Document

Report
‫موضوع‬
‫مقایسه اثر رژیم درمانی‬
‫کوتاه و بلند مدت‬
‫آزیترومایسین با رژیم درمانی‬
‫مترونیدازول و آموکسی‬
‫سیلین در در مان پریودنتیت‬
‫مزمن متوسط بزرگساالن‬
‫بیان مساله‬
‫‪‬‬
‫پریودنتیت یکی از مشکالت جدی نسوج اطراف دندان در‬
‫بزرگساالن است ‪ .‬حتی در کشورهای پیشرفته حدود ‪ %20‬افراد‬
‫بزرگسال که بهداشت خوبی هم دارند به این بیماری مبتال‬
‫هستند ‪ .‬درمان های مختلفی در این مورد وجود دارد ‪ ،‬که به‬
‫همراه درمان اصلی ( مکانوتراپی ) به عنوان درمان کمکی‬
‫استفاده می شود ‪ .‬درمان کمکی مترونیدازول آموکسی سیلین‬
‫به طور معمول برای درمان پریودنتیت مزمن مورد استفاده قرار‬
‫می گیرد‪ .‬آزیترومایسین نیز یکی از داروهایی است که به تازگی‬
‫برای درمان پریودنتیت استفاده می شود‪ .‬این مطالعه جهت‬
‫مقایسه رژیم های درمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزیترومایسین‬
‫و مترونیدازول آموکسی سیلین انجام می شود‪ .‬با توجه به این‬
‫که دفعات مصرف آزیترومایسین کمتر از مترونیدازول آموکسی‬
‫سیلین است چنانچه تاثیر قابل مقایسه ای مشاهده شود می‬
‫توان برای راحتی بیماران از این دارو استفاده شود‪.‬‬
‫هدف اصلی‪:‬‬
‫‪ ‬مقایسه اثر رژیم کوتاه و بلند مدت آزیترومایسین با‬
‫رژیم درمانی مترونیدازول و آموکسی سیلین در‬
‫درمان پریودنتیت مزمن متوسط بزرگساالن ‪.‬‬
‫اهداف فرعی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬تعیین اثر رژیم درمانی مترونیدازول ‪ +‬آموکسی سیلین در‬
‫فاکتور ‪PPD ،GI ،CAL‬در مبتالیان به پریودنتیت مزمن‬
‫متوسط بزرگساالن‬
‫‪ -2‬تعیین اثر رژیم درمانی کوتاه مدت آزیترومایسین در فاکتور‬
‫‪PPD ،GI ،CAL‬در مبتالیان به پریودنتیت مزمن متوسط‬
‫بزرگساالن‬
‫‪ -3‬تعیین اثر رژیم درمانی بلند مدت آزیترومایسین در فاکتور‬
‫‪PPD ،GI ،CAL‬در مبتالیان به پریودنتیت مزمن متوسط‬
‫بزرگساالن‬
‫‪ -4‬تعیین اثر رژیم درمانی مترونیدازول ‪ +‬آموکسی سیلین در‬
‫مقایسه با آزیترومایسین به صورت کوتاه و بلند مدت در فاکتور‬
‫‪PPD ،GI ،CAL‬در مبتالیان به پریودنتیت مزمن متوسط‬
‫بزرگساالن‬
‫تعریف واژه ها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫پریودنتیت مزمن متوسط (‪Moderate chronic periodontitis):‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مترونیدازول ‪Metronidazol:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مترونیدازول یک ترکیب نیترومیدازول است‪ .‬این دارو در مورد ارگانیسم های بی هوازی باکتریوسید است‪.‬‬
‫مترونیدازول به صورت کلینیکی در درمان ژنژیویت‪ANUG ،‬و پریودنتیت مزمن و پریودنتیت مهاجم استفاده‬
‫می شود‪ .‬شایعترین رژیم تجویز شده ‪ ،mg250‬سه بار در روز به مدت ‪ 7‬روز است‪.‬‬
‫آموکسی سیلین ‪Amoxicillin‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پریودنتیت مزمن شایعترین فرم پریودنتیت می باشد‪ .‬پیشرفت بیماری روندی آهسته دارد و در بزرگساالن‬
‫شیوع بیشتری دارد‪ .‬پریودنتیت مزمن موجب درجات مختلفی از تخریب بافت پریودنتال می شود‪ .‬سرعت‬
‫پیشرفت این بیماری از آهسته تا متوسط همراه با دوره های پیشرفت سریع متغیر است‪ .‬پریودنتیت مزمن‬
‫بر اساس میزان ‪Attachment loss‬به سه گروه تقسیم می شود‪.‬‬
‫‪ -1‬خفیف (بین ‪2 – 1‬میلی متر)‬
‫‪ -2‬متوسط (بین ‪ 4-3‬میلی متر)‬
‫‪ -3‬شدید (بیشتر یا مساوی ‪ 5‬میلی متر)‬
‫یک پنی سیلین نیمه صناعی با طیف اثر وسیع ضدمیکروبی شامل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی‬
‫می باشد‪ .‬آموکسی سلین به همراه مترونیدازول در درمان پریودنتیت مزمن و مهاجم استفاده می شود‪.‬‬
‫دوز پیشنهادی آموکسی سیلین ‪3 ،mg 250‬با در روز به مدت ‪ 7‬روز است‪.‬‬
‫آزیترومایسین ‪Azithromycin:‬‬
‫‪‬‬
‫تعدادی از آزالیدها از خانواده ماکرولیدها هستند‪ .‬این دارو بر علیه باکتری های بی هوازی و باسیل های‬
‫گرم منفی استفاده می شود‪ .‬پس از مصرف دوز خوراکی ‪mg500‬به مدت ‪ 7‬تا ‪ 10‬روز میزان قابل توجهی‬
‫از آزیترومایسین در بیشتر بافت ها قابل مشاهده است‪ .‬در رژیم درمانی طوالنی مدت آن می توان از دوز‬
‫‪mg250 1‬بار در روز به مدت یک ماه استفاده کرد‪.‬‬
‫فرضیات‬
‫‪ ‬هر سه رژیم درمانی آزیترومایسین کوتاه و بلند‬
‫مدت و مترونیدازول آموکسی سیلین تاثیر قابل‬
‫توجهی در بهبود پریودنتیت مزمن متوسط دارند‪.‬‬
‫‪ ‬اثر رژیم های درمانی آزیترومایسین کوتاه و بلند‬
‫مدت در درمان پریودنتیت مزمن متوسط بارزتر از‬
‫مترونیدازول آموکسی سیلین می باشد‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پریودنتیت شایعترین نوع بیماری پریودنتال است‪.‬‬
‫این بیماری به سه گروه تقسیم می شود‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫پریودنتیت مزمن‬
‫پریودنتیت مهاجم‬
‫پریودنتیت مرتبط با بیماریهای سیستمیک‬
‫پریودنتیت مزمن شایعترین فرم پریودنتیت است ‪ .‬پیشرفت بیماری‬
‫روندی آهسته دارد و در بزرگساالن شیوع بیشتری دارد‪ .‬سرعت‬
‫پیشرفت این بیماری از آهسته تا متوسط همراه با دوره های‬
‫پیشرفت سریع متغیر است ‪ .‬در این بیماری عوامل باکتریایی‬
‫متعدد و جرمهای زیر لثه ای دیده می شوند‪ .‬سرعت پیشرفت‬
‫بیماری می تواند تحت تاثیر عوامل موضعی (مانند پالک) و‬
‫سیستمیک (مانند دیابت) و فاکتورهای محیطی مانند سیگار و‬
‫استرس قرار گیرد‪ .‬پریودنتیت مزمن بر اساس میزان‬
‫‪ attachment loss‬به سه گروه تقسیم می شود‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫خفیف ( بین ‪ 1-2‬میلی متر)‬
‫متوسط (بین ‪ 3-4‬میلیمتر)‬
‫شدید(بیشتر یا مساوی ‪ 5‬میلیمتر)‬
‫درمان بیماریهای پریودنتال‬
‫‪‬‬
‫هدف اصلی درمان پریودنتال جلوگیری از ازدست رفتن‬
‫اتصاالت بیشتر در آینده می باشد‪ .‬این هدف با حذف جرمهای‬
‫باال و زیر لثه ای برای کاهش میزان باکتریها امکان پذیر است‪.‬‬
‫علی رغم این درمان از دست رفتن اتصاالت در بعضی از‬
‫بیماران به صورت پیش رونده مشاهده می شود‪.‬‬
‫درمان مکانیکی‪:‬‬
‫‪ ‬در برگیرنده روشهای جراحی و غیر جراحی است‪:‬‬
‫‪‬‬
‫جرمگیری (‪(SRP‬‬
‫‪‬‬
‫جراحی پریودنتال‬
‫جرمگیری)‪(SRP‬‬
‫‪ ‬دبریدمان مکانیکی جرم و بیوفیلم دندانی و حذف‬
‫فاکتورهای تحریک کنندة موضعی‪ ،‬اساس درمان‬
‫اولیه پریودنتال را تشکیل می دهند‪ .‬کارآیی این اثر‬
‫با مشاهدة از بین رفتن سمپتوم ها‪ ،‬کاهش و یا‬
‫حذف پاتوژن پریودنتال و بازگشت مجدد فلور‬
‫باکتریایی مفید مشخص می گردد ‪.‬‬
‫کاربرد آنتی بیوتیک ها‬
‫‪ ‬به علت ماهیت باکتریایی پریودنتیت استفاده از آنتی‬
‫بیوتیک ها به همراه سایر درمان های معمول مکانیکی‬
‫توصیه می شود ‪.‬‬
‫‪ ‬آنتی بیوتیک ها می توانند به دو شکل موضعی و یا‬
‫سیستمیک استفاده شوند‬
‫کاربرد سیستمیک آنتی بیوتیک‬
‫‪‬‬
‫آنتی بیوتیک هایی که به صورت سیستمیک استفاده می شوند از طریق‬
‫سرم به داخل بافت های پریودنتال و پاکت نفوذ می کنند‪ .‬بنابراین می‬
‫توانند به میکروارگانیسم هایی که توسط ‪Scaling‬و آنتی بیوتیک های‬
‫موضعی کشته نشده اند دسترسی پیدا کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یکی از مزیت های استفاده از آنتی بیوتیک به صورت سیستمیک اثر‬
‫همزمان بر روی تعداد زیادی دندان است که موجب کاهش هزینه برای‬
‫بیمار می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫انواع مختلفی از آنتی بیوتیکها جهت درمان به کار برده شده است‪ .‬از‬
‫جمله تتراسایکلین‪ ،‬مینوسایکلین‪ ،‬پنی سیلین‪ ،‬آموکسی سیلین‪،‬‬
‫مترونیدازول‪ ،‬سیپروفلوکسازین‪ ،‬آنتی بیوتیک های خانواده و ماکرولیدها‬
‫‪ ‬از رژیم های درمانی رایج در درمان پریودنتیت مزمن‬
‫متوسط بزرگسال رژیم درمانی مترونیدازول آموکسی‬
‫سیلین است‪.‬‬
‫‪ ‬به‬
‫تازگی‬
‫مطالعات‬
‫نشان‬
‫داده‬
‫اند‬
‫که‬
‫مصرف‬
‫آزیترومایسین سیستمیک به صورت کوتاه مدت نیز می‬
‫تواند در درمان این بیماری موثر باشد‪.‬‬
‫مروری بر مقاالت‬
‫‪ Herrea‬و همکارانش (‪)2002‬‬
‫• ‪ Rooney‬و همکارانش (‪)2002‬‬
‫معین تقوی و همکارانش (‪)2007‬‬
‫• ‪Kaner‬و همکارانش (‪)2007‬‬
‫‪Valenza‬و همکارانش (‪)2009‬‬
‫• ‪Smith‬و همکارانش (‪)2002‬‬
‫‪Selfon‬و همکارانش (‪)2005‬‬
‫• ‪Gomi‬و همکارانش (‪)2007‬‬
‫‪Dastoor‬و همکارانش (‪)2007‬‬
‫• ‪ Hajjafee‬و همکارانش (‪)2008‬‬
‫‪Hass‬و همکارانش (‪)2008‬‬
‫• ‪Kim‬و همکارانش (‪)2008‬‬
‫مواد و روشها‬
‫نوع مطالعه‬
‫‪ ‬این مطالعه یک مطالعه نتیجۀ تجربی با نمونه گیری‬
‫به صورت غیر تصادفی بوده است‪.‬‬
‫جمیت مورد مطالعه و خصوصیات آن ها‬
‫‪ 75 ‬بیمار (‪ 34‬زن و ‪ 41‬مرد) مبتال به پریودنتیت مزمن‬
‫متوسط بزرگساالن در محدودۀ سنی ‪ 35‬تا ‪ 50‬سال‬
‫مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده‬
‫دندانپزشکی بابل و درمانگاه مرکزی بابل با حداقل یک‬
‫پاکت با عمق ‪ 4-6‬میلی متر و ‪Attachment loss‬بین‬
‫‪ 3‬و ‪ 4‬میلی متر در هر کوادرانت‪ ،‬عدم مصرف سیگار‪،‬‬
‫فاقد هر گونه بیماری سیستمیک و عدم قرارگیری‬
‫تحت درمان دارویی دیگر که فاقد آبسه نیز باشند‬
‫انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند‪.‬‬
‫وسایل و موارد مورد استفاده‬
‫‪ -1‬کپسول آموکسی سیلین (‪ 250‬میلی گرم) ساخت شرکت کوثر‬
‫‪ -2‬قرص مترونیدازول (‪ 250‬میلی گرم) ساخت شرکت تهران شیمی‬
‫‪ -3‬کپسول آزیترومایسین (‪ 250‬میلی گرم) ساخت شرکت تولید دارو‬
‫‪ -4‬کپسول آزیترومایسین (‪ 250‬میلی گرم) ساخت شرکت داروسازی فارابی‬
‫‪ -5‬پروب پریودنتال جویا (ایران)‬
‫‪ -6‬آینه دندانپزشکی‬
‫‪ -7‬سوند معاینه‬
‫‪ -8‬دستکش – ماسک‬
‫‪ -9‬مدل دندان (جهت آموزش بهداشت)‬
‫‪ -10‬مسواک ‪Oral B -‬ساخت شرکت ‪Oral B‬چین‬
‫‪ -11‬خمیردندان ‪Crest -‬ساخت شرکت ‪Oral B‬آلمان‬
‫‪ -12‬قرص آشکارساز‬
‫‪ -13‬دستگاه جرمگیری ‪)Fross‬ایران) و سر قلم ‪(dentsply‬آمریکا)‬
‫شاخصهای مورد مطالعه‬
‫ برای یکسان سازی ایندکس‬ plaque index (O´Leary index) ‫ایندکس پالک‬

‫مبنا‬
Loe and silness
‫ روش‬، Gingival Index (GI) ‫شاخص لثه ای‬
Modified Papillary Bleeding Index
‫شاخص تغییر یافته خونریزی از پاپیال‬


(MPBI)
Barnett ‫بر پایه روش پیشنهادی‬
Plaque Index (PLI) ‫شاخص پالک‬

and Loe silness ‫بر پایه روش‬
Probing Pocket Depth (PPD) ‫عمق پاکت‬

Attachment loss (AL)

‫روش کار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 75‬بیمار شامل مبتال به پریودنتیت مزمن متوسط بزرگساالن (باشرایط ذکر شده)‬
‫انتخاب شدند‪ .‬بعد از تکمیل رضایت نامه توسط بیماران شاخص لثه ای )‪،(GI‬‬
‫شاخص تغیر یافته خونریزی از پاپیال )‪ ،(MPBI‬شاخص پالک )‪ ،(PLI‬عمق پاکت )‪(PPD‬‬
‫و )‪ Attachment loss (AL‬در دندان های رمفورد در هر بیمار محاسبه شد (در‬
‫صورت فقدان هر یک از دندان های مورد نظر مقابل یا مجاور در نظر گرفته می شد)‪.‬‬
‫سپس برای ایجاد ایندکس مبنا در بیماران و حذف اثر تداخلی ‪ PI‬به تمامی بیماران‬
‫مسواک زدن با روش ‪ Bass‬آموزش داده شد‪( .‬به بیماران مسواک ‪ Oral B‬و‬
‫خمیردندان ‪ Crest‬داده شد)‪ .‬پس از دو هفته طی مراجعه مجدد میزان ‪PI‬در این‬
‫افراد اندازه گیری می شود‪ ،‬در صورتی که میزان آن کمتر از ‪ %30‬بود افراد وارد‬
‫مطالعه می شوند‪ .‬یک بار دیگر میزان ‪ AL ،MPBI ،PLI ،GI ،PPD‬اندازه گیری شده‪،‬‬
‫برای بیماران جرمگیری و تسطیح سطح ریشه )‪ (SRP‬انجام شده و بیماران در ‪ 3‬گروه‬
‫با رژیم دارویی متفاوت تقسیم می شوند‪ .‬گروه (‪ )1‬تحت درمان با مترونیدازول ‪250‬‬
‫میلی گرم (ساخت شرکت داروسازی تهران شیمی) ‪ 3‬بار در روز به مدت ‪ 7‬روز و‬
‫آموکسی سیسیلین ‪( 250 mg‬ساخت شرکت داروسازی کوثر) نیز ‪ 3‬بار در روز به‬
‫مدت ‪ 7‬روز ‪ ،‬گروه (‪ )2‬تحت درمان آزیترومایسین ‪( 500 mg‬ساخت شرکت داروسازی‬
‫فارابی) دوبار در روز به مدت ‪ 7‬روز و گروه (‪ )3‬تحت درمان با آزیترومایسین ‪ 250‬میلی‬
‫گرم (ساخت شرکت داروسازی تولید دارو) یک بار در روز به مدت یک ماه قرار گرفتند‪.‬‬
‫پس از ‪ SRP‬و تجویز دارو بیماران در هفته های ‪ 6 ،4 ،2‬و ماه های ‪ 2‬و ‪ 3‬مورد پی‬
‫گیری قرار گرفتند و شاخص های ذکر شده در دندان های رمفورد اندازه گیری شد‪.‬‬
‫آنالیز آماری‪:‬‬
‫‪ ‬پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری‬
‫‪SPSS‬‬
‫و‬
‫آزمون‬
‫های‬
‫‪ANOVA‬‬
‫و‬
‫‪ Repeated measures‬داده های مربوط با هم‬
‫مقایسه گردید و اختالف کمتر از ‪ P>0/05‬معنی دار در‬
‫نظر گرفته شد‪.‬‬
‫متغیر ها‬
‫روش جمع آوری‬
‫نام متغیر‬
‫نقش‬
‫نوع‬
‫مقیاس‬
‫واحد اندازه گیری‬
‫روش درمان‬
‫مستقل‬
‫کیفی‬
‫اسمی‬
‫‪ -1‬درمان با ‪ SRP‬و مترونیدازول ‪ +‬آموکسی معاینه کلینیکی‬
‫شماره دندان‬
‫زمینه ای‬
‫کیفی‬
‫اسمی‬
‫اطالعات‬
‫سیلین‬
‫‪ -2‬درمان با ‪ SRP‬و آزیترومایسین کوتاه مدت‬
‫‪ -3‬درمان با ‪ SRP‬آزیترومایسین طوالنی‬
‫مدت‬
‫دندان های رمفورد‬
‫معاینه کلینیکی‬
‫‪PLI‬‬
‫وابسته‬
‫کمی گسسته‬
‫کسری از سطح دندان‬
‫معاینه کلینیکی‬
‫‪GI‬‬
‫وابسته‬
‫کمی گسسته‬
‫نرمال‪ -‬خفیف‪ -‬متوسط‪ -‬شدید‬
‫معاینه کلینیکی‬
‫‪MPBI‬‬
‫وابسته‬
‫کمی گسسته‬
‫ثانیه‬
‫معاینه کلینیکی‬
‫‪PPD‬‬
‫وابسته‬
‫کمی‬
‫نسبتی‬
‫میلی متر‬
‫معاینه کلینیکی‬
‫‪AL‬‬
‫وابسته‬
‫کمی‬
‫نسبتی‬
‫میلی متر‬
‫معاینه کلینیکی‬
‫یافته ها‬
‫این مطالعه بر روی ‪ 75‬بیمار در سه گروه ‪ 25‬نفری دریافت‬
‫کنندۀ آنتی بیوتیک به شرح زیر انجام شد‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫گروه دریافت کننده مترونیدازول ‪ +‬آموکسی سیلین‬
‫متشکل از ‪ 12‬زن و ‪ 13‬مرد با میانگین سنی‬
‫(‪68/43)63/4‬‬
‫‪(2‬‬
‫گروه دریافت کننده آزیترومایسین کوتاه مدت متشکل‬
‫از ‪ 11‬زن و ‪ 14‬مرد با میانگین سنی (‪52/42)72/4‬‬
‫‪(3‬‬
‫گروه دریافت کننده آزیترومایسین بلندمدت متشکل از‬
‫‪ 11‬زن و ‪ 14‬مرد با میانگین سنی (‪92/40)28/5‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪PLI‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪Metro+Amoxi‬‬
‫‪Short Azt‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪PLI Score‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪Long Azt‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪Time (day‬‬
‫نمودار ‪ :3-1‬میانگین ایندکس پالک )‪ (PLI‬در گروه های مورد مطالعه در زمان های مختلف‬
‫‪‬‬
‫در تمامی جلسات معاینه تفاوت معنی داری بین دو گروه آزیترومایسین‬
‫بلند مدت با گروه های مترونیدازول – آموکسی سیلین و آزیترومایسین‬
‫کوتاه مدت دیده شده است ولی در هیچ یک از موارد تفاوت معنی‬
‫داری بین دو گروه مترونیدازول ‪ -‬آموکسی سیلین و آزیترومایسین کوتاه‬
‫مدت وجود نداشته است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ بر طبق تست ‪ Repeated measures‬مقادیر زیر به دست آمده‬‫است‪ .‬یعنی تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف و هم چنین بین‬
‫جلسات مختلف معاینه در هر گروه درمانی دیده شده است‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪GI‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪Short Azt‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪Long Azt‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪Time (day‬‬
‫نمودار ‪ 3-2‬میانگین شاخص لثه ای )‪(GI‬در گروه های مورد مطالعه‬
‫در زمان های مختلف‬
‫‪GI Score‬‬
‫‪Metro+Amoxi‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪‬‬
‫همان طور که از نتایج فوق بر می آید تفاوت معنی داری در ‪ GI‬بین‬
‫گروه های مختلف در روز درمان و روز ‪(28‬هفته دوم پس از درمان)‬
‫وجود نداشته است‪ .‬و تنها موردی که تفاوت معنی داری بین دو گروه‬
‫مترونیدازول – آموکسی سیلین و آزیترومایسین کوتاه مدت وجود‬
‫داشته است‪ .‬روز ‪ ( 74‬ماه دوم پس از درمان) بوده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ بر طبق تست ‪ Repeated measures‬مقادیر زیر به دست آمده‬‫است که نشان می دهد تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف و‬
‫هم چنین در جلسات مختلف معاینه در یک گروه وجود داشته است‬
‫‪1.2‬‬
‫‪MPBI‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪Short Azt‬‬
‫‪Long Azt‬‬
‫‪MPBI Score‬‬
‫‪Metro+Amoxi‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪Time (day‬‬
‫نمودار ‪ 3-3‬میانگین تغییر یافته شاخص خونریزی از لثه )‪ (BI‬در گروه‬
‫های مورد مطالعه در زمان های مختلف‬
‫‪‬‬
‫همان طور که مشاهده می شود در روز ‪(28‬هفته دوم پس از درمان)‬
‫تفاوت معنی داری در ‪ MPBI‬بین گروه آزیترومایسین بلندمدت با دو گروه‬
‫آزیترومایسین کوتاه مدت و مترونیدازول ‪ -‬آموکسی سیلین دیده می‬
‫شود‪ .‬تفاوت معنی داری در روز ‪( 14‬روز درمان) و روز ‪ 42‬و ‪( 56‬هفته‬
‫چهارم و ششم) دیده نشده است‪ .‬در روز ‪( 74‬ماه دوم پس از درمان)‬
‫تنها بین دو گروه آزیترومایسین کوتاه مدت و بلندمدت تفاوت معنی داری‬
‫بوده است و در روز ‪( 104‬ماه سوم) تفاوت معنی داری بین هر سه گروه‬
‫دیده شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ بر طبق تست ‪Repeated measures‬بین گروه های مختلف و هم‬‫چنین جلسات مختلف معاینه در هر گروه تفاوت معنی داری در میزان‬
‫‪MPBI‬وجود داشته است‪.‬‬
‫‪PPD‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪Metro+Amoxi‬‬
‫‪Short Azt‬‬
‫‪mm‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪Long Azt‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪Time (day‬‬
‫نمودار ‪ 3-4‬میانگین عمق پاکت )‪ (PPD‬در گروه های مورد مطالعه در زمان‬
‫های مختلف‬
‫‪‬‬
‫با توجه به نتایج فوق تفاوت معنی داری در ‪ PPD‬در روز ‪ 74‬و ‪104‬‬
‫(ماه دوم و سوم) وجود نداشته است‪ .‬در روز ‪( 14‬روز درمان) و روز ‪28‬‬
‫و ‪(42‬هفته دوم و چهارم) تفاوت معنی داری بین گروه مترونیدازول –‬
‫آموکسی سیلین با دو گروه آزیترومایسین کوتاه مدت و بلند مدت‬
‫وجود داشته است‪ .‬در روز ‪56‬‬
‫(هفته ششم) تنها بین دو گروه‬
‫مترونیدازول – آموکسی سیلسن و آزیترومایسین بلند مدت اختالف‬
‫معنی داری وجود داشته است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ بر طبق تست ‪ Repeated measure‬مقادیر به دست آمده نشان‬‫می دهد که تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف و هم چنین‬
‫بین جلسات مختلف معاینه در یک گروه وجود داشته است‪.‬‬
3.4
CAL
3.3
3.2
3.1
mm
3.0
Metro+Amoxi
2.9
Short Azt
2.8
Long Azt
2.7
2.6
2.5
2.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Time (day)
‫ در گروه های مورد مطالعه در‬Attachment loss (AL)‫ میانگین‬3-5‫نمودار‬
‫زمان های مختلف‬
‫‪ ‬بر طبق آنالیز ‪ ANOVA‬تنها مورد معنی دار مشاهده شده‬
‫در این مطالعه ‪ CAL‬در روز ‪( 104‬درمان سوم) و بین دو‬
‫گروه مترونیدازول ‪ -‬آموکسی سیلین و آزیترومایسین بلند‬
‫مدت (‪ )P=0/042‬بوده است‪.‬‬
‫‪ - ‬بر اساس تست ‪ Repeated measure‬تفاوت معنی‬
‫داری بین گروه های مختلف مورد مطالعه دیده نشده است‪.‬‬
‫ولی بین جلسات معاینه در هر گروه تفاوت معنی داری‬
‫وجود داشته است‪.‬‬
‫‪ - ‬در هر گروه بین افراد مؤنث و مذکر در جلسات مختلف‬
‫معاینه تفاوت معنی داری مشاهده نشد‪.‬‬
‫بحث‬
‫‪‬‬
‫ بر طبق مطالعات انجام شده درمان مکانیکی )‪(SRP‬به تنهایی برای درمان پریودنتیت کافی نیست‪ .‬به همین‬‫دلیل از درمان های کمکی مثل آنتی بیوتیک موضعی یا سیستمیک به عنوان درمان مکمل استفاده می شود‬
‫‪‬‬
‫تأثیر آنتی بیوتیک های مختلف در درمان پریودنتیت مورد بررسی قرار گرفته است تا دارویی مؤثرتر و در صورت‬
‫امکان درمانی تک دارویی برای افزایش همکاری بیمار معرفی شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در این مطالعه سه روش درمان با آنتی بیوتیک شامل (‪ )1‬مترونیدازول ‪ +‬آموکسی سیسیلیس‬
‫(‪)2‬آزیترومایسین کوتاه مدت و (‪ )3‬آزیترومایسین بلندمدت به همراه درمان مکانیکی با هم مقایسه شده اند‪.‬‬
‫نتایج به دست آمده نشان داد که در هر سه گروه درمانی پارامتر های مورد بررسی روند رو به بهبود داشته‬
‫اند و بین گروه (‪1‬و ‪ )2‬و گروه (‪ )3‬روند بهبود اختالف بارزی نشان داد‪ .‬ولی به طور کلی بین هر سه گروه تفاوت‬
‫معنی داری وجود داشته است‪ .‬از نتایج به دست آمده این گونه برمی آید که هر سه رژیم درمانی تأثیر‬
‫کلینیکی مطلوبی بر روی درمان پریودنتیت داشته اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ میانگین شاخص کنترل پالک )‪ (PLI‬در جلسات مختلف درمان در تمامی گروه ها کاهش معنی داری داشته‬‫است‪ .‬اختالف بین گروه (‪1‬و‪ )2‬با گروه (‪ )3‬نیز معنی دار بوده است و در گروه (‪ )3‬روند بهبود چشمگیرتری دیده‬
‫شده است‪ .‬با توجه به دستورات یکسان بهداشت دهان و استفاده از مسواک و خمیردندان یکسان در تمامی‬
‫افراد؛ این کاهش بیشتر می تواند به دلیل توجه بیشتر به کنترل پالک به علت مصرف طوالنی مدت تر آنتی‬
‫بیوتیک و یا به علت اثر ممانعتی مؤثرتر مصرف آزیترومایسین به صورت طوالنی مدت بر روی تشکیل بیوفیلم‬
‫باشد که موجب کاهش شکل گیری پالک باکتریال می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در شاخص تغییر یافتۀ خونریزی از پاپیال )‪(MPBI‬و )‪ (GI‬هم کاهش معنی‬
‫داری بین جلسات مختلف در هر گروه دیده شده است و تفاوت بین دو گروه‬
‫(‪1‬و‪ )2‬با (‪ )3‬چشمگیرتر بوده و در گروه ‪ 3‬کاهش بیشتری داشته است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش عمق پاکت هم در هر سه گروه وجود داشته و به طور معنی داری‬
‫در جلسات مختلف شاهد کاهش عمق پاکت بوده ایم‪ .‬تفاوت بین گروه (‪)1‬‬
‫با گروه های (‪ 2‬و ‪ )3‬معنی دار بوده است‪ .‬ولی بین گروه های (‪ )2‬و (‪)3‬‬
‫تفاوت معنی داری مشاهده نشده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ کاهش میزان ‪ clinical attachment level‬نیز در جلسات مختلف درمان‬‫در هر گروه معنی دار بوده است‪ .‬ولی بین گروه های مختلف تفاوت معنی‬
‫داری دیده نشده است‪ .‬تنها مورد اختالف معنی دار در روز ‪( 104‬ماه سوم)‬
‫یا همان آخرین معاینه بین دو گروه (‪ )3‬و (‪)1‬بوده است که می تواند حاکی‬
‫از تأثیر پایدارتر درمان آنتی بیوتیکی آزیترومایسین به صورت طوالنی باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Hajjafee‬و همکارانش (‪) 2008‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Smith‬و همکارانش (‪) 2002‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Mass‬و همکارانش (‪)2008‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Dastoor‬و همکارانش (‪)2007‬‬
‫‪‬‬
‫با توجه به نتایج به دست آمده پبشنهاد می شود که می توان به جای‬
‫استفاده از رژیم درمانی رایج مترونیدازول ‪ -‬آموکسی سیلین پس از‬
‫‪ SRP‬آزیترومایسین بلندمدت برای بیماران پریودنتیت مزمن تجویز شود‬
‫که عالوه بر تأثیر بیشتر به علت تک دوز بودن دارو سهولت مصرف‬
‫بیشتری نیز برای بیمار دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫همچنین به علت تأثیر نسبتا مشابه و در بعضی موارد بهتر‬
‫آزیترومایسین کوتاه مدت و همچنین استفاده از یک نوع دارو به جای‬
‫رژیم درمانی مترونیدازول ‪ -‬آموکسی سیلین که ‪ 2‬دارو و هر کدام ‪ 3‬بار‬
‫در روز است‪ ،‬می توان آزیترومایسین کوتاه مدت را جایگزین رژیم‬
‫درمانی مترونیدازول ‪ -‬آموکسی سیلین به عنوان درمان کمکی پس از‬
‫‪SRP‬کرد‪.‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫‪ ‬نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر حاکی از آن است‬
‫که اثر آزیترومایسین بلند مدت (گروه ‪ )3‬در درمان‬
‫پریودنتیت مزمن بهتر از اثر رژیم های درمانی‬
‫مترونیدازول‬
‫–‬
‫آموکسی‬
‫سیلین‬
‫(گروه‬
‫‪)1‬‬
‫و‬
‫آزیترومایسین کوتاه مدت بوده است‪ .‬بین دو گروه ‪1‬و‪2‬‬
‫تفاوت چندانی مشاهده نشد‪.‬‬
‫مشکالت و محدودیت ها‬
‫‪ - ‬یافتن ‪ 75‬بیمار مبتال به پریودنتیت مزمن با فاکتورهای‬
‫مورد نظر‬
‫‪ - ‬عدم اطمینان از عمل بیماران به دستورات رعایت‬
‫بهداشت دهان و مصرف دارو و عدم مراجعه در زمان دقیق‬
‫جلسات پیگیری )‪(follow up‬‬

similar documents