Fishl Erika – ESZA NKft.

Report
ESZA Nonprofit Kft.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú
„Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének
elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és
szolgáltatásfejlesztési modellprogram”
ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ ÉS SZAKMAI
TÁMOGATÓ HÁLÓZAT II. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2014. január 30.
TÁMOP-5.3.8.A2-12
PROJEKT ZÁRÁS
A projekt megvalósításának időtartama maximum 24 hónap. A pályázó
projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt
beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek
teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését
(projekt megvalósításának befejezését) követő 30. nap.
Fizikai befejezés:
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a
támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint
teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek
mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó
tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül.
A projekt megvalósítása:
A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák
kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt
fizikai befejezését követő maximum 60. nap.
TÁMOP-5.3.8.A3-12
PROJEKT ZÁRÁS
A projekt megvalósításának időtartama minimum 18, maximum 24
hónap. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását
tartalmazó záró projekt beszámoló benyújtásának végső határideje a
szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 30.
nap.
Fizikai befejezés:
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a
támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint
teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek
mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó
tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül.
A projekt megvalósítása:
A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák
kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt
fizikai befejezését követő maximum 60. nap.
Módosítások alapelvei
ÚSZT esetében:
• A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) pontja alapján, ha a
kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns
adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a
kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belül
köteles azt írásban bejelenteni a támogatónak.
• A kedvezményezett a támogatási szerződés módosítását
kezdeményezi, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott módosítási igények esetében.
A fentiek alapján a támogatási szerződés az alábbi módokon
változhat:
•Változás bejelentéssel
•Szerződésmódosítással
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Ha a kedvezményezett szerződésben foglalt azonosító adatai, illetve
a projekt jellemzői megváltoznak, ÚSZT esetében pedig a 4/ 2011-es
rendelet 36. § (2) pontjában és ezzel összhangban az ÁSZF 6.
pontjában meghatározott mértéket el nem érő mértékben akkor erről
írásban a változás bejelentés formanyomtatványon, postai úton,
a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal együtt, szükséges
értesítenie az ESZA-t.
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Valamennyi, a
kötelezettség!
projektet
érintő
változás
esetén
bejelentési
Különösen fennáll a Kedvezményezett bejelentési kötelezettsége az alábbi
esetekben (a felsorolás nem teljes körű):
• Adminisztratív okok (pl. cím, bankszámlaszám változása),
• A projekt befejezése előreláthatólag 3 hónapot nem meghaladóan késik,
• A projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékű költségátcsoportosítás (oszlopok és/vagy két számjeggyel jelölt sorok között),
• Személyi változások (aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó stb.)
• ÚSZT esetében bármilyen mértékben csökken, vagy nő az indikátor értéke,
• Olyan változások, melyek nem érintik a projekt alapvető célkitűzéseit.
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
• a projekt adatlapban, és/vagy egyéb pályázati dokumentumban
megjelenített, vagy a támogatási szerződés egyéb mellékletében
megjelenített projekt tevékenységek átütemezése, módosítása esetén;
• tájékoztatás és nyilvánossági, valamint horizontális (esélyegyenlőségi,
környezeti fenntarthatósági) vállalások módosításai esetén;
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
A Kedvezményezett köteles a változás bejelentő formanyomtatványon
benyújtani a kérelmét.
• előzetes e-mailes egyeztetés az ESZA-val
• A Kedvezményezettnek a szerződés hatálya alatt valamennyi, a projektet
érintő változás esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn ÚSZT esetében a
változást követő 30 napon belül.
• változás bejelentő formanyomtatvány, szöveges indoklás és alátámasztó
dokumentumok benyújtása szükséges + költségvetés módosítás
elektronikusan
• ESZA: elfogad /elutasít/ hiánypótlást kér
• hiánypótlás benyújtásra: 15 munkanap, ha a hiánypótlás nem érkezik be
határidőre vagy nem megfelelő: elutasítás
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
A változás bejelentési kérelmet 1 eredeti példányban papíron, a
Kedvezményezett hivatalos képviselője által aláírva szükséges beküldeni,
valamint
költségvetés
változása
esetén
a
Költségvetés
és
költségmódosító táblázatot elektronikusan CD-n, vagy e-mailben,
továbbá az esetleges egyéb alátámasztó dokumentumokat 1 eredeti, vagy
hitelesített másolati példányban.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított
feltételekkel is támogatható lett volna!
A kedvezményezett az alábbi esetekben köteles szerződésmódosítást
kezdeményezni a 4/2011-es rendelet 36 § (2) és az ÁSZF
Szerződésmódosításra vonatkozó pontja alapján:
- a projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási
szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot
meghaladóan késik,
- változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges
jellemzője.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása
csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal
lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg.
A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett
kezdeményezheti írásban.
A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő
indoklással alátámasztva, a módosítások beálltát megelőzően kell
benyújtania. A módosítási kérelem tartalma nem lehet ellentétes az
értékelés során meghatározott feltételekkel.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
ÚSZT – a Támogatási szerződés Általános Szerződési Feltételek 4.
pontja tartalmazza a szerződés módosítására vonatkozó előírásokat
és határidőket.
előzetes e-mailes egyeztetés az ESZÁ-val
Benyújtandó dokumentumok:
• szerződésmódosítási kérelem formanyomtatvány a módosítás
indoklásával
• költségvetés módosítása esetén a költségvetés módosítást
bejelentő tábla (Csak a módosítandó sorok töltendők!)
• alátámasztó dokumentumok
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosítását
köteles kezdeményezni az alábbi esetekben:
• A projekt megvalósításának befejezése előreláthatólag 3 hónapot
meghaladóan késik
• Összköltség
20%-ot
meghaladó
mértékben
változik
/költségkategóriák szerinti bontás az eredeti TSZ-hez képest/
• A projekt bármely egyéb, a célkitűzését befolyásoló lényeges
jellemzője változik
Időszakos beszámoló (IB)
Kifizetési igénylés benyújtása kizárólag beszámoló együttes
benyújtásával lehetséges.
Többszöri elszámolók esetén, időközi kifizetés kizárólag – a projekt
fizikai előrehaladását bemutató – időszakos beszámoló (IB)
benyújtásával együtt igényelhető.
Az IB – projekt szinten – tartalmazza a jelentéstételi időszak alatt
lezajlott tevékenységek előrehaladásának, illetve a megvalósított
tevékenységek eredményeinek bemutatását.
Az IB-t az NFÜ által meghatározott egységes formátumban,
elektronikusan kell benyújtani az NFÜ honlapjáról elérhető Pályázati
e-ügyintézés felületről.
TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
Beszámoló a tevékenységekről az IB-ben.
Alátámasztó dokumentumok benyújtása (pl. fényképek, kiadványok
egy példánya, újságcikkek)
A pályázatban és a kapcsolódó útmutatókban részletesen
megtalálhatók a kötelezettségek:
• Pályázat
• Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
• Arculati kézikönyv
• ESZA finanszírozás!
A
Kedvezményezettek
tájékoztatási
kötelezettsége
c.
Útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem
teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő
formában történő megvalósítása a megítélt támogatás
kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja
maga után.
MONITORING LÁTOGATÁS
A projekt-előrehaladás szakmai szempontú nyomon követésének
legfontosabb eszköze a monitoring látogatás.
A látogatás elsődleges célja a projekt megvalósítási helyszínen
történő információgyűjtés a projektek megvalósításáról. A monitoring
látogatás során cél a projekt támogatási szerződésében / támogatói
okiratában
rögzített
célokhoz
illeszkedő
tevékenységek
megvalósításról, az ütemterv szerinti előrehaladásáról, az indikátorok
teljesüléséről, az alkalmazott eljárások megfelelőségéről, a
beszámolási, változás bejelentési kötelezettségek és a horizontális
vállalások
teljesítéséről
információk
gyűjtése
és
azok
összehasonlítása a Időszakos Beszámolóban és kifizetési
kérelmekben tett nyilatkozatokkal.
MONITORING LÁTOGATÁS
A monitoring látogatás célja továbbá, hogy feltárja a szakmai
megvalósítás kapcsán felmerülő nehézségeket, problémákat,
kockázatokat, ezek megelőzésére és kezelésére javaslatot tegyen.
A monitoring látogatás célja az is, hogy segítse a látogatáson
szerzett információk alapján a program megvalósulását az esetleg
szükséges intézkedések, beavatkozások meghatározásával.
MONITORING LÁTOGATÁS
A látogatások gyakorisága az egyes konstrukciók vonatkozásában a projekt
mérete, típusa, a támogatási összeg függvényében eltérő.
Monitoring látogatás típusai:
Tervezett időközi monitoring látogatás
Kiemelt projektek esetében minden projekt a hatálya alá esik.
A szerződés hatályba lépésétől fél éves gyakorisággal, de évente minimum
egyszer, és projektidőszak alatt legalább két alkalommal történik monitoring
látogatás
Rendkívüli időközi monitoring látogatás:
Amennyiben rendkívüli jelleggel, azonnali információgyűjtés, vagy a projekt
szakmai támogatása miatt rövid időn belül szükséges monitoring látogatást
lefolytatni.
MONITORING LÁTOGATÁS
• A látogatás célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama
alatti megvalósulásának ellenőrzése.
• A szakmai monitor a meghatározott projektmérföldkő várható
elérése előtt egyezteti a kedvezményezettel a látogatás időpontját és
helyszínét.
• A helyszínen látogatási feljegyzést készít, melyben minden fontos
megállapítás szerepel. A látogatási feljegyzést minden jelenlévő
(kedvezményezett, monitoring szakértő, a KSZ konstrukcióért felelős
munkatársa) aláírja.
•A monitoring látogatás nem azonos a helyszíni ellenőrzéssel:
alapvetően támogató, szakmai segítséget nyújtó a monitor szerepe
TÁMOP-5.3.8.A2-12
Projekt fenntartása
Pályázati útmutató C10. pont
A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1083/2006/EK Tanácsi
Rendelet 57. cikk első bekezdésében foglaltaknak.
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott eredményeket a projekt
befejezését követően fenntartja az alábbiak szerint:
· A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig a nála foglalkoztatott megváltozott
munkaképességű munkavállalókon saját hatáskörben elvégzett felmérések eredményeit, illetve a
munkavállalóval kapcsolatos, a rendszer által kezelt információkat a Portálon rögzíti, az ott rögzített
adatok napra készségét folyamatosan biztosítja
· A pályázó a programba bevont, képzésben részesített személyek nyomon követését a program
befejezését követő 6 hónapig biztosítja
· A pályázó által a program befejezése után legalább 3 évig a megvalósításra kerülő képzések
tervezése és megvalósítása során felhasználja/beépíti a projekt keretében megkapott képzési
anyagokat
· A pályázó az általa betölteni kívánt üres álláshelyek tekintetében a projekt befejezésétől számított
legalább 5 évig gondoskodik azoknak a Portálon történő rögzítéséről (saját maga, vagy valamely
munkaerő-piaci szolgáltató szervezet révén)
TÁMOP-5.3.8.A3-12
Projekt fenntartása
Pályázati útmutató C10. pont
A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások
esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt
megfelel a 1083/2006/EK Tanácsi Rendelet 57. cikk első bekezdésében foglaltaknak.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig
fenntartja az alábbiak szerint:
- Aktívan részt vesz a munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat
munkájában;
- A munkaerő-piaci szolgáltatás egységes, TÁMOP-5.3.8-11/A1 által kifejlesztett
informatikai eszközeinek, szoftvereinek használata;
- A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt által kifejlesztett integrált informatikai
rendszerbe (Portál) rögzített adatok ellenőrzése, frissítése;
- Fenntartja az Országos Monitoring rendszerbe történő rendszeres adatbevitelt.
Projekt fenntartása
A fenntartási kötelezettség teljesítéséről a projektgazdának a projekt
befejezését követően 5 évig évente be kell számolnia Projekt
Fenntartási Jelentés formájában.
A fenntartási időszak során benyújtott fenntartási jelentés PFJ-nek
minősül, melyben a kedvezményezett a jelentés tárgyidőszakára
vonatkozóan nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek teljesítéséről.
Az utolsóként benyújtott fenntartási jelentés ZPFJ-nek minősül,
melyben a kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek
teljes körű teljesítéséről.
DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE
A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten
kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie.
Tipikus hibák
(általános, változásbejelentés, szerződésmódosítás)
• A változás bejelentési kérelmeket papír alapon és elektronikus
adathordozón is szükséges benyújtani, az alábbiak szerint:
Papír alapon: változás bejelentő kérelem az előírt formanyomtatvány
kitöltésével, egy eredeti példányban, képviselő által aláírva (a
formanyomtatványok a www.esza.hu oldalon elérhetőek)
Elektronikusan CD/DVD: valamennyi papír alapon benyújtott dokumentum
szkennelt változata.
• A változás bejelentéseket/ szerződésmódosításokat
ill. változás
bejelentések/szerződésmódosítások hiánypótlását minden esetben célszerű
sorszámmal megjelölni a nyomonkövethetőség érdekében.
• A válasz borítékon szükséges feltüntetni: projekt azonosítószáma,
„változás bejelentés”/”szerződésmódosítás”, vagy „változás bejelentés
hiánypótlása”/ szerződésmódosítás hiánypótlása” (sorszámával együtt)
Tipikus hibák
(általános, változásbejelentés, szerződésmódosítás)
• Újabb változás bejelentés/szerződésmódosítás benyújtására, csak
az előzőleg beérkezett és általunk, döntéssel lezárt kérelem után
van lehetőség.
• Ha a hivatalos e-mail cím változott a Támogatási Szerződés megkötése,
úgy a módosítást, Változás Bejelentésben szíveskedjenek megküldeni a
részünkre; ellenben a szerződés adatlapon feltűntetett e-mail cím marad a
hivatalos cím.
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
1. Alátámasztó dokumentumok összeállítása
A számlák alátámasztásához hasznos információkat szolgáltatnak a www.esza.hu
oldalról letölthető segédletek:
•"A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást
igazoló dokumentumok összessége - mátrix"
•"Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó
dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz"
- A dokumentumok nem a megfelelő kronológiát tükrözik (például a szerződésben
rögzített teljesítési folyamat a valóságban nem teljesül a leírtak szerint).
- Nincsenek összhangban a dokumentumok (A szakmai teljesítés kronológiája nincs
összhangban az alábbi dokumentumokkal: számla, teljesítésigazolás, megkötött
szerződés.).
- Keletkezett szerződések (vállalkozói, megbízási, munka stb.) módosításai az
elszámolásokhoz kapcsolódóan nem kerülnek benyújtásra.
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
2. „200 000 Ft-os szabály”
-Amennyiben egy költségtételnél a támogatásigénylés meghaladja a 200
ezer forintot úgy az alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges
abban az esetben is, ha költségösszesítő egy-egy soráról van szó (ekkor az
adott sor összesen sorát kell figyelembe venni).
- Kivétel ez alól az ERFA típusú költségek: ezekkel kapcsolatban az
alátámasztó
dokumentáció
megküldése
értékhatártól
függetlenül
szükséges.
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
3. Összesítők készítése, benyújtása
Az összesítők benyújtását elektronikus adathordozón is szükséges megtenni. (xls és
szkennelt példányban).
Személyi jellegű összesítők:
A bérösszesítőn nem megfelelően kerültek kitöltésre az alábbi adatok:
-"Projektre fordított munkaidő aránya (%)": Ebben az oszlopban azt kell szerepeltetni,
hogy a projektben résztvevő személy munkaidejének hány százalékában foglalkozik a
projekttel (pl: teljes munkaidő keretben a heti 20 órában végzett projekttevékenység
50%).
- "Arányosítandó": Ezekben az oszlopokban a munkaszerződés szerinti bér és
járulékok szerepeltetése szükséges, mely alapját képezi a Projekt terhére elszámolni
kívánt tételeknek.
- Magasabb a projekt terhére elszámolni kívánt költségtétel, mint a hatályos
költségvetésben. Adott elszámolásban csak a költségvetéssel összhangban
számolhatók el a tételek, afölött a Kedvezményezettnek kell vállalnia a szükséges
forrás biztosítását.
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
Alátámasztó dokumentumok:
- Munkaszerződés/ Megbízási szerződés/ Kinevezés/ Célfeladat kiírás/ Helyettesítési
rendelvény: Ha a projekt kapcsán munkaszerződés-módosításra került sor, de a bér
nem változott, akkor szükséges annak a példánynak a másolatát is beküldeni, amely
tartalmazza azt a bruttó összeget/személyi alapbért, amely a projektben elszámolni
kívánt tételek kiszámításának alapjául szolgál. Amennyiben a projektben történő
részvétellel a bruttó bér emelésre, de a munkaszerződés-módosítás benyújtásra nem
került, akkor ennek pótlása is szükséges. A költségtételek elszámolásának egyik
feltétele, hogy a hatályos munkaszerződésben foglalt bérezés megegyezzen a
bérjegyzékkel és így az összesítőben feltüntetett összeggel.
- Kifizetési bizonylata
- Munkaidő nyilvántartás (amennyiben nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra
adott projekt terhére).
- Munkaszerződés/ kinevezés esetén munkaköri leírás (amely tartalmazza a projekt
azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását)/ Helyettesítés esetén
helyettesítési rendelvény: Munkaköri leírások közül nem kerül benyújtásra az, amely a
projektben betöltött pozíció kapcsán releváns.
-Bérjegyzék/ fizetési jegyzék/ adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekről.
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
Általános költségek összesítője:
- Arányosítási módszer leírása, eredeti, a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt
példány (amennyiben a költség arányosítással kerül elszámolásra) benyújtása
szükséges az első elszámoláskor (amikor először kerül benyújtásra ilyen összesítő).
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
Összesítő az utazási
elszámolásához:
és
kiküldetési
(napidíj)
költségtérítés
- Az összesítő több sorában nem kerül kitöltésre a "Bizonylat sorszáma" és a
"Bizonylat kelte". Amennyiben az adott költségtételhez nem tartozik konkrét
bizonylat vagy éppen több bizonylat támasztja alá a költséget, úgy a releváns
cellákba a kiküldetési rendelvény sorszámát és keltét kell feltüntetni.
Tipikus hibák
(Kifizetési Igénylések, időszaki beszámolók)
4. Hiánypótlás teljesítése
- A költség- és számlaösszesítő javítását követően ellenőrizni szükséges a Pályázati eügyintézés felületen rögzített adatokat, szükség szerint korrigálni.
- A javított költség- és számlaösszesítőt papíralapon és elektronikus adathordozón
(CD) is meg kell küldeni ellenőrzésre.
- Minden hiánypótlási feltétellel érintett számla ellenőrizni, szükséges esetén javítani
kell a Pályázati e-ügyintézés felületen történt rögzítést.
- Amennyiben hiánypótlási feltételként dokumentum hiányosság merül fel, úgy a
benyújtást elektronikus adathordozón (CD) kell teljesíteni.
- A megjelölt kérések teljesítését, illetve a Pályázati e-ügyintézés felületen történt
végleges mentést (Beküldött státusz) követően a hiánypótláshoz kapcsolódó
kifizetési igénylés formanyomtatványt papír alapon a szervezet képviselője által
aláírva és szkennelve elektronikus adathordozón (CD) is meg kell küldeni.
DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE
TÁMOP-5.3.8.A2-12
TÁMOP-5.3.8.A3-12
Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőség:
E-mail:
[email protected]

similar documents