Negativní jevy ve vyu*ívání volného *asu

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov53
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
sociální psychologie
Téma:
Rizikové chování
Určeno pro:
3. ročník středních pedagogických škol
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
rizikové chování, sociálně patologické jevy, nuda, frustrace, agresivita,
neúspěch, konflikt, deviace, dysfunkční socializace
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad pojmů rizikové chování a sociálně patologické
jevy, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli
rizikové chování
sociálně patologické jevy

nezdravé, nenormální, obecně nežádoucí
společenské jevy, resp. společensky
nebezpečné formy deviantního chování,
ohrožující jedince i společnost a základní
hodnoty
sociálně patologické jevy



I. negativní společenské jevy
II. asociální společenské jevy
III. sociálně patologické jevy
I. negativní společenské
jevy



fenomény charakteristické pro moderní
společnost,
míra nebezpečnosti či závažnosti je nízká, i
konečný dopad na společnost,
společností jsou víceméně tolerovány;
I. negativní společenské
jevy







nezaměstnanost,
fluktuace,
bída,
nemocnost,
úrazovost,
populační nerovnováha,
rozvodovost a další;
II. asociální společenské
jevy


míra nebezpečnosti či závažnosti i konečný
dopad na společnost je výrazně vyšší,
společností jsou odmítány;
II. asociální společenské
jevy





výtržnictví,
vandalismus, aktivity sprejerů,
šikana,
sekty,
extrémistická hnutí a skupiny, projevy
xenofobie a rasismu apod.;
III. sociálně patologické
jevy
(v užším slova smyslu)





s nejvyšší mírou společenské
nebezpečnosti a závažnosti;
kriminalita,
závislosti,
prostituce
sebevraždy;
rizikové chování



chování nerespektuje sociální normy,
rozumí jim, ale neakceptuje je nebo se
jimi nedokáže řídit; při porušení normy
necítí vinu;
neschopnost udržovat přijatelné sociální
vztahy; nedostatek empatie a egoismus;
agresivita;
možné příčiny rizikového chování:






nuda,
frustrace,
sklony k agresivitě,
neúspěch,
konflikty v rodině,
nesprávné využívání volného času;
možné příčiny rizikového chování:



nuda – nepříjemný afektivní stav spojený
s pocity napětí, se zkresleným vnímáním
času a s pocitem prázdna;
frustrace – nenaplnění potřeby;
existenciální frustrace – pocit nesmyslnosti
života;
agresivita – způsob vymezení se silou,
vychází z kontrolně mocenského motivu;
možné příčiny rizikového chování:



neúspěch – nenaplnění potřeby pozitivní
zpětné vazby při smysluplné činnosti;
konflikty v rodině – primární sociální
skupina naplňující emoční a sociální
potřeby, nezpracovaný konflikt vede k
ohrožení stability jedince;
nesprávné využívání volného času – volný
čas je prostorem pro svobodné vyjádření,
nabízí široké možnosti seberealizace;
faktory vzniku


osobnostní: genetická dispozice, oslabení
či porucha CNS, úroveň inteligence;
vliv sociálního prostředí: rodinné prostředí,
rodiče, neúplná rodina, subdeprivační
zkušenost, vliv subkultury, styl života;
poruchy chování v dětském
věku


lhaní – pravá lež, bájná lež, účel;
útěky, toulavost, záškoláctví



reaktivní, impulzivní;
chronické – plánované, připravované, někdy
přesný cíl;
toulání – dlouhotrvající, nedostatečná citová
vazba
poruchy chování v dětském
věku

krádeže
příležitostné,
 promyšlené,
 opakované;
krade pro sebe,
pro druhého,
pro partu;



agresivní poruchy chování,
šikana
rizikové chování dospívajících






závislosti na návykových látkách;
virtuální drogy (PC hra, media);
gamblérství;
agresivita, šikana;
vandalismus, krádeže;
rasismus, antisemitismus;
dysfunkční socializace – vznik deviací



dysfunkční socializace – nevede k
vytvoření správných vzorců chování;
vytváří se tak rizikové chování;
jejím efektem je deviace – odchylka od
sociálních norem nutných k soužití, která
ohrožuje společnost;
dysfunkční socializace – vznik deviací
příčiny vzniku:
 raná deprivace;
 nezpracované traumatické zážitky a krize;
 anomie;
 přináležitost k deviantním skupinám;
 stigmatizace;
dysfunkční socializace – vznik deviací



raná deprivace – chybění pevné citové
vazby, symbiózy matka – dítě, vytvoření
alexitymie – neschopnost vyjádření emocí;
nezpracované trauma – náhlá událost i
silná životní změna (smrt, úraz, neúspěch);
anomie – jedinec zjistí, že dodržování
platných norem nevede k cílům, které
považuje za nezbytné;
dysfunkční socializace – vznik deviací


přináležitost k deviantním skupinám –
subkultura, která se vymezuje proti
tradiční společnosti;
stigmatizace – společnost označuje
jedince negativní „nálepkou“;
otázky



proč je nuda nebezpečná, co je nuda?
 emoce spojená s napětím a prázdnem
proč frustrace může vést k rizikovému chování?
 nenaplnění potřeby lze řešit jiným
způsobem naplnění potřeb
jak je rizikové chování spojeno s trávením
volného času?
volný čas je prostor pro seberealizaci i
negativní
proč je klíčová rodina?
 základní sociální zázemí


otázky


která oblast psychiky hraje roli při vytvoření
rizikového chování?  emoce
který vztah je klíčový pro prevenci dysfunkčního
socializace a kdy ve vývoji ?
matka – dítě, raný věk
jak souvisí rizikové chování se socializací?



dysfunkční socializace
vede k vytvoření vzorců
rizikového chování
Použité zdroje
HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy,
Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3
VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající
profese, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-496-6
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU
Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty
vlastní originální tvorbou autora.

similar documents