150106EKAER_saját

Report
Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer (EKAER)
EKAER – 1.
Adózói szempontból bejelentési kötelezettség:
Útdíj-köteles gépjárművel folytatott, közúti fuvarozással járó
- EU-ból hazánkba történő termékbeszerzést, és egyéb
behozatalt
- Hazánkból EU-ba irányuló termékeladást és egyéb kivitelt
- Belföldön nem végfelhasználó részére történő első adóköteles
fuvarozással járó termékértékesítés
Gépjármű, közút, fuvarozás, végfelhasználó,
termékértékesítés fogalma.
Saját áru mozgatása közösségi viszonylatban esik bejelentési
kötelezettség alól, belföldi fuvar esetén nem
Szintén nem bejelentés-köteles a tranzit fuvar, export, import
(B=bejelentés; KB=kockázati biztosíték)
2
közúti fuvarozás
útdíjköteles
nem
útdíjköteles
EU más tagállama →
Magyarország
termékbeszerzés / egyéb
célú behozatal
Magyarország →
EU más tagállama
termékértékesítés / egyéb
célú kivitel
belföldi forgalomban - nem
végfelhasználó részére első adóköteles értékesítés
kockázatos
termék
nem
kockázatos
termék
kockázatos
termék
nem
kockázatos
termék
kockázatos
termék
nem
kockázatos
termék
súly vagy
értékhatár
felett
B+KB
B
B
B
B+KB
B
súly és
értékhatár
alatt
−
−
−
−
−
−
súly vagy
értékhatár
felett
B+KB
−
B
−
B+KB
−
súly és
értékhatár
alatt
−
−
−
−
−
−
3
EKAER – 2.
Súlyhatárok, értékhatárok amelyek meghaladása esetén VAN
bejelentési kötelezettség:
Súly (kg)
Nem kockázatos termék
(útdíjköteles jármű)
Nem kockázatos termék
(nem útdíjköteles jármű)
Kockázatos élelmiszer
(járműtől függetlenül)
Egyéb kockázatos termék
(járműtől függetlenül)
Érték (Ft)
2 500 És/vagy
2 millió
Nincs alsó értékhatár, azaz nincs
bejelentési kötelezettség
200
És/vagy
250 000
500
És/vagy
1 millió
4
EKAER – 3.
Egy EKAER szám = egy termékegység
Másképpen: ugyanazon feladó, ugyanazon vevő részére, ugyanazon
szállítási helyre szállított áruk összessége
Következtetések:
Gyűjtőfuvar, Terítőfuvar
-esetén egy szállítás, de több EKAER szám, mivel több eladó, vagy
több vevő van az ügyletben
-‚Kiskocsiról’ ‚Nagykocsira’ történő átpakolás esetén változik a
rendszám, de az EKAER szám nem
A bejelentésre kötelezetti körben a fuvarozók nincsenek benne, de
lehetőség van arra, hogy bizonyos jogosultságokat kapjanak, akár
bejelentést tegyenek. A bejelentés az eredeti kötelezett által benyújtott
5
jognyilatkozatnak minősül
EKAER – 4.
Működése: Bejelentés → EKAER szám megállapítása → EKAER
szám közlése a fuvarozóval → Fuvarozás lebonyolítás →
megérkezéskor szintén bejelentés (nem minden esetben) →
EKAER szám érvényességét veszti (15 nap)
Technikai kérdések:
- Ügyfélkapun keresztül adózó, törvényes képviselő, állandó
meghatalmazott EKAER felhasználónevet és jelszót igényel saját
magának, vagy másnak
- EKAER rendszerben külön a felhasználónév és jelszó alapján a
‘más’ személy (munkavállaló, külsős) is bejelenthető
- Az egyes EKAER ügyintézőkhöz eltérő jogosultság (módosítási
jog, rendszámjog) is párosulhat
6
EKAER – 5.
Belföldi fuvar (első adóköteles értékesítés) esetén
Feladó a felrakodás megkezdéséig
Feladó a fuvar
befejezéséig
módosíthatja
(haladéktalanul!)
Címzett vagy átvevő,
vagy feladó a fuvar
befejezéséig, vagy az azt
követő munkanapon
Gépjármű átvételi helyre
érkezésének az időpontja
Feladó neve, adószáma
Felrakodás címe
Címzett adatai
Kirakodás címe (! kockázatos termékek)
Termék megnevezése, VTSZ, tömeg,
cikkszám,
értéke
Feladó a
fuvar befejezéséig:
Termék tömege (+/-),
értéke (+/-)
Címre érkezés bejelentésének
elérhetősége
(telefon, e-mail
cím)
Címzett fuvarozás
befejezésekor
(érkezéskor):
Rendszám
Rendszám
-Max 3 db
gépjármű átvételi helyre érkezésének
időpontja
Fuvarozás indoka
7
EKAER – 6.
Belföldi ügylet esetén az első adóköteles értékesítés
1.Külföldről származó áru, csak kereskedelem:
Igen
EU-s
eladó
Igen
A Kft
Nem
B Kft
C Kft
2. Belföldről származó áru, feldolgozás:
Belföldi
gyártó
(alapanyag)
IGEN
Kereskedő
NEM
Feldolgozó
IGEN
Kereskedő
8
EKAER – 7.
Belföldi ügylet esetén feltétel a fuvarozással járó első
adóköteles termékértékesítésről beszéljünk
Vevő megy az áruért (akár
bérfuvarossal)
Eladó viszi ki az árut a vevőhöz
(akár bérfuvarossal)
Nincs megrendelés, spontán
kiválasztja a megvásárlandó
terméket – nincs EKAER
Terméket ‘házhoz’ viszi – van
EKAER
Megrendelt termékek köre ismert –
van EKAER
Túrajárat – van EKAER
Konkrét megrendelést ad le – van
EKAER
Nagybani piacra viszi fel a terméket,
vevő nem ismert – nincs EKAER
Adóköteles termékértékesítés: egyenes adós, fordított adós
Nem adóköteles termékértékesítés: kompfeláras, alanyi
adómentes
9
EKAER – 8.
Belföldi ügylet esetén az első adóköteles értékesítés
3. Mezőgazdasági termény
Termelő,
kompfelár
NEM
Kereskedő
IGEN
Feldolgozó
IGEN
Kereskedő
4. Belföldi láncügylet
Gyártó
EKAER
Fuvar
2. Kereskedő
1. Kereskedő
Számla
Számla
10
EKAER – 9.
Belföldi ügylet esetén az első adóköteles értékesítés
5. Mezőgazdasági termény, vegyes beszerzés
Termelő,
kompfelár
NEM
Termelő,
adóköteles
IGEN
Kereskedő
IGEN
Feldolgozó
IGEN
Kereskedő
Összefoglalva: nem számít a paritás, nem számít, hogy ki és
mikor szállítja el a terméket, nem számít, hogy mikor száll át a
tulajdonjog vagy a rendelkezési jog a termék felett. Ha
termékértékesítés történik, és az fuvarozással jár, EKAER.
11
EKAER – 10.
EU-ból belföldre irányuló termékbeszerzés
Címzett a fuvarozás megkezdéséig
Címzett a fuvar
befejezéséig
módosíthatja
(haladéktalanul!)
Címzett vagy átvevő a
fuvar befejezéséig, vagy
az azt követő
munkanapon
Gépjármű átvételi helyre
érkezésének időpontja
Feladó neve, adószáma
Felrakodás címe
Címzett adatai
Kirakodás címe (! kockázatos termékek)
Termék megnevezése, VTSZ, tömeg,
cikkszám,
értéke
Feladó a
fuvar befejezéséig:
Termék tömege (+/-),
értéke (+/-)
Címre érkezés bejelentésének
elérhetősége
(telefon, e-mail
cím)
Címzett fuvarozás
befejezésekor
(érkezéskor):
Rendszám
Rendszám
-Max 3 db
gépjármű átvételi helyre érkezésének
időpontja
Fuvarozás indoka
12
EKAER – 11.
EU-ból belföldre irányuló egyéb célú behozatal (saját vagyon
mozgatása, bérmunka)
Átvevő a fuvarozás megkezdéséig
Átvevő a fuvar
befejezéséig
módosíthatja
(haladéktalanul!)
Átvevő a fuvar
befejezéséig, vagy az azt
követő munkanapon
Gépjármű átvételi helyre
érkezésének időpontja
Feladó neve, adószáma
Felrakodás címe
Címzett adatai
Kirakodás címe (! kockázatos termékek)
Termék megnevezése, VTSZ, tömeg,
cikkszám, értéke
Termék tömege (+/-),
értéke (+/-)
Címre érkezés bejelentésének
elérhetősége (telefon, e-mail cím)
Rendszám
Fuvarozás indoka
Rendszám -Max 3 db
13
EKAER – 12.
Belföldről EU-ba irányuló termékértékesítés
Feladó a felrakodás megkezdéséig
Feladó vagy felrakodó a Feladó az EKAER szám
felrakodás
érvényességi idején
megkezdésekor
belül módosíthatja
Feladó neve, adószáma
Felrakodás megkezdésének időpontja
Felrakodás címe
Címzett adatai
Kirakodás címe
Termék megnevezése, VTSZ, tömeg,
cikkszám, értéke
Termék tömege (+/-),
értéke (+/-)
Rendszám
Rendszám
Fuvarozás indoka
14
EKAER – 13.
Belföldről EU-ba irányuló egyéb kivitel (saját vagyon mozgatása,
bérmunka)
Felrakodó a felrakodás
megkezdéséig
Felrakodó a felrakodás
megkezdésekor
Feladó neve, adószáma
Felrakodás megkezdésének időpontja
Felrakodás címe
Felrakodó az EKAER
szám érvényességi
idején belül módosíthatja
Címzett adatai
Kirakodás címe
Termék megnevezése, VTSZ, tömeg,
cikkszám, értéke
Termék tömege (+/-),
értéke (+/-)
Rendszám
Rendszám
Fuvarozás indoka
15
EKAER – 14.
Rendszám kérdése: az EKAER szám rendszám megadása nélkül is
megkérhető, de a felrakodásig, illetve a fuvarozás kezdetéig meg kell
adni, hogy érvényes legyen.
Például:
2015. február 6-án megkéri egy belföldre irányuló eladásra az EKAER
számot, rendszámot még nem ismert
2015. február 8-án 8 órakor érkezik meg kamion, ami az árut viszi
2015. február 8-án 8.30-kor bejelenti a kamion rendszámát
2015. február 8-án 9 órakor a felrakodás megkezdődik
16
EKAER – 15.
Különleges mentesítő szabály, azaz nem kell EKAER a Jöt. szerinti
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánytermék,
ásványolajtermék, biodízel, bioetanol szállításához. De csak akkor,
ha kizárólag ilyen termék van a gépjárművön!
A fuvarozás nem csak közúton zajlik:
-a közúti rész miatt van bejelentési kötelezettség
-a rendszám folyamatos módosításának a lehetősége, fuvarozókkal
folyamatos kapcsolat
Hatály: 2015. január 1-jén megkezdett felrakodást kell bejelenteni
Meghiúsult fuvar: különleges bejelentési lehetőség, ha a teljes
rakományt nem veszik át, akkor is használható
EKAER szám 15 napos érvényességből kifut: újat kell kérni, de
hogyan is?
17
EKAER – 16.
Szállítás során fellépő rendkívüli esemény:
- műszaki hiba, baleset esetén a rendszám módosítható
- áru sérül, akkor a súly módosítható
- nem módosítható a termékkör
Fuvareszköz beszerzése úgy, hogy a gépjármű a saját tengelyén
teszi meg az utat: EKAER
Termény eladásakor a súly (érték) nem ismert, mert átvételkor
szárítás, minősítés után készül a számla, muszáj megsaccolni a
súlyt (értéket) a bejelentés miatt!!
18
EKAER – 17.
Visszáru:
-Belföldi ügylet a visszafelé irányuló fuvarral nincs vele teendő (a saját
áruját viszi vissza!)
-EU-s ügylet esetén kell jelenteni, bármilyen irányú is (súly vagy
értékhatár elérése esetén), egyéb célú behozatal lesz.
A kevesebb átvett súly miatt az eredetileg bejelentett adatot
módosítani kell.
Kommunális hulladék begyűjtése:
-maga a szemét elszállítása nem EKAER köteles, termékértékesítés
nem történik
-ha újrahasznosítható hulladékot ad el a cég feldolgozónak, akkor azt
be kell jelenteni
19
EKAER – 18.
Bizományba szállított áru (két termékértékesítésről van szó, nincs
EKAER, nincs eldöntve)
Túrajárat, előre meg nem rendelet termékekkel – fuvarozással járó
termékértékesítés (mindenkihez hozzárendelek egy EKAER számot,
folyamatosan módosítom?)
Bérhízlalás (ugyanazt az állatot adják vissza), vetőmag bértermelés
(más termék jött létre), bérmunka szolgáltatás, nincs EKAER
Kiskereskedésbe történő kiszállítás személyes átvétel nélkül
(hajnalban otthagyják egy elzárt területen) – értékhatárok figyelése,
megérkezés bejelentésének határideje a következő munkanap
20
EKAER – 19.
Termelői tej begyűjtése:
-egy termelő 200kg-ig – nincs EKAER
-egy termelő 200kg felett – van EKAER szám
-a begyűjtő tartálykocsi vegyesen fog EKAER számos és nem EKAER
számos tejet is tartalmazni
A bejelentő személy bárki lehet, tehát akár a felvásárló is megoldhatja
(a termelő kér neki másodlagos felhasználói jogokat)
Göngyöleg:
-Belföldi ügylet esetén csak az első értékesítés érdekes, azaz amikor
csak a göngyöleg az értékesítés tárgya
-EU-ból történő behozatal esetén viszont minden mozgást jelenteni
kell (behozatal, visszavitel) – visszavitel esetén az értékhatárok miatt
nem biztos, hogy kell EKAER szám
21
-Súlyba beleszámít, értékbe nem (ha nem értékesítjük)
EKAER – 20.
Belföldi ügylet esetén az átvevő honnan tudja, hogy amit átvesz, az
EKAER köteles-e vagy sem?
- nem fogja tudni, viszont fel kell készülnie arra, hogy ha mégis az,
akkor képes legyen lezárni a fuvart.
Egy adott fuvarról a vevő érdeklődhet-e (kötelező-e) EKAER szám
ügyben?
- egyelőre nem elvárás, és nincs lehetőség sem rá
EKAER szám kötelező feltüntetése: más okmányokon nem kötelező
szerepeltetni, a fuvarossal kell bármilyen módon közölni.
22
EKAER – 21.
Terményt tárolás céljából átvevő fél érintett-e EKAER számmal?
- Átvevőként, ha EU-ból érkezik az áru, vagy belföldi ügylet esetén, ha
első adóköteles értékesítés is megvalósul (harmadik szereplő
vásárolja meg): EKAER
- Ha maga a tároló vásárol meg az ott tárolt terményből, akkor fuvar
hiányában nincs EKAER igénylési kötelezettség, és onnantól kezdve
az összes többi eladás nem lesz EKAER köteles? (vitatott: bértárolás
vagy előre szállítás utáni értékesítés?)
- Belföldre vagy EU-ba történő értékesítés esetén az áru tulajdonosa a
bejelentésre kötelezett, indulási címként fogják csak beírni a tárolót.
Állatok felvásárlása előre meghirdetett helyszínen. Fuvarozással járó
termékértékesítésnek minősül-e az állatok átvételi helyszínre való
szállítása? Ha nem veszik meg az összes állatot, még mielőtt lezárnák
23
az EKAER számot, módosít!
EKAER – 22.
Terményt értékesítése közvetlenül a termény betakarítását követően,
de még fuvarozást megelőzően valósul meg? Van-e, és kinek EKAER
szám kérési kötelezettsége
- Fuvarozással járó termékértékesítés esetén a terményt eladó kéri
meg az EKAER számot, a vevő pedig a telephelyére való
beszállítással zárja le a fuvart
Több termelő területéről egyszerre történik a betakarítás, és a vevőhöz
való szállítás, a terület arányában egyeznek meg az ellenértékről
- Fuvarozással járó termékértékesítés esetén a terményt eladó
termelők kérik meg az EKAER számokat, a vevő pedig a telephelyére
való beszállítással zárja le a fuvart, figyelemmel kell lenni az
értékhatárokra is
24
EKAER – 23.
Beszerzés harmadik országból
- a beszerzéshez nem kapcsolódik EKAER szám, de
- azt követő belföldi, vagy EU-s eladás EKAER szám köteles
-(Hol helyezik szabadforgalomba!!)
Az EKAER szám igénylése során, de még a rakodás megkezdése előtt
kiderül, hogy hibásak az adatok
- meghiúsult fuvar
- új EKAER szám kérése
Áru értéke nem forintban meghatározott: 2014. december 31-én hatályos
MNB árfolyam alapján kell a forintadatot beírni az EKAER szám igénylése
során
Karbantartás: előre meghirdetett időintervallum (-tól, -ig)
Üzemszünet: utólag közölt időintervallum (-tól, -ig)
Internet szolgáltatás elégtelensége (pontosan mit jelent?)
Utólag kell az EKAER számot megkérni
25
EKAER – 24.
Kockázatos termékek esetén további kötelezettség:
Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat,
amelyik:
- A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso
- Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely
bejelentésének eleget tett: http://portal.nebih.gov.hu/elsobetarolasi-hely-kereso
- Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette: NAV
Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó
kaphat, amelyik:
- Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette: NAV
Súly és értékhatárok
26
EKAER – 25.
Kockázatos termékek (nem teljeskörű felsorolás!)
Kockázatos élelmiszerek
Egyéb kockázatos termékek
Már nem élő állat
húsa, Hal
Gyümölcs
tartósítva
Állateledel
Kenőanyagok
Tej, tejszín
Rizs, hajdina
Homok
Hígítók
Méz
Liszt
Kavics, sóder, tört kő
Tűzifa, rőzse
Tojás
Étolajok
Kátrány
Gömbfa
Hagyma
Állati, növényi zsír Viasz
Ruházat
Élő növény
Margarin
Bitumenes keverék
Lábbeli
Zöldségek
Kolbász
Trágyázó szerek
Zöldségek tartósítva Konzervált hús
Gyümölcsök
Répacukor
Déli gyümölcsök
Másfajta cukor
27
EKAER – 26.
Kinek kell adnia: aki az EKAER számot kérni köteles
(Belföld-Belföld = feladó; EU-Belföld (kivéve bérmunka) = címzett,
átvevő)
Mentesül а biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki
- az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban
szerepel, VAGY
- legalább két éve működik ÉS az EKAER szám igénylése
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ÉS
nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.
A biztosíték összege teljesíthető:
- elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,
- pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás
által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia
28
útján.
EKAER – 27.
Kockázati biztosíték összege:
1. A bejelentés napja és az azt megelőző 60 napra történt szereplő
bejelentések
2. kockázatos termékek értékének 15%-a
3. mindig ott kell legyen a letéti számlán (folyamatos igazítás)
4.A kockázati biztosíték rendelkezésre állása: megelőző banki
munkanapot fogad el a NAV. Erre nagyon kell ügyelni.
Átmeneti szabály:
-2015. február 28 után kért EKAER számhoz kell adni először
biztosítékot
-2015. január 1-től induló fuvarokat kell nézni, azaz 2015. március 1-ig
kevesebb mint 60 napról van szó
Adózó folyamatosan nyomon követheti a biztosíték keretét
Kockázati biztosíték hiányában nem kaphat EKAER számot a
bejelenteni kívánt fuvar
29
EKAER – 28.
A kockázati biztosítékból minden hónap utolsó 5 napján az
esetlegesen fennálló adótartozásokra átvezethet az adóhatóság,
azaz így lecsökkenő biztosítékot fel kell tölteni
A biztosíték mikor kérhető vissza:
- megszűnés
- 60 napig nem folytat kockázati biztosítékkal érintett
tevékenységet
- mentességi feltételek valamelyike beáll
- (csökkentési jogcím) 60 napon keresztül folyamatosan
meghaladja a biztosíték az elvárt összeget
30 napos kiutalási határidő
30
EKAER – 29.
Szankció (2015. március 1-től): a be nem jelentett fuvarral érintett áru
igazolatlan eredetűnek fog minősülni, és az érték 40%-áig mehet a
bírság, SŐT a bírság értékének megfelelő árut az adóhatóság le is
foglalhatja
Külön NGM rendeletek:
- EKAER részletes eljárási szabályok
- EKAER szempontjából kockázatos termékek köre
EKAER technikai Helpdesk: 06-1-441-9644
31
EKAER – 30.
Közúti ellenőrzés során:
[Art. 88/A. § (6a) és (6b) bekezdések)
- Milyen papírokkal kell rendelkezni: fuvarlevél vagy számla vagy
egyéb okirat
- Kit lehet nyilatkoztatni: fuvarozót, címzettet, feladót
- Miről lehet nyilatkoztatni:
- a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről,
- a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról,
- a termék átvételéről, kirakodásának címéről,
- az EKAER számról,
- amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany
székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának
jogcíméről.
Intézkedés: hatósági zár (csomagzár, raktérzár)
Indok megszűnése esetén feloldás
32
Köszönöm a figyelmet!

similar documents