Amikor a gyerekektől tanulunk

Report
„Amikor a gyerekektől tanulunk”
Tehetséges gyerek – áldás vagy átok?
Milyen pedagógus attitűddel
segíthetjük tanítványainkat?
„ Hiszek abban, hogy az
érett személyiség
kialakulásának fontos
feltétele, hogy a gyereknek
minél több alkalma legyen
arra, hogy a saját tanulásitovábbképzési programját
önállóan vagy másokkal
együttműködve
megtervezze.
A tanár feladata az, hogy
saját tapasztalatai,
ismeretei, könyvek és egyéb
segédanyagok segítségével
információforrásként
szolgáljon, és
mindenekelőtt, hogy a
tanulást serkentő légkört
teremtsen.
A tanulás ily módon önként
vállalt, kedvvel és teljes
figyelem ráfordítással
végzett tevékenységgé –
akcióvá – válhat.
S az a tanár, akinek számára
a tanulás akció, nagyobb
valószínűséggel fog a diákjai
számára olyan tanulási
körülményeket teremteni,
amelyek között ők is
élvezetüket lelik az iskolai
tanulásban.”
Carl Rogers
Mi a tanítás? Hagyományos megközelítések
• instrukciót adni
• a tudás vagy tapasztalat átadása (erre jók lennének a
könyvek is)
• valakinek a tudomására hozni valamit
• megmutatni, vezetni, irányítani
Olykor a tanítás és tudás
átadása változatlan
formában létszükséglet
lehet!
Facilitálás:
az oktatás célja
hozzájárulni az
emberiség
fennmaradásához a
változás és a tanulás
serkentésével
Mi a tanulás facilitálása?
• a tanulókat közösségbe formálni
• szabadon engedni a kíváncsiságot
• megengedni az egyénnek, hogy saját
érdeklődésének megfelelően új irányokban
próbálkozzon
• mindent nyitva hagyni a vizsgálódás és kérdezés
számára
• észrevenni, hogy minden a változás folyamatában
van
Hatása:
• az izgalmi szint megemelkedik
• csoportélmény
• igazi tanulók, majd kreatív tudósok, gyakorlati
szakemberek lesznek, akik
• finom, de állandóan változó egyensúlyt tudnak
fenntartani a pillanatnyilag ismert és az áramló,
mozgó, változó tények és problémák között
• hitelesség, azaz a tanár tudatosan éli át saját
élményeit, érzései, gondolatait, s ha erre a
helyzet megfelelő, azt közölni is tudja
• közvetlen, személyes
• nem szerepet játszik, hanem valódi
• a tanulót egyéniségként becsüljük meg
• gondoskodunk róla, anélkül, hogy
birtokolnánk
• hiszünk abban, hogy bizalomra érdemes
• érzelmekkel, lehetőségekkel teli befejezetlen
emberi lényként értékeljük, megbecsüljük
• bízunk a képességeiben
• figyel a tanár arra, hogy milyen a tanítás
folyamat a diák szemszögéből, megérti, mit él
át és mit akar kifejezni – érzékeny, pontos,
empatikus megértés, figyelem jellemzi
De nem csak a diákra, az osztályra hat, hanem a tanárra is:
gazdagodik, fejlődik, inspirációt kap, ösztönzést saját
munkájához!
Azaz mi is tanulunk, folyamatosan…
• Pszichológiai, szociálpszichológiai kutatások,
eredmények
• A szervezetfejlesztés is tudomány, tanuljunk a
menedzserektől!
Motiváció?
„Szörnyűségeket olvastam az alkohol
pusztító hatásairól, félre is tettem a
könyvet!”
„Már eldöntöttem,
mit gondolok!
Ne zavarjanak össze holmi tényekkel!”
Óriási a
felelősségünk!
konstruktivista pedagógia:
A tudást mindenki maga építi fel, és ebben a
gondolkodási folyamatban aktívan kell részt
vennie, ehhez másokkal együtt kell működnie.
A leegyszerűsített, leképzett, megszerkesztett
tananyag ezt nem tudja biztosítani, csak a
tapasztalatok és az életszerű helyzetek.
Diákjaink különbözőek, ennek sok oka
lehet:
• Meglévő ismeretek különbsége – amit
otthonról hozott (szókincs, értékrend, hozott
ismeretek)
Diákjaink különbözőek, ennek sok oka
lehet:
• Képességbeli különbségek:
– Észlelés (Mit tudunk megtanítani egy vak vagy
hallássérült gyereknek?)
– Figyelem
– Emlékezet
– Gondolkodás és nyelv
– 7-féle intelligencia:
Diákjaink különbözőek, ennek sok oka
lehet:
• 7-féle intelligencia:
– Nyelvi-verbális
– Logikai-matematikai
– Vizuális
– Mozgásos
– Zenei
– Interperszonális
– Intraperszonális
Eltérő személyiségtípusú tanulóknak más-más a:
•
•
•
•
•
tanulási stílusa
motivációja
attitűdje
érdeklődési köre
agyfélteke-dominanciája
• Fiú-lány különbségek
• Etnikai különbségek
Individualizálás
• „ Van-e elég bátorság és alázat bennem ahhoz,
hogy diákjaim kreatív ötleteit támogassam?”
• „Van-e bennem elég tolerancia és emberség
ahhoz, hogy elfogadjam a bosszantó, időnként
kihívó, esetleg buta kérdéseit azoknak, akiknek
egyébként kreatív ötleteik vannak?”
• „Képes vagyok-e arra, hogy ne csak azt a
megoldást, választ fogadjam és kívánjam meg,
amit magamban előkészítettem?”
• „Képes vagyok-e megkülönböztetni okosságot
és képtelenséget – s képes vagyok-e csupán a
tévedést helyreigazítani, s nem a gyereket
leinteni?”
Probléma a tehetséges gyerek?
Tehetséggondozás?
„… mindenekelőtt a problémák és elméletek
megragadását, a szokatlan, nem szembetűnő
kapcsolatok észrevételét, a fogalmak és elvek
területén
a
könnyű
átugrásokat,
a
következmények
és
végeredmények
megsejtését,
az
információk
gyors
feldolgozását és a tanulásban való
önállóságot (függetlenséget) említhetjük
tanulói igényként.
Az értelmi képességek intenzív fejlesztése
mellett a tehetséges tanulóknak arra is
szükségük van, hogy átéljék a nehéz feladatok
sikeres megoldásával járó örömet, és
megtanuljanak megbirkózni a kudarcokkal. A
kihívások fokozását várják mindaddig, amíg
valóban megakadnak egy-egy feladatban. Az
ilyen élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy
reálisabban lássák önmagukat, s bizonyos
önkritikára is képesek legyenek.
Emellett olyan pszichológiai légkörre is
szükségük
van,
amely
ösztönzi
a
problémamegoldást és lehetővé teszi, hogy a
tanulók bonyolult kérdéseket tegyenek fel
tanáraiknak, s önállóan állítsanak fel
problémákat. Kiemelkedő képességeik miatt a
tehetséges tanulók sokszor magányosak, ezért
környezetükre nagyobb feladat hárul érzelmi
biztonságuk megteremtésében.
Bátorításra van szükségük, hogy elfogadják a
másoktól való különbözés és egyedülállás
szerepét. Segítséget várnak abban is, hogy
türelmesekké és megértővé váljanak a kevésbé
jó képességű tanulókkal szemben.”
Milyen a kreatív pedagógus?
• rugalmas, kész arra, hogy letérjen a
„bejáratott pályákról”
• új tananyag bevezetésekor és tárgyalásakor
bővelkedik ötletekben
• az összes tanulóval jó viszonyban van, de
különösen könnyen teremt kapcsolatot a
kifejezetten divergens gondolkodású
diákjaival…
• hajlamos a nonkonformizmusra… önkritikus…
„Ha az alkonyt nézzük, senki sem mondja: ’Egy
kicsit több narancs kellene a felhőkarcolóhoz és
egy kicsit több rózsaszín a jobb oldalon.’ A
naplementék egyik nagyszerűsége, hogy
valamennyi egyedi. Az ember engedi őket azzá
válni, amik. Ha meg tudjuk engedni a gyereknek,
hogy azonos legyen önmagával és barátunk
legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt
’felsőbbrendű tudásunkkal’ megreformálni vagy
megváltoztatni olyanra, amilyennek lennie
kellene, akkor átélheti ’az egész életre szóló
tanulásért folyó emberközpontú nevelés’
kimagasló élményeit.”

similar documents