพือ
่ เพิม
่ การเข้าถึงบริการและคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ในกลุมผู
่ ้ป่วย
โรคกลามเนื
้อหัวใจขาดเลือด
้
เฉี ยบพลัน ชนิด ST Elevated (Acute ST Elevated Myocardial
จานวนผู้ป่วยโรคกลามเนื
้อหัวใจตายเฉี ยบพลัน ชนิด ST้
Infarction)
สูตรการ
elevation (STEMI) X 100
คานวณ : และไดรั
่ เลือด และ/หรือไดท
้ บยาละลายลิม
้ า PCI
จานวนผู้ป่วยโรคกลามเนื
้อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิด ST้
elevation (STEMI) ทัง้ หมด
อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
เฉี ยบพลัน ชนิด ST elevated
คะแนน
(STEMI) ที่ได้ รับยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือ
ไดท
้ า PCI
มากกวา่ 76.7
5
65.8 – 76.7
4
54.8 – 65.7
3
43.8 – 54.7
18
2
แหลงข
่ อมู
้ ล : ฐานขอมู
้ ล
การเบิกจายชดเชย
่
คาบริ
การ
่
(IP และ OP E-claim)
(1 เมษายน 2555 – 31
มีนาคม 2556)
อัตราผูป
้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
(Cerebral Infarction)
วัตถุประสงค ์
ที
ไ่ ดรั
ดยาละลายลิม
่ เลือดทางหลอดเลือดดา
้ บการฉี
เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตันโดยเพิม
่ การเขาถึ
้ งยา
ละลายลิม
่ เลือดภายในเวลา 3 – 4.5 ชัว
่ โมง เพือ
่ ลดอัตราการ
ตาย และพิการในผู้ป่วยทาให้
จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Cerebral
บมาดารงชีวต
ิ ไดตามปกติ
หรือใกลเคี
ยงปกติ
้
้
สูตรการ สามารถกลั
Infarction)
X100
คานวณ : ทีไ่ ดรับการฉีดยาละลายลิม
่ เลือดภายในเวลาทีก
่ าหนด
้
จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Cerebral
Infarction) ทัง้ หมด
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
คะแนน
ตัน (Cerebral Infarction) ทีไ่ ดรั
้ บการฉี ดยา
ละลายลิม
่ เลือดทางหลอดเลือดดา
มากกว่ า 0 – 0.23
0.24 – 0.26
0.27 – 1.92
19
1
2
3
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ฐานข้ อมูลการเบิกจ่ายชดเชย
ค่าบริการ (IP e-claim)
2. ฐานข้ อมูลผู้ป่วยนอก
(OP e-claim)
(1 ตุค 2555 – 30 มีค
2556)
อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ ดรั
้ บเคมีบาบัดโดยหน่วย
บริการในจังหวัด
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ พัฒนาคุณภาพการบริการโรคมะเร็งดานเคมี
บาบัด
้
ให้เกิดความทัว่ ถึง เทาเที
อขายบริ
การโรคมะเร็งของแตละ
่ ยม ผานเครื
่
่
่
พืน
้ ที่
สูตรการ
จานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ ดรั
้ บยาเคมีบาบัดโดยหน่วย
คานวณ : บริการในจังหวัด
x100
จานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ ดรั
้ บยาเคมีบาบัดทัง้ หมดในจังห
อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ ดรั
้ บยาเคมี คะแนน
เคมีบาบัดโดยหน่วยบริการใน
นทีไ่ ด้
จังหวัด (ร้อยละ)
มากกวา่ 79.9
5
65.0 - 79.9
50.0 - 64.9
4
3
20
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ฐานขอมู
้ ลผูป
้ ่ วยนอก
(OP HC & Protocol)
2. ฐานขอมู
้ ลขอมู
้ ลผูป
้ ่ วยใน
(IP e-claim)
(1 เมย 2555 – 31 มีค
2556)
อัตราทารกแรกเกิดน้าหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ที่
เสี ยชีวต
ิ ภายใน 28วัน
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนในกลุมทารกแรกเกิ
ดทีม
่ ี
่
น้าหนักน้อย 1,500 – 2,499 กรัม
ภายในจังหวัด
จานวนทารกทีม
่ น
ี ้าหนัก 1,500 - 2,499 กรัม และ
สูตรการ
เสี ยชีวต
ิ ภายใน 28 วัน
X100
คานวณ : จานวนทารกเกิดมีชพ
ี ทัง้ หมดทีม
่ น
ี ้าหนัก 1,500 - 2,499
กรัม
อัตราทารกแรกเกิดน้าหนัก 1,500 คะแน
แหลงข
่ อมู
้ ล :
- 2,499 กรัม ทีเ่ สี ยชีวต
ิ ภายใน
น
1. ฐานข้ อมูลการเบิกจ่ ายชดเชย
ค่ าบริการ (IP e-claim)
28วัน
(1 เมย 2555 – 31 มีค
น้อยกวา่ 0.37
5
2556)
0.37 - 0.78
4
0.79 - 1.20
3
21
1.21 - 1.62
2
อัตราผูป
้ รังทีไ่ ดรั
้ ่ วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ
้ บบริการ
ผู้ป่วยนอก
วัตถุประสงค ์ ภายในจังหวัดอยางต
อเนื
่
่ ่อง
เพือ
่ สนับสนุ นการให้บริการผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอืน
่ ๆ ให้ไดรั
้ บ
การดูแลอยางต
อเนื
่
่ ่อง ซึง่ จะทาให้
ผู้ให้บริการสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้ และป้องกันไมให
่ ้เกิด
ภาวะอาการทางจิตกาเริบ
้ รังทีไ่ ดรั
้ บบริการผู้ป่วย
สูตร จานวนผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ
จังหวัดอยางต
อเนื
่
่ ่อง
การ นอกโดยหน่วยบริการใน X100
้ รัง ทีไ่ ดรั
้ บบริการทัง้ หมด
คานว จานวนผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ
ณ : ในจังหวัด
อัตราผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรือ
้ รังที่ คะแน
ทีไ่ ดรั
้ บบริการผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด
อยางต
อเนื
่
่ ่อง (ร้ อยละ)
มากกวา่ 67.3
59.2 - 67.3
51.1 - 59.1
น
5
22
4
3
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ฐานข้ อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล
(OP Individual)
2. ฐานข้ อมูลข้ อมูลผู้ป่วยใน
(IP e-claim)
(1 เมย 2555 – 31 มีค
2556)
อัตราผู้ป่วยโรคเรือ
้ รังทีส
่ บ
ู บุหรีแ
่ ละไดรั
้ บ
วัตถุประสงค ์
บริการเลิกบุหรี่
•นาผลการคานวณตัวชีว้ ด
ั ทีไ่ ดมาคิ
ดคะแนน
้
โดยอัตราทีค
่ านวณไดมี
้ คาเป็
่ น 0 จะตัดออก แลวน
้ ามาเรียงคาจ
่
เพือ
่ ให้กลุมผู
้ รัง ทีส
่ ูบบุหรี่ และผู้ทีต
่ องการเลิ
กสูบบุหรี่
่ ้ป่วยโรคเรือ
้
ไดรั
และ
้ บบริการบาบัดรักษาตามแนวทางการดูแลบาบัดรักษาผู้สูบบุหรี่
เป็ นการป้องกันและบรรเทาอาการรุนแรงของโรคทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในผู้ป่วย
สูตร
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่สบู บุหรี่ และได้ รับบริ การเลิกบุหรี่ โดยหน่วยบริ การในจังหวัด
การ
คานวณ X100
แหลงข
่ อมู
้ ล :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่มารับบริ การภายในจังหวัดและประมาณการณ์
ว่าอมู
บุหรี่
:
1 ฐานข
ผูป
วยนอก
้ มี กลารสู
้ ่บ
วิธก
ี าร :
OP Indivial (ของ
สปสช. )
นาผลการคานวณตัวชีว้ ด
ั ทีไ่ ดมาคิ
ด
้
2.ผลการสารวจ
คะแนน
โดยอัตราทีค
่ านวณไดมี
้ คา่
โครงการสารวจ
เป็ น 0 จะตัดออก แลวน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
้ ามาเรียงคาจาก
่
และสุรา
น้อยไปมาก แบงข
อมู
ล
เป็
น
3
อั
น
ตร
่ ้
พ.ศ. 2554 สานักงาน
ภาคชัน
้ เทาๆกั
น
แล
วจึ
ง
ให
คะแนน
่
้
้
สถิตแ
ิ หงชาติ
่
แตละอั
นตรภาคชัน
้ เป็ น 1,2,3 ตามลาดับ
(1 เมย 2555 – 31 มีค
่
2556)
23
“เกณฑ ์
ตัวเลือก”
24
อัตราการตายในโรงพยาบาลของผูป
้อ
้ ่ วยโรคกลามเนื
้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด ST Elevated
วัตถุประสงค
์
เพือ
่ ลดอัตราการตาย ในกลุมผู
้อหัวใจขาดเลือด
่ ้ป่วยโรคกลามเนื
้
เฉี ยบพลัน ชนิด ST Elevated
(Acute ST Elevated Myocardial Infarction)
สูตรการ
คานวณ :
จานวนผู้ป่วยโรคภาวะกลามเนื
้อหัวใจตายเฉี ยบพลัน ชนิด ST้
elevation (STEMI) x100
และเสี ยชีวต
ิ ในโรงพยาบาล
จานวนผู้ป่วยโรคกลามเนื
้อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิด ST้
elevation (STEMI) ทัง้ หมด
อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค
คะแน
โรคกลามเนื
้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
้
น
ชนิด ST Elevated (STEMI)
น้อยกวา่ 8.0
8.0 – 11.9
12.0 – 15.9
16.0 – 19.9
5
25
4
3
2
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ฐานข้ อมูลการเบิกจ่ ายชดเชย
ค่ าบริการ (IP e-claim)
(1 เมย 2555 – 31 มีค
2556)
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไดรั
้ บบริการ
กายภาพบาบัดเพือ
่ ฟื้ นฟูสภาพกอนและหลั
งจาหน่ายใน
่
วัตถุประสงค ์
โรงพยาบาลอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ให้ไดรั
่ แรกใน
้ บการฟื้ นฟูสมรรถภาพระยะเริม
โรงพยาบาลและตอเนื
่ ลดทุพพลภาพ ความ
่ ่อง เพือ
พิการ และเพิ
ม
่ คุณภาพชี
วต
ิ
จานวนผู
ป
วยโรคหลอดเลื
อดสมอง (คน) ทีไ่ ดรั
้ ่
้ บการฟื้ นฟู
สูตรการ
สมรรถภาพ
X100
คานวณ :
จานวนผู้ป่วยใน (คน) โรคหลอดเลือดสมอง สิ ทธิ UC
ทัง้ หมด
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ฐานข้ อมูลการเบิกจ่ ายชดเชย
อัตราผู้ป่วย stroke ทีไ่ ดรั
้ บการ คะแนน
ค่ าบริการ (IP e-claim)
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทีไ่ ด้
2. ฐานข้ อมูลผู้ป่วยนอก
รายบุคคล (OP individual)
กอนและหลั
งจาหน่ายใน
่
3. ฐานข้ อมูลการเบิกอุปกรณ์ คน
โรงพยาบาลอยางต
อเนื
พิการที่ให้ บริการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
่
่ ่อง
ในกิจกรรมการบริการ
25.11 – 36.65
1
ภายภาพบาบัดของผู้ป่วยโรค
36.66 – 48.20
2
เรื อ้ รั ง
(1 เมย 2555 – 31 มีค
26
48.21 – 59.74
3
2556)
อัตราของผู้ป่วยระยะสุดทายที
ไ่ ดรั
้
้ บการดูแลแบบ
ประคั
บ
ประคองที
บ
่
าน
้
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ เพิม
่ การเข้าถึงและความตอเนื
่ ่องของการดูแลแบบประคับประคองจาก
หน่วยบริการถึงทีบ
่ านและชุ
มชน
้
จานวนผู้ป่วยระยะสุดทายที
ไ่ ดรั
้
้ บการดูแลประคับประคองที่
สูตรการ
X100
คานวณ : บ้าน ภายในจังหวัด
จานวนผู้ป่วยระยะสุดทายทั
ง้ หมด ภายในจังหวัด
้
ร้อยละของผู้ป่วยระยะสุดทาย
้
คะแน
น
ทีไ่ ดรั
บ
การดู
แ
ลแบบประคั
บ
ประคองที
่
้
บ้าน ภายในจังหวัด
>=25
3
15 - <25
2
5 - <15
1
27
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ใช้ขอมู
้ ลจากฐานผูป
้ ่ วย
นอก (OP individual) และ
ผูป
่ รี หัส
้ ่ วยใน (IP) ทีม
ICD 10 = Z51.5 หรือ
C77- C79
นับจานวนตาม Hmain
แบบไมซ
่ า้ ราย
(1 เมย 2555 – 31 มีค
2556)
ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกวา่ 2,500 กรัม (Low Birth
Weight) ไมเกิ
7
่ นรอยละ
้
วัตถุประสงค ์
ประเมินคุณภาพการดูแลทารกทีอ
่ ยูในครรภ
มารดา
และวัด
่
์
ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลการบริหารเครือขาย
่
บริการการดูแลมารดาและทารกระดับจังหวัด
จานวนทารกแรกเกิดมีชพ
ี น้าหนักน้อยกวา่ 2,500 กรัม
สูตรการ
ในช่วงเวลาทีก
่ าหนด
X100
คานวณ : จานวนทารกเกิดมีชพ
ี ทัง้ หมดสิ ทธิ UC ในช่วงเวลา
เดียวกัน
ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนัก
คะแน
แหลงข
่ อมู
้ ล :
1. ฐานขอมู
น้อยกวา่ 2,500 กรัม (Low
น
้ ลการเบิกจาย
่
ชดเชยคาบริ
การ (IP e่
Birth Weight)
claim)
(1 เมย 2555 – 31 มีค
น้อยกวา่ 7.06
5
2556)
7.06 – 7.95
4
7.96 – 8.86
3
28
8.87 – 9.76
2
เกณฑการประเมิ
น
์
PTC
เหตุผลความจาเป็ น
• คณะกรรมการเภสั ชกรรมและการบาบัด
(PTC) เป็ นกลไกสาคัญทีจ
่ ะทาให้เกิดระบบ
บริหารจัดการระบบยาทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพและ
ยัง่ ยืน
วัตถุประสงค ์
• เพือ
่ กระตุนให
้
้ PTC สามารถใช้ขอมู
้ ลของรพ.
ปั
ในการวิเคราะหและแก
่
้ ญหาในระบบยาอยาง
์
เป็ นระบบและตอเนื
่ ่อง
เกณฑการประเมิ
น PTC
์
เกณฑการประเมิ
น PTC (ตอ)
่
์
เกณฑประเมิ
นการวางระบบงานเภสั ช
์
กรรม
ในหน่วยบริการภายใน CUP
*** การให้คะแนนเป็ นแบบ check list***
การแตงตั
่ ง้ ผูรั
้ บผิดชอบ (2 point)
• มีเภสั ชกรรับผิดชอบประจาในการวางระบบงาน
เภสั ชกรรม
• มีนโยบายในการพัฒนางานเภสั ชกรรมซึง่
รับรองโดยคณะกรรมการ คปสอ.
32
เกณฑประเมิ
นการวางระบบงานเภสั ช
์
กรรม
ในหน่วยบริการภายใน CUP
ระบบการจัดการงานบริหารเวชภัณฑ ์ (5 point)
• มีการจัดเก็บเวชภัณฑอย
โดยเฉพาะวัคซีน
่
์ างเหมาะสม
เช่น มีความมัน
่ คง ถาวร มีระบบป้องกันยาสูญหาย มี
การควบคุมอุณหภูม ิ หรือการบันทึกอุณหภูมอ
ิ ยาง
่
สมา่ เสมอ แยกเป็ นหมวดหมู่
• มีบญ
ั ชีควบคุมการเบิกจายยา
และบันทึกขอมู
่
้ ลถูกตอง
้
เป็ นปัจจุบน
ั
• ไมมี
่ เวชภัณฑเสื
์ ่ อมสภาพ หรือหมดอายุ ในจุด
ให้บริการผู้ป่วย
• ยาในคลังยามีจานวนเพียงพอ และอัตราคงคลังไมเกิ
่ น
33
3 เดือน
เกณฑประเมิ
นการวางระบบงานเภสั ชกรรม
์
ในหน่วยบริการภายใน CUP
การส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยา (3 point)
• บุคลากรทีส
่ ่ งมอบยา (กรณีเภสั ชกรมอบอานาจให้ดาเนินงาน
แทน) ไดรั
้ บการอบรมให้ความรูในการส
้
่ งมอบและให้
คาแนะนาการใช้ยาโดยเภสั ชกร
• มีระบบในการตรวจสอบความถูกตองของยาก
อนส
้
่
่ งมอบ
• มีการจัดทาเครือ
่ งมือเพือ
่ ส่งเสริมการใช้ยาของผู้ป่วยให้
ถูกตอง
ปลอดภัย เช่น มีฉลากเสริม เอกสารความรู้
้
ฯลฯ
งานคุ้มครองผู้บริโภค (3 point)
• การพัฒนาระบบฐานขอมู
านคุ
มครอง
้ ลและเครือขายด
่
้
้
ผู้บริโภค
• การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยมีแผนงาน โครงการ
เกีย
่ วกับงานคุมครองผู
มพันธ ์
้
้บริโภคเช่นการเผยแพรประชาสั
่
โดยมีกลุมเป
่ ้ าหมายเช่น อสม. นักเรียน ผู้ประกอบการร้าน
ชา
34
เกณฑประเมิ
นการวางระบบงานเภสั ช
์
กรรม
ในหน่วยบริการภายใน CUP
การจัดการระบบยาในการดูแลผูป
้ ่ วย (3 point)
• มีระบบในการเฝ้าระวัง และป้องกันความ
คลาดเคลือ
่ นทางยา
• มีระบบเฝ้าระวังการติดตามอาการไมพึ
่ งประสงค ์
จากการใช้ยา เช่นการคัดกรองและส่งตอข
่ อมู
้ ล
แพยากั
บรพ.แมข
้
่ าย
่
• มีระบบการจัดการกลุมยาที
ม
่ ค
ี วามเสี่ ยงสูง (high
่
risk drug) ในหน่วยปฐมภูมเิ ช่นยาทีม
่ อ
ี าการแพ้
แบบ SJS, TEN เช่น allopurinol
35
เกณฑประเมิ
นการวางระบบงานเภสั ชกรรม
์
ในหน่วยบริการภายใน CUP
การดูแลผูป
้ ่ วยตอเนื
่ ่องทางเภสั ชกรรม (3 point)
• มีการกาหนดกลุมเป
่ ้ าหมายในการดูแลตอเนื
่ ่อง
เช่น กลุมผู
้ รัง DM / HT ฯลฯ
่ ป
้ ่ วยโรคเรือ
• มีกระบวนการในการติดตามดูแลผูป
้ ่ วยตอเนื
่ ่อง
เช่นการเยีย
่ มบาน
เป็ นตน
้
้
• กลุมเป
่ ้ าหมายไดรั
้ บการติดตาม ดูแล ตอเนื
่ ่อง
และมีพฤติกรรมการบริโภคยา และผลิตภัณฑ ์
สุขภาพเหมาะสม
รวมทุกหัวขอเป็
บให้เป็ น 5
้ น 20 point แลวปรั
้
36
้อหัวใจขาดเลือด
โรคกลามเนื
้
เฉี ยบพลันชนิดมีการยกขึน
้ ของ
คลืน
่ ไฟฟ้าหัวใจส่วน
ST(STEMI )
และ
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุด
ตัน (Stroke)
37
วัตถุประสงคงบสนั
บสนุ น STEMI, Stroke
์
1. เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการเข้าถึงบริการ
2. ลดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการเสี ยชีวต
ิ เพิม
่
คุณภาพชีวต
ิ ของผู้ป่วย
3. มีกลไกการจัดการดานการเงิ
นทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
้
ผลลัพธที
่ ้องการ
งบสนับสนุ นให้หน่วยบริการ/
์ ต
• เพือ
่ ให้ผู้ป่วย
เครือขายบริ
การ ทีใ่ ห้การ
่
STEMI, Stroke
รักษาผูป
้ ่ วย STEMI,
เข้าถึงยาละลายลิม
่
Stroke ในระบบ UC ดวยยา
้
เลือดเพิม
่ ขึน
้
ละลายลิม
่ เลือด (ตามแนวทาง
• ลดอัตราตายของ
ทีส
่ ปสช.กาหนด)
ผู้ป่วย STEMI,
หน่วยบริการเป้าหมายไดแก
Stroke
้ ่
38
•
แนวทางการจายชดเชย
่
STEMI
จายชดเชยค
าบริ
ก
ารทางการแพทย
เพิ
่ จาก DRGs ปกติ ดังนี้
่
่
์ ม
คายาละลายลิ
ม
่ เลือด Streptokinase และคาฉี
่
่ ดยา รายละ
10,000 บาท
– คายาละลายลิ
ม
่ เลือด rt-PA และคาฉี
่
่ ดยา รายละ 49,000 บาท
ปี 55
ปี 56
–
ประเภทผู้ป่วย
การวินจ
ิ ฉัย
UC: IP/OP
Acute Myocardial Infarction,
Subsequent myocardial
infarction
การรักษา
Thrombolytic Agent ภายใน 12
(แนวทางเวชปฎิบต
ั ิ ชัว
่ โมงนับตัง้ แตเกิ
่ ดอาการ และ
ในการดูแลผู้ป่วย
ไดรั
ิ ฉัยวาเป็
้ บการวินจ
่ น Acute
โรคหัวใจขาดเลือด STEMI
ในประเทศไทย ปี -SK * (เลือกเป็39นอันดับแรก ตาม
เหมือน ปี
55
เหมือน ปี
55
เหมือน ปี
55
แนวทางการจายชดเชย
่
Stroke
จายชดเชยค
าบริ
การทางการแพทยเพิ
่ จาก DRGs
่
่
์ ม
ปกติ เป็ นคายาละลายลิ
ม
่ เลือด (rt-PA) คา่ CT
่
Brain และ/ หรือคาท
ากายภาพบาบัด รายละ 49,000
่
เรือ
่ ง
ปี 55
ปี 56
บาท
ประเภทผู้ป่วย
การวินจ
ิ ฉัย
การรักษา
(แนวทางการรักษา
โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบและอุดตันดวย
้
UC: IP/OP
- CT Brain (กอนและหลั
งการ
่
รักษา)
- Cerebral Infarction
-ให้ยาละลายลิม
่ เลือด rt-PA
(Alteplase) (Thrombolytic
Agent- 9910) ภายใน 3 -4
ชัว
่ โมงครึง่ นั40บตัง้ แตเกิ
่ ดอาการ
เหมือน ปี 55
เหมือน ปี
55
โรคหืด
และ
โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
เปรียบเทียบปี 55 - 56
โรค
เกณฑการจั
ดสรร
์
การ
ข้อมูล
ชดเชย
ASTH - ชดเชยการรักษาดวยยา
เหมือนเ Data set
้
MA สูดสเตียรอยด ์
ดิม
- ชดเชยตามผลลัพธการ
์
ให้บริการ
COP - ชดเชยการจัดระบบ
เหมือนเ เหมือนเดิ
D
บริการผูป
ดิม
ม
้ ่ วยนอก
- ชดเชยการรักษาดวยยา
(Data
้
สูดขยาย
set)
การดูแลแบบ
ประคับประคอง
(Palliative care)
43
เปรียบเทียบปี 55 - 56
2555
2556
 จัดสรรตามเครือขาย
 จัดสรรให้หน่วยบริการ
่
บริการ ผาน
สปสช.
ตามขอมู
่
้ ลผลงานที่
เขต
กาหนด ในระบบ E–
 บริหารจัดการตามการ
Claim
ดาเนินงานของ สปสช.  ครอบคลุมการให้ยา
เขต
มอรฟี
์ น บริการทาความ
 ส่งข้อมูลผานระบบ
Eสะอาดแผล และบริการ
่
Claim
การให้ออกซิเจนเพือ
่
การสนับสนุ นและชดเชยบริการ
ไตวายเรือ
้ รังระยะสุดทาย
ปี งบประมาณ
้
2556
งบประมาณการกองทุนโรคไตวายปี งบประมาณ
2556
งบกองทุนไตวาย 4,120.785 ลบ.+
237 ลบ.
งบชดเชยบริการ
4,097.975 ลบ.+237
ลบ.
CAPD
15,290
คน
HDcriteria
HD copay
งบสนับสนุ นส่งเสริมการ
จัดบริการ
22.810 ลบ.
HD ราย
ใหมรั
่ บยา
EPO
4,520 คน
4,780
3,820
*** ไดรั
่ จากการแปรญั
ตติ
้ บงบเพิม
คน
คน 237 ล. บาท
KT+
Immuno
1,110 คน
โรคไต ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงจากปี 55
1. ยกเลิก Co pay ในผป. HD รายเกา
่ (กอน
่
1 ตค 51 )
[ ออกประกาศ HD ฉ 3 แลว
้ ]
2 บูรณาการ
3 กองทุน
1. จัดให้มีเกณฑการบ
าบัดทดแทนไต
์
เดียวกันทัง้ 3 ระบบ [ ตามสมาคมโรคไต
ประกาศ ]
2.
ให้ผู้ป่วยทีเ่ ปลีย
่ นสิ ทธิการ
รักษาพยาบาลมีความตอเนื
่ ่องในการรักษาดวย
้
(CAPD)
ปี งบประมาณ 2555
การสนับสนุ น/ชดเชย
คาบริ
การ
่
1. น้ายา CAPD ไมเกิ
่ น
150 ถุงตอเดื
่ อน
2. ยา Erythropoietin
-Hct. ≤ 30% ให้ยา EPO
ขนาดไมน
่ ้ อยกวา4000
่
U*(8,10)ตอเดื
่ อน
- Hct > 30 – 36% ให้ยา
EPO ขนาดไมน
่ ้ อยกวา4000
่
U*(4,5)ตอเดื
่ อน
ปี งบประมาณ 2556
- ไมเกิ
่ น 124 ถุงตอเดื
่ อน
- Hct. ≤ 30% ให้ยา EPO
ขนาดไมน
U*8
่ ้ อยกวา4000
่
ตอเดื
่ อน
- Hct > 30% ให้ยา EPO
ขนาดไมน
U*4
่ ้ อยกวา4000
่
ตอเดื
่ อน
- เหมือนเดิม
- เหมือนเดิม
การบริหารจัดการกองทุนไต (HD)
ปี งบประมาณ 2555
ปี งบประมาณ 2556
การแบงประเภทผู
่
้ป่วย
1. ผู้ป่วยรายเกาที
่ ส
ี ิ ทธิ หมายถึง
- หมายถึง ผป.UC ทา
่ ม
ผป.UC และผป.ทีเ่ ปลีย
่ นสิ ทธิจาก
HD กอน
1 ต.ค. 51
่
ระบบอืน
่ ทา HD กอน
1 ต.ค. 51 หรือผป.สิ ทธิอน
ื่ ซึง่ ทา
่
ผป.ตองร
วมจ
ายครั
ง้ ละไมเกิ
HD จากสิ ทธิเดิม หาก
้
่
่
่ น 500
บาท สปสช.สนับสนนุ นครัง้ ละ
เปลีย
่ นมาใช้ UC
1,000บาท หรือ 1,200 บาท
สปสช.สนับสนุ น 1,500
2. ผป. HD รายใหมที
่ ส
ี ิ ทธิ หมาย
บาท หรือ 1,700 บาท
่ ม
ถึงผป.ทีม
่ ข
ี อบ
า
- เหมือนเดิม
้ งชี
่ ไ้ มสามารท
่
CAPD หรือต้องเปลีย
่ นจาก CAPD
มาเป็ น HD และผานคกก.ฯไต
่
จังหวัด ทัง้ กอนและหลั
ง 1 ต.ค.
่
51 สปสช.สนับสนุ นครัง้ ละ 1,500 - เหมือนเดิม
บาท หรือ 1,700 บาท
การบริหารจัดการกองทุนไต (HD)
ปี งบประมาณ 2555
การชดเชย
1. คาฟอกเลื
อด
่
- รายเกาครั
ง้ ละ 1,000 บาท
่
- รายใหมที
่ ส
ี ิ ทธิครัง้ ละ 1,500 บาท
่ ม
กรณีผ้ที
ู ม
่ อ
ี ายุมากกวา่ 60 ปี และ
มีโรคเรือ
้ รังเกีย
่ วกับอวัยวะอืน
่ รวมด
วย
่
้
และฟอกเลือดในหน่วยบริการทีม
่ ก
ี าร
ให้บริการไอซียู ชดเชยรายเกาครั
ง้ ละ
่
1,200 บาท รายใหมที
่ ส
ี ิ ทธิครัง้ ละ
่ ม
1,700 บาท
2. ยา Erythropoietin
-Hct. ≤ 30% ให้ยา EPO ขนาดไมน
่ ้ อย
กวา4000
U*(8,10)ตอเดื
่
่ อน
- Hct > 30 – 36% ให้ยา EPO ขนาด
ไมนอยกวา4000 U*(4,5)ตอเดือน
ปี งบประมาณ 2556
- ผป.รายเกาและรายใหม
่
่
ครัง้ ละ 1,500 บาท
- กรณีผู้ทีม
่ อ
ี ายุมากกวา่
60 ปี และมีโรคเรือ
้ รัง
เกีย
่ วกับอวัยวะอืน
่ รวมด
วย
่
้
และฟอกเลือดในหน่วย
บริการทีม
่ ก
ี ารให้บริการ
ไอซียู จายครั
ง้ ละ 1,700
่
บาท
- Hct. ≤ 30% ให้ยา EPO
ขนาดไมน
U*
่ ้ อยกวา4000
่
8 ตอเดือน
การบริหารจัดการกองทุนไต
รายการ
KT
ปี งบประมาณ 2555
การชดเชย
1.กอนการปลู
กถายไต
่
่
1.1 ผู้บริจาค
1.2 คาใช
าหรับเตรียม
่
้จายส
่
ผู้ป่วย
2. ระหวาง
ปลูกถายไต
เหมา
่
่
จายค
าผ
่
่ าตั
่ ดปลูกถายไตตาม
่
แผนการรักษา
3. คาใช
ยากดภูม ิ หลัง
่
้จาย
่
การปลูกถายไต
่
การปลูกถาย
การชดเชย
่
ตับในเด็กกรณี - คาใช
่
้จายในการให
่
้บริการ
ทอน
ี ตัน ผาตั
่ ้าดีตบ
่ ด
ปี งบประมาณ
2556
เหมือนเดิม
เพิม
่ คาใช
่
้จาย
่
สาหรับผู้บริจาคที่
สมองตาย
การบริหารจัดการกองทุนไต
รายการ
การผาตั
่ ด
เปลีย
่ นหัวใจ
ปี งบประมาณ 2555
การชดเชย
- คาใช
่
้จายในการให
่
้บริการ
ผาตั
่ ด
- คาใช
งการผาตั
่
้จายหลั
่
่ ด
- คายากดภู
มค
ิ ุ้มกัน
่
ปี งบประมาณ
2556
เพิม
่ คาใช
่
้จาย
่
สาหรับผู้บริจาคที่
สมองตาย
นิ่ว
ส่วนทีแ
่ ตกตางจากปี
55
่
มีการปรับการบริการจัดการ เพือ
่ ควบคุมคุณภาพบริการ
สลายนิ่วแบบ
- จายแบบเหมาความส
าเร็จ ในหน่วยบริการนิ่วเอกชน
่
/
และ รพ.รัฐ ทีใ่ ช้ out source
- ใช้ CPG ของสมาคมศั ลยแพทยระบบปั
สสาวะฯ
์
- มีระบบ pre-post audit
อัตราการจายชดเชยค
าบริ
การ ตามหลักเกณฑ ์ ปี 2554 เริม
่ 1
่
่
ตุลาคม 2555
ราคา (บาท) /
วิธก
ี ารรักษา
ครัง้
จาย
รพ.
่
Class 1
ผาตั
่ ด
25,000
Class 2
ส่องกลอง
้
16,000
A
คาภาระงาน
/ เงือ
่ นไข
่
เป็ นคาภาระงาน
5,000 บาท
่
ไตข้างละ 1 ครัง้ /คน/ปี
เป็ นคาภาระงาน
3,000 บาท
่
ไตข้างละ 1 ครัง้ /คน/ปี
เป็ นคาภาระงาน
่
1,200 บาท/
6,500 ครัง้
เบิกไมเกิ
่ น 4 ครัง้ /คน/ปี
Class 3
B
16,000 - Episode /ข้าง/คน/ปี
ESWL ไม่
สลายนิ่วดวย
้
จากัด
เครือ
่ ง
หมายเหตุ
การเหมาจ
่
1,000 ายตามราคากลางที
จานวนครัง้
่
54
cataract
ปี งบประมาณ 2555
ปี งบประมาณ 2556
1. เป้าหมาย senile cataract ตัง้ เป้า
- ตัง้ เป้ากระจายรายเขต
รวมประเทศ
8,213 ราย
2. หลักเกณฑจ์ าย
Fixed rate แบง่ - เหมือนเดิม
่
จายเป็
น 2 ส่วนคือ
่
คาผ
(รวมคาภาระงาน
่ าตั
่ ด
่
1,200 บาท)
- Non-complication (รหัส
2060,2070) ข้างละ 7,000 บาท
- Complication (รหัส 20612064,2071- 2074) ข้างละ
9,000
บาท
คาเลนส
Hemophilia
เหมือนเดิม
1. กรณีเลือดออกในระยะ
เริม
่ ตน(Early
Bleeding)
้
จายเพิ
ม
่ จากอัตราเหมา
่
จายรายหั
ว
่
2. รักษาอาการเลือดออก
รุนแรงทีเ่ ป็ นอันตรายถึง
ชีวต
ิ หรือผาตั
่ ดฉุ กเฉิน
(Life Threatening
Bleeding and
จายเพิ
ม
่ จากระบบ DRG ตาม
่
มูลคาแฟคเตอร
เข
่
์ มข
้ นที
้ ใ่ ช้จริงแต่
ไมเกิ
่ นรายละ 120,000 บาท/ครัง้
Admission (ไมจ
่ ากัดจานวนครัง้ )
Leukemia &
Lymphoma/BMT
รายการ
ปี งบประมาณ
2555ม ปี งบประมาณ 2556
เหมื
อนเดิ
2 Leukemia &
Lymphoma [ราย
ใหม]่
3. BMT
การชดเชย
จาย
DRGs + On top
่
คาใช
น
่ ๆทีม
่ รี าคาแพง
่
้จายอื
่
เช่น คายา
คารั
ั ษา
่
่ งสี รก
คาตรวจทางห
ั ก
ิ าร
่
้องปฏิบต
เหมือนเดิม
การส่งขอมู
้ ล
Key ข้อมูลผาน
E-Claim
่
เหมือนเดิม
-เหมาจาย
800,000 บาท
่
ตามเกณฑที
่ าหนด
์ ก
-โควตา 30 ราย
-เหมือนเดิม
Cleft lip & Cleft palate เหมือนเดิม
รายการ
1.ผาตั
่ ดแกไข/
้
ใส่เพดานเทียม
(E-Claim)
2. ทันตกรรมจัด
ฟัน
(DMIS)
3. แก้ไขการพูด
(DMIS)
ปี งบประมาณ 2555
- ตาม DRG
- 500 บาท/ชิน
้
- คาพาหนะ
1,000บาท/ครัง้
่
(กาชาด)
- เหมาจาย
48,000 บาท/ราย
่
(สปสช.)
- คาพาหนะ
500บาท/ครัง้
่
(กาชาด)
- เหมาจาย
3,850 บาท/ราย/ปี
่
(สปสช.)
- คาพาหนะ
500บาท/ครัง้ ไม่
่
ปี งบประมาณ
2556
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
การบริหารจ ัดการ
้ ร ัง
งบบริการควบคุม ป้องก ัน และร ักษาโรคเรือ
(บริการควบคุม ป้องก ันความรุนแรงโรคเบาหวาน และความด ันโลหิตสูง)
ปี งบประมาณ 2556
มติคณะกก.หล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
13 กรกฎาคม 2552
1.สน ับสนุนและชดเชยการบริการ (On-top payment)
• ค ้นหาผู ้ป่ วย DM/HT รายใหม่ระยะเริม
่ แรก (Early Detection)
• รักษาผู ้ป่ วยตัง้ แต่ต ้น (Prompt Rx)
• เพิม
่ คุณภาพการรักษาผู ้ป่ วย (Improve Quality of Rx)
2.สน ับสนุนการบริหารและพ ัฒนาระบบบริการ DM & HT
่ นนีจ
้ ากงบประมาณ)
(ปี 56 ไม่ได้ร ับจ ัดสรรงบสว
วัตถุประสงค์
1. เพิม
่ การเข้าถึงบริการ 2nd Prevention ในผป. HT/DM
2. เพิม
่ คุณภาพและมาตรฐานการดูแล ผป. HT/DM
งบบริการควบคุม ป้ องกัน และรักษาโรคเรือ
้ รัง
(บริการควบคุม ป้ องกันความรุนแรงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง)
งบประมาณ 2556
งบบริการควบคุม ป้องก ันความรุนแรงDM/HT
(งบเบาหวาน
34,553,083.00
จ ัดสรรตามจานวนผูป
้ ่ วยทีม
่ ใี น
ทะเบียน(80%)
ลบ.)
จ ัดสรรตามความครอบคลุมและ
คุณภาพบริการ(20%)
CRCN ปี 2555
E-claim IP เม.ย.54 – มี.ค.
ข ้อมูล OP Indiv. ณ 30 มิ.ย. 55
NCD Board ค่าบริการจ ัดสรรผ่านจ ังหว ัด
34,553,083.00
ค่าบริการจ ัดสรรให้หน่วยบริการ
(≥90%)
ค่าบริการดาเนินการร่วมก ัน
ระด ับจ ังหว ัด(<10%)
กองทุนยา เวชภัณฑและ
์
สิ ทธิประโยชนด
ปี น 2556
้ วัคซี
์ านยา
•
•
•
•
•
ยาบัญชี จ2
Clopidogrel
ยากาพรา้
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนข
ั บา้
จิตเวช
62
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
สิ ทธิประโยชนด
บัญชี จ2
์ านยา
้
1. มีรายการยาเขา้ และ ออกจากบัญชียา จ2
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
รายการยา
7
รายการยา
11
รายการ
รายการ
4
- Botulinum toxin type A มีรายการยาเพิม่ อีก
inj
- Docetaxel inj
- IVIG
- Letrozole tab
- Leuprorelin inj
- Liposomal
amphotericin B inj
รายการ
- Peginterferon alpha
2a และ alfa 2b inj
- Ribavirin tab
- Thyrotropin alfa inj
63
- voriconazole tab , inj
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
สิ ทธิประโยชนด
บัญชี จ2
์ านยา
้
2. ยามีการเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขการสั่ งใช้ยา
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- Liposomal
- Liposomal
amphotericin B inj
amphotericin B inj
เงือ
่ นไข
ใช้
เงือ
่ นไข
ใช้
ในการรักษา
ในการรักษา
invasive fungal
invasive fungal
infection (ทีไ่ มใช
infection ทีท
่ นตอการ
่ ่
่
aspergillosis) ทีท
่ นตอ
ใช้ยา conventional
่
64
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
สิ ทธิประโยชนด
บัญชี จ2
้
์ านยา
3. มีการใช้โปรแกรมการเบิกชดเชยยา รวมกั
น
่
ระหวางการ
สปสช. และ สปส.
่
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- มีการใช้โปรแกรมการ - สานักงานประกันสั งคม
ขอเขาร
เบิกชดเชยยา สาหรับ
้โปรแกรม
่
้ วมใช
การเบิกชดเชยยาบัญชี
ผู้ป่วยสิ ทธิ ประกัน
จ2
สุขภาพถวนหน
้
้ า และ
ผู้ป่วยคนไทยทีร่ อ
ตรวจสอบสถานะและ
65
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
สิ ทธิประโยชนด
บัญชี จ2
้
์ านยา
4. มีการตรวจสอบการสั่ งใช้ยา
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- มีการประเมินและ
- มีการทดลอง นารอง
่
ประเมินและติดตามการ ติดตามการสั่ งใช้ยา จ
2
ในทุกเขต
สั่ งใช้ยา IVIG ใน
่ ประเมินการสั่ งใช้
ผู้ป่วย kawasaki ที่ - เริม
ยา IVIG , liposomal
เขต 9 และ เขต
amphotericin B เป็ น
13
ต้ น
โดย สตช.
66
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
สิ ทธิประโยชนด
Clopidogrel
้
์ านยา
1. ปรับรอบการส่งขอมูลเพือ
่ เบิกยา
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- ตัดรอบการส่งขอมู
- ตัดรอบการส่งขอมู
้ ล
้ ล
เพือ
่ ส่งเบิกยาทุกเทีย
่ ง
เพือ
่ ส่งเบิกยา ทุก 7
คืน เพือ
่ ทีจ
่ ะได้
วัน
ดาเนินการจัดส่งยาให้
หน่วยบริการไดเร็
้
้ วขึน
67
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
านพิ
ษ
สิ ทธิประโยชนด
กาพรา้ กลุมยาต
้
้
่
์ านยา
1.เพิม
่ รายการยาในระบบและปรับโปรแกรมการ
บริหารจัดการ
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- ครอบคลุมยา 10
รายการ
- เพิม
่ รายการยา
Anti-venum
68
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
ั บา้
สิ ทธิประโยชนวั
์ คซีนป้องกันโรคพิษสุนข
1. แนวทางการบริหารสารวจปริมาณความตองการ
้
ของหน่วยบริการ
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- ปริมาณการสนับสนุ น - ปริมาณการ
เป็ นปริมาณทีไ่ ดจาก
้
สนับสนุ นเป็ น
การยืนยันของ สสจ.
ปริมาณทีไ่ ดจากการ
้
ยืนยันของ สสจ.
โดยขอให้ สปสช.
เขตเป็ นผู
69
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
จิตเวช
สิ ทธิประโยชนยา
์
1. ปริมาณยาทีม
่ รี องรับผูป
้ ่ วย
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- มียา risperidone 1 - มียา risperidone 1
mg, risperidone 2
mg, risperidone 2
mg และ
mg และ
sertraline 50 mg
sertraline 50 mg
รองรับตลอด
รองรับถึงเดือน
ปี งบประมาณ
มีนาคม 2556
70
ความแตกต่ างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56
คุ
งบจายตามเกณฑ
่
์ ณภาพหน่วยบริการรับส่งตอ
่
1. เกณฑมาตรฐานด
านยา
์
้
ปี งบประมาณ
2555 ปี งบประมาณ 2556
- เกณฑ ์ ADR
- เกณฑ ์ ASU (URI,
- HAD
acute diarrhea)
- DUE
- ข้อมูลจาก OP
- ASU (URI, acute
individual data
diarrhea, แผล
ส่วนกลางตัดคะแนน
เลือดออก)
- เน้นการดาเนินการของ
- เป็ นการประเมินตนเอง
PTC มากขึน
้
71
P Refer
ประเภทบริการ
ปี 2555
ผลตาง
่
ปี 2556
ปี 56 กับปี 55
1. บริการผู้ป่วยนอกทัว่ ไป
985.78
983.49
-2.29
2. บริการผู้ป่วยในทัว่ ไป
972.17
975.85
3.68
60.99
60.99
4. HC/AE/DMI/ยาจาเป็ นฯ
250.49
262.10
11.61
5. บริการสร้ างเสริมป้องกัน (P&P)
313.70
313.70
0
3. เพิ่มสาหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่
6. บริการทันตกรรมประดิษฐ์
สูง
0
ปี 56 ยุบรวมในรายการ
ที่ 4
4.09
0
13.07
12.88
7.20
7.20
141.50
128.69
10. งบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ
4.76
4.76
0
11. เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นตามมาตรา 41
1.10
5.19
4.09
12. เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นผู้ให้ บริการ
0.75
0.75
0
2,755.60
2,755.60
7. บริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ านการแพทย์
8. บริการแพทย์แผนไทย
9. งบค่าเสื่อม
รวมงบ
-0.19
0
-12.81
OP Refer 56
การบริการผู ้ป่ วยนอกรับสง่ ต่อเฉพาะข ้ามจังหวัด จ่ายแบบร่วม
จ่ายกับหน่วยบริการประจา โดยหน่วยบริการประจาจ่ายสว่ น
ที่ไ ม่ เ กิน เพดานต่ อ ครั ง้ บริก ารที่ สปสช.ก าหนด และให ้
สปสช.ทาหน ้าทีใ่ นการหักชาระบัญชรี ะหว่างกัน (Clearing
house) แทนหน่วยบริการประจา โดย
1) หน่วยบริการประจาตามจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600 บาท /
visit
2) สว่ นเกินเพดานทีก
่ าหนด สปสช.ร่วมจ่ายจากกองทุน
Central reimbursement
3) สปสช.ทาหน ้าทีใ่ นการหักชาระบัญชรี ะหว่างกัน
(Clearing house) แทนหน่วยบริการประจา
4) สปสช.ทาหน ้าทีร่ ับข ้อมูล ประมวลผลข ้อมูลและออก
รายงาน statement
74
เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56
ลาดั รายละเอี
บ
ยด
1
2
3
ปี 2555
ปี 2556
งบประมา บริการผู้ป่วยนอก
บริการกรณีเฉพาะ
ณ
ทัว่ ไป
(HC/AE/DMI)
(OP Cap)
การ
กองทุนระดับเขต / กองทุนกลาง
บริหารงบ จังหวัด
ระดับประเทศ
(Central
reimbursement)
การจาย
1) คาใช
1) เช่นเดียวกับปี 55
่
่
้จาย
่
ชดเชย
≤1,600 บาท ใช้
เงินเหมาจายรายหั
ว
่
กรณีผ้ป
ู ่ วยนอก
เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56
ลา
ดั รายละเอียด
บ
4 รายการที่
กาหนดราคา
กลาง
5 การชาระ
บัญชี
(Clearing
ปี 2555
ปี 2556
มี 171
รายการ
เช่นเดียวกับปี
55
สปสช.หัก
ชาระบัญชี
ระหวางกั
น
่
เช่นเดียวกับปี
55
การบริหารเงิน
: บริการ
กรณีเฉพาะ
อุบต
ั เิ หตุฉุกเฉินคาใช
ง /บริการกลุม
่
้จายสู
่
่
โรคทีม
่ ป
ี ญ
ั หาการเขาถึ
้ ง
77
หลักการและเหตุผล
เพือ
่ ให้ประชาชนทีเ่ จ็บป่วยดวยกรณี
อุบต
ั เิ หตุ
้
เจ็บป่วยฉุ กเฉิน นอกพืน
้ ทีจ
่ งั หวัด และไมสามารถ
่
กลับเขารั
่ น่วยบริการประจาได้
้ บบริการทีห
รวมทัง้ ผู้มีสิทธิทยี่ งั ไมได
ยนเลือกหน่วย
่ ลงทะเบี
้
บริการประจา
ไดรั
บการบริการตามความจาเป็ นที่
้
หลั
ก
การบริ
ห
ารเงิ
น
(1)
มี
ภาพและมาตรฐาน
1.คุณ
การบริ
หารจัดการเป็ นภาพรวมระดับประเทศ
(Central Reimbursement)
2. ระบบการจายเงิ
นชดเชย
่
กรณีผป
ู้ ่ วยนอก : จายด
วยระบบ
Point
่
้
system with global
budget โดยคานวณ point
จากราคาเรียกเก็บ
78
หลักการบริหารเงิน (2)
3. กันเงินออกจานวนไมเกิ
3
่ นรอยละ
้
สาหรับจายข
อมู
่
้ ลลาช
่ ้า และขอมู
้ ลอุทธรณ ์
4. คานวณและจายเงิ
นให้หน่วยบริการรายเดือน
่
ตามรอบการตัดขอมู
้ ล
นจะเป็ นการโอนจริงตามผลงานการ
5. e-Claim
การจายเงิ
่
ให้บริการ ไมหั
่ กเงินเดือน
ไมมี
วงหน
่ การจายล
่
่
้า
79
นบริการอุบต
ั เิ หตุฉุกเฉิน OPDปี 2556
เงือ
่ นไข วิธก
ี ารจายเงิ
่
เหมือนปี 2555เงือ
รายการ
่ นไข
1. อุบต
ั เิ หตุฉุกเฉิ น
ผู้ป่วยนอกขาม
้
จังหวัด (OPAE)
1. เฉพาะกรณีรบ
ั บริการขามจั
งหวัด
้
2. อาการแรกรับตองเข
าเกณฑ
อุ
ั เิ หตุ
้
้
์ บต
ฉุ กเฉิน ยกเว้นสิ ทธิคนพิการทหารผาน
่
ศึ ก,สิ ทธิวางอาการไม
ฉุ
่
่ กเฉินก็ได้
3. กรณีสิทธิวางเข
ารั
่
้ บบริการ และต้อง
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจา
2. สิ ทธิประกันสั งคม เฉพาะสิ ทธิประกันสั งคมทีช
่ ุดสิ ทธิ
3 เดือนเขารั
ประโยชนยั
ม
้ บ
่
์ งไมครอบคลุ
บริการเจ็บป่วย
3. สิ ทธิประกันสั งคม เฉพาะบริการคลอดบุตร
ส่งเงินสมทบไมครบ
่
80
7 เดือนเขารั
้ บ
เปรียบเทียบเงือ
่ นไข วิธก
ี ารจายเงิ
นบริการอุบต
ั เิ หตุ
่
ฉุ กเฉิน IPD
ปี 2555 ปี 2556
รายการ
อัตราการจาย
่
ปี 2555
1. สิ ทธิวาง
่ (IP PUC
,OP PUC)
2. เด็กแรกเกิด
(IPNB)
3. สิ ทธิประกันสั งคมส่ง
เงินสมทบไมครบ
7
่
เดือนเขารั
้ บบริการ
คลอดบุตร และสิ ทธิ
ประกันสั งคม 3 เดือน
เข้ารับบริการเจ็บป่วย
(IPSSS3,IPSSS7)
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2556
เหมือนปี
2555
กรณีผ้ป
ู ่ วยใน : จายตาม
่
ระบบ DRG Weighted
Global Budget
Base Rate เฉลีย
่
9,00o บาทตอ
่ AdjRW
กรณีผ้ป
ู ่ วยนอก : จายตาม
่
ระบบ Point System with
Global Budget
อัตราจายเฉลี
ย
่ 1 บาท ตอ
่
่
1 Point
เหมือน ปี
2555
81
เปรียบเทียบเงือ
่ นไข วิธก
ี ารจายเงิ
นบริการอุบต
ั เิ หตุ
่
ฉุ กเฉิน IPD
ปี
2555
ปี
2556
รายการ
อัตราการจาย
่
ปี
ปี 2555
ปี 2555
2556
5. คาพาหนะใน
เหมือนปี คารถ
: 500 บาท+
่
่
การส่งตอ
ระยะทางไป-กลับ กม.ละ
่ กรณี 2555
ผู้ป่วยใน และ
4 บาท
กรณี OPAE
คาเรื
้ อยูกั
่ อ : ขึน
่ บประเภท
ของเรือจายไม
เกิ
่
่ น
40,000 บาท
คาเฮลิ
คอปเตอร ์ : ขึน
้ อยู่
่
ชัว
่ โมงการบินจายไม
เกิ
่
่ น
60,000 บาทตอครั
ง้
่
6. อุบต
ั เิ หตุ
จายตามระบบ
Point
่
ฉุ กเฉินผูปวยนอก
System with Global
ปี 2556
เหมือนปี
2555
82
การขอรับคาใช
การคาใช
ง
่
้จายบริ
่
่
้จายสู
่
(High Cost: HC)
เพือ
่ ให้หน่วยบริการมีแรงจูงใจในด้านการเงินที่
เหมาะสมแกผู
่ ้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพทีเ่ ป็ นบริการคาใช
่
้ จ่ายสูงบาง
นและมี
าเที
หลัรายการที
กการบริจ่หาเป็
ารเงิ
น (1)คุณภาพได้อยางเท
่
่ ยม
1. การบริหารจัดการเป็ นภาพรวมระดับประเทศ
(Central Reimbursement)
2. ระบบการจายเงิ
นชดเชย
่
การจายค
่ ป
ี ญ
ั หา
าหั
่
่ ตถการและการวินิจฉัยทีม
การเขาถึ
เ่ ป็ นคายา
/
้ ง โดยคานวณอัตราจายที
่
่
คาใช
และอุปกรณที
่ วของกั
บการให้ยา
่
้จาย
่
์ เ่ กีย
้
83
หลักการบริหาร
เงิ
น
(2)
3. กันเงินออกจานวนไมเกิ
่ นรอยละ
้
3
สาหรับจายข
อมู
่
้ ลลาช
่ ้า และขอมู
้ ลอุทธรณ ์
4. คานวณและจายเงิ
นให้หน่วยบริการรายเดือน
่
ตามรอบการตัดขอมู
้ ล
นจะเป็ นการโอนจริงตามผลงานการ
5. e-Claim
การจายเงิ
่
ให้บริการ ไมหั
่ กเงินเดือน
ไมมี
วงหน
่ การจายล
่
่
้า
84
หลักเกณฑ ์ เงือ
่ นไข วิธก
ี ารจายเงิ
นคาใช
่
่
้จาย
่
สูง ปี 2556 เหมือนปี 2555
รายการ
ปี 2555
อุปกรณและ
์
อวัยวะเทียมใน
การบาบัดรักษา
โรค
อัตราการจาย
่
ปี
ปี
ปี 2555
2556
2556
เหมือนปี กรณีผ้ป
ู ่ วยใน :
เหมือน
2555
จายเพิ
ม
่ เติมใน
ปี 2555
่
ระบบ DRGs
(Add on)จายตาม
่
ระบบ Point
system with
ceiling and global
85
budget
หลักเกณฑ ์ เงือ
่ นไข วิธก
ี ารจายเงิ
นคาใช
่
่
้จาย
่
สูง ปี 2556 เหมือนปี 2555
รายการ
ปี 2555
การลางไต/ฟอกเลื
อดลางไต
้
้
กรณีผ้ป
ู ่ วยไตวายเฉียบพลัน
(Peritoneal dialysis and
Hemodialysis for acute
renal failure)
อัตราการจาย
่
ปี 2556
เหมือนปี
2555
ปี 2555
2,000 บาทตอครั
ง้
่
การลางไต
้
การรักษาดวยออกซิ
เจนความ
้
กดดันสูง (Hyperbaric
oxygen therapy)
ตามจริงไมเกิ
่ น
12,000 บาท/
ชัว
่ โมง
คาสารเมทาโดน
่
(Methadone) สาหรับการ
ให้สารเมทาโดนระยะยาว
30 บาทตอครั
ง้
่
ปี 2556
เหมือนปี
2555
86
หลักเกณฑ ์ เงือ
่ นไข วิธก
ี ารจายเงิ
นคาใช
่
่
้จาย
่
สูง ปี 2556 เหมือนปี 2555
รายการ
อัตราการจาย
่
ปี 2555
ปี 2556
การติดเชือ
้ ฉวย
โอกาสในผู้ป่วย เอช
ไอ วี
การให้ยารักษาเยือ
่
หุ้มสมองอักเสบจาก
เชือ
้ รา (
Cryptococcal
meningitis)
เหมือนปี
2555
ปี 2555
ปี 2556
เหมือนปี
2555
กรณีผ้ป
ู ่ วยนอกจาย
่
ตามคาใช
งแต่
่
้จายจริ
่
ไมเกิ
่ นครัง้ ละ 3,000
บาท กรณีผ้ป
ู ่ วยใน
จายตามค
าใช
ง
่
่
้จายจริ
่
แตไม
่ เกิ
่ น 15,000
บาทตอครั
ง้ ของการเข้า
่
รับการรักษา
(จายเพิ
ม
่ เติมจากระบบ
่
87
หลั
ก
เกณฑ
เงื
อ
่
นไข
วิ
ธ
ก
ี
ารจ
ายเงิ
น
ค
าใช
จ
าย
่
่
้
่
์
สรุปเปรียบเทียบบริการคาใช
จ
ายสู
ง
ปี
25
่
้
่
สูง ปี 2556 เหมือนปี 2555
รายการ
ปี 2555
อัตราการจาย
่
ปี
2556
ปี 2555
รายการทีเ่ ป็ นการ
เหมือน ตามประกาศ
วินิจฉัยราคาแพงและ
ปี
หัตถการโรคหัวใจและ
2555
หลอดเลือดของบริการ
แบบ ambulatory
care (พักสั งเกตอาการ
หลังบริการ 1-2 วัน) 8
รายการ
รายการรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งดวยเคมี
บาบัด
้
หรือรังสี รก
ั ษา
1. จายตามค
าใช
่
่
้จาย
่
ปี 2556
เหมือนปี
2555
88
การบริหารเงินคาบริ
การผูป
่
้ ่ วยใน
89
การบริหารเงินคาบริ
ก
าร
่
ผู้ป่วยใน
เงินบริการผูป
้ ่ วยใน เป็ นเงินสาหรับจาย
่
คาใช
อ
่ บริการสาธารณสุขสาหรับ
่
้จายเพื
่
ประชากรสิ ทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ที่
่
เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในทุกราย
ยกเวนบางรายการที
ม
่ ก
ี าหนดการจายเฉพาะ
้
่
เพือ
่ วัตถุประสงคบางอย
าง
เช่น กระตุน
์
่
้
บริการและการเขาถึ
้ ง ลดระยะเวลาในการรอ
คิวการรับบริการ เช่น ผาตั
่ ดตาตอกระจกใน
้
ผู้ป่วย Senile Cataract การรักษานิ่ว
ทางเดินปัสสาวะ
90
หลักเกณฑและเงื
อ
่
นไข
์
1. จายตามระบบกลุ
มวิ
อ DRGs
่
่ นิจฉัยโรครวมหรื
่
โดยใช้ DRG Version 5.1
2. หน่วยบริการส่งขอมู
้ ลการเรียกเก็บใน
โปรแกรม Electronic เทานั
้น
่
3. กรณี ท ี่ ม ี ก ารรัก ษาเป็ นผู้ ป่ วยใน แต่ มี ก าร
ก าหนดการจ่ ายเป็ นกรณี เ ฉพาะ เช่ น การ
ผ่าตัด ตาต้ อกระจกในผู้สูง อายุ การรัก ษานิ่ ว
ทางเดินปัสสาวะ จะไม่ได้รับการจ่ายเงินจาก
บริก ารผู้ ป่ วยใน
มะเร็ ง เม็ ด เลือ ดขาวและ
มะเร็งตอมน
้าเหลือง
่
91
ประเด็น
ความ
แตกตาง
่
การบริหาร
กองทุน
รายการที่
เบิกจาย
่
ปี งบประมาณ
2555
2556
ก อ ง ทุ น ผู้ ป่ ว ย ใ น ร ะ ดั บ เ ข ต
จานวน 13 สาขาเขต และ เหมือน
เ ข ต ท ห า ร เ ก ณ ฑ ์ สั ง กั ด ก ร ม ปี งบประมาณ 2555
แ พ ท ย ์ ท ห า ร เ รื อ แ ล ะ ท ห า ร
อากาศ
1.บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย ใ นทั่ ว ไป ทุ ก
รายการ ยกเว้ นที่ก าหนดให้
จายจากประเภทบริ
การอืน
่
เหมือนปี งบประมาณ
่
2.กรณี one day
surgery 2555
ในเด็ ก อายุ ไ ม่เกิน 12
ปี
LOS=0 วัน
จ่ายตาม
RW*0.8
92
ประเด็น
ความ
แตกตาง
่
อัตราจาย
่
ปี งบประมาณ
2555
การให้บริการข้ามเขต อัตรา
9,000 บาท ตอ
่
1AdjRW (ไมหั
่ กเงินเดือน)
-การให้บริการภายในเขต อัตรา
ตามทีค
่ านวณได้
สูตร
วงเงิน Global Budget ราย
สาขาเขต – fixed Rate
2556
-การให้บริการขามเขต
้
อัตรา 9,600 บาทตอ
่
1AdjRW (ไมหั
่ ก
เงินเดือน)
-เหมือนปี งบประมาณ
2555
ผลรวม AdjRW ภายในเขตรายสาขาเขต
หมายเหตุ คาใช
่
้จาย
่ Fixed Rate
ประกอบดวยการส
้
่ งตอข
่ ้ามเขต
มาตรา7 และสารองเตียง
วิธค
ี านวณ 1.ร้อยละ 65 มาจากจานวนผลงาน 1.ร้ อ ย ล ะ 55 ม า จ า ก
งบประมาณ ทีเ่ ป็ นค่าผลรวมของ adjRW (ตาม จ านวนผลงานที่ เ ป็ นค่ า
workload)
ผ ล ร ว ม ข อ ง adjRW
93
(ตาม workload)
ประเด็น
ความ
แตกตาง
่
หลักเกณฑ ์
การจัดทา
ข้อมูล
การส่งขอมู
้ ล
เพือ
่ ขอรับ
คาใช
่
้จาย
่
ระยะเวลาใน
การส่งขอมู
้ ล
ปี งบประมาณ
2555
2556
การให้รหัสโรคใช้รหัสการ
การให้รหัสโรคใช้
วินิจฉัยโรคตาม
ICD-10 รหัสการวินจ
ิ ฉัยโรค
ของ WHO ฉบับปี ค.ศ.
ตาม
ICD-10
2007
ของ WHO ฉบับปี
การให้รหัสผาตั
และการ ค.ศ. 2010 การให้
่ ด
ทาหัตถการ
รหัสผาตั
่ ด และการ
ใช้
ICD-9-CM ฉบับปี
หัตถการ
ค.ศ. 2007
ใช้
ICD-9-CM
ฉบับปี ค.ศ. 2010
ใช้โปรแกรม eเหมือนปี งบประมาณ
Claim/NHSO
2555
ภายใน 30 วันหลังให้บริการ เหมือนปี งบประมาณ
(กรณี ผู้ ป่ วยนอก) หรือ 30 2555
94
ประเด็นความ
แตกตาง
่
ปี งบประมาณ
2555
2556
เหมือน
สปสช.จะลดอัตราการจายชดเชย
่
ปี งบประมาณ
กรณีส่งข้อมูลเรียกเก็บช้ากวาวั
่ นที่
2555
กาหนดดังนี้
1.) ส่งช้ากวาก
่ าหนดไมเกิ
่ น 30 วัน
จายร
่ ่ งทันตาม
่
้อยละ 95 ของอัตราทีส
กาหนด
2) ส่งช้ากวาก
่ าหนดไมเกิ
่ น 60 วัน
จายร
่ ่ งทันตาม
่
้อยละ 90 ของอัตราทีส
กาหนด
3)
ส่งช้ากวาก
่ าหนดไมเกิ
่ น 330
วัน จาย
่ ไม่เกินร้อยละ 80 ของ
อัตราทีส
่ ่ งทันตามกาหนด
ระยะเวลาการตัด สปสช.ตัดรอบขอมู
้ ลการเบิกชดเชย เหมือน
รอบข้อมูลและ
ปี งบประมาณ
ตามรอบทีก
่ าหนด และตรวจสอบ
ระยะเวลาในการ พรอมทัง้ รายงานขออนุ มต
2555
ั ก
ิ าร
้
95
การส่งข้อมูลช้า
กวาก
่ าหนด
ตรวจสอบรายงาน
สวัสดีคะ่
96

similar documents