Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości ksztacenia

Report
Od strategii i misji do systemu
zapewniania jakości kształcenia
dr Katarzyna Kopczewska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
System dokumentów wydziałowych
Misja
Strategia
Koncepcja Jakości
Kształcenia
Wewnętrzny System
Zapewniania i Doskonalenia
Jakości Kształcenia PROEDU
System dokumentów wydziałowych
Misja
z dnia 27.03.2013 r.
opracowana przez Komisję ds. Strategii
z dnia 24.04.2013 r.
Strategia
Koncepcja Jakości
Kształcenia
opracowana przez
Komisję ds. Strategii
z dnia 19.12.2012 r.
opracowana przez Komisję Dydaktyczną
Dokumenty:
- wypracowane symultanicznie
- konsultowane z
pracownikami i studentami
- przyjęte przez RW
Wewnętrzny System Zapewniania i
Doskonalenia Jakości Kształcenia PROEDU
z dnia 24.04.2013 r.
opracowany przez WZZJK
Zarządzanie jakością
Kształt strategii
Od ogółu do szczegółu:
Analiza SWOT
Przesłanki strategii
Podstawowe kierunki strategiczne
Sposoby realizacji kierunkowych celów
strategicznych
Działania w perspektywie kadencji
2012-2016
Podział zadań przy realizacji strategii
Spójność dokumentów (1)
Podstawowe kierunki strategiczne
Spójność dokumentów (2)
Strategia: Sposoby realizacji kierunkowych celów strategicznych
Spójność dokumentów (3)
Strategia: Działania w perspektywie kadencji 2012-2016
Internacjonalizacja
dydaktyki
Zapisy
szczegółowe
W kształceniu Wydział uwzględnia powiązania międzynarodowe, przygotowuje studentów
do działania w otoczeniu międzynarodowym. Składają się na to:
- dalsza internacjonalizacja studiów, I i II stopnia a szczególnie: utworzenie studiów anglojęzycznych I stopnia (na poziomie licencjackim) oraz zwiększenie udziału obcokrajowców
realizujących pełen program studiów z 7 % do 10 % ogólnej liczby studentów I i II stopnia
- poszerzanie bazy wymiany międzynarodowej, w tym zapewnienie możliwości studiów
częściowych zagranicą dla co najmniej dla 20% studentów I i II stopnia m.in. w programie
Erasmus, zwiększenie liczby wykładowców zagranicznych uczących na studiach II i II
stopnia.
- systematyczne podnoszenie poziomu studiów doktoranckich (III stopnia) i lepsze
przygotowanie naszych doktorantów do konkurencji na rynku międzynarodowym, m.in.
poprzez organizację studiów doktoranckich po angielsku, rekrutację kandydatów na te
studia z zagranicy a zwłaszcza w ramach programu Erasmus-Mundus, lepszą selekcję
kandydatów, wspomaganie międzynarodowej mobilności doktorantów i podejmowanie
badań w międzynarodowych zespołach.
Spójność dokumentów (4)
Strategia: Działania w perspektywie kadencji 2012-2016
Wsparcie działalności
naukowej
Zapisy
szczegółowe
- kompleksowe działania zapewniające utrzymanie najwyższej kategorii naukowej w ocenie
parametrycznej, w tym systematyczna ocena wkładu pracowników w jej podwyższanie
- zapewnienie finansowania wspólnej infrastruktury badawczej ze środków uzyskanych
przez wydział na badania statutowe
- utrzymanie wsparcia dla badań podstawowych i publikacji ich wyników w postaci
konkursowego podziału funduszy ze szczególnym uwzględnieniem w przypadku badań
statutowych dorobku publikacyjnego z ostatnich lat (ocenianego jak w systemie
parametryzacji jednostek naukowych) i w przypadku badań własnych oceny złożonych
projektów
…
- zintensyfikowanie międzynarodowych kontaktów studentów studiów doktoranckich, w tym
w postaci długoterminowych wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych (co najmniej
50% doktorantów studiów dziennych przynajmniej jeden raz w trakcie studiów powinno
odbyć staż zagraniczny trwający przynajmniej 1 semestr), udziału w międzynarodowych
konferencjach z referatem (co najmniej 50% doktorantów przynajmniej jeden raz w trakcie
studiów powinno zaprezentować referat na liczącej się konferencji międzynarodowej)
Spójność dokumentów (5)
Strategia: Działania w perspektywie kadencji 2012-2016
Wsparcie działalności
naukowej
Zapisy
szczegółowe
…
- zwiększanie zaangażowania pracowników, doktorantów i studentów w realizację projektów
naukowych w tym zwłaszcza we współpracy międzynarodowej (uzyskanie stanu, w którym
w ciągu 4 lat średnio każdy pracownik i doktorant bierze udział przynajmniej w jednym
projekcie)
- zachęcanie do publikacji i promowanie publikacyjnych osiągnięć pracowników (zwłaszcza
młodych), głównie w czasopismach o międzynarodowej renomie i wysokim współczynniku
oddziaływania (zwiększenie o co najmniej 10% przeciętnej wartości punktowej artykułów
branych pod uwagę w procesie parametryzacji jednostek naukowych)
Zarządzać niewidzialnym…(1)
Koncepcja Jakości Kształcenia
1. Na WNE UW nadrzędną zasadą jest ścisły związek pomiędzy kształceniem a
badaniami naukowymi, co umożliwia uaktualnianie treści zgodnie z osiągnięciami
nauki, a także czerpie z dorobku naukowego i aplikacyjnego kadry zatrudnionej i
współpracującej z WNE. Nowymi trendami i badaniami.
2. WNE stale monitoruje proces kształcenia i jego jakość, reagując zmianami w
programach studiów, obsadzie kursów, doborze efektów kształcenia i wprowadzaniu
skuteczniejszych sposobów ich osiągania. W procesie weryfikacji programów i
efektów kształcenia uwzględnia się opinie pracodawców, absolwentów, nauczycieli
akademickich oraz studentów, wynikające z oceny jakości kształcenia,
monitorowania rynku pracy oraz karier absolwentów.
3. Absolwent WNE UW wyposażony jest w solidne podstawy teoretyczne i z
zakresu metod ilościowych, jak również w umiejętności analityczne i aplikacyjne. To
równoważenie gwarantuje łatwość uczenia się przez całe życie oraz dobre
przygotowanie do pracy bezpośrednio po studiach.
Zarządzać niewidzialnym…(2)
Koncepcja Jakości Kształcenia
4. Kształcenie na kolejnych stopniach studiów wyraźnie się różni. Przechodzenie
na wyższy stopień studiów oznacza zwiększanie zakresu i złożoności teorii, stopnia
formalizacji zapisu stanu wiedzy, zaawansowania narzędzi analizy ekonomicznej i
finansowej używanych przez studentów w badaniach, samodzielności studentów w
zdobywaniu wiedzy i umiejętności (we współpracy z nauczycielami akademickimi)
oraz indywidualizacji kształcenia. Studia I stopnia są prowadzone na
średniozaawansowanym poziomie wiedzy, a studiów II stopnia na
zaawansowanym.
5. WNE wypracowało wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu na studiach I
i II stopnia. Niezależnie od kierunku i specjalności studiów każdy absolwent studiów
WNE określonego stopnia musi posiąść wiedzę i umiejętności z podstawowych
przedmiotów ekonomicznych, analizy ilościowej, znajomości języka obcego. Na
wymagania składa się część wspólna programów studiów pomiędzy kierunkami i
specjalnościami, przedmioty kluczowe kierunkowe/specjalnościowe oraz język obcy.
Obowiązują także efekty kształcenia wspólne dla wszystkich programów studiów
m.in. umiejętność prowadzenia analiz empirycznych przy użyciu metod
ekonometrycznych, symulacyjnych, analizy finansowej czy ekonomii
eksperymentalnej.
Zarządzać niewidzialnym…(3)
Koncepcja Jakości Kształcenia
6. Studenci WNE mają możliwość wyboru wielu kierunków i specjalności
kształcenia w zakresie ekonomii, finansów i metod ilościowych, jak i korzystania z
zajęć do wyboru na WNE i na innych wydziałach UW, w tym również zajęć
ponadprogramowych.
7. WNE rozwija studia międzyobszarowe i międzykierunkowe, realizowane z
innymi jednostkami UW i współpracuje z nimi w realizacji programu studiów
ekonomicznych głównie w zakresie dydaktyki matematyki i nauk społecznych.
8. WNE UW kładzie duży nacisk na internacjonalizację procesu dydaktycznego
realizując dużą część kształcenia w języku angielskim (wykłady w języku angielskim
dla studentów na polskich programach, rozbudowa programów w języku angielskim)
oraz przyciągając studentów zagranicznych (jako studentów WNE lub studentów
goszczących).
Zarządzać niewidzialnym…(4)
Koncepcja Jakości Kształcenia
9. WNE stawia na samodzielność studentów w trakcie kształcenia, wspiera
studentów w samodzielnych, ponadprogramowych działaniach naukowych i
aktywności społecznej, a także włącza studentów do badań naukowych i
aplikacyjnych.
10. Wszyscy studenci na WNE otrzymują wsparcie w relacji uczeń‐mistrz od
promotorów i opiekunów naukowych w ich obszarze zainteresowań, a najlepsi od
opiekunów ITS oraz kół naukowych.
11. WNE stawia wysokie wymagania pracom dyplomowym: licencjackim i
magisterskim. Prace cechują się solidną analizą teoretyczną i badaniem
empirycznym, a także wysoką wartością dodaną w warstwie naukowej, aplikacyjnej i
poznawczej. Promuje się najlepsze prace.
12. Dbając o jakość kształcenia, WNE stwarza możliwość uzupełniania braków,
powstałych na wcześniejszych etapach kształcenia, zwłaszcza na studiach I stopnia
w zakresie matematyki i na studiach II stopnia w zakresie teorii ekonomii i finansów.
Zarządzać niewidzialnym…(5)
Koncepcja Jakości Kształcenia
13. Wydział stwarza jak najkorzystniejsze warunki do kształcenia m.in. tworząc
grupy zajęciowe o wielkości dostosowanej do ich programu i efektów, które studenci
mają na nich osiągnąć, dbając o dostęp do odpowiedniej literatury i danych
statystycznych, zapewniając właściwą obsadę zajęć i wyposażenie sal, w których
zajęcia się odbywają.
14. WNE UW wprowadza do oferty dydaktycznej coraz większą liczbę kursów
odbywających się w pracowniach komputerowych i w formie kształcenia na
odległość. Pozwala to elastycznie łączyć treści teoretyczne z praktycznymi
aplikacjami, co sprzyja procesowi zrozumienia, a także kształtowania umiejętności
wyszukiwania, selekcji, przetwarzania informacji oraz wykonywania bardziej
zaawansowanych analiz ekonomicznych i finansowych. To tworzy nawyk pracy z
wykorzystaniem technik informatycznych.
15. WNE UW stosuje wysokie standardy etyczne w procesie kształcenia,
szczególnie w zakresie praw własności intelektualnej.
Zarządzać niewidzialnym…(6)
System Zapewniania Jakości Kształcenia
Zarządzać niewidzialnym…(7)
System Zapewniania Jakości Kształcenia
Zarządzać niewidzialnym…(8)
System Zapewniania Jakości Kształcenia
Dziękuję za uwagę!

similar documents