Portfolio_szakszolgalat_20140401

Report

326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által
kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció
értelmezéséhez - Torda Ágnes, Szabó Győzőné,
Horváthné Moldvay Ilona: A pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak részére
 4.sz. dia A megújuló értékelési keretrendszer
TÁMOP-3.1.5, TÁMOP-3.1.8 ppt-ből

2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásról
 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári
felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről

Minősítés
Tanfelügyelet
Önértékelés
Pedagógus
értékelése külső
elvárások mentén.
Pedagógus, vezető,
intézmény
értékelése saját
célok mentén.
Pedagógus, vezető,
intézmény
értékelése saját
célok mentén.
A legalább 14 év szakmai gyakorlattal
pedagógus-szakvizsgával rendelkező pedagógusok
A pedagógusnak fel kell töltenie portfólióját az Oktatási
Hivatal informatikai rendszerébe.
 Így 2015. január 1-jétől – ideiglenesen – a Pedagógus
II. fokozatba be kell sorolni azt a pedagógust, akinek a
portfóliója tartalmazza a portfólió minden
jogszabályban előírt elemét.




Legkésőbb 2018. december 31-éig a „rendes”
minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a
megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II.
fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019.
január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni.
A 14 év szakmai gyakorlattal és
szakvizsgával rendelkező pedagógusok csak ebben az egyedi eljárásban választhatnak, hogy az e-portfólió
egyszerűsített, vagy teljes változatát töltik
fel.
 Jelenleg a szakszolgálati dolgozók csak
az egyszerűsített változatot adhatják be.

Amennyiben a jelentkező több
szakszolgálati területen is ellát feladatot,
akkor a magasabb óraszámban ellátott
terület szempontjai szerint kell
jelentkeznie.
A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi keretszámait
) A kötelező minősítő vizsga, minősítési eljárás időpontját az intézményvezető a kinevezést, a kinevezés
módosítását követően haladéktalanul rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben.
A pedagógus az adott év március 31-éig kezdeményezi jelentkezését az intézményvezetőnél, megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot,
tanár esetén a minősítő vizsgára, a minősítési eljárásra kijelölt tantárgyként a jelentkezés évében
Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését április
Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési
10-éig rögzíti
eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.
A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év május 20-áig dönt a tárgyévet követő évben minősítő vizsgán,
minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb minden év május 31-éig az OH által működtetett informatikai
támogató rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt a döntésről.
Díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét
A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint - az Nkt. 97. § (19) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel - azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban e rendelet szerint kötelező a részvétele.
) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által
működtetett informatikai támogató rendszerbe.
)
A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerbe. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a
pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül
2013. szeptember 1-jén Pedagógus I.
fokozatba besorolt, több mint nyolc év
szakmai gyakorlattal szakvizsgával
rendelkező pedagógusok,
 a harminc évnél régebben a pályán
lévő pedagógusok szakvizsga nélkül is
jelentkezhetnek.

A 2013. szeptember 1-je és 2013.
december 31-e között jogviszonyt
létesített, jelenleg Gyakornok besorolású
pedagógusoknak.
 Az eljárás keretében lefolytatott minősítő
vizsgán „megfelelt" minősítést szerző
gyakornokokat 2016. január 1-jétől
Pedagógus I. fokozatba sorolják be.

A minősítő vizsga részei:
 amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás
megtartása, a jelölt legalább két szakórájának vagy
foglalkozásának látogatása és elemzése
 a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése
(portfólióvédés).
 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a
látogatott foglalkozásokkal összefüggő, a pedagógusra
vonatkozó megállapítások értékelése,
 az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó
megállapításainak értékelése.
Minősítés eredménye:


nem felelt meg
megfelelt
1.
A
B
Az értékelés elemei
%
A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió
értékelése
50
A portfólióvédés értékelése
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése
2.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra 20
megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett
dokumentum elemzése
Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3.
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során
látogatott foglalkozások tapasztalatai
Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző
értékelése
30
A
B
Az értékelés elemei
%
A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió
értékelése
A portfólióvédés értékelése
1.
Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység,
tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott
tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való
részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban
50
Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban
Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése
2.
3.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum
elemzése
Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott
foglalkozások tapasztalatai
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése
20
30



1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha
ez már a dokumentumban megtörtént, csak
utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért
tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet
választunk. (A cselekvés előtti reflexió.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen
következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és
önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg
változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés
utáni reflexió.)
a) a reflexiókat minden dokumentumhoz
önálló file-ként kell feltölteni
 b) a reflexiókhoz idézni kell a
dokumentumból azt a szövegrészletet,
amelyre a reflexió vonatkozik
 c) a dokumentum részleteihez főzött
reflexiókat bejegyzésként összegző
formában is fontos összerendezni és
újrafogalmazni

szakmai önéletrajz (formanyomtatvány)
 nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen tíz
foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott
óraterve
 pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek
bemutatása, dokumentumai (3-5 teljes esetében,
egyszerű esetében is fel lehet tölteni, ha van ilyen)
 önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása,
dokumentumai



a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi
környezetének rövid bemutatása
szakmai életút értékelése
A felület minden fájlfeltöltési lehetőségnél
egy fájl feltöltését engedélyezi.
 A feltöltendő fájlnak PDF formátumúnak kell
lennie.
 Bármely feltöltendő fájl maximális mérete
10 MB.
 A tárhelyre 100 MB adatmennyiség tölthető
fel, a dokumentumok számától függetlenül.

2007-es vagy attól újabb verziójú Microsoft Office
csomag esetén Word, Excel vagy PowerPoint
formátumból PDF formátumú fájl készítése:
 A szövegfájlok ajánlott formátuma: Times New
Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz,
normál margó (mind a négy oldalon 2,5 cm).
1. Nyissa meg az eredeti (Word, Excel vagy PowerPoint)
fájlt, és válassza a Mentés másként parancsot!
2. Írja be vagy válassza ki a dokumentum nevét a
Fájlnév mezőbe!
3. A Fájl típusa lista legördülő mezőjénél válassza a PDF
elemet!
Eredetiségnyilatkozat
A pedagógus neve: .................................................................
Azonosítója: ...........................................................................
Alulírott ……………………………………… büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírásommal
igazolom, hogy az e-portfólió saját, önálló munkám, az ebben foglalt dokumentumok és reflexiók
egyaránt. A hivatkozott nyomtatott és elektronikus források (pl. tankönyvek, feladatlapok, honlapok)
felhasználása a szerzői jogok általános szabályainak megfelelően történt.
Tudomásul veszem, hogy az e-portfólió esetén plágiumnak számít:
más dokumentumainak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül;
más reflexióinak felhasználása saját dokumentumként, megfelelő hivatkozás nélkül;
más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése, pl. többek között tankönyvek,
feladatlapok, tesztkönyvek, honlapokon megjelenő anyagok forrásmegjelölés nélküli felhasználása.
Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén eportfólióm visszautasításra kerül.
Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap
..............................................
aláírás






Az intézmény adatai (neve, címe, típusa).
Az intézmény tanulóközösségének profilja (létszám,
évfolyamok, a tanulócsoportok száma, a nemek aránya,
kisebbségek, a tanulók szociális háttere, más speciális vonás).
A tantestület profilja (kor, nem, végzettségek,
munkaközösségek, együttműködés a tantestületen belül, a
pedagógus saját helye a testületben és a
munkaközösségekben).
Az intézmény sajátos vonásai (célok, sajátos vonások,
erősségek, eredmények). Az alapfeladat (ok)helyzete az
intézményben.
Az intézmény infrastruktúrája, különös tekintettel az adott
feladat (ok) ra.
Az intézmény társadalmi kapcsolatai.

Reflektáljon legalább két szakmai
rendezvényre (például továbbképzés,
konferencia, műhelymunka stb.),
amelyeken részt vett! Ismertesse, ezek
hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8.
kompetencia)
A pedagógiai kompetenciákat egyenként
végigtekintve értékelje önmagát!
Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák
olyan elemeire, amelyeket az e-portfólió
dokumentumain keresztül nehéz bemutatni!
 Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai
tervei vannak, és hogyan szeretné ezeket a
terveket valóra váltani?

Az oldal első része a portfóliójellegválasztó blokk,
 a második a portfólió
alapdokumentumai.

Pedagógus-munkakör nevelési-oktatási
intézményben,
 Pedagógiai előadó vagy pedagógiai
szakértő pedagógiai-szakmai
szolgáltatásban,
 Pedagógus-munkakör pedagógiai
szakszolgálatban,
 Pedagógus-munkakör gyermekvédelmi
vagy javítóintézeti nevelésben.

A pedagógus neve:
.......................................................................................................................................................................................................
....................
Műveltségi terület:
.......................................................................................................................................................................................................
....................
Tantárgy:
.......................................................................................................................................................................................................
....................
Osztály:
.......................................................................................................................................................................................................
....................
Az óra témája:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak,
szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
.................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................
Az óra didaktikai feladatai:
.......................................................................................................................................................................................................
....................
Tantárgyi kapcsolatok:
.......................................................................................................................................................................................................
....................
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források,
szakirodalom stb.): .............................................................................
Dátum:
Időkeret
A tanulók
tevékenysége
A
Célok és
pedagógus feladatok
tevékenysége
Módszerek
Tanulói
munkafor
mák
Eszközök
Megjegyzések
Időkeret
Az óra menete
Nevelési-oktatási
stratégia
Módszerek
Tanulói
munkaformák
Megjegyzések
E
s
z
k
ö
z
ö
k
Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha
ez már a dokumentumban megtörtént,
csak utalás a dokumentum megfelelő
pontjaira.
 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy
miért tesszük azt, amit teszünk, és miért
választjuk azt a megoldást adott
helyzetben, amelyet választunk. (A
cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor
alkalmazzuk, ha csak tervet készítünk,
óratervet, foglalkozástervet, egyéni
fejlesztési tervet.)

A feltöltés feltételei:
a) 1 db, hozzávetőleg 45-60 perces
terápiás foglalkozásról készül,
b) 7, egymást követő terápiás foglalkozás
esetén 7 db készítendő,
c) nem tartalmaz megvalósítást, a reflexió
sem vonatkozik megvalósulásra,
d) feltöltés PDF formátumban.




A terápiás fejlesztés indoka: (szakvéleményben
foglalt állapotjellemző, diagnózis
megnevezése,
A terápiás fejlesztés szükségessége
azonosításának módja: (orvosi/szakszolgálati
szakvélemény,– más is javasolható).
A terápiás fejlesztés formái és gyakorisága:
(egyéni foglalkozás hetente egy órában, más
forma és gyakoriság is bevonható).
A terápiás fejlesztés hosszú távú céljai és főbb
területei: (tevékenységi terület, képesség stb.)
egyéni fejlesztéshez társuló indirekt
szolgáltatás, konzultáció esetén:
szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció,
- egyéni fejlesztéssel párhuzamos
csoportos fejlesztése).
 A terápiás óra/foglalkozás célja: (a
fejlesztendő attitűd[ök], készségek,
képességek és az elérendő fejlesztési
szint megnevezése)

a) fejlesztendő részterület megnevezése,
b) terápiás/fejlesztő feladat, eszköz neve,
c) részterületre fordított idő percekben,
d) célmódosítás és alternatív feladat
megnevezése, ha túlságosan lassú vagy
gyors elsajátítással reagál a kliens- ez a
lépéssor annyiszor ismétlődjön, amíg a
teljes órakeret lehetővé teszi.
Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai
helyzet ismertetése, ha ez már a
dokumentumban megtörtént, csak utalás a
dokumentum megfelelő pontjaira.
 Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy
miért tesszük azt, amit teszünk, és miért
választjuk azt a megoldást adott
helyzetben, amelyet választunk. (A
cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor
alkalmazzuk, ha tervet készítünk.)

A feltöltés feltételei:
 az egyéni fejlesztési terv szakterületi
ellátáshoz kapcsolódik.
a tervezett fejlesztés időtartama három
hónap (indokolt esetben a fejlesztési
ciklus szakterülettől függően változhat),
 feltöltés PDF formátumban.








Az egyéni fejlesztés indoka:
Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja:
(orvosi/szakszolgálati szakvélemény, más is javasolható).
A fejlesztés területe: (tevékenységi terület, képesség stb.).
Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (egyéni foglalkozás,
hetente egy órában, más forma és gyakoriság is bevonható).
Az egyéni fejlesztéshez használt módszer(ek), eszközök:
A fejlesztés során elért eredmény mérésének, értékelésének
eszközei: (sztenderdizált teszt, fejlődési skála, viselkedési skála,
saját kialakítású felmérő eszköz, IKT-alapú eszköz, más eszközök).
Az egyéni fejlesztés eredménye vagy hiánya (a kliens kiinduló
állapotjellemzői és a 3 hónappal későbbi fejlesztett
állapotjellemzői közötti eltérés, változás vagy annak hiánya, lehetőleg mérésre támaszkodva, - a pozitív, a negatív eredmény
vagy a változás hiányának magyarázata).



a feltöltött dokumentum nem lehet 1 évnél
régebbi,
a dokumentumnak a pedagógiai
szakszolgálatban folyó munkához kell
kapcsolódnia,
a személyes adatokat úgy kell megváltoztatni,
hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai
etikai követelményeknek megfeleljen, ez
vonatkozik a szülő/ gondozó adataira is,
ugyanakkor a problémák és a döntést
befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek
benne, intézményeket azonban szükséges
megnevezni,




A felmérésbe (vizsgálatba) vagy tanácsadó
foglalkozásba bevont kliens/ellátott/tanuló vagy
csoport neve: jelige, kitalált név.
A felmérésbe (vizsgálatba) vagy tanácsadó
foglalkozásba bevont kliens/ellátott gyermek óvodai
csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora
(csoport esetén átlagéletkor és a tagösszetétel
minimum-maximum kora években).
A felmérés/tanácsadó foglalkozás indoka: (a referáló
személy státuszának megnevezése, a referált
probléma megnevezése).
A felmérés/tanácsadó foglalkozás hosszú távú céljai
és főbb területei: (tevékenységi terület, képesség
stb.).



közvetlen, kliens(ek)re irányuló vizsgálat/tanácsadás
esetén: módszer- vagy területspecifikus képzésben
elsajátított, nevesíthető felmérő módszer (pl. teszt,
interjú), tanácsadási módszerek, a képzést igénylő
módszerhez tartozó eszközök, saját készítésű eszközök,
IKT-eszközök, más segédeszközök,
a kliensre irányuló felméréshez/tanácsadáshoz társuló
indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén:
szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció).
A felmérés/tanácsadó foglalkozás célja: (mit
szeretnénk közvetlenül megtudni az
állapotfelmérésből, milyen attitűd(öke)t, készségeket,
képességeket kívánunk befolyásolni a tanácsadás
révén).





a felmérési/ tanácsadási részterület megnevezése,
a felmérési/ tanácsadási feladat, eszköz neve,
részterületre fordított idő percekben,
célmódosítás és alternatív feladat megnevezése, ha
alternatív módon reagál a kliens - ez a lépéssor
annyiszor ismétlődjön, amíg a teljes órakeret lehetővé
teszi.
A felmérés/tanácsadó foglalkozás megvalósulásának
elemzése (a megvalósulást abból a szempontból
szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött
céltól, a tapasztalatok alapján javaslatok
megfogalmazása).
Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez
már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum
megfelelő pontjaira.
 Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit
teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben,
amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.)
 Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel
jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a kliensekre
és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a
gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió). (A
felmérés/tanácsadó foglalkozás leírása közben már kifejtett
reflexiók a felmérés/tanácsadó foglalkozás külön megírandó
reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb
összerendezésben.)

az esettanulmány csak egyéni
beavatkozásra/felmérésre vonatkozhat,
csoportosra nem
 beavatkozás esetén legalább 7
alkalom/ülés/foglalkozás megvalósult
felmérés esetén legalább 3 alkalom
megvalósult,






A kliens/ellátott/tanuló neve, akiről az esettanulmány szól:
jelige, kitalált név.
A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló
évfolyama/osztályfoka/életkora.
Az egyéni felmérés, beavatkozás indoka: (a referáló
személy státuszának megnevezése, a referált probléma
megnevezése, a klienssel való első kapcsolatfelvétel
módja).
Első interjú rövid bemutatása: az interjú rövid összegzése
reflexiókkal.
Anamnézis (előtörténetre vonatkozó adatok) felvétele,
leírása: (az élettörténet leírása úgy történik, hogy az
információkat egy vezérfonálra fűzzük fel, amely
elvezethet a jelenlegi probléma megértéséhez)
A felmérés/ beavatkozás célja, - volt-e terv a
probléma okainak azonosítására, volt-e terv a
beavatkozás főbb lépéseire vonatkozóan?
 A felméréshez/tanácsadó/terápiás
foglalkozáshoz használt módszer(ek), eszközök:
közvetlen, kliens(ek)re irányuló
vizsgálat/tanácsadás/terápia esetén: módszervagy területspecifikus képzésben elsajátított,
nevesíthető felmérő módszer (pl. teszt, interjú),
tanácsadási/terápiás módszerek, képzést
igénylő módszer esetén a módszerhez tartozó
eszközök, saját készítésű eszközök, IKT-eszközök,
más segédeszközök,  a kliensre irányuló
felméréshez/tanácsadáshoz/terápiához társuló
indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén:
szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció).

A találkozások sorrendjében adjunk leírást az ülésekről úgy, hogy az ülések tartalma, története elkülöníthető
legyen, - az ülések bemutatása tartalmazzon mintavétel
jellegű leírást a kliens és a segítő közötti interaktív
kapcsolatról, akár fejlesztő eljárásról, nem verbális
elemeket magában foglaló terápiáról, vagy verbális
elemekkel dolgozó tanácsadásról/terápiáról legyen szó.
 Az ülések leírása tartalmazzon reflexiót, - szándékaink, a
kívánt cél elérése, csalódottság, öröm, elégedettség,
esetvezetéssel, viszont- áttétellel kapcsolatos érzelmek,
gondolatok területéről
 Összegzés, a felmérés/beavatkozás teljes folyamatára
vonatkozó megvalósulás elemzése (a megvalósulást
abból a szempontból szükséges elemezni, hogy
mennyiben tért el a kitűzött céltól, a tapasztalatok alapján
javaslatok megfogalmazása).

Leírás: a problémahelyzet ismertetése, ha ez már a
dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum
megfelelő pontjaira.
 Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit
teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben,
amelyet választunk. (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók
az esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók
és megismételhetők, de újabb összerendezésben.)
 Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen
következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre,
leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene
esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni
reflexió.) (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók az
esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben.)





a szakértői vélemény nem lehet 1 évnél régebbi,
a szakértői véleménynek pedagógiai
szakszolgálathoz tartozó szakértői bizottsági
tevékenység keretében kellett keletkeznie,
a szakértői vélemény személyi azonosításra alkalmas
adatait úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi
adatvédelemnek és a szakmai etikai
követelményeknek megfeleljen, de az intézményeket
azonban szükséges megnevezni,
a szakértői vélemény formai és tartalmi elemei a
szakszolgálatokra vonatkozó rendeletben, valamint a
rendeletet megalapozó szakértői bizottsági
tevékenységet érintő szakterületi protokollban van
kifejtve.



Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a
dokumentumban megtörtént, csak utalás a
dokumentum megfelelő pontjaira.
Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük
azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást
adott helyzetben, amelyet választunk. (A szakértői
véleményírás előtti reflexió.)
Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen
következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt
felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve,
és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon.
(A cselekvés utáni reflexió.) (
DOKUMENTUM TÍPUSA
JAVASOLT
DOKUMENTUM
KINEK JAVASOLT
egy ülésre vonatkozó
felmérés, tanácsadás
Strukturált
problémaelemzéssel,
oksági összefüggések
feltárásával fejlesztő/
terápiás/tanácsadó/
konzultációs/
konfliktuskezelési
beavatkozási tervezet
vagy diagnosztikus
tervezet.
Minden
alapfeladatnál
egy ülésre vonatkozó
felmérés, tanácsadás
Szakértői, orvosi
diagnózist kiegészítő
pedagógiai,
gyógypedagógiai
vizsgálatok
bemutatása,
választásuk indoklása,
dokumentálása.
szakértői bizottsági
tevékenység
szakterületi vélemény
Kontroll- vagy felülvizsgálatra
összeállított pedagógiai
vélemény, a beavatkozás hatásés eredményességmérésével
alátámasztva
szakterületi vélemény
Egyéni állapotfelmérés
eredményét összefoglaló
szakterület-specifikus vélemény.
szakterületi vélemény
Csoportos állapotfelmérés
eredményét összefoglaló
szakterület-specifikus vélemény
szakértői bizottsági tevékenység
logopédiai ellátás
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás,
konduktív pedagógiai ellátás,
gyógytestnevelés,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
eszközfejlesztés
Közvetlen ellátási
intézményi
környezetben,
tankerület más
intézményeiben,
tankerületen kívül,
oktatóként
akkreditált képzésen
megtartott előadás
diáinak prezentálása
reflexiókkal.
Minden alapfeladatnál
konzultációs
esettanulmány
Saját vezetésű
szakterület-specifikus
szakmai konzultációs
csoport vezetésének,
szemléletének,
módszertanának
elemző bemutatása.
Reflexiók
Minden alapfeladatnál
DOKUMENTUM TÍPUSA
JAVASOLT
DOKUMENTUM
KINEK JAVASOLT
eszközfejlesztés
Fejlesztő/ terápiás/tanácsadó
(counseling)/konzultációs/
konfliktuskezelési/diagnosztik
us folyamat tervezése, grafikus
folyamatábra és folyamatleírás
részletes kifejtése.
Minden alapfeladat
esetében
eszközfejlesztés
A pedagógus által tartott
óra/foglalkozás egy
részletének videofelvétele
Reflexió: a felvett óra
elemzése.
Minden alapfeladat
esetében
szakmai,
szakma- és ágazat
közötti együttműködés
esettanulmánya
Résztvevőként vagy
csoportvezetőként egy
oktatási-nevelési
intézmény egészére
vonatkozó
problémaspecifikus/
prevenciós
programtervezet leírása,
bemutatása, reflexiók.
eszközfejlesztés
Saját fejlesztésű
feladatlap, IKT-tananyag
bemutatása
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
A szakterülethez tartozó
linkgyűjtemény, min. 5,
max. 10 db, rövid
értékeléssel, ajánlással
Minden alapfeladat esetében
Nevelési tanácsadás
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
egy ülésre/alkalomra vonatkozó
megvalósult stb.)
Tanulási tanácsadás diáknak
tanulási/teljesítményproblémáho
z kapcsoltan. Reflexiók.
eszközfejlesztés
Tanulási és
teljesítményproblémák SNI /BTM
szakértői vélemény előtti
preventív szintű felismerésének
leírása a szakterületi/specifikus
protokollal összhangban, illetve a
protokoll továbbfejlesztésére
vonatkozó javaslat
Nevelési tanácsadás
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
szakmai,
szakma- és ágazat közötti
együttműködés esettanulmánya
Mentori/ szakmai
gyakorlatvezetői munka
bemutatása legalább fél éves
időtartamban legalább egy fő
gyakornokkal, illetve
szakemberjelölttel, reflexiók
Minden alapfeladat esetében
Nevelési tanácsadás
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
terápiás óraterv,
foglalkozási terv
A kliens igényeihez,
szükségleteihez
illeszkedő belső- és külső
környezeti feltételeket
biztosító beavatkozási
terv készítése, a
módszerek, eljárások
erőforrások és
kockázatok
áttekintésével.
eszközfejlesztés
Segédanyagok szülők
számára, az egyes
diagnosztikai
kategóriákba tartozó
kliensek fejlődési,
fejlesztési lehetőségei
eszközfejlesztés
Tehetségek azonosítására
fejlesztett, összeállított
vizsgálati eszközök
bemutatása, a
tapasztalatokra való
reflektálással.
Minden alapfeladat esetében
gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és
gondozás,
fejlesztő nevelés,
nevelési tanácsadás,
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
konzultációs
esettanulmány
Konzultáció vagy
konzultációs
folyamatelemző leírása
(szülő/pedagógus).
Reflexió:
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Szakterületi protokoll
adaptációja,
hiányterületi, specifikus
protokoll készítése, helyi
bevezetésének,
adaptálásának
tervezete.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Adott pedagógiai
szakszolgálati
tevékenységhez
kidolgozott értékelési
rendszer bemutatása, a
kliens állapotának,
változásának mérésére.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Tartós megfigyelés-, célzott eseti
megfigyelés szempontjainak
kidolgozása az
állapotfelmérési/diagnosztikus
folyamat elősegítésére.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
A kliensek fejlődésének
személyre szabott értékelése pl.
félév vagy év végén. Az
értékekés szempontjai, az eljárás
leírása.
Minden alapfeladat esetében
egyéni fejlesztési terv
Egy kliens egyéni fejlesztési terve,
a kliens profiljával együtt, és a
fejlesztés során elért eredmények
dokumentálása, kliens munkák,
elért eredmények.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
A szakterületi tevékenységhez
vagy tanításához kapcsolódó, a
pedagógus által fontosnak és
jónak tartott nyomtatott források
felsorolása, minimum 5,
maximum 10 db, értékeléssel,
ajánlással
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
A pedagógus által olvasott és
fontosnak ítélt szakcikk, könyv
rövid ismertetetése és reflexiók.
(Miért tartja
fontosnak/érdekesnek az adott
könyvet/ cikket?)
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Kipróbált eszköz leírása,
bemutatása a partner
elégedettségméréséhez az
adott szakszolgálati tevékenységi
területen. Reflexiók, etikai
problémák elemzése.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Kvantitatív eljáráson alapuló
eszköz bemutatása a szakterületi
szakmai munka számszerű és
szöveges értékeléséhez,
minősítéséhez. Reflexiók, etikai
problémák elemzése
Minden alapfeladat esetében
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Szakmai, szakmaközi, ágazatok
közötti együttműködés,
partnerkapcsolatok és hálózati
együttműködés leírása.
Minden alapfeladat esetében
esetmegbeszélő munka
Esetmegbeszélő csoportok
kialakítása, működtetése
többségi pedagógusok számára
az iskolapszichológus
támogatásával. Reflexiók.
egy ülésre vonatkozó felmérés,
tanácsadás
Tehetség-tanácsadás a
klienseknek, illetve szüleiknek,
pedagógusaiknak. Önreflexió.
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
eszközfejlesztés
Jó gyakorlat adaptálása, az
erőforrások és más feltételek
figyelembevételével.
Minden alapfeladat esetében
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Pedagógus-pedagógus
együttműködés tartalmának
bemutatása, a beavatkozási
hatásrendszer erősítése
érdekében
Minden alapfeladat esetében
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Referenciaintézménnyé
válásban a speciális egyéni
részvétel bemutatása
esettanulmányi formában,
hivatkozással, illetve igazoló
dokumentumokkal, - reflexiók.
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Szakmai rendezvény rövid
leírása, dokumentálása, az
esemény szervezésében
betöltött szerepének
bemutatása.
Minden alapfeladat esetében
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Szakmák közti esetkonzultációs
team egyéves időtartamú összes
ülésének leírása, a szervezés, a
részvétel, a csoportműködés és
az etikai problémák elemzése,
reflexiókkal.
Minden alapfeladat esetében
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Szakszolgálati feladatok a
tehetségpontokkal,
tehetségtanácsokkal a
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
során
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Szakszolgálatok és köznevelési
intézmények együttműködése.
Vizsgálatra, kontrollvizsgálatra
való felterjesztés, fejlesztések.
Tanügy-igazgatási
dokumentumok
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Együttműködési lehetőség
kidolgozása az intézményfokok
között a tehetségek követése, a
tehetség társadalmi
hasznosulása érdekében
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Önsegítő csoportok
megalakulásának támogatása a
gondozott, fejlesztett kliensek
szüleinek esetében.
Minden alapfeladat esetében
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
A szakmai közösségi- és az
önfejlesztő lehetőségek
bemutatása a közösségi és
egyéni tanulási utak
tervezésével.
Minden alapfeladat esetében
szakértői bizottsági tevékenység,
nevelési tanácsadás,
szakmai-, szakma- és ágazatközi
együttműködés esettanulmánya
Etikai meggondolások tükrében
a pedagógiai szakszolgálati
szereplők és érdekek
ütközésének megoldási
módozatai.
Minden alapfeladat esetében
esetmegbeszélő munka
Esetmegbeszélő munkában való,
legalább féléves részvétel
tapasztalatainak leírása. Reflexió.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Szakmai publikációk, írások,
kutatásban való részvétel,
tankönyvírás stb. A tevékenység
bemutatása.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Részvétel az intézményben folyó
innovációban, pályázatokon
Reflexió: hogyan segítette ez a
munka szakmai fejlődését.
Minden alapfeladat esetében
eszközfejlesztés
Szakterületi, illetve specifikus
protokoll módosítását
alátámasztó javaslat
esettanulmányi példával,
reflexióval.
Minden alapfeladat esetében
Szakmai-, szakma- és ágazatközi
esettanulmány
 Szakterületi vélemény
 Eszközfejlesztés
 Konzultációs esettanulmány
 Csoportos esettanulmány
 Esetmegbeszélő munka

Az együttműködésben részt vevő intézmények
nevének szerepeltetése mellett a személyek,
csoportok neve: jelige, kitalált név.
A feltöltés feltételei:
 Az együttműködés szakmai, szakma- és
ágazatközi kapcsolatokban, partnerek
bevonásával valósul meg
 Az együttműködést megállapodás, szerződés,
közös rendezvény, dokumentum vagy más
produktum tanúsítja.
 Az együttműködés folytonossága igazolható.
 Feltöltés PDF formátumban.










Az együttműködésben részt vevők (személyek, csoportok, intézmények)
rövid bemutatása, azon jellemzők kiemelésével, melyek fontosak a
kapcsolatban.
bAz együttműködés célja, tartalma, tervezett időtartama a partnerek
kölcsönösségében rejlő előnyök bemutatásával.
Az együttműködési feltételek, alkalmak az érdemi események
folyamatba rendezett leírása.
Az együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök kifejtése.
Az együttműködés kapcsolódása a szakterületi tevékenységhez.
Az együttműködés valamely választott szakaszának részletes leírása,
ennek dokumentumai.
A választott együttműködési szakasz történéseinek reflexiója, az
eseményekben rejlő értékek megnevezésével és kiemelésével.
Összegzés, az együttműködési folyamatról, az áttekintett megvalósulás
elemzése abból a szempontból, hogy az események és történések
mennyiben szolgálták a kitűzött cél elérését, megfelelően szolgálták-e a
szakterületi tevékenységet.
Amennyiben szükséges, korrekciós javaslatok megfogalmazása.
A szakterületi vélemény nem lehet 1 évnél régebbi.
A szakterületi véleménynek pedagógiai szakszolgálatban
szervezett bármely szakterületi ellátás keretében kellett
keletkeznie (kivétel a bizottsági feladat)pedagógiai vagy
pszichológiai célú megfigyelés, állapotfelmérés összegzése,
összefoglalása, ami a gyermek ellátásához kapcsolódik.
 A szakterületi vélemény személyi azonosításra alkalmas adatait
úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a
szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik a
szülő/gondozó adataira is, ugyanakkor a problémák és a
döntést befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges megnevezni.
 A szakterületi vélemény formai és tartalmi elemei a szakterületi
protokollokban van kifejtve, - a szakterületi vélemény
feltöltőjének ez nyújt támpontot a minőségi követelmények
teljesítéséhez.
 Feltöltés PDF formátumban.







Az eszköz egyéni fejlesztésű legyen.
Csoportos fejlesztés esetén a fejlesztésben
részt vevők nyilatkozata arról, hogy
hozzájárulnak az eszköz feltöltéséhez.
Az eszköz bemutatása közvetlenül vagy
videofelvétel, fotó segítségével.
Az eszköz használata túlmutat a fejlesztő
személyes használatán.
Feltöltés PDF formátumban.
a)Ha készült használati útmutató vagy felhasználási eljárás,
annak ismertetése.
b) Az eszköz fejlesztésének leírása, az eszköz bemutatása.
c) Csoportos eszközfejlesztés esetén a feltöltő részvételének
aránya, megnevezve az eszköz azon elemeit, melyek
fejlesztésében önállóan vett részt.
d) Az eszköz kipróbálásának szakasza, különös tekintettel a
korrekcióra, visszajelzések figyelembevételére.
e) Szakszolgálati terület(ek), ahol az eszköz használható.
f) Szakszolgálati tevékenység(ek), amiben az eszköz
használható.
g) Milyen előzetes kompetenciákat igényel az eszköz
használata a klienstől, illetve a szakembertől?
i) Kapcsolódik-e a használatához baleseti forrás? Ha igen, milyen
óvintézkedések kívánatosak azok elkerülése érdekében?
j) Az eszköz használatával eddig szerzett tapasztalatok bemutatása.
Saját tapasztalat, vagy más használóktól kapott visszajelzések.
Ha lehetséges, ezen dokumentumok feltöltése.
k) Amennyiben kapcsolódik hozzá kutatás, sztenderdizálás, annak
bemutatása.
l) Az eredmények összevetése - amennyiben ez lehetséges - más
hasonló ismert eszközzel szerzett adatokkal, eredményekkel.
m) Továbbfejlesztési és /vagy adaptálási és/ vagy korrekciós
lehetőségek.
n) A szerző, fejlesztő reflexiója a fejlesztési, illetve használati
folyamatra vonatkozóan.
o) Továbbá minden olyan információ, ami fontos lehet, de a fenti
szempontsor nem tér ki rá.





Ebben a dokumentumban a konzultációt mint indirekt szolgáltatást
szükséges értelmezni, mely a gyermek/tanuló, illetve e személyek
csoportja érdekében folyik, de nem közvetlenül a gyermekkel/tanulóval,
illetve csoportjukkal történik, hanem a velük foglalkozó
szülővel/pedagógussal/szakemberrel, illetve e személyek csoportjával, csak az így értelmezett dokumentum tartalma értékelhető.
A feltöltött dokumentum nem lehet 5 évnél régebbi.
A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell
kapcsolódnia.
A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes
adatokat úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és
a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik a
szülő/pedagógus adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést
befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket
azonban szükséges megnevezni.
Feltöltés PDF formátumban
a) A konzultáció a szakterületi munka mely területéhez, ellátási
fázisához kapcsolódik?
b) A konzultáció szükségességének indoka, különös tekintettel a
konzultációba vont személyre vagy személyekre.
c) A konzultáció kapcsolódik-e foglalkozásba, fejlesztésbe,
terápiába vont gyermekhez, tanulóhoz?
d) A konzultációban résztvevő(k) (szülő/pedagógus/szakember)
bekerülésének indoklása, az egyén vagy csoport bemutatása.
e) A konzultáció kereteinek és feltételeinek bemutatása
(gyakoriság, a konzultációs helyszín adottságai, tervezett
időtartam, egyéni, csoportos).
f) A konzultáció folyamatának tervezése, benne a cél/ok
meghatározása.
g) A konzultáció folyamatában használt technika megnevezése és
bemutatása.
Amennyiben az egyéni vagy csoportos konzultáció közvetlenül kapcsolódik
gyermek/tanuló ellátásához, a konzultáció hatása a fejlesztő/terápiás
folyamatra?
i) Esetleges elakadások, problémák a konzultációs folyamatban? Ezek
megoldása?
j) A találkozások sorrendjében készüljön leírás a konzultációs alkalmakról,
legalább három alkalomról készüljön olyan részletezettségű, hogy az
alkalmas legyen a kliens/ek és a konzultációt vezető szakember
kapcsolatának, felkészültségének bemutatásra.
k) Az egyes ülésekhez kapcsolódhatnak reflektív észrevételek. A tervezett és
a megvalósult tartalom, továbbá a tervezett cél és az elért eredmény
összevetésének gondolati és érzelmi vetületéről.
l) Összegzés, a konzultáció teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás
elemzése (a megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni,
hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól), a tapasztalatok alapján
javaslatok megfogalmazása).







Ebben a dokumentumban a csoportos beavatkozás kliensei a
gyermekek/tanulók.
1-3 alkalommal ugyanazon csoporttal megvalósuló beavatkozást akkor
lehet itt feltölteni, ha csoportos krízisintervencióról szól az esettanulmány
tartalma.
Nem krízisintervencióra vonatkozó csoportos
fejlesztés/terápia/tanácsadás esetén legalább 4, egymást követő
ülésnek meg kellett valósulnia.
A kizárólag csoportos felmérést tartalmazó leírások nem ehhez a
dokumentumtípushoz tartoznak.
A feltöltött dokumentum nem lehet 5 évnél régebbi.
A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell
kapcsolódnia.
A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes
adatokat úgy kell megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és
a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen.







a) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás a szakterületi munka mely
területéhez, ellátási fázisához kapcsolódik?
b) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás szükségességének indoka,
különös tekintettel a csoportos fejlesztésbe/terápiába/tanácsadásba
vont személyre vagy személyekre.
c) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás kapcsolódik-e más
szakszolgálati foglalkozásba, fejlesztésbe, terápiába vont gyermekhez,
tanulóhoz?
d) A csoportos fejlesztésben/terápiában/tanácsadásban részt vevő
gyerekek/tanulók bekerülésének indoklása, a csoport bemutatása.
e) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás kereteinek és feltételeinek
bemutatása (gyakoriság, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás
helyszínének adottságai, tervezett időtartam, egyéni, csoportos).
f) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatának tervezése,
benne a cél/ok meghatározása.
g) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatában használt
technika megnevezése és bemutatása.





Amennyiben a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás közvetlenül
kapcsolódik gyermek/tanuló ellátásához, a csoportos
fejlesztés/terápia/tanácsadás hatása a fejlesztő/terápiás folyamatra?
i) Esetleges elakadások, problémák a csoportos
fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatban? Ezek megoldása?
j) A találkozások sorrendjében készüljön leírás a csoportos
fejlesztés/terápia/tanácsadás alkalmakról, legalább 4 alkalomról
készüljön olyan részletezettségű, hogy az alkalmas legyen a kliensek és a
csoportos fejlesztést/terápiát/tanácsadást vezető szakember
kapcsolatának, felkészültségének bemutatásra.
k) Az egyes ülésekhez kapcsolódhatnak reflektív észrevételek a tervezett
és a megvalósult tartalom, továbbá a tervezett cél és az elért eredmény
összevetésének gondolati és érzelmi vetületéről.
l) Összegzés, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás teljes
folyamatára vonatkozó megvalósulás elemzése (a megvalósulást abból
a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött
céltól), a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).




A feltöltött dokumentum nem lehet 1 évnél régebbi.
A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban
folyó munkához kell kapcsolódnia.
A dokumentumban a személyi azonosítás
elkerülésére a személyes adatokat úgy kell
megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és
a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez
vonatkozik a személyek, csoportok, munkatársak
adataira is, az intézményeket azonban szükséges
megnevezni,
Feltöltés PDF formátumban.









a) Az esetmegbeszélés szereplőinek bemutatása, továbbá a helyszín, a gyakoriság és a
keretek megadása.
b) Az esetmegbeszélés célja, a résztvevők csatlakozásának módja és indítéka.
c) Az esetmegbeszélés vezetésének módszertani, technikai megoldásai.
d) Az estemegbeszélés résztvevőivel való együttműködés színvonala.
e) A csoportműködés érdekében tett beavatkozások jellemzői.
f) Az esetmegbeszélés során megmutatkozó érzelmi és indulati viszonyulások
kezelésének módja.
g) Az esetmegbeszélésben végzett munkájának erősségei, gyengeségei.
h) Az esetmegbeszélés folyamatából legalább három alkalomról készüljön olyan
részletezettségű leírás, hogy az tükrözze a munka szakmai színvonalát, jellemző
problémáit és azok megoldásait, a csoporttagok aktív közreműködését, az
esetmegbeszélő csoportot vezető szakember felkészültségét.
i) Reflektív áttekintés az esetmegbeszélés meghatározott időtartamú munkájára,
történésekre, előrehaladásra, elakadásra, módszertani/technikai kérdésekre.






Rendkívül fontos még az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a
biztosítása.
Minden esetben, amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel, legyenek
ezek prezentációk, témazárók, projektmunkák stb.
Az elemzésekben sem használhatja a tanulók valódi nevét, még
keresztnevüket sem.
Ha fényképet, videót készít és tölt fel, szülői beleegyezést kell kérnie.
A szülők beleegyező nyilatkozatait el kell tennie. A nyilatkozatokat a védés
során a szakértők ellenőrizhetik.
A foglalkozásterv elkészítésekor vagy önálló szellemi terméket hozzon létre a
pedagógus, vagy ha a tananyagcsomagban (tanári kézikönyvben)
előzetesen elkészített foglalkozástervvel dolgozik, igazítsa azt a
tanulócsoport profiljához és megfelelő forrásmegjelöléssel, hivatkozással
lássa el az óratervet/foglalkozástervet.
A pedagógiai e-portfólió értékelése nem
a dokumentumok egyenkénti értékelését
jelenti, hanem a dokumentumokkal
bizonyított kompetenciák értékelését.
 Az e-portfólió dokumentumainak azt kell
alátámasztaniuk, hogy a pedagógus az
adott kompetencia területen az adott
szintet elérte.
 Az e-portfólió dokumentumait a két
szakértő egymástól függetlenül értékeli.


similar documents