Zeven werelddelen en de drie wereldzeeën Azië

Report
Zeven werelddelen en de drie wereldzeeën
Azië deel van de wereld
Azië is een continent. Het is wat landoppervlakte betreft het grootste continent
(werelddeel) ter wereld. De oppervlakte van Azië is ongeveer 43.810.000 km²,
bijna een derde van de totale landoppervlakte op aarde. Het is ook het continent
met de grootste bevolking. In totaal wonen er bijna 4 miljard mensen. Dat is meer
dan 60% van alle mensen op de hele wereld.
Of zes op de tien mensen op aarde komt uit Azië.
Vijf wereld religies
Oost en Zuid Oost Azië
Lagelonenlanden
De term lagelonenland wordt gebruikt
voor die landen waar de productie van
goederen (veel) goedkoper kan worden
gedaan dan in West- Europese
of Amerikaanse landen
Wat is bruto nationaal product?
De totale geldwaarde van alle goederen
en diensten die door een land in een
jaar worden geproduceerd.
Wat wordt er bedoeld met
levensomstandigheden?
Ontwikkelingskenmerken (basiskenmerken):
Inkomen (BNP/BBP)
BNP: Bruto Nationaal Product: betreft alle inkomsten
door iedereen met eenzelfde nationaliteit.
BBP: Bruto Binnenlands Product: betreft alle
inkomsten binnen de staatsgrenzen van een land.
De eerste levensbehoeften (4 basisbehoeften)
1. Voedsel (kwalitatieve/kwantitatieve honger)
2. Huisvesting
3. Onderwijs (analfabeten)
4. Gezondheidszorg (artsendichtheid)
‘Globalisering van de wereldeconomie:
de gevolgen’ Globalisering verbindt gebieden,
In China is men gehecht aan fitheid, geestelijke rust en
discipline. Dit alles komt samen in het ochtendritueel dat zich
dagelijks voor opening van winkels en bedrijven afspeelt. Na
afloop van de gezamenlijke ochtendgymnastiek nog een
beleefde buiging naar de baas en de werkdag kan beginnen.
Japan als oudste tijger dient als voorbeeld
na WOII kent Japan een herstel met steun van de V.S. Ze produceren dan vnl. textiel en speelgoed.
vanaf 1950 : investeert Japan in de grondstoffenindustrie in Zuid-Oost-Azië (ijzer en staal)
vanaf 1960 tot jaren '70 : staalverwerking (scheepsbouw en auto-industrie).
Japan wordt een industrie-reus
vanaf 1980 : Japan wijkt uit naar de lage-loonlanden in Zuid-Oost-Azië
en spitst zichzelf toe op elektronica
Industrie in de NIC's (New Developed Countries)
De NIC's zijn landen in Zuid-Oost-Azië die een snelle industrialisatie gekend hebben.
Men onderscheidt :
De NIC's van de eerste generatie : vier tijgers : Hongkong, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea
De NIC's van de tweede generatie : nieuwe tijgers: Indonesië, Maleisië, Thailand, Vietnam,
Filipijnen en China
Probleem
NIC's van de eerste generatie zijn te duur geworden (bedrijven wijken uit , zelfs het Westen is
soms goedkoper) Veel landen in Zuid Oost Azië zien nu in dat industrialisatie een belangrijk ding
is bij modernisering en ontwikkeling.
Ze maken nu zelf eindproducten en ontkomen zo aan de ruilvoetverslechtering.
Ruilvoet = verhouding gemiddelde prijzen tussen import/exportartikelen van een land. De
ruilvoet voor grondstof producerende landen.
Paragraaf 2 Thailand
Thailand, officieel het Koninkrijk Thailand, is een koninkrijk in
Zuidoost-Azië. De hoofdstad van Thailand is Bangkok.
Toerisme Thailand
Paragraaf 3 Indonesië
Indonesië, officieel de Republiek Indonesië (Indonesisch: Republik
Indonesia), is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het land bestaat uit
een archipelvan 17.508 eilanden en is daarmee 's werelds grootste
eilandstaat.
Vroeger woonde en werkten er veel mensen in Indonesië op het platteland,
Maar tegenwoordig wonen er steeds meer mensen in de stad. Hoe is dat gekomen ?
Natte rijstbouw
Heel arbeidsintensief: zaaien, uitplanten, ploegen, wieden,
oogsten, onderhoud dijkjes
De meeste boerenbedrijven zijn heel klein: het werk gaat
vooral met de hand, soms met machines
Een deel van de opbrengst is voor eigen gebruik.
Een deel wordt op de binnenlandse markt verkocht
Wat is de groene revolutie?
De ontwikkeling waarbij verschillende factoren geïntroduceerd/veranderd werden waardoor de opbrengsten van de
oogst veel hoger werden. Er werd naar gestreefd om landen via nieuwe landbouwtechnieken voldoende te laten
produceren om in de behoefte van de eigen bevolking te kunnen voorzien. De nationale voedseltekorten konden op
deze manier opgevangen worden. Door de bevolkingsexplosie in Azië kon de rijstteelt de stijgende vraag naar rijst maar
moeilijk bijhouden. Rijst is er het basisvoedsel, zoals aardappels in andere landen. Er moest een oplossing komen voor
de tekorten, want er dreigde hongersnood. Door gebrek aan met name voor de rijstbouw geschikte nieuwe gronden,
zocht men verhoging van de opbrengsten vooral in verbetering van gewassen en productie.
Vandaar de naam groene revolutie
Zelfvoorzienend
Mensen die in alle opzichten voor hun eigen producten zorgen.
Er is dus geen handel met andere gebieden. Als deze mensen
aan landbouw doen, wordt dat zelfvoorzienende landbouw
genoemd. Nu moeten ze de zaden zelf kopen, maar ook de
kunstmest en bestrijdingsmiddelen
Gouden rijst is een transgene rijstsoort waar bèta-caroteen
aan toegevoegd is zodat er vitamine A in wordt aangemaakt.
high yielding variety seeds
2
D
A
E
1
a
b
c
Steden
1
2
Sumatra
Java
Bali
Jakarta
Singapore
B
d
e
f
C
Kalimantan
Sulawesi
Molukken
F
Sinds 2007 wonen er op de wereld meer mensen in de steden
Dan op het platteland. Elke week komen er nog eens een
miljoen stedelingen bij.
In 1950 waren er elf steden met meer dan vijf miljoen
inwoners, nu zijn dat er vijftig.
Top tien grootste megasteden
Arm
Krottenwijken en migratie
Werk in de vluchtsector
In een land als Indonesië hebben veel mensen geen baan. Er zijn geen uitkeringen, dus deze mensen
proberen op een andere manier wat geld te verdienen. Zoals hier, met de handel van allerlei
producten We kunnen hierbij denken aan schoenenpoetsers, eetkraampjes, illegale taxi’s en
sjouwers.. Dat heet de vluchtsector
Werk in de vluchtsector
Sloppenwijken ontstaan door dat boeren of anderen armen
mensen in de stad willen werken. De mensen die in die
sloppenwijken woonden komen vaak van het platteland.
In sloppenwijken is vaak sprake van overbevolking,
onveiligheid, werkloosheid, slechte drinkwatervoorziening en
volksgezondheid en gebrek aan riolering.
De Groen Revolutie
Met de groene revolutie bedoelt me de sterke stijging van de landbouwproductie in de arme landen door variëteiten. Dit
kwam tot stand doordat men verschillende rassen met elkaar ging kruisen (High Yielding Varieties). Hierdoor werden
gebieden op de wereld behoedt voor een voedselcrisis. Door de bevolkingsexplosie in Azië kon de rijstteelt de stijgende
vraag naar rijst maar moeilijk bijhouden. Rijst is er het basisvoedsel, zoals aardappels in andere landen. Er moest een
oplossing komen voor de tekorten, want er dreigde hongersnood.
Er werden betere methoden ontwikkelt door onderzoek, distributie van zaaizaden en kunstmest, irrigatiemethoden,
landbouwvoorlichting en verstrekken van leningen. Dit pakket moet volledig zijn om tot een goede resultaten te komen.
Nare bijsmaak
Ondanks de goede ontwikkelingen van de groene revolutie gingen de allerarmsten er niet
echt mee vooruit. Ze hadden namelijk minder makkelijk toegang op de nieuwe methoden.
Daarnaast werd door de nieuwe methoden het milieu flink aangetast. Grote boeren konden
hierdoor dus kapitaal intensief worden en hadden dus geen pachters meer nodig. Kleine
boeren zijn dus afhankelijk van grote boeren, daarnaast lijken oude methoden tot het
verleden te gaan behoren. De groene revolutie heeft dus niet geleid tot waar het zou moete
In de Chinese fabriek
Een Chinees meisje van 16 vertelt over haar werk:
‘Ik werk in een fabriek waar elektrische apparaten gemaakt worden voor een
Amerikaans bedrijf. Er werken alleen meisjes, want die zijn nauwkeuriger dan
jongens. Zelf wilde ik gaan studeren, maar dat mocht niet. Mijn ouders hebben al
het geld nodig dat ik verdien. Ik mag niets voor mezelf houden. Als we de
dagproductie niet halen, krijgen we geen loon voor die dag. Als je twee keer te
laat bent dan word je ontslagen. Ik zie alleen de fabriek, de slaapzaal en de
kantine.’
1. Welke begrippen staan in de tekst
Globalisering, multinational en lage loonland
2. Noem een reden waarom er in ontwikkelingslanden kinderen en jongeren in fabrieken werken
Ze kosten weinig (of minder dan een volwassene).
3. Veel multinationals laten producten maken in China. Wat is een multinational?
Een bedrijf met vestigingen over de hele wereld (in meerdere landen).
4. Noem een voordeel voor multinationals om producten in China te laten maken.
Bijvoorbeeld: veel goedkope arbeidskrachten, lage lonen
5. De snelle economische groei van China heeft ook nadelen. Noem er twee.
Twee van deze: milieuvervuiling, kinderarbeid, smog, slechte werkomstandigheden, leegloop platteland, enz.
Filipijnen
Noord Korea
Indonesië
Zuid Korea
Myanmar
China
Laos
Taiwan
Vietnam
Maleisië
Thailand
Cambodja
Japan
Mongolië

similar documents