Használati eset modellezés

Report
Gyurkó György
A tervezés vetületei és modellezési technikái (UML)
 Használati eset vetület (nézet)
 Funkcionális követelmények leírása
 Statikus modellek (szerkezeti modellezés)
 Osztályok definiálása, osztályok közötti viszonyok
(általánosítás/specializáció, asszociációk, függések)
esetleg objektumok és azok viszonyai
 Dinamikus modellek (viselkedésmodellezés)
 Objektumok együttműködése/kommunikációja,
állapotváltozásai (cél az osztályok metódusainak
meghatározása, a statikus modell finomítása)
 Üzleti folyamatok leírása tevékenységdiagrammal
(cél: a követelmények meghatározása, pontosítása)
 Alkalmazás / komponensmodul működésének
leírása tevékenységdiagrammal
 Kivitelezési modellek (architektúramodell)
 Komponensdiagram (az alkalmazás felépülése
kódkomponensekből)
 Telepítési diagram
Tervezés CASE eszköz felhasználásával / 1
 Nélküle (papíron) nem oldható meg konzisztens
és redundanciamentes terv készítése.
 Automatikusan kizár bizonyos tervezésiszintaktikai hibákat.
 Automatizmusokat tartalmaz a modellek
ellentmondásmentességének és hivatkozási
teljességének ellenőrzésére.
 Iparági szabványnak számító technikák
használatára kényszeríti a munkatársakat (a team
minden tagja azonos nyelvet beszél, azonos technológiai
szabályokat követ).
Tervezés CASE eszköz felhasználásával / 2
 Támogatja a csoportmunkát. (A csapat minden tagja a
tervek mindenkori legfrissebb állapotát látja. A
tevékenységek párhuzamosíthatók, így az átfutási idő
csökkenthető.)
 Együtt tárolja a követelményeket és a
tervtermékeket (közvetlen hivatkozás hozható létre a
követelmények és az őket teljesítő tervtermékek között).
 Támogatja a követelmények és tervek
változáskövetését, konfigurációkezelését.
Tervezés CASE eszköz felhasználásával / 3
 Támogatja az adatbáziskód (SQL) generálását
100%-ban és a programkód generálását (részben),
valamint a terv és megvalósítás szinkronban
tartását.
 Támogatja a reengineeringet (Működő adatbázis
adatszótára vagy SQL script alapján automatikusan
adatmodellt rajzol, vagy objektumorientált programkód
alapján osztálydiagramokat rajzol.)
 Adott minta szerint automatikusan nyomtatott
dokumentációt generál.
Követelmények kezelése
 Követelmények megállapítása, leírása
 Követelmények érvényességének nyilvántartása
(rendszertervezési változatok)
 Követelmények teljesítésének követése
Követelmények típusai
 Funkcionális követelmények
 Nem funkcionális követelmények (pl. egyidejűleg
kiszolgált felhasználók száma, skálázhatóság, ...)
A Use Case modell célja:
 A funkciók / funkcionális követelmények
meghatározása
 A rendszer határainak megvonása
 Felhasználó szerepkörök és jogosultságaik
meghatározása
 A projekt által igényelt erőforrások becslése
 A projekt ütemezésének, idő- és
költségtervezésének, megalapozása
 A tesztspecifikációk készítésének támogatása (a
használati esetek képezik a felhasználói tesztesetek /
tesztspecifikációk közvetlen bemenetét)
A használati eset diagram szimbólumai
 Használati esetek (use case-ek, „krumplik”): a




rendszernek a felhasználó által látható funkciói,
szolgáltatásai
Felhasználói szerepkörök (aktorok, pálcikaemberek):
felhasználói szerepek vagy kapcsolódó más
alkalmazások
Kapcsolatok (asszociációk): aktor és használati eset
közötti kapcsolatok
Függőségek: használati eset közötti viszonyok
Általánosítás / specializáció: aktor-aktor, illetve eseteset viszonyok
Egy áttekintő use case diagram
KIR áttekintés
KIR
felhasználó
Ezt a szerepkört is
általában az iktató
látja el az ügyintéző
helyett.
Érkeztető
Iktató
Ügyintéző
Ügyiratkezelés
Küldemények
kezelése
Kézbesítés
Irattáros
Rendszergazda
Irattározás
Ügyintézés
Rendszeradminisztráció
Magyarázatok a „KIR áttekintése” ábrához / 1
Miért kell modellezni az aktorokat mint Mert a szerepkörökhöz így rendelhetők
szerepköröket?
hozzá a szolgáltatások használatára
vonatkozó jogok.
Mit fejeznek ki az előző ábra
általánosítás / specializáció értelmű
nyilai?
Azt, hogy a KIR felhasználó
szerepkörnek specializációi az
Érkeztető, az Iktató, az Ügyintéző, az
Irattáros és a Rendszergazda
szerepkörök.
A milyen állításoknak van helye a KIR
felhasználó szerepkör
specifikációjában?
Olyan állításoknak, amelyek közösen
érvényesek minden felhasználóra, azaz
a KIR felhasználó szerepkör minden
specializációjára.
Mit fejez ki egy aktor és egy használati
eset közötti asszociáció?
Azt, hogy az aktorral képviselt
szerepkörnek joga van használni a
használati esetet (szolgáltatást).
Magyarázatok a „KIR áttekintése” ábrához / 2
Milyen szolgáltatásokhoz van
hozzáférése az Iktató szerepkörnek?
A Kézbesítés és az Ügyiratkezelés
szolgáltatás(csomagok)hoz.
Mire való a megjegyzés szimbólum a
diagramon?
Olyan tudnivalókat közölhetünk vele ,
amelyeket a diagram nem tud kifejezni.
Azonos konkrét felhasználónak
Igen. Ugyanis az „Ezt a szerepkört is
(konkrét személynek) egyidejűleg lehet- általában az iktató látja el az ügyintéző
e több szerepköre?
helyett”* megjegyzésből az következik,
hogy lehet olyan felhasználó, aki
egyszerre rendelkezik mind az Iktató,
mind az Ügyintéző szerepkörrel.
* Az „Ezt a szerepkört is általában az iktató látja el az ügyintéző helyett” megjegyzésből, nem következik,
hogy az iktató ügyeket is elintéz. Inkább arról van szó, hogy a KIR egy iratkezelő rendszer neve, és az
Ügyintézés szolgáltatáscsomag valójában az ügyintézésben érintett iratok keletkezésével, mozgásával,
állapotváltozásával kapcsolatos adatok rögzítésére ad lehetőséget, de ezeket az adatokat mégsem az
ügyintéző rögzíti ő csak olyan feljegyzéseket ír a mappára vagy a fizikailag (papíron) létező iratra, amelyek
alapján az iktató el tudja végezni a rendszer által az ügyintézés következményeiről várt adatok bevitelét.
Küldeményadatok
keresése
Küldemény találati
lista
«include»
Küldemény
bontása
«extend»
Érkeztető
(from KIR)
«extend»
Küldemény
szignálása
Küldemény
érkeztetés emailből
«extend»
«extend»
Küldemény
lezárása
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
Küldeményadatok
megtekintése
Küldemény
sztornírozása
«extend»
«include»
«include»
«include»
Küldemények kezelése
E-mail
keresése
Bej öv ő irat
érkeztetése,
iktatása
Küldeményadatok
módosítása
Történet
Bontás
adatok
Küldeményadatok
kezelése általános
Érkeztetés
iktatás nélkül
(from Ügyiratadatok kezelése - általános)
«include»
«extend»
E-mail
találati lista
«extend»
Küldemény
főbb adatai
«include»
Tov ábbi
beküldők
Mellékletek
«include»
«include»
Minősítések
«include»
«include»
«include»
Felj egyzések Csatolmányok
Az előző diagram
„Küldemények
kezelése” esetének
kifejtése
Magyarázatok a „Küldemények kezelése” ábrához / 1
Az ábrán az Érkeztető felhasználót
csak három használati esettel
(„krumplival”) köti össze asszociáció. Ez
azt jelenti ez a felhasználó csak ezt a
három szolgáltatást veheti igénybe (csak
ezeket a „krumplikat” érheti el)?
Nem. Igénybe veheti azok kötelező
részeit (<<include>>) és opcionális
kiterjesztéseit (<<extend>>) is. –
Másképpen: elérheti az összes
„krumplit”, amelyhez (az említett három
„krumpliból” vezet <<include>> és /
vagy <<extend>> sztereotípusú
függésekből álló láncolat.
Mit fejeznek ki a Küldeményadatok
kezelése – általános használati
esetből kiinduló <<include>> függések?
Azt, hogy a Küldeményadatok
kezelése – általános használati eset
kötelezően tartalmazza a nyilakkal
mutatott hat másik használati esetet
(szolgáltatást). – Pl. a Küldeményadatok
kezelése – általános használati esetben egy a
felhasználó egy olyan képernyőt kezel, amelynek
hat panelje van. (Ha a hat panel túl nagy felületet
adna ki, elképzelhető az is, hogy a képernyőt hat
füleslap alkotja.)
Magyarázatok a „Küldemények kezelése” ábrához / 2
Mit fejeznek ki az ábra használati esetei
közötti általánosítás / specializáció
értelmű nyilak?
1. A Küldeményadatok kezelése –
általános használati esetnek
specializációi a Küldeményadatok
megtekintése és az Érkeztetés
iktatás nélkül esetek.
2. A Küldeményadatok megtekintése
esetnek specializációja a
Küldeményadatok módosítása eset.
Az ábrán az Érkeztető felhasználótól
nem vezet <<include>> és / vagy
<<extend>> sztereotípusú függésekből
álló láncolat a Küldeményadatok
kezelése – általános használati
esethez. Ezek szerint a felhasználó ezt
az esetet nem használhatja?
A felhasználó konkrétan a
Küldeményadatok kezelése –
általános használati esetet nem
használhatja, hiszen az egy absztrakt
használati eset, amely csak a konkrét
esetek specifikációjának
egyszerűsítésére szolgál azáltal, hogy
azok specifikációjának közös elemi
ebben kiemelhetők.
Magyarázatok a „Küldemények kezelése” ábrához / 3
... Tehát a felhasználó
Küldeményadatok kezelése –
általános eset szolgáltatásait nem éri
el?
Amikor a felhasználó a
Küldeményadatok kezelése –
általános eset valamelyik
specializációját használhatja, abban
benne vannak (elérhetők) az általános
esetnél specifikált szolgáltatások is.
Mivel egyszerűsíti a
Küldeményadatok kezelése –
általános használati esetet jelenléte
más használati esetek specifikációját?
Azt a tényt, hogy a képernyő
történetesen tartalmazza a Küldemény
főbb adatai, a További beküldők, a
Mellékletek, ..., Csatolmányok
paneleket / füleslapokat, nem kellett
duplán, az Érkeztetés iktatás nélkül
és a Küldeményadatok megtekintése
eseteknél is specifikálni.
Példa a „Digitális óra” esettanulmányból
Részletező változat
Áttekintő változat
Példa az „Egy lakás biztonsági rendszere”
esettanulmányból
Példa az „Egy szupermarket parkolási rendszere”
esettanulmányból
Egy használati eset részleteinek kifejtése
 Másik - részletező - use case diagram
 Szöveges forgatókönyv (scenárió)
 A viselkedésmodellezésből vett technikák
(szekvenciadiagram, tevékenységdiagram)

similar documents