Dr. Bodó Márton előadása.

Report
Feladatok az
Iskolai Közösségi Szolgálat
kapcsán
Dr. Bodó Márton
Keszthely, 2014. február 26.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Feladatok az
Iskolai Közösségi Szolgálat
kapcsán
Dr. Bodó Márton
Keszthely, 2014. február 26.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Fogalma
Nemzeti köznevelési törvény
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló
helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között
folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező
rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Oktatás
Tanulás
Állampolgárságra
nevelés
Önkéntesség
Szolgálat
Kommunikáció
Problémamegoldás
Szociális kohézió
Állampolgári
aktivitás
Szolidaritás
Emberi jogok
Közösségi
Szolgálat
Pedagógiai és
segítő cél
Élménypedagógi
a
Tapasztalati úton
történő
egymástól
tanulás
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Társadalmi
Felelősségvállalás
Támogatás
Fenntartható
fejlődés és
környezetvédelem
Csoportkohézió
A paradigma váltás
Szociális kompetencia
Tehetséggondozás, felzárkózás, személyiség
gazdagítás.
Tanulási kudarcok csökkentése
Iskolai konfliktusok számának csökkentése
Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése
Szülők bevonása
Versenyképesség
Tudás – tanulási kompetencia
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Jogi háttér I.
Nemzeti köznevelési törvény
- Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven
óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
- A felnőttoktatásban és a sajátos nevelési igényű
tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn.
- „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele a
közösségi szolgálat végzésének igazolása először a
2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga
esetében kell megkövetelni.”
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Jogi háttér II.
Végrehajtási rendelet
A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség
szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg.
(indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni)
A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc
közösségi szolgálati idő értendő.
A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb
egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető
általánosan.
A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán
belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás
felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.(5-40-5)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Jogi háttér III.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények név- és címerhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet
–
•
•
•
A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
egészségügyi,
szociális és jótékonysági,
oktatási,
•
•
•
•
kulturális és közösségi,
környezet- és természetvédelemi,
katasztrófavédelmi,
közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési
igényű gyermekekkel, idős emberekkel.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
20/2012. EMMI rendelet
7. § (1) Az iskola
pedagógiai programja meghatározza
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai
alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit,
eljárásait,
ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
ac) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatokat,
ad) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka
tartalmát, az osztályfőnök feladatait,
ae) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
af) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
ag) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának
formáit
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Felmerülő kérdések
Lehet-e egy évfolyamon végezni?
Mi történik, ha több órát végez a diák, mint 3 óra 1 nap?
Mikor kell együttműködési szerződés?
Mentor mikor szükséges?
A pedagógus jelen kell, hogy legyen mindig?
A felkészítés csak pedagógus jelenlétében lehetséges, miként a
feldolgozás is.
Hol végezhető a közösségi szolgálat?
Milyen tevékenységek végezhetők?
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Miért lehet jó?
Forrás: Skrapski Árpád- Kopp Mária:
A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője, 2008.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Az önkéntesek kor szerinti megoszlása
az Európai Unió tagállamaiban
A tendencia
Az országok
Fiatal emberek és fiatal felnőttek
legaktívabbak az
önkéntességben (15-30 év)
Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia,
Lengyelország, Románia, Szlovákia,
Szlovénia,
Spanyolország
Felnőttek a legaktívabbak (30-50 év)
Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország,
Finnország,
Magyarország, Portugália, Svédország
Önkéntesség viszonylag magas szintje
minden
korcsoporton keresztül
Ausztria, Franciaország, Németország,
Írország,
Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság
Idősebb emberek növekvő részvétele
Románia, Szlovénia, Spanyolország,
Svédország, Belgium
Forrás: Volunteering in the European Union, GFK,2010.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Miért lehet jó?
Te megállnál segíteni?
1000-ből két óra alatt
mindössze 6 ember segítene
egy magára hagyott
csecsemőn! (UNICEF)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A „cselekvők”, a „lázadók” és a „szenvedők”
megoszlása az egyes európai országokban
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Az IKSZ bevezetésének
előzményei
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
• rendszeres, konkrét tevékenység
• sokszínűség, felkészítés-tevékenység-feldolgozás, az iskola
arculatának része 9. évfolyamon egész évben
Waldorf School
• szociális gyakorlat
• 11. évfolyam, 3 hetes gyakorlat, szabad feladatválasztás,
életstratégia
Karinthy Frigyes Gimnázium
• International Baccalaureate: Creativity- Action- Service, name:
community service
• KEKSZ program: Kreativitás, Erőbedobás, Közösségépítés,
Szolgálat
• TÁRsadalmi Szolidaritás Program: Európai Önkéntesség Éve
2011. 148 intézmény, 30 óra, 3 hónap alatt
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A fogadó szervezetek feladatai
• a cél meghatározása az intézmény egészében
• az arculatba illeszkedő tevékenység
meghatározása (milyen korosztály számára, hány
órában, milyen gyakorisággal, hány óra)
• a szükséges peremfeltételek (felkészítés,
felügyelet, igazolás,eszközök)
• kapcsolatfelvéteI az intézményekkel, egyeztetés,
dokumentálás max. jelenléti ív, visszajelzés,
értékelés
• regisztráció Közösségi Szolgálat Portálon
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Tervezés a közösségi szolgálatra
az iskolákban I.
A tapasztalatok összegyűjtése:
• a tanulók ötletei, motivációi
• a pedagógusok ötletei, tapasztalatai, motivációi
• az intézmény arculata
• a szülők ötletei, tapasztalatai
• a korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte
• a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi
körök listája
• az önkormányzattal, civil szervezetekkel való
együttműködés lehetőségei
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Tervezés a közösségi szolgálatra
az iskolákban II.
A tanulókat tájékoztatni kell
• a lehetőségekről,
• a helyekről,
• illetve a tevékenységekről. Bethesda Kórház!
Szempont: szabad választás
A szülőket is tájékoztatni kell
• a lehetőségekről, valamint
• a lebonyolítás menetéről, bevonhatók.
Szempont: motiváció, bevonás
A megszervezés szempontja:
maximálisan 3 óra tevékenység végezhető
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Érzékenyítés
Rossz célok
• Ismerjék meg a
fogyatékkal élő
gyerekeket
• Szeretetet fognak adni
• Tudják le az 50 órát
• A 10 méteres kerítés
legyen lefestve
• Kapjanak érettségit
Jó célok
• Szeretném megtudni miként
élnek a gyerekek
• Hogyan érzik magukat, miért
szomorúak, mivel lehet őket
felvidítani
• Szeretném elérni azt, hogy
várjanak, és fontos legyek
• Célom, hogy tudatosan
megéljem a saját érzéseimet
a tevékenység egyes fázisai
során
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A közösségi szolgálat
lebonyolítása
Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely
évfolyamon, vagy évfolyamokon és mely
tevékenységi körben iskolán belül és kívül
szervezi meg a közösségi szolgálatot.
A tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges
módjai, 60 órás ingyenes tanártovábbképzés a második
félévben!
A programra való felkészítés megszervezése.
A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél,
magánszemélyeknél.
Kísérés, a program zárása, közös értékelés.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
IDŐ
AZ ÉV TESZI RENDJE
Szeptember
Egyeztetés az intézményekkel, tanárok
felkészítése, Önkéntes központokkal való
kapcsolatfelvétel
Október eleje
Bevezető tréning, öt órában helyválasztás,
beosztás
Október közepe
Szolgálati hely megismerése, a feladatok
felvétele
Október-Május
A szolgálat végzése
December
Első reflexiós tréning 2 óra néhány alkalom
után
Március
Második reflexiós tréning 2 óra helyszínen
Május vége
Felkészülés a bemutatóra
Utolsó tanítási hét
Zárás az egész iskola előtt,
„TESZI” láng átadása
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Az iskolai közösségi szolgálat
irányítása
A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai
koordinátort, aki felelős:
• a diákok felkészítésért – fogadó intézmények
• a pedagógiai feldolgozásért – szülő, osztályfőnök
• a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkormányzat,
Pedagógiai Intézet
• adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó
szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok
• a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - osztályfőnök
• a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor,
• az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséértfogadó szervezet, szülők.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
20/2012. EMMI rendelet
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely
tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás
tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia
kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az
iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az
iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek
tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt
kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és
feladatkörét.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
20/2012. EMMI rendelet
1.melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelethez
27. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló
dokumentum 5 évig nem selejtezhető
Iskolák által alkalmazott záradékok között:
46. Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig …….. óra
közösségi szolgálatot teljesített.
B.
47. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához
szükséges közösségi szolgálatot
Tl.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet
7. A pedagógusok munkaidejének beosztása
17. § (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban
tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely
i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,
m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a
tanítási órák keretében meg nem valósítható osztályvagy csoportfoglalkozás lehet.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Iskolai dokumentáció
Dokumentum
Előkészítés
Érintett
Pedagógiai program
Igazgató, tantestület
Diák, iskola
Iratkezelési szabályzat
Igazgató, tantestület
Koordináló pedagógus, osztályfőnök
Jelentkezési lap
iskola
Diák, szülő
Együttműködési
megállapodás
iskola
Intézményvezető, fogadóintézmény
Napló
iskola
Osztálynapló
Osztályfőnök
Koordináló pedagógus
Törzslap
Osztályfőnök
Koordináló pedagógus
Bizonyítvány
Osztályfőnök
Koordináló pedagógus
Igazolás
Koordináló pedagógus
Intézményvezető, osztályfőnök
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A tevékenység ciklus
Tervezés
Bemutatás
Megosztás
Előkészítés
Reflexió
Tevékenység
Tevékenység
Reflexió
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Egészségügy
Speciális előkészítést igénylő terület
Több adminisztrációval és felelősséggel jár
Többnyire csak 16 éves kortól fogadnak diákokat
Egyszerre egy időben kis létszám
Szülői hozzájárulás egészségügyi állapotról kell, kórházi
osztályonként más egészségügyi előfeltétel lehetséges
• Nagyon fontos a jó mentor a tevékenység során
•
•
•
•
•
Felelősség
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Szociális intézményekben
A területek egy részén kell csak
együttműködési megállapodást
kötni.
A kölcsönös tisztelet és a partneri
viszony nagyon fontos.
A fogadó szervezetek jó, ha
jelenléti ívet vezetnek.
A tevékenységek
megvalósulhatnak komplex
programként (sétáltatás, orvoshoz
kísérés, bevásárolás, színházba
kísérés, közös farsang), stb.
Kölcsönösség
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A program lényege a szociális
érzékenyítés, generációk
összekapcsolása, egymástól való
tanulás.
Oktatás és Kultúra
Egymás támogatása, változatosság
Lehetőség van az iskola falain belül is kisebbek
korrepetálásával, mások oktatásával teljesíteni.
Lehet múzeumokban, könyvtárakban, kultúrházakban
is végezni.
Fontos, hogy a tanulás és szolgálat együttesen
jelenjen meg!
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Környezet- és természetvédelem
A fő cél a személyes kapcsolatokon keresztüli tanulás. Ide sorolható az állatmenhelyek
tevékenysége is. Azoknak, akik nehezen teremtenek kapcsolatot jó lehetőség.
A szemétszedés önmagában csak önkéntesség.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal és az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős tevékenységek
Mosolyország Alapítvány
www.mosolyorszag.com
Részrehajlás mentesség
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
ÉRTELMI SÉRÜLTEKET
SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI
SZERVEZETEK ÉS
ALAPÍTVÁNYOK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
Katasztrófavédelem
www.katasztrofavedelem.hu
Pályaorientáció,
önkéntesség
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
173 fogadó hellyel
1500 diák
tavalyi évben
A pedagógiai haszon
• Az Élménypedagógia az iskola falait „lebontja”
• Szociális,társadalmi érzékenyítés
• Hatás a tanár-diák-szülő viszony rendszerre
• A tanuláshoz való viszony javul
• Pályaválasztás szempontjából motiváló
• Az agresszió csökkenése
• Az iskolai keretek között rosszul teljesítők
számára kitörési lehetőség
• Életstratégia, önismeret
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Jó gyakorlatok 1.
• Az iskola által meghatározott célok szabják meg a
közösségi szolgálat kereteit,
• Pl. képesség- és személyiségfejlesztés, szociális
érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, önismeret,
empátia, pályaválasztás, környezetünk szebbé tétele
• Képességfejlesztés hosszantartó, rendszeres
feladatvállalás során, hét hónapon át heti
rendszerességgel 20-30 alkalom
9. évfolyamon
• A konkrét tevékenység végzése közben adott a személyes
kapcsolat lehetősége
• A kísérés átgondolása: ofő, fogadó szervezet, szülők
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Jó gyakorlatok II.
• Érzékenyítés, felkészítés a feladatokra.
• A hét minden napjára biztosítunk feladat végzést előre
egyeztetett időpontban.
• A feladatok „nehézsége” és a segítettek korosztályos
megoszlása alapján is sokszínűség.
• Olyan élethelyzetbe nem kerülhet a diák, mint amilyenben
él.
• Váltani lehet tevékenységet.
• Idősek látogatása (gondozó szolgálat, plébánia).
• Átmeneti otthonban lakó óvodásokkal foglalkoznak.
• Óvoda- általános iskola: foglalkozás-táboroztatáskisiskolások korrepetálása.
• Fogyatékossággal élőkkel színdarabokat adnak elő és közös
tánc.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Jó gyakorlatok III.
• Az országos segélyszervezetek által meghirdetett
élelmiszer-gyűjtésekben.
• Ünnepeken előadást mutatnak be időseknek,
fiataloknak.
• Osztályprogram is része lehet.
• Környezet ápolása.
• Cigánygyerekekkel játszani.
• Kórházban időseket látogatnak és gyerekekkel
foglalkoznak.
• Egyéni vállalás alapján:hospice szolgálat.
• Vannak nehezebb és könnyebb feladatok, de ezeket
nem minősítjük.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Szervezési tanácsok
• Kapcsolattartó minden fogadó intézménynél legyen.
• Az iskola közelében érdemes választani helyszíneket.
• A diákok támogató-kísérését a szervezésben részt vevő 4-6
kolléga mellett az osztályfőnökök, szülők végzik.
• Kérés a szülők felé, beszélgetés a konkrét tevékenységekről.
• Értékelés a szolgálat folyamatában, az évközi reflexiós
összejöveteleken és az év végi zárásokon szóban történik,
önértékelés.
• Idősebb diákok tapasztalatai, élményei segítik a fiatalabbakat.
• A diákok választhatják feladataikat, kialakítják kapcsolataikat.
• Pozitív példák erősítése a cél 15-25% folytatja.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Fogadó szervezetek keresésének
segítése
• Helyi önkormányzattal kapcsolatfelvétel
• Önkéntes centrumokkal való kapcsolatfelvétel:
http://www.onkentescentrumok.hu/
• www.kozossegi.ofi.hu kereső felülete
• Pedagógiai intézetek támogató szerepe
• Tanártársak bevonása
• Szülők bevonása
• Diákok bevonása
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A kettős cél és kölcsönösség elve
A kettős cél elve: azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálatjellegnek
és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia. Pl. a
szemétszedés önmagában csak önkéntességként, azaz szolgálatként
értelmezhető. A közösségi szolgálatjelleghez szükséges egyfajta tanulási
folyamat jelenléte is, pl. a szelektív hulladékgyűjtés tanulmányozása,
kapcsolatfelvétel a szemetet elszállító szervezetekkel, stratégia
kidolgozása a környezetvédelmileg fenntartható megoldásokra.
A kölcsönösség elve azt is jelenti, hogy nyitott és elfogadó a diák azzal
a személlyel szemben, akivel kapcsolatba lép, egyenrangúként kezeli, és
nem leereszkedően, erre a felkészítés során kell érzékennyé tenni a
diákokat. Az adok és kapok kölcsönössége így tud megvalósulni. Fontos,
hogy mindkét fél azonos intenzitással legyen bevonva a tevékenységbe.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A hét tevékenységi terület
megjelenésének biztosítása
MINÉL TÖBBFÉLE TEVÉKENYSÉGET SZERVEZZEN AZ ISKOLA
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
(A 20/2012. évi EMMI rendelet 133. § (1) bekezdése alapján)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A változatosság elve,
arányosság elve
A változatosság elve azt jelenti, hogy lehetőség szerint több
tevékenységből (min. 3) tevődjön össze az 50 óra, ugyanakkor
rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épüljön az 50 óra
nagyobb része.
Az arányosság elve azt jelenti, hogy olyan szervezetnél, olyan
tevékenységi körben – akár iskolán belül –, amely szervezetnek az
illető diák tagja, vagy amely tevékenységet különben is végezne,
csak részben végezheti szolgálatát, és az egyébként is végzett
feladat önmagában nem számolható el (pl. diákönkormányzati,
cserkész tagság), csak ha kiegészül aktív egyéni feladattal (pl. egy
rendezvény megszervezése, tájékoztató előadások más diákok
számára). Cél, hogy a pályaorientáció, változatosság és egyéb, a
diákot érintő szempontok minden diák esetén érvényesülhessenek.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A részrehajlás-ellenesség,
együttműködés elve
A részrehajlás-ellenesség elve azt jelenti, hogy
rokonoknál egyáltalán nem lehet végezni a közösségi
szolgálatot. A nagymamák látogatása önmagában
érték, de nem számolható el az iskolai közösségi
szolgálat részeként.
Az együttműködés elve azt jelenti, hogy a fogadó
szervezetnél, illetve az iskolában a közösségi szolgálat
kapcsán partneri viszony szükséges, nem lehet alá-fölé
rendeltség sem a pedagógus-diák, sem a
fogadószervezet-diák, sem az ellátott-diák
viszonyában.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A helyi közösség erősítés,
szabad választás elve
A helyi közösség erősítésének elve azt jelenti, hogy a
tevékenység vagy az iskola környezetében néhány kilométeres
körzetben,
vagy
a
lakóhely
környezetében
kell,
hogy
megvalósuljon a helyi közösség javára.
Szabad választás elve: a diákok választják ki az általuk
végzendő tevékenységeket a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés
alapján, az iskola által megszervezett vagy maguk által javasolt,
és az iskola által elfogadott tevékenységek közül. Ugyanakkor
csak a kijelölt területek közül választhat a diák tevékenységet. Az
önkéntesség körébe tartozó tevékenységek közül nem minden
tartozik a közösségi szolgálat körébe ebből fakadóan pl. az
érdekképviseleti tevékenység nem része a közösségi szolgálatnak.
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Közösségi Szolgálat Portál
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
kozossegi.ofi.hu
https://facebook.com/kozossegi.szolgalat
[email protected]
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Konkrét kérdések 1.
Szerződésekkel kapcsolatban:
1. Előre meghatározható-e a szerződésben a teljesítendő óraszám?
2. Kell-e minden együttműködő szervezet kapcsán a szülőkkel külön lapon
engedélyeztetés (XY 5 helyre megy – 5 külön papír kell a szülőtől)?
3. A fogadó intézménynél kell-e fénymásolva lennie szülői beleegyezési
nyilatkozatnak vagy elég, ha az ofő őrzi azt eredetiben?
4. A tanulók végezhetnek-e közösségi munkát a saját iskolájukban? Ha
igen, ki ad erről igazolást?
5. Saját iskolával és igazgatóval, saját DÖK-al lehet-e kötni
megállapodást?
6. Kötelező-e legalább három területen önkénteskedni? (Nálunk van olyan
tanuló, aki egy területen teljesítette mind az 50 órát).
7. DKV-n lehet-e járőrözni polgárőrökkel?
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Konkrét kérdések 2.
Teljesítéssel kapcsolatos kérdések:
1. Napi hány órát teljesíthetnek a diákok?
2. Jó-e, ha fogadó szervezetek (Vöröskereszt, Máltai Szer. Szolg.)
egész évfolyamoknak tartanak felkészítőt?
3. Teljesíthető-e 1 év alatt az 50 óra?
4. Lehet-e akár egy nyári szünet alatt mind az 50 órát teljesíteni?
5. Magántanulóknak kell-e teljesíteni a közösségi szolgálatot?
6. A közösségi szolgálati naplóban a diákjaink egy részének az őszi
országos 72 óra kompromisszumok nélküli rendezvényhez
kapcsolódóan, Szilágyi Kata a programkoordinátor írta alá az
igazolásokat, mert pecsétet az általuk szervezett szemétszedés
után kitől kértek volna a tanulóink. Ez így elegendő lesz?
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Konkrét kérdések 3.
Adminisztrációval kapcsolatos kérdések:
1. Kell-e havonta a naplóba írni a teljesített óraszámot, ha igen hová? Törzskönyvbe-hová?
(nem fér oda)
2. Az e-naplóban és a bizonyítványban kell-e rögzíteni évente az addig teljesített órákat?
3. Muszáj-e a pedagógus programban rögzíteni a teljesítéssel kapcsolatos információkat?
4. A közös felkészítő órákat rá kell-e vezetni a közösségi naplóra, vagy elég a jelenléti ív
szervezettel való igazoltatása?
5. Lesznek-e ellenőrzések, mikor?
6. Ha nyáron teljesíti a tanuló a közösségi szolgálatát, akkor annak mi a menete?
7. A közösségi szolgálati naplóban az igazolások ellenőrzése hogyan fog történni, hiszen 16 év
alatt tanítási időben napi 2 óra számolható el közösségi szolgálatként? Az ellenőrzés során
a naplókat be fogják kérni és úgy fogják tételesen ellenőrizni? (Pl.: október 11-e péntek
volt, de nálunk akkor igazgatói szünet volt, így a diáknak aznap 3 óra közösségi szolgálat
számolható el és nem kettő – ez így örültek háza lesz.)
8. A tanulók által teljesített közösségi szolgálatot félévkor elég ha csak a naplóban tartjuk
nyilván? (Gondolom év végén kell a bizonyítványba, törzslapba és a naplóba beírni, hogy
hány órát teljesített a tanuló.)
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
„Történelmi pillanatokban, válságban sokkal
erősebbre szőhető a közösségi háló…” (Kopp Mária)
100 000 diák/év
50 óra/diák
GDP-re is hat!
5 millió óra/év
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS
(FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ”
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
Köszönöm a figyelmet!

similar documents