Budúcnosť zdaňovania elektronických a iných služieb v systéme

Report
Finančné riaditeľstvo
Slovenská republika
Novela zákona o DPH v časti
„Mini One Stop Shop“
Jednotné kontaktné miesto
1.1.2015
Martin Kohútik
oddelenie metodiky DPH
23.5.2014
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
Základné princípy
Základné pojmy
Registrácia
Podávanie daňových priznaní
Platby dane
Uchovávanie záznamov
Zoznam legislatívy
Základné princípy
• novela nadobudne účinnosť od 1.1.2015
(okrem registrácie – 1.10.2014)
• voliteľná schéma – súvislosť so zmenou
určovania miesta dodania vybraných služieb
pri B2C transakciách
• len jedna registrácia pre DPH vo všetkých
členských štátoch
Vymedzenie pojmov - § 68
• služby, ktoré sú pokryté MOSSom:
• telekomunikačné služby
• služby rozhlasového vysielania a televízneho
vysielania
• elektronicky poskytované služby
Vymedzenie pojmov - § 68
• Pojem zdaniteľná osoba
• Úprava pre úniu - podľa úpravy pre úniu zdaniteľnú osobu
predstavuje podnik (či už ide o spoločnosť, partnerstvo
alebo jediného vlastníka), ktorý zriadil svoje miesto
podnikania alebo má stálu prevádzkareň na území EÚ.
Zdaniteľná osoba nemôže používať zjednodušený režim
jednotného kontaktného miesta na služby poskytnuté v
členskom štáte, v ktorom má prevádzkareň (miesto
podnikania alebo stálu prevádzkareň).
• Úprava mimo únie - zdaniteľnú osobu predstavuje podnik
(či už ide o spoločnosť, partnerstvo alebo jediného
vlastníka), ktorý v EÚ nezriadil svoje miesto podnikania ani
v nej nemá stálu prevádzkareň, a nie je zaregistrovaný ani
inak nie je povinný byť identifikovaný na účely DPH v EÚ.
Vymedzenie pojmov - § 68
• Členský štát identifikácie - je členský štát, v
ktorom je zdaniteľná osoba zaregistrovaná na
používanie zjednodušeného režimu
jednotného kontaktného miesta a v ktorom
priznáva a uhrádza DPH splatnú v členskom
štáte (členských štátoch) spotreby.
Vymedzenie pojmov - § 68
• Členský štát spotreby - je členským štátom, v
ktorom zdaniteľná osoba poskytuje telekomunikačné
služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania
alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám. V
prípade úpravy pre Úniu nemôže mať zdaniteľná
osoba miesto podnikania ani stálu prevádzkareň v
tomto členskom štáte. V prípade úpravy mimo Únie
nemôže mať zdaniteľná osoba žiadnu prevádzkareň
akéhokoľvek druhu, ani inak nie je povinný byť
zaregistrovaný na účely DPH v danom členskom
štáte.
Úprava mimo únie - § 68a
• úpravu môžu využívať neusadené osoby, ktoré
nemajú na území EU sídlo ani stálu
prevádzkareň, tzn. osoby z tretích štátov
• neusadená osoba si pre registráciu môže
vybrať ktorýkoľvek členský štát
IT spoločnosť so sídlom na Islande
SR – členský štát identifikácie – 1 registrácia, 1
podávanie DP, 1 platenie dane
Registrácia - § 68a ods. 2-6
• neusadená osoba elektronicky oznámi DÚ BA úmysel
uplatňovať alebo začatie uplatňovania osobitnej úpravy
• DÚ BA oznámi rozhodnutím uvedenej osobe, že jej
povoľuje uplatňovať úpravu
• neusadená osoba je následne povinná uplatňovať
úpravu na dotknuté služby
• povinnosť nahlasovať zmeny v registračných údajoch
• povinnosť nahlasovať skončenie činnosti alebo zmenu
činnosti, ktoré sú dôvodom na opustenie úpravy
Zrušenie registrácie - §68a ods. 7-8
• DÚ BA zruší neusadenej osobe povolenie
uplatňovať úpravu ak,
• osoba už ďalej nedodáva dotknuté služby
• možno predpokladať, že skončila činnosť
• nespĺňa ďalej podmienky úpravy
• opakovane porušuje pravidlá
• DÚ BA rozhodnutím zruší povolenie
Daňové priznania - § 68a ods. 9-11
•
•
•
•
•
Zdaňovacie obdobie - štvrťrok
Lehota na podanie DP – do 20 dní po
údaje, ktoré sa uvádzajú v DP
zmena pri poslednom dni lehoty na zaplatenie
Povinnosť podať aj nulové daňové priznanie
Platby dane - § 68a ods. 12-13
• lehota na zaplatenie – do 20 dní po
• zmena pri poslednom dni lehoty na zaplatenie
• za deň platby sa považuje deň pripísania
platby na účet DÚ
Záznamy § 68a ods. 14
• Aké údaje majú obsahovať záznamy?
• Ako dlho sa majú záznamy uchovávať?
• Ako sprístupní zdaniteľná osoba záznamy?
Doručovanie písomností - § 68a ods.
15
• výhradne elektronickými prostriedkami
• výnimka – umožnená možnosť komunikácie
bez ZEPu aj bez dohody
• táto možnosť sa uplatňuje len v úprave mimo
únie
• správca dane komunikuje výhradne
elektronicky a doručuje na e-mailovú adresu
osoby
Úprava pre úniu – 68b
• túto úpravu môže využívať len osoba, ktorá
má na území EÚ sídlo alebo stálu
prevádzkareň, no zároveň nie je usadená v
členskom štáte spotreby
• členským štátom identifikácie je čš v ktorom
má sídlo
• ak má viacero prevádzkarní v rôznych čš môže
si vybrať ktorýkoľvek čš pre identifikáciu
SW spoločnosť ESET
– sídlo v SR
– členský štát identifikácie SR
- 1 plnenie daňových povinností
Registrácia - § 68b ods. 2-8
• postup obdobný ako pri úprave mimo únie –
registruje sa na miestne príslušnom DÚ
• osoba sa nesmie zároveň identifikovať pre
úpravu v žiadnom inom členskom štáte
• registrácia je umožnená platiteľom dane, DPH
skupine ako aj osobám identifikovaným pre
daň (§ 7, § 7a zákona o DPH)
• povinnosť uplatňovať úpravu
• povinnosť oznámiť ukončenie uplatňovania
Zrušenie registrácie - §68b ods. 9-10
• DÚ zruší neusadenej osobe povolenie
uplatňovať úpravu ak,
• osoba už ďalej nedodáva dotknuté služby
• možno predpokladať, že skončila činnosť
• nespĺňa ďalej podmienky úpravy
• opakovane porušuje pravidlá
• DÚ rozhodnutím zruší povolenie
Daňové priznania - § 68b ods. 11-14
•
•
•
•
•
Zdaňovacie obdobie - štvrťrok
Lehota na podanie DP – do 20 dní po
údaje, ktoré sa uvádzajú v DP
zmena pri poslednom dni lehoty na zaplatenie
Povinnosť podať aj nulové daňové priznanie
Platby dane - § 68b ods. 15-16
• lehota na zaplatenie – do 20 dní po
• zmena pri poslednom dni lehoty na zaplatenie
• za deň platby sa považuje deň pripísania
platby na účet DÚ
Záznamy § 68b ods. 17
• Aké údaje majú obsahovať záznamy?
• Ako dlho sa majú záznamy uchovávať?
• Ako sprístupní zdaniteľná osoba záznamy?
Doručovanie písomností - § 68b ods.
19-20
• výhradne elektronickými prostriedkami
• ZEP alebo Dohoda
• správca dane komunikuje výhradne
elektronicky a doručuje na e-mailovú adresu
osoby
Správa dane - § 68c
• SR – členský štát identifikácie
• SR – členský štát spotreby
• Aplikácia rozličných právnych noriem a postupov
• „Correction“ – oprava údajov v DP sa považuje podľa
daňového poriadku za dodatočné DP a uplatňujú sa
následné procesy v zmysle daňového poriadku
(sankcie..)
Prechodné ustanovenia - § 85kc
• objasňuje uplatňovanie aktuálne platnej
úpravy mimo únie
• zavedenie skoršej účinnosti novely zákona v
registračnom procese – 1.10.2014
Kľúčové zmeny v zákone o DPH, pokiaľ
ide o MOSS
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 16 ods. 14 a 15 – miesto dodania služieb
§ 49 ods. 10 – odpočítanie dane
§ 56 ods. 4 – vrátenie dane tretie štáty
§ 68 – všeobecné ustanovenia mossu
§ 68a – úprava mimo únie
§ 68b – uprav pre úniu
§ 68c – použitie právnych predpisov
§ 85kc – prechodné ustanovenia - registrácia
Legislatíva
•
•
•
•
•
•
smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,
smernica Rady 2008/8/ES, ktorou sa zmení a doplní smernica Rady 2006/112/ES,
nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti
podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie),
nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie
nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené
zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a
televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám,
nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení
vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania
služieb,
vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 815/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné
úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby,
služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby
nezdaniteľným osobám,
Právne nezáväzné dokumenty
• SCAC (stály výbor pre administratívnu spoluprácu) schválil funkčnú a
technickú špecifikáciu
• Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a predstaviteľmi
podnikateľskej verejnosti vydala príručku k uplatňovaniu osobitnej
úpravy MOSS (Guide to the VAT mini One Stop Shop)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_work
s/telecom/index_en.htm#one_stop
• Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a predstaviteľmi
podnikateľskej verejnosti vydala príručku k určovaniu miesta
dodania dotknutých služieb (The Explanatory Notes for 2015)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxati
on/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_en.pdf
Ďakujem za pozornosť
“All happy families are alike“ (Leo Tolstoy)

similar documents