KOMPETENCIJE MENADŽERA I POSLOVNA

Report
KOMPETENCIJE MENADŽERA I
POSLOVNA USPJEŠNOST
MANAGERIAL COMPETENCIES AND
BUSINESS EXCELLENCE
Mr. sc. Dženan Kulović / dr. sc. Adil Kurtić
Fojnica, 25 i 26. april 2014. godine
UVODNA RAZMATRANJA
• Menadžeri se koriste određenim znanjima,
vještima i spsobnostima
• Literatura o menadžmentu obiluje terminima
poput:
– kompetentnost,
– kompetencija i
– Kompetencije
UVODNA RAZMATRANJA
• Termin kompetentnost (engl. competence), u
množini kompetentnosti (engl. pl.
competences), podrazumijeva sposobnost za
izvršenje određenog zadatka
• termin kompetencija (engl. competency), u
množini kompetencije (engl. pl.
competencies), podrazumijeva prije svega
ponašanje, a ne ostvarivanje zadataka
2. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA
• Vrlo su rijetki istražvački projekti koji ispituju
uticaj kompetencija menadžera na uspješnost
preduzeća
• Do sada su referentna slijedeća istraživanja:
– J. S. Schippman ispituje se relacija između
kompetencija i postizanja dugoročnih performansi
preduzeća
– T. O. Davenport i S. D. Harding fokus je dat na uticaj
kompetencija menadžera na proizvodnju outputa
– M. T. Brannick, E. L. Levine i F. P. Morgenson velikih
osam kompetencija menadžera dovedene su u odnos
sa organizacionim dizajnom
2. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA
Faza
Vremensko
određenje
Karakteristike
Nastanak
Od Drugog svjetskog Blaga naznaka postojanja veze između kompetencija menadžera i
rata - 1978.
uspješnosti preduzeća.
Širenje
1978. - 1982.
Prihvaćanje moguće veze između kompetencija menadžera i
uspješnosti preduzeća.
Definisanje
1982. - 1990.
Naglasak je na primjerima kojima se istražuje veza - kompetencije
menadžera i uspješnost preduzeća.
Testiranje
1990. -
Prihvaćanje veze između kompetencija menadžera i uspješnosti
preduzeća, empirijska testiranja veze primjenom sofisticiranih
statističkih analiza
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
• Ocjenjivanje kompetencija:
– Multiplikovani izvor ocjenjivanja
– Softverska aplikacija DMC 360 feedback
• Ocjenjivanje poslovne uspješnosti:
– Izvještaji o poslovnoj uspješnosti
– Business Excellence model
• 12 ključnih kompetencija
Multiplikovani izvori ocjenjivanja
• neposredni nadređeni (engl. executive
colleagues),
• direktne i indirektne kolege (engl. direct and
indirect colleagues),
• neposredni podređeni (engl. lower ranked
colleagues),
• samoocjenjivanje (engl. self evaluation).
Softverska aplikacija
8
9
Izvještaji o poslovnoj uspješnosti
• Bilans stanja
• Bilans uspjeha
• Novčani tok
Business Excellence model
• BEX ideks sastoji se od četiri pokazatelja s
određenim ponedirma uticaja, što tvori sljedeći
izraz:
BEX = 0,388 ex1 + 0,579 ex2 + 0,153 ex3 + 0,316 ex4
gdje je:
• ex1 - profitabilnost
• ex2 - stvaranje vrijednosti
• ex3 - likvidnost
• ex4 - snaga finansiranja
Kompetencije
• Profesionalne kompetencije (engl. professional
competencies) koje se odnose na stepen posjedovanja
stručnih znanja koja zahtijevaju poslovi različite složenosti
• Poslovne kompetencije (engl. business competencies) koje
uključuju opće poznavanje vrijednosti i poslovanja cijelog
preduzeća, odgovarajućih poslovnih jedinica unutar njega,
poslovnu orijentaciju, orijentaciju na kupce, poznavanje
stranih jezika i dr
• Interpersonalne kompetencije (engl. interpersonal
competencies) važne za interakcije s ljudima kao što su
sposobnost uspješnost komuniciranja, timski rad i saradnja,
otvorenost na nove spoznaje, vještina pregovaranja i
kulturna osjetljivost
4. DISKUSIJA
• Kao varijablu ocjenjivanja kompetencija
menadžera koristili smo rezultate istraživanja
kompetencija menadžera u rudnicima
• Kao varijablu ocjenjivanja uspješnosti
preduzeća koristili smo rezultate ocjenjivanja
uspješnosti preduzeća u rudnicima
Ocjena kompetencija
Ocjena kompetencija
78
preuzimanje inicijative
80
76
delegiranje
pridržavanje procedura
77
donošenje odluka
77
koordiniranje
83
82
82
80
76
rješavanje problema
76
biti orjentiran ka rezultatima
76
78
82
76
komuniciranje
80
motiviranje osoblja
80
76
biti osloncem
upravljanje vremenom
75
79
76
74
biti odgovoran
60
65
70
prosječna ocjena u grupi drugih ocjenjivača
81
75
samoevaluacija
83
80
85
Ocjena kompetencija
Grupe kompetencija /
samoevaluacija versus drugi
ocjenjivači
profesionalne kompetencije
poslovne kompetencije
interpersonalne kompetencije
Samoevaluacija
79
79
82
drugi ocjenjivači
prosječna ocjena u grupi drugih
standardna
ocjenjivača
devijacija
77
3
77
2
77
3
koeficijent
varijacije
4
2
3
77
interpersonalne kompetencije
82
77
poslovne kompetencije
79
prosječna ocjena u grupi drugih ocjenjivača
77
profesionalne kompetencije
79
60
65
70
75
80
85
samoevaluacija
Ocjena poslovne uspješnosti
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
kakanj
đurđevik
breza
kreka
EX1
-0.059
0.0233
-0.1285
-0.1136
EX2
-0.176
0.0474
-16.3985
-0.4124
EX3
-0.299
-0.106
-0.716
-0.5234
EX4
-0.258
0.2031
-0.0454
-0.3333
BEX
-0.252
0.084
-9.6684
-0.468
Povezivanje varijabli
• Centralna hipoteza ovog istraživanja glasi: U
rudnicima Bosne i Hercegovine kompetencije
menadžera imaju direktan uticaj na
uspješnost preduzeća
Povezivanje varijabli
Koncern
BEX indeks
-1,192
profesionalne
kompetencije
Samoevaluacija
poslovne
kompetencije
interpersonalne
kompetencije
profesionalne
kompetencije
Drugi ocjenjivači
poslovne
kompetencije
interpersonalne
kompetencije
79
79
82
77
77
77
• Ocjene su niže po osnovu
svih kompetencija i za
samoevaluaciju i za druge
ocjenjivače u poređenju sa
Koncernom, dok je BEX
indeks viši od prosjeka
Koncerna. Navedeno
potvrđuje prethodno
ustanovljenu indirektnu
relaciju između uspješnosti
mjerene BEX indeksom i
ocjena kompetencija za
analizirane rudnike iz BiH
ZAKLJUČAK
• Na osnovu izvedenih modela i pratećih koeficijenata
determinacije zaključujemo da je BEX indeks u jačoj vezi sa
ocjenama kompetencija dobijenih kroz samoevaluaciju
nego sa ocjenama kompetencija dobijenim od drugih
ocjenjivača
• Dobijeni koeficijenti korelacije ukazuju na postojanje
relacije između uspješnosti preduzeća mjerene BEX
indeksom i ocjena kompetencija
• Rezultati ukazuju na indirektnu vezu. Kao razlog ovome
moguće je pripisati izvršenoj statusnoj promjeni, postojanju
formalnih procedura koje otežavaju poslovanje,
birokratizaciji strukture koja je ionako tromo funkcionirala i
prije koncerna

similar documents