Szathmáriné Dr. Balogh Mária

Report
Szatmáriné dr. Balogh Mária:
Szakmai képzések a munkaerőpiacra hangolva,
avagy,
Hogyan újítsuk meg tudásunkat?
Tartalom
1.
2.
3.
4.
A háttérről
Ahogy azt már mások kitalálták
Ahogy mi kipróbáltuk
Akkor miért nem?
Convictus-Consult Kft.
Személyes háttér
 Munka- és szervezet szakpszichológus
 Felsőoktatási tapasztalat: 30 év
 Találkozás a DACUM (Development A Curriculum)
kidolgozójával, Robert E. Nortonnal (The National
Center for Research in Vocational Education, The Ohio State
Univ.)
 Learning about Open Learning Heriot-Watt Univ.
(LOLA)
 HR tanácsadási tapasztalat: munkakörelemzésre
épülő HR rendszerfejlesztés, mentorképzés
 Szervezetfejlesztési tanácsadás
 NSZI foglalkozáselemzési hullámokban részvétel
(2001, 2005) elemzőként
 Kompetencia-alapú képzésfejlesztésben tréner és
mentor, tananyag értékelő
A CÉL: munkahelyi, munkaerő-piaci
követelményeknek megfelelő képzésfejlesztés
1. Munkakörelemzés/foglalkozáselemzés:
feladatok és kompetenciák (DACUM)

2. Kimenetből következő átfogó, részcélok,
követelmények meghatározása
3. Munkaköri feladatok elvégzésére
(teljesítmény-követelményekre) felkészítő
képzés tervezése: elmélet +
gyakorlat
Convictus-Consult Kft.
A DACUM filozófiája
Egy adott munkakörben a hozzáértő és
gyakorlott dolgozók mindenkinél jobban és
pontosabban tudják leírni saját
munkakörüket.
Bármely munkakör hatékonyan leírható
azokkal a feladatokkal, amelyeket az adott
munkakörben sikeresen teljesítő dolgozók
végeznek el, teljesítenek.
A sikeres feladatmegoldás közvetlenül
összeköthető azokkal az ismeretekkel,
készségekkel és attitűdökkel,
viselkedésekkel, amelyekkel rendelkezniük
kell a dolgozóknak abból a célból, hogy a
feladataikat megfelelően teljesíteni tudják.
Convictus-Consult Kft.
A CÉL: munkahelyi, munkaerő-piaci
követelményeknek megfelelő képzésfejlesztés
4. Tananyagfejlesztés: együttműködő
oktatók és gyakorlatvezetők által!
 összetartozókból modulok létrehozása
útmutatók
segédletek
óratervek
támogató média (online, stb.)
5. Megvalósítás, kipróbálás
6. Értékelés: átfogó, folyamatra és tartalomra
vonatkozó, majd korrekciók
Convictus-Consult Kft.
A - elemzés
Btervezés
E
értékelés
Norton, R. E., & Moser,
J. (2007).
SCID handbook
Columbus, OH: Center
on Education and
Training for
Employment, The Ohio
State University)
C - fejlesztés
(Systematic Curruculum
and Instructional
Development, SCID)
D
megvalósítás
Rendszerezett
tananyag és
képzésfejlesztés
7
A- 1
A- 2
A- 3
Igényelemzés vezetése
Munkakörelemzés
Szakmai feladat
hitelesítése
A- 4
A- 5
A- 6
Szakmai feladatok
kiválasztása a
képzéshez
Szabványos
feladatelemzés
vezetése
Ismeret/műveltség
elemzése
B-1
B-2
B-3
B-4
Képzési
szemlélet
meghatározás
Tanulási
célkitűzések
kifejlesztése
Teljesítménymérés
fejlesztése
Képzési terv
fejlesztése
C-1
C-2
C-3
Kompetenciaprofil
fejlesztése
Tanulási útmutatók és
modulok fejlesztése
Tanulási és munkaköri
segédeszközök
C-4
C-5
C-6
Tananyag útmutatók
és óratervek
Támogató média
fejlesztése
Kipróbálás/
tananyagok revíziója
D-1
D-2
D-3
D-4
A képzési terv
megvalósítása
A képzés
levezetése
Formatív
értékelés
vezetése
Képzés
dokumentálása
E-1
E-2
E-3
Szummatív kiértékelés
vezetése
A begyűjtött
információk elemzése
Korrekciós
tevékenységek
kezdeményezése
Példa: Feladatelemzés
A foglalkozás/munkakör neve: Gazdasági
informatikus
Feladatcsoport címe, jele: Fejleszti az
informatikai infrastruktúrát
A feladat címe:
 Gondoskodik az informatikai eszközök beszerzéséről
 Átveszi az eszközöket
Convictus-Consult Kft.
A feladat
lépései
Teljesítmény
kritériumok
1. Felméri a
felhasználói
szükségleteket.
Időszakos
felmérésekre
vonatkozó
eljárási rend
2. Azonosítja a
szükségleteket
kielégítő
hardver
eszközöket.
A hardver
elhelyezésére
vonatkozó
helyiség
tűzvédelmi
szabályzata
3. Egyeztet a
vezetővel a
beszerzendő
eszközökről.
Elkészíti az
eszköz
beszerzés
prioritási
sorrendjét.
4. Kiválasztja
a lehetséges
beszállítókat.
Döntés és
támogatás
Igényekeszközök
társítása.
A döntést
műszaki
dokumentáci
ók segítik.
Döntési
szempontok
felállítása
Beszállítói
minősítési
standardok az
adott cégnél
Beszállítók
minősítését
végzi /
előkészíti.
Tantárgy
Ismeret
Gazdasági
Cégismeret
Saját cég ismeret
Fejlesztési
elképzelések
ismerete (Felh. +
hardver)
MűszakiHarver
ECDLInternet
Hardver eszközök
műszaki jellemzői
Hardver
eszközökről
információ gyűjtés
az Internetről.
MűszakiHardver
Menedzseri
ismeretek
Cégismeret
Hardver eszközök
műszaki jellemzői
Többszempontú
döntési mátrix
Felhasználók
tudásszintje
Minőség
menedzsme
nt
Beszállítók
minősítése
Készség
Eszközök és
anyagok
Gyakori
hibák
Attitűdök,
viselkedések
Szükséglet
feltáró interjú
elvégzése
Rendszer
gondolkodás
Kapcsolat
teremtés,
kezelés
Angol műszaki
dokumentáció
értelmezése
Elemző,
összehasonlító
gondolkodás
Ellenőrző lista
Nem minden
érintettet
kérdez meg
Nem minden
releváns
szempontot
vesz
figyelembe
Alultervez:
kisebb paraméterű eszközt
tervez az
igényekhez
képest.
Udvarias
Tiszteletteljes
Segítőkész
Kezdeményező
Együttműködő
Érvelés
Táblázatszerke
sztés
Többszempontú döntési
mátrix
Nem minden
releváns
szempontot
vesz
figyelembe.
Kimaradnak
fontos
szempontok.
Felelősségtudat
Kompromisszu
m keresés
Internet
Minőségbiztosí
tás:
szemponttok
listája
Nem
megbízható
beszállítót
választ.
Korrupció.
Kapcsolati
háló kritika
nélküli
használata.
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Convictus-Consult Kft.
Internet,
nyomtató,
papír.
Pontosság
Célkövetés
Minőségszemlélet
A tananyag tervezése
Belépési kritériumok:
Értő olvasás
Pontos számolás
Szövegszerkesztés és gépelési készség
Helyesírás
Táblázat/adatbázis kezelés felhasználó
szinten
 Internet használat – információ keresés,
rendszerezés





Követelmények
(objectives)
Legyen képes a
tanuló…
Szükségletfeltáró
interjút készíteni.
Tananyag
tartalma,
szerkezete
Kommunikáció:
Szükségletfeltáró
interjú
folyamatának
kezelése
Gyakorlatok,
feladatok
Támogatás
módja
Tréningen:
- szituáció elemzés
filmről
- szituációs
gyakorlat (videó
feedback)
Szakmai
gyakorlaton:
- részvétel
szükségletfeltáró
beszélgetésen +
ellenőrző lista
Szükségletfeltáró
beszélgetés vezetése
a gyakorlatvezető
felügyelete alatt,
utána visszajelzés
Ellenőrző lista
Demo filmek (CD,
DVD)
Cikk a
kommunikációs
szöveggyűjteményb
en
Ellenőrzés,
értékelés módja,
szintje
Az ellenőrző lista
követelményeinek
min. 90%-ának
teljesítése
Aláírás a gyakorlat
vezetőtől.
Ellenőrző listán
szereplő
szempontok alapján
a tapasztalatok
megbeszélése
társakkal és a
gyakorlat vezetővel.
Időszükséglet
Tréning:
18 óra/csop
Megbeszélés a
gyakorlaton: 1-2
óra/ interjú
Felhasznált és
használható
forrásanyagok
Szöveggyűj-temény
Link gyűjtemény:
Teljesítmény
követelmény
(performance
objective)
Szükségletfeltáró
interjú készítése az
ellenőrző lista
szempontjainak
megfelelően
Szupervíziós
megbeszélés a
gyakorlaton
interjúkészítés
után:1,5-2 óra /
interjú
Műszaki dokumentációt olvasni,
értelmezni, és
összehasonlító
táblázatba
rendezni
Döntés előkészítő
mátrixot készíteni
Szervezés/menedzs
ment:
Döntési mátrix
készítése, szerepe a
döntés
előkészítésben.
Szimuláció:
Többszempontú
döntési mátrix
összeállítása iskolai,
munkahelyi és saját
döntési helyzetekre
Többszempontú
döntési mátrix
táblázat
elektronikusan
Angol nyelvű
műszaki
dokumentáció
fordítása, döntési
mátrix készítése az
olvasottak alapján.
Internet használat:
- keresés
- információ mentés
- információ
rendszerezés
Táblázat séma
A források alapján a
táblázat adatainak
ellenőrzése.
Megfelelő, hibátlan
kitöltés
Árajánlatot kérni.
Gazdasági jog:
- árajánlat formai,
tartalmi
követelményei
Üzleti
kommunikáció:
- ajánlatkérő levél
fogalmazása, írása
Kiválasztott hardver
eszközre több
gyártótól információ
gyűjtése és az
adatok táblázatba
foglalása a forrás
megjelölésével
Ajánlat kérő levél
fogalmazása
kiválasztott hardver
elemre
Árajánlat minta
Ajánlatkérő levél
minta
Ellenőrző lista
alapján
Ajánlatkérő levél
megfogalmazása a
jogi tartalmi és
kommunikáció
formai
követelményei
alapján
Modulok és néhány tartalom
1. Műszaki, hardver ismeretek
2. Gazdasági és gazdasági jogi ismeretek:
 Jogi (számla, szerződés, megrendelés, garancia, fogyasztó
védelem)
 Leltárkezelés
 fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem
Szakmai gyakorlat:
 Mutasson néhány szerződést a gyak. vezető és azt
beszéljék meg.
 Készítsen elő a gyakorlatvezető felügyelete alatt egy
konkrét vételi szerződést, majd beszéljék meg az eredményét
3. Kommunikáció:
 Szükséglet feltáró interjú készítése
 Üzleti kommunikáció: levelezés (írott) és beszerzési
(szóbeli)
 Tárgyalás, érvelés, reklamálás
Modulok és néhány tartalom
4. Minőségbiztosítás:
 Beszállítók minősítése
5. Szervezés/menedzsment ismeretek:
 Döntési mátrix
6. Műszaki/IT angol nyelv:
 Műszaki IT szöveg gyűjtése, olvasása, megértése,
fordítása
Aktualitása: DUÁLIS – KOOPERATÍV
képzés
Duális formában folyó képzést csak meglévő
alapszakra lehet akkreditáltatni (az eredeti
tartalom nem sérülhet).
A képzés indításához a Duális Képzési Tanácshoz be
kell nyújtani:




A képzés indításának indoklását
Az intézményi tanrendet
A vállalati tananyagot
Az egyetem és vállalat közötti szerződést
(Dr. Palkovics László: Gyakorlati és elméleti képzés egyensúlya a
járműmérnöki képzésben c. előadása, 2014. november 16.)
Convictus-Consult Kft.
Akkor MIÉRT NEM így tervezünk és
képzünk?!
 Nem ismerjük a módszertant?
 Sok előkészítő munkát kellene elvégezni?
 Magunknak is sokat kellene tanulni?
 Nincs partneri viszony és együttműködés a
képző intézmény és a munkahelyek között?
 Nincs együttműködés az oktatók között?
 Félünk újítani?
…
Convictus-Consult Kft.
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Szatmáriné dr. Balogh Mária
Munka- és szervezet szakpszichológus, tréner, coach
Honlap: www.convictus.hu
e-mail: [email protected]
TEL: 06-30- 9587-339
Convictus-Consult Kft.

similar documents