4enaplovez2

Report
Az elektronikus építési napló
vezetése
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
építőipari kivitelezési tevékenységről
Összeférhetetlenségi szabályok
11. §72
72
Hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. §
ge). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló
343/2006. Korm. rendelet
hatáskörök és illetékességi területek, foglalkoztatási feltételek és
összeférhetetlenség
MŰSZAKI
ELLENŐR
FMV
- a felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi
műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri
tevékenységet azon építmény kivitelezése során, ahol
részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet,
- a felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki
vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka
esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, illetve
építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan
gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pontja) végzi,
amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll.
- a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési
beruházások esetében a felelős műszaki vezető az
építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri
tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem
lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban
nem állhat.
Mikor kell építési naplót vezetni?
Nem kötelező minden építési tevékenység
végzéséhez építési naplót vezetni, de
MINDEN
• építésügyi hatósági engedélyhez vagy
• tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint
• a Kbt. hatálya alá tartozó
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről
építési naplót kell vezetni.
Mikor kell írni a naplóba?
(4a)199 Az építési naplót naprakész állapotban
kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési
napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés
nem történik, napi jelentés nem szükséges,
viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási
nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési
napon be kell jegyezni.
A napló vezetése 26. §
Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó
kivitelezőnek vagy megbízása esetén a
fővállalkozó kivitelező felelős műszaki
vezetőjének, az e-alnapló vezetése az
alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása
esetén az alvállalkozó kivitelező felelős
műszaki vezetőjének a feladata.
A naplóvezetés átadása I.
(3) A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a
vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó ealnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy
megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó
e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló
további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is
átvállalhatja.
A naplóvezetés átadása II.
(5)228 Az a vállalkozó kivitelező, aki a saját építési
naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt
nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának
vezetését.
(6) Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló
vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie az
átvállaló vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének.
(7)229 Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi
bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-alnapló vezetésére
eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban
észrevételt tehet vagy az e-építési naplóban rögzített
nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-építési napló
vezetését. Ebben az esetben az alvállalkozó további
alvállalkozójának az e-alnapló vezetésének átadására
vonatkozó megállapodása is megszűnik.
Ki vezetheti a naplót?
Az építési naplóba történő bejegyzés a társaság nevében
tett nyilatkozatnak minősül,ezért a naplóbejegyzést csak
a társaság képviseletére jogosult személy teheti meg. A
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. §
(1) bekezdése értelmében ez a személy a vezető
tisztségviselő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetővé
teszi, hogy a gazdasági társaság képviseleti joggal ruházza
fel munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára
nézve – akár az építési napló vezetésére is.
A munkavállaló képviseleti joga másra nem ruházható át.
A vállalkozó kivitelező építési napló
vezetési kötelezettsége:
A hivatkozott jogszabályi helyek alapján a vállalkozó kivitelező
építési naplóvezetési kötelezettsége, amennyiben azt a
gazdasági társaság képviseletében nem a vezető
tisztségviselője vagy személyesen közreműködő tagja végzi,
csak a felelős műszaki vezetőjének és a képviseleti joggal
rendelkező munkavállalójának adható át, nincs lehetőség arra,
hogy az építési napló vezetésével a vállalkozó kivitelező
harmadik személyt bízzon meg.A kivitelező munkavállalója
akkor vezetheti az építési naplót, amennyiben ez a feladat a
munkavállaló munkaköri leírásábanszerepel, vagy ha a
munkáltatótól erre írásban utasítást kapott.
A vállalkozó kivitelező átvállalt építési
naplóvezetési kötelezettsége:
Az Épkiv. 26. § (3) bekezdés alapján, a fő- vagy megrendelő
vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló
alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. Ebben az
esetben az építési napló vezetést átadó és az átvállaló is
vállalkozó kivitelező. Átvállalás esetén a vállalkozó kivitelező az
átvállalt elektronikus építési naplóvezetési kötelezettségének
úgy tehet eleget, hogy azt a gazdasági társaság képviseletében
a vezető tisztségviselője vagy személyesen közreműködő tagja
végzi, vagy átadhatja azt a felelős műszaki vezetőjének és a
képviseleti joggal rendelkező munkavállalójának. Átvállalt
építési napló vezetés esetében sincs lehetőség arra, hogy az
építési napló vezetésével a vállalkozó kivitelező harmadik
személyt bízzon meg.
Ha egy napon csak az alvállalkozónk dolgozik kell
e a főnaplót írni?
Hol kell lennie a naplónak?
Az építési naplót az építőipari kivitelezési
tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell
tenni.
(9)231 Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat
a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az
e-építési napló internetes alkalmazásban
rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni
azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy
akik abba betekinthetnek.
SAJÁT ADATOK FELVITELE
I. E – NAPLÓ KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE
II. FŐNAPLÓ KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE
III. ALNAPLÓK MEGNYITÁSA
NAPLÓVEZETÉS
IV. NAPLÓK ZÁRÁSA
Személyes profil – mindenki
Kamarai adatok – FMV, ME
Képviselt cég – kivitelezők esetén
KÖTELEZŐ!
ÉTDR engedély felvitele: az eljárás-, és
iratazonosító adtok beolvasása után, megjelenik az
ügyirat dokumentum valamint az ügyirat
mellékletei PDF file-okban és lekérhetővé válnak az
ÉTDR eljárás adatai.
„Hagyományos számla igényét a kérelem
benyújtása napján e-mailben jelezze a helpdesk
([email protected]) felé.”
Írásbeli szerződéssel kell hogy rendelkezzen
az alvállalkozó kivitelező, a műszaki ellenőr és
a felelős műszaki vezető
(Mintaszerződések: www. e-epites.hu)
A szerződéseket (kivétel a kivitelezési
szerződések) nem kell feltölteni az elektronikus
építési naplóba.
De az építésfelügyeleti ellenőrzés során be kell
mutatni, illetve az esetleges jogviták esetén van
fontos szerepe!
(Az árat ki lehet törölni, a hatóság részére ha kéri
a szerződést be kell mutatni.)
TSZSZ
VAN MEGOLDÁS!
http://www.mkik.hu/hu/tszsz
• Magyarországon történő építési
beruházásoknál
• Szerződési teljesítésekből eredő viták esetén
• Vitarendezési lehetőség
• Peres eljárások gyorsítása
NAPLÓVEZETÉS – NAPI JELENTÉS
1. Szerepkör kiosztása – NAPI
JELENTÉSÉRT FELELŐS
2. Szerződés feltöltése
3. Munkaterület átadása
(Tulajdonosi) Nyilatkozat
Napi jelentésért felelős cseréje
Kivitelező napi jelentésért felelős
(továbbiakban felelős) csere esetén a régi
felelős megszűntetve státuszba kerül az
alatta lévő alnaplóban.
Az új felelős automatikusan megjelenik az
alnaplókban.
Üzemelteti a Lechner Lajos
Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3.
+ E-mail: [email protected] + Visszajelzés +
Változások
Verzió: 1.10.0 - (2014.10.08. 18:00)
Ha nem történt kifizetés és nincs visszaadva a
munkaterület:
Nincs használatba vételi engedély!!!
Ezt az építésügyi hatóság felhívására, ezt az
építtetőnek kell pótolnia 60 napon belül
ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FŐBB SZABÁLYTALANSÁGOK
Építtetői részről:
- nincs feltöltve a jogerős építési engedély határozat és a hozzátartozó záradékolt tervrajzok
- tulajdonosi (társtulajdonosi) hozzájárulás hiányzik
Napló vezetésért felelős részéről:
- nem vezetik naprakészen a naplókat (Csak a kitöltött címlappal és nyilvántartási résszel
rendelkező építési napló tekinthető meglévőnek!)
- kivitelező MKIK regisztrációja nincs meg
- az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok feltöltése
A Váci Járási Építésügyi Hivatal illetékességi területén (Vác, Dunakeszi és Szob – 39 település)
kb. 180 elektronikus építési naplót nyitottak 2013. október 1-jétől, ennek 80-85%-nál volt
valamilyen szabálytalanság.
Építési főnapló készenlétbe helyezésének elmulasztása: építtető (fővállalkozó kivitelező): max:
200.000.- Ft (150.000.- Ft)
Napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése: kivitelező (FMV) 80.000.- Ft
Ha változik a műszaki tartalom miatt a szerződés
összege és/vagy a határidő azt hogyan kell
egyszerűen kezelni?
MINDKÉT ÉRDEKELT FÉL
MÓDOSÍTHATJA ÉS/VAGY
FELTÖLTHETI A SZERZŐDÉST!
Sajáterős kivitelezésnél mik a naplóvezetés
szabályai?
FMV nyilatkozatot elég – e a felületen
kitölteni, vagy papír alapon is kell?
Több ütemben történő megvalósítás
esetén, módosul- e az alábbi séma?
Egy főnaplóval kezdik, ha kész
az első ütem, az FMV
nyilatkozata alapján
szüneteltetik a naplóvezetést
amíg nem kezdik a második
ütemet. Vagy:
Lezárják a naplót és újat
nyitnak a II. ütemnél már csak
azért is mert elképzelhető, hogy
mások lesznek a szereplők +
használatba vétel.
Lezárás után nyomtatásra hozzá lehet e férni a naplóhoz?
Ki kicsoda?
e-napló felhasználói szerepkörök jelentése
• Építtető
• Építtető
meghatalmazottja
• Építési műszaki ellenőr
• Kivitelező – napi
jelentésért felelős
• Kivitelező - napi
jelentésre jogosult
• Felelős műszaki vezető
• FMV – napi jelentésre
jogosult
•
•
•
•
•
•
Tervezői művezető
Beruházáslebonyolító
Beruházási tanácsadó
Építtetői fedezetkezelő
Támogató szervezet
Külön jogszabállyal
feljogosított
• Biztonsági és
egészségvédelmi
koordinátor
Ha elvállaltam a napi jelentésre jogosult
szerepkört akkor automatikusan átvettem a
naplóvezetés felelősségét is?
Nem, éppen a szerepkörök jelentése miatti
bizonytalanságok és hibás kiosztások miatt kell
erről külön nyilatkozni is, és azt feltölteni a
készenléti tárhely adatai közé.
Önellenőrzés kérése
• Lehetséges
• A kérés esetén a hiányosságok, leírása első
figyelmeztetésnek számít, de nem büntethető

similar documents