Kunnskapsformidlende familiesamarbeid i ATP - TIPS Sør-Øst

Report
FAMILIESAMARBEID I
HELSE BERGEN 2013
Klinisk sosionom Astrid Eggen Nordhaug
Bjørgvin DPS
KORT HISTORIKK
Tidligere arbeid med familier til personer
med psykose i Helse Bergen:
Undervisning til foreldre/familier
 Gruppetilbud til foreldre/familier, bl.a.
Helge Jordahl
 Ildsjeler som bruker fritiden

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE
PBU
Fra 1999 til desember 2013 har 23 barn/ungdom
med familie fått et enfamilietilbud ved PBU
 For tiden tilbyr de 6 unge m/familie et
enfamilietilbud
 En sterk økning i søknader til teamet
 Teamet består av to personer som hver har
avsatt to dager i uken til familiearbeid:
Sigrunn Almelid Birkeland og
Kari Nanne Guldbech Clausen

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
”OPPVÅKNINGEN” VED BJØRGVIN DPS






2007 drar fire ansatte fra Bjørgvin DPS på
Familie-konferanse SORIA MORIA
En utviklingsgruppe lager plan for «etablering av
tilbud om psykoedukativt flerfamiliearbeid ved
psykoser» ved Bjørgvin DPS– ferdig sommeren 2008
En person ansettes i 40% stilling høst 2009 for å bidra
til å sette i gang arbeidet med flerfamiliegrupper.
To gruppeledere fra Bjørgvin DPS utdannes ved
Familieskolen høsten 2009
Starter alliansearbeid med 5 familier fra november
2009 og starter første flerfamiliegruppe i mars 2010
Gruppe nummer to avsluttes 13. juni 2013 og gruppe
nummer tre planlegges
Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
SAMTIDIG I HELSE BERGEN
Første flerfamiliegruppe ved Voss DPS fra 2008 – 2010
 Flerfamiliegruppe ved H2 fra mai 2010, finansiert av
såkornmidler fra Helse Bergen i forbindelse med
kvalitetsforbedringsprosjekt
 Mye informasjonsarbeid i ulike avdelinger ved
Bjørgvin DPS og ellers
 En viss treghet i systemet……


MEN SÅ …!
Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
AVDELING TIDLIG PSYKOSE ATP I HELSE
BERGEN PLANLEGGES OG OPPRETTES
ATP åpnes 01.01.12
 I prosjektperioden legges føringer for familiearbeidets
plass i psykosebehandlingen
 Prosjektleder Brede Aasen søker om
implementeringsmidler fra Helsedirektoratet
for å innføre systematisk familiearbeid som en del av
tilbudet ved ATP

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
FAMILIESKOLE I BERGEN MARS 2012
Det innvilges kr 200.000,- som brukes til å
arrangere Familieskole i Bergen med 25
deltakere fra Avdeling Tidlig Psykose og
3 DPS (Voss, Kronstad og Bjørgvin)
 Familieskolen: Kurs over to uker med
undervisning og rollespill, pensum på 1000 sider.
(Fast tilbud i Oslo og Stavanger)
 Anne Fjell og Inger Stølan Hymer fra TIPS-SørØst hadde ansvar for undervisning og veiledning.
 Trine Lise Sekkingstad og Astrid Eggen
Nordhaug var lokale arrangører.

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
OG IKKE NOK MED DET….

Høsten 2013 arrangeres ny Familieskole med 25
deltakere fra Helse Bergen hvor de lokale
arrangører overtar noe av undervisning og
veiledning.
EN IDE FOR ANDRE?
 SEPREP-modell: Arrangere lokale
undervisningsprogram, utdanne mange i et
område, mer robust, flere å spille på, flere som er
kjent med tankegangen, holdning til familien
som preger hele behandlingsapparatet….
NETTVERK FOR FAMILIEARBEID
I HELSE BERGEN
Etablert fra 2010 etter inspirasjon fra Anne Fjell
ved TIPS-Sør- Øst
 Møtes på Bjørgvin DPS to ganger i året for faglig
oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon
 For tiden over 30 deltakere
 Interesserte kan melde seg til
Astrid Eggen Nordhaug
[email protected]

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
FASETENKNING
Enfamiliegruppe i tidlig fase (Avdeling Tidlig
Psykose og DPS)
 Evt. flerfamiliegruppe der ungdommen er hardt
rammet, har flere tilbakefall osv. (DPS)

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
ET BEHOVSTILPASSET TILBUD

Hva trenger denne familien?
Alliansesamtaler
 Undervisning
 Enfamiliegruppe
 Flerfamiliegruppe

TILFREDSHET/RESULTATER
Godt oppmøte, over 80 % i flerfamiliegruppene
 Stor grad av tilfredshet – opplevd mestring
 Krevende i starten for alle med stor gruppe
 Ungdommene synes det er bra at foreldre får
hjelp til å forstå
 Undervisningen viktig, men forståelsen for hva
dette betyr for «vår ungdom» tar tid

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES?
Forankring i ledelse
 Kontinuerlig informasjonsarbeid – både blant
ansatte og til berørte
 Ha en eller flere ansatte som har familiearbeid
som sin hovedoppgave
 Organisere arbeidet for gruppeledere slik at det
gis gode arbeidsvilkår og lønnskompensasjon
 Veiledning
 Etablere godt samarbeid i teamene rundt den
enkelte ungdom og familie

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
UTFORDRINGER
Omstilling av tankegang og rutiner
 Systematisk evaluering

Å gi et godt tilbud om samarbeid med familiene i
tidlig fase gir stor gevinst for alle parter, og igjen:
Det lønner seg!
 Familien skal være der hele livet
 Tilbud om familiesamarbeid etterspørres mer og
mer, stort behov for en-familiegrupper også ved
DPSene

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
HVA HAR VI OPPNÅDD PR DESEMBER 2013
Alle DPS i Helse Bergen har utdannede
gruppeledere som kan drive enfamiliegrupper
eller flerfamiliegrupper
 På Avdeling Tidlig Psykose har mange ansatte
Familieskolen eller er godt kjent med tilbudet
 To psykoseposter på sykehuset har utdannede
gruppeledere
 Psykisk helsevern for barn og unge har både
erfarne og nyutdannede gruppeledere

Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
OPPSUMMERING
Pr desember 2013 i Helse Bergen
Over 60 ansatte har gjennomført kvalifiserende
kurs : Familieskolen
 4 flerfamiliegrupper er gjennomført
 3 flerfamiliegrupper er under planlegging
 Over 70 familier har mottatt et enfamilietilbud
dvs. alle har fått alliansesamtaler og
undervisning, men ikke alle har hatt
problemløsningsmøter.

PLANER VIDERE


Gi et behovstilpasset tilbud til alle familier med
et medlem med første-episode psykose
Utvikle samarbeidet i overgangen mellom
Avdeling Tidlig Psykose, sykehusavdelingene og
alle DPS når det gjelder familiearbeidet.
Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS
PLANER VIDERE FORTS.
Etablere familiearbeid ved alle DPS i Helse
Bergen (3 har, 3 mangler)
 Utvide veiledningstilbudet - gruppeveiledning
 Utarbeide skriftlige rutiner for familiearbeidet
ved aktuelle avdelinger
 Fortsette nettverkssamlinger to ganger pr år

ØNSKER VIDERE
Det opprettes en koordinator som kan organisere
grupper på tvers av opptaksområdene, gi
veiledning, sørge for utdanning, faglig utvikling
og evaluering
 Det opprettes mer differensierte grupper f.eks
flerfamiliegrupper for unge med psykose og rus,
flerfamiliegruppe for par, flerfamiliegrupper der
hovedpersonene har stor funksjonssvikt f.eks.

NOE Å TENKE PÅ FOR ANDRE?
Søk implementeringemidler el.l.
 Arranger Familieskolen lokalt
 Hele eller deler av stillinger er forbeholdt
familiearbeid
 Tilbud om systematisk veiledning
 Systematisk evaluering og rapportering
 Nettverk


similar documents