EMB ūkis - Žemės ūkio ministerija

Report
LIETUVOJE VEIKIANČIŲ
EKSPERIMENTINIŲ MOKOMŲJŲ
BANDYMŲ ŪKIŲ TINKLAS
2014-2020 PROGRAMINIU LAIKOTARPIU
Dr. Virginija Žoštautienė
LR Žemės ūkio ministerija
Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento
direktorė
EMB ūkių tinklo
optimizavimo veiksmų planas
Vadovaujantis LRV 2012-2016 m. programos
įgyvendinimo prioritetiniu planu, žemės ūkio ministerijos
nuostatais bei atsižvelgiant į Žemės ūkio mokslo tarybos
rekomendacijas 2013 m. birželio 17 d. žemės ūkio
ministras
įsakymu
Nr.
3D-434
patvirtino
Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo
optimizavimo veiksmų planą.
Veiksmų plane patvirtintų ūkių sąrašas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro:
1. Žemdirbystės instituto (filialo) Bandymų skyrius;
1.1. Sodininkystės ir daržininkystės instituto (filialo) eksperimentinė bazė;
1.2. Joniškėlio bandymų stotis (filialas);
1.3. Vokės filialas;
1.4. Vėžaičių filialas;
1.5. Rumokų bandymų stotis (filialas);
1.6. Upytės bandymų stotis (filialas);
1.7. Elmininkų bandymų stotis (filialas);
1.8. Perlojos bandymų stotis (filialas);
2. VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto bandymų stotis (universiteto struktūrinis
padalinys);
3. VšĮ „Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis“;
4. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Eksperimentinės
plėtros ir bandymų skyrius (universiteto struktūrinis padalinys);
5. VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras“;
6. UAB ,,Dotnuvos eksperimentinis ūkis“;
7. UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“;
8. VšĮ Žemaitijos kolegijos mokomasis ūkis (kolegijos struktūrinis padalinys);
9. UAB „Šilutės veislininkystė“;
10. UAB ,,Šeduvos avininkystė“.
Atlikti darbai:
ŽŪM užsakymu atliktas užsakomasis darbas, kuriuo buvo
siekiama:
1. Atlikti išsamią ES šalyse veikiančių eksperimentinių ir
panašaus pobūdžio ūkių veiklos analizę;
2. Įvertinti Lietuvoje veikiančių eksperimentinių ūkių veiklos
perspektyvas (finansines, ekonomines, socialines ir kt.);
3. Parengti siūlymus dėl eksperimentinių ūkių ir jų tinklo
išdėstymo regioniniu ir specializacijos lygiu Lietuvoje bei
investicijų, reikalingų šių ūkių veiklos plėtrai, poreikio
pagrindimo;
4. Pateikti rekomendacijas dėl Lietuvoje veikiančių
eksperimentinių ūkių prioritetinių veiklos sričių nustatymo
vadovaujantis ES šalyse veikiančių eksperimentinių ūkių gerąja
praktika.
4
ES šalyse veikiančių eksperimentinių ir
panašaus pobūdžio ūkių veiklos analizė
Skirtingose ES šalyse susiformavusios
eksperimentinių ir panašaus pobūdžio ūkių
veiklos sistemos turėjo savitus istorinius,
tradicinius ir su aplinka susijusius pamatus.
Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad tiesiogiai
pritaikyti kitos šalies modelį Lietuvos EMB ūkių
tinklo kūrimui galima tik iš dalies, nes pradiniai
duomenys iš esmės yra skirtingi.
5
Lietuvoje veikiančių EMB ūkių veiklos
analizė ir vertinimas
•
•
•
•
EMB ūkių atliekamos funkcijos:
Mokslo (tyrimai, sklaida);
mokymo;
inovatyvios gamybos;
kitos ūkinės paskirties.
6
EMB ūkių grupės
1. Mokymo (studijų) įstaigų struktūriniai
padaliniai;
2. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
filialai ir bandymų stotys;
3. Uždarosios akcinės bendrovės.
7
Mokymo (studijų) įstaigų struktūrinių
padalinių veiklos analizė (1 grupė)
EMB ūkių veikla orientuota į:
• mokymą;
• galimybių sudarymą studentų praktinėms
žinioms įgyti;
• fundamentinius ir taikomuosius tyrimus;
• demonstracinius bandymus.
8
Privalumai ir trūkumai (1 grupė)
• Šie ūkiai pagal galimybes atsinaujinę materialinętechninę bazę, stengiasi demonstruoti inovatyvias
technologijas ir gamybos būdus ne tik studentams, bet ir
ūkininkams, organizuodami įvairius renginius.
• Dauguma šių ūkių glaudžiai bendradarbiauja su
technikos, chemijos ir įrangos tiekėjais, turi sudarę
ilgalaikes tyrimų sutartis.
9
Privalumai ir trūkumai (1 grupė)
•Mokslinio personalo veiklos vertinimas per
mokslinių
rezultatų
sklaidą,
neskatina
mokslininkų užsiimti aktyvia taikomąja veikla;
•Ūkių veiklai neužtikrinant finansavimo,
siekiama pajamų, neskiriant pakankamai
dėmesio studentų praktinių įgūdžių ugdymui.
Mokslo institucijų (2 grupė) EMB ūkių
veiklos analizė
Ūkių veikla orientuota į:
1. fundamentinius ir taikomuosius tyrimus (LAMMC
filialai ir bandymo stotys – Joniškėlio, Vokės, Vėžaičių,
Perlojos, ŽI Bandymų skyrius)
2. specializacijas tam tikrų kultūrų auginimo, nuėmimo
ir/ar perdirbimo tyrimuose (Elmininkai, Rumokai, Upytė,
SDI eksperimentinė bazė)
3. demonstracinius bandymus.
11
Privalumai ir trūkumai (2 grupės)
• Fundamentalūs tyrimai yra mažiau įdomūs plačiajam
ūkininkų ratui. Jie suinteresuoti asmeninių rezultatų
siekimu, todėl linkę bendradarbiauti su EMB ūkiais tiktai
iškilus kokiai nors problemai.
• Ūkiai Lietuvos teritorijoje išsidėstę pakankamai tolygiai;
• Specializavęsi tam tikrų kultūrų auginimo tyrimuose
EMB ūkiai sulaukia didesnio dėmesio iš toje srityje
dirbančių ūkininkų, atsiranda bendradarbiavimas, o tuo
pačiu ir grįžtamasis ryšys.
12
Privalumai ir trūkumai (2 grupė)
• Smarkiai nusidėvėjusi materialinė-gamybinė bazė;
• Mokslinio personalo veiklos vertinimas per mokslinių
rezultatų sklaidą, neskatina mokslininkų užsiimti aktyvia
taikomąja veikla.
13
Uždarųjų akcinių bendrovių (3grupė)
veiklos analizė
UAB įmonių veikla orientuota į:
• inovatyvią gamybą ar ūkinę veiklą, sudarant
mokslininkams sąlygas atlikti mokslinio tyrimo
darbus bei gamybinius bandymus.
Privalumai ir trūkumai (3 grupės)
• Ūkiai yra mišrios specializacijos, kas leidžia dirbti
pelningai ir „pirkti“ inovacijas;
• Sudėtinga situacija dėl materialinės-techninės būklės;
• Neturi mokslo darbuotojų, dėl to ūkiai praranda
galimybes teikti konsultacijas ūkininkams;
• Nėra glaudaus bendradarbiavimo tarp atskirų ūkių ir
mokslo (studijų) institucijų.
15
Išvada
• Apibendrinant Lietuvoje veikiančių EMB ūkių
veiklos rezultatų analizę galima teigti, kad ūkiai
veikia labai skirtingomis sąlygomis, vykdo veiklą
savo specifiniuose sektoriuose, iš esmės skiriasi jų
juridinis statusas ir su tuo susijęs sprendimų
priėmimas. Jų veiklos tikslai iš esmės skiriasi –
vieni orientuoti į pelną, kiti į mokslo vystymą ir
rezultatų sklaidą.
16
Mokslo darbuotojų įtraukimas
į ūkio veiklą
• Moksliniai darbuotojai ir doktorantai dirba EMB
ūkiuose, kurie daliai mokslinės veiklos išlaidų padengti
gauna valstybės finansavimą (mokslininkų atlyginimai), o
kitą dalį išlaidų dengia pajamomis, gautomis iš pagamintos
produkcijos realizavimo.
• EMB ūkiai, kuriems pelno siekis yra pagrindinis veiklos
prioritetas, sudaro sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus,
eksperimentus, mokomąsias praktikas, bet patys į mokslo
darbuotojus neinvestuoja.
18
EMB ūkių materialinėstechninės bazės būklė
EMB ūkių materialinės-techninės bazės būklė
Materialinės-techninės bazės būklė
EMB ūkis
Kita įranga
Mašinos ir įrenginiai
Pastatai ir statiniai
UAB ,,Dotnuvos eksperimentinis ūkis“
Gera
70 proc. gera,
30 proc. nudėvėta
Vidutinė
UAB ,,Šeduvos avininkystė“
Nudėvėta
Nudėvėta
Nudėvėta
UAB „Šilutės veislininkystė“
Vidutinė
Nudėvėta
Nudėvėta
UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“
Vidutinė
70 proc. gera,
30 proc. nudėvėta
Vidutinė
LAMMC Vokės filialas
Vidutinė
30 proc. gera,
70 proc. nudėvėta
20 proc. vidutinė,
80 proc. nudėvėta
LAMMC Vėžaičių filialas
Nudėvėta
Nudėvėta
Vidutinė
LAMMC Joniškėlio bandymų stotis
Vidutinė
80 proc. gera,
20 proc. nudėvėta
Vidutinė
LAMMC Rumokų bandymų stotis
Vidutinė
Nudėvėta
Vidutinė
LAMMC Upytės bandymų stotis
Nudėvėta
Nudėvėta
Nudėvėta
LAMMC Elmininkų bandymų stotis
Nudėvėta
Nudėvėta
Vidutinė
LAMMC Perlojos bandymų stotis
Nudėvėta
Nudėvėta
Nudėvėta
20
EMB ūkių materialinės-techninės bazės būklė
Materialinės-techninės bazės būklė
EMB ūkis
Kita įranga
Mašinos ir įrenginiai
Pastatai ir statiniai
ASU bandymų stotis
Vidutinė
50 proc. gera,
50 proc. nudėvėta
Vidutinė
ASU mokomasis ūkis
Vidutinė
70 proc. gera,
30 proc. nudėvėta
80 proc. gera,
20 proc. nudėvėta
LSMU praktinio mokymo ir bandymų centras
Gera
50 proc. gera,
50 proc. nudėvėta
70 proc. gera,
30 proc. nudėvėta
LSMU Gyvulininkystės instituto
eksperimentinės plėtros ir bandymų
skyrius
Vidutinė
Nudėvėta
Nudėvėta
Žemaitijos kolegijos mokomasis ūkis
Vidutinė
30 proc. gera,
70 proc. nudėvėta
Vidutinė
21
EMB ūkių dydis, darbuotojų skaičius ir pelno siekio prioritetas
ŽŪN, ha
Darbuotoj
ų skaičius
Mokslo
darb.+
doktorantų
sk.
UAB ,,Dotnuvos eksperimentinis
ūkis“
1078
60
0+0
Svarbus, pagrindinis
0
UAB ,,Šeduvos avininkystė“
375
15
0+0
Svarbus, pagrindinis
0
UAB „Šilutės veislininkystė“
149,7
8
0+0
Svarbus, pagrindinis
0
UAB „Upytės eksperimentinis
ūkis“
1334
68
0+0
Svarbus, pagrindinis
0
LAMMC Vokės filialas
336
29
8+3
Nesvarbus, padengti išlaidas
30-35
LAMMC Vėžaičių filialas
183
37
9+3
Nesvarbus, padengti išlaidas
45-47
LAMMC Joniškėlio bandymų stotis
360
35
6+1
Nesvarbus, padengti išlaidas
15-20
LAMMC Rumokų bandymų stotis
138
12
2+1
Nesvarbus, padengti išlaidas
5-6
LAMMC Upytės bandymų stotis
35
7
2+0
Nesvarbus, padengti išlaidas
70-75
LAMMC Elmininkų bandymų
stotis
84
8
2+0
Nesvarbus, padengti išlaidas
25-30
LAMMC Perlojos bandymų stotis
132
10
3+1
Nesvarbus, padengti išlaidas
25-30
LAMMC SDI eksperimentinė bazė
398
70
25+0
Svarbus, nepagrindinis
31-35
EMB ūkis
Pelno siekio prioritetas, tikslas
Mokslo veiklos
valstybinis
finansavimas, %
22
EMB ūkių dydis, darbuotojų skaičius ir pelno siekio prioritetas
EMB ūkis
ASU bandymų stotis
ASU mokomasis ūkis
LSMU praktinio mokymo
ir bandymų centras
LSMU Gyvulininkystės
instituto eksperimentinės
plėtros ir bandymų skyrius
Žemaitijos kolegijos
mokomasis ūkis
ŽŪN, ha
Darbuotoj
ų skaičius
Mokslo
darb.+
doktorantų
sk.
150
30
7+0
Nesvarbus, padengti
išlaidas
65-70
434
31
0+0
Svarbus, nepagrindinis
0
767
48
1+0
Svarbus, nepagrindinis
0
650
30
0+0
Nesvarbus, padengti
išlaidas
0
70
2
0+0
Nesvarbus, padengti
išlaidas
0
Pelno siekio prioritetas, tikslas
Mokslo veiklos
valstybinis
finansavimas, %
23
Išvada
• EMB ūkių materialinės – techninės bazės būklės
skirtumai nesudaro galimybės tolygiai plėtoti
mokslinių tyrimų ir gauti siekiamų rezultatų;
• Tuo tikslu būtinas EMB ūkių pertvarkymas ir
tinkamas valstybės ir ES investicijų panaudojimas.
24
Augalininkystės specializacijos EMB ūkių išsidėstymas
Mažeikiai
Skuodas
N.Akmenė
Joniškis
Biržai
Kuršėnai
Pasvalys
Telšiai
Palanga
Girkaliai
Šiauliai
Kretinga
Plungė
Radviliškis
Kupiškis
Žemaitijos kolegijos MŪ
Gargždai LAMMC Vėžaičių filialas
Kelmė
10
4
Dusetos
Panevėžys
2
Baisiogala 0
Zarasai
LAMMC Upytės BS
Šilalė
2
0
Visaginas
LAMMC Elmininkų BS
Ramygala
Kryžkalnis
Nida
Rokiškis
7
2
0
0
Klaipėda
LAMMC Joniškėlio BS
Pakruojis
11
3
Šilutė
Anykščiai
LAMMC ŽI BS
Utena
Ignalina
Raseiniai
Kėdainiai
Ukmergė
Molėtai
Tauragė
Pagėgiai
Švenčionys
35
12
Jurbarkas
Jonava
LAMMC SDI eksperimentinė Širvintos
bazė
Švenčionėliai
Šakiai
Pabradė
Kaunas
2
1
Kaišiadorys
Elektrėnai
Garliava
ASU BS
LAMMC Rumokų7 BS
Kybartai
Vilkaviškis
Vilnius
0
Prienai
LAMMC Vokės filialas
Trakai
9
4
Marijampolė
Alytus
Kalvarija
Lazdijai
Varėna
Šalčininkai
4 LAMMC Perlojos BS
1
Druskininkai
25
Rekomendacijos
• Planuojant augalininkystės krypties EMB ūkiams
veiklą, reiktų orientuotis į konkrečiame regione
auginamų kultūrų paplitimą;
• Į EMB ūkių tinklą neįtraukti Žemaitijos kolegijos
MU, LAMMC Elmininkų BS, LAMMC Upytės BS
ir LAMMC Rumokų BS.
26
Gyvulininkystės specializacijos EMB ūkių išsidėstymas
Mažeikiai
Skuodas
N.Akmenė
Šiauliai
Kretinga
Plungė
Rietavas
Klaipėda
Gargždai
Kelmė
Šilalė
Kryžkalnis
Nida
0
0
Biržai
Pasvalys
Pakruojis
Rokiškis
0
0 UAB ,,Šeduvos avininkystė“
Radviliškis
0
Kupiškis
0
Panevėžys
Zarasai
0
UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“
Visaginas
0
LSMU Gyvulininkystės instituto EPBS
Ramygala
Anykščiai
Utena
0
Akademija
Ignalina
Raseiniai
0
UAB ,,Dotnuvos eksperimentinis ūkis“
Kėdainiai
Ukmergė
Molėtai
Telšiai
Palanga
Girkaliai
Joniškis
UAB „Šilutės veislininkystė“
Tauragė
Švenčionys
Jurbarkas
Švenčionėliai
Jonava
Širvintos
0
0
Šakiai
Pabradė
LSMU PMBC
Kaunas
0
0
Kybartai
ASU MŪ
Kaišiadorys
Vilnius
Vilkaviškis
Prienai
Trakai
Marijampolė
Alytus
Kalvarija
Varėna
Šalčininkai
Lazdijai
Druskininkai
27
Rekomendacijos
• Įtraukti į tinklo veiklą visus Gyvulininkystės
specializacijos 7 EMB ūkius;
- 4 iš šios specializacijos ūkių yra uždarosios akcinės
bendrovės, kurių kontrolinį akcijų paketą valdo LR ŽŪM;
- 3 yra mokymo įstaigų struktūriniai padaliniai.
• Spręsti klausimą dėl ūkių, kuriuose galėtų būti
vykdomi
arklininkystės
ir
kiaulininkystės
eksperimentiniai mokomieji bandymai ir inovacijų
diegimas.
28
EMB ūkių investicijų poreikio
pagrindimas
• Remiantis EMB ūkiams keliamais tikslais – būti
inovacijų ir inovatyvių technologijų žemės ūkyje kūrėjais
bei skleidėjais, reiktų išskirti kelias investicijų formas – į
ilgalaikį turtą, medžiagas ir darbus bei žmogiškąjį
kapitalą.
• EMB ūkių duomenų analizė parodė, kad didžiausias
dėmesys planuojant investicijas turi būti skirtas
materialinės-techninės bazės atnaujinimui, siekiant jog
ūkiai būtų technologijų lyderiai savo veiklos segmente ir
galėtų demonstruoti inovacijas aplinkiniams ūkininkams.
29
Augalininkystės ir Gyvulininkystės specializacijos EMB ūkių išsidėstymas
30
EMB ūkių specializavimasis
Eil.
Nr.
EMB ūkis
Specializavimasis
1
ASU bandymų stotis
Agrosistemos, biosauga
2
ASU mokomasis ūkis
Pieninių galvijų veislininkystė, bioenergetikos sistemos
3
4
LSMU praktinio mokymo ir bandymų
centras
LSMU GI eksperimentinės plėtros ir
bandymų skyrius
Gyvūnų gerovė ir sveikatingumas
Gyvūnų genofondas, veislininkystė, pašarų gamyba
5
LAMMC Vokės filialas
Augalininkystė lengvuose dirvožemiuose (grikiai, bulvės lubinai)
6
LAMMC Vėžaičių filialas
7
LAMMC Joniškėlio bandymų stotis
8
LAMMC Perlojos bandymų stotis
9
LAMMC SDI eksperimentinė bazė
Sodininkystė, daržininkystė
10
LAMMC ŽI Bandymų skyrius
Augalininkystė, augalų patologijos
11
UAB ,,Dotnuvos eksperimentinis ūkis“
Bendradarbiavimas su ŽI, sėklininkystė, bendras bazės išnaudojimas
12
UAB ,,Šeduvos avininkystė“
Avių veislininkystė
13
UAB „Šilutės veislininkystė“
Mėsinė galvijininkystė
14
UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“
Mišrios gamybos, pluoštiniai augalai, aliejiniai linai, gyvulininkystė
15
AB „Lietuvos kiaulininkystė“
Kiaulių veislininkystė
16
UAB „Lietuvos žirgynas“
Arklių veislininkystė
Augalininkystė kalvotose ir rūgščiose žemėse, dirvožemio
rūgštingumo reguliavimas (kalkinimas), tyrimų atlikimas
Sunkių žemių dirbimas, karstinio regiono tyrimai
Smėlžemio, lengvo dirvožemio panaudojimas, ekologinė
žemdirbystė
31
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents