ávinu málkénu

Report
Utazások és találkozások
emberekkel és szövegekkel
A zsidó naptár az ünnepek szövegein
keresztül
6. évfolyam
judaisztika tanterv
‫מסעות ומפגשים‬
Utazások és találkozások
emberekkel és szövegekkel
‫אבינו מלכנו‬
Ávinu
Málkénu
A zsidó naptár az ünnepek szövegein
keresztül
Eszter
királyné
‫כל נדרי‬
Kol nidré
‫על הניסים‬
Ál hániszim
Jochánán
ben Zákáj
‫הא לחמא‬
Há láchmá
‫ שלום המדינה‬Slom
hámediná
‫אנוכי‬
Ánochi
Ábrahám
Mózes
Salamon
király
Jeremiás
Órák
Bevezetés az ünnepi
szövegekhez
1. óra: Gyökerek
2. óra: Tartalom
3. óra. Liturgia
Bevezetés az ünnepi szövegekhez
Főmenü
Áttekintés
Háttér
Források
Oktatási célok
Az óra ajánlott
felépítése
Bevezetés az ünnepi szövegekhez
Áttekintés
Vissza
Ez a zsidó naptárral történő ciklikus találkozás bevezető órája, melynek során a diákok
megvizsgálják az ünnepi imák szövegének - és lehetőség szerint zenéjének - szerepét. Átsétálunk a
zsidó esztendőn kezünkben imáink szövegével, megpróbálunk bepillantást nyerni az ember és
Isten közötti intim párbeszédbe. Diákjainkat a zsidó szövegekkel, valamint az idővel és a
hagyományokkal történő jelentőségteljes találkozásokra hívjuk.
Tantervünk e részében megnézzük, hogy az ünnepekhez tartozó, sokszor régi szövegek honnan és
kitől származnak. Megvizsgáljuk az imádkozó személyét, és megnézzük, kihez is szól az ima.
Lehetőséget adunk diákjainknak annak felfedezésére, hogy az ima lehet egyrészt az évezredek
során létrejött szöveg, másrészt személyes, bárki által megalkotott szöveg, melyben hangot ad
vágyainak és kifejezi háláját.
Lehetőséget adunk diákjainknak a felfedezésre: az ima lehet egyrészt évezredek során létrejött
szöveg, másrészt meg olyan bárki által alkotott gondolatsor, amelyben személyes vágyak és hála
fogalmazódik meg.
Bepillantást nyerünk a zsidó nép történelmének különböző szakaszaiban keletkezett imákba, és
megnézzük, ki, mikor és milyen személyes és történelmi helyzetben fordult Istenhez kérésével,
köszönetével.
A diákok 4 fős csoportokban, feladatlapokkal dolgoznak. A szövegek a következők:
1. a-b Mózes imája a népért, majd önmagáért, hogy beléphessen az Ígéret Földjére.
2. Salamon imája a Szentély felépítését követően.
Bevezetés az ünnepi szövegekhez
Háttér
Vissza
A bibliai időkben a zsidók elsősorban spontán módon imádkoztak. Az imáknak nem volt sem állandó
időpontja, sem állandó, kötött szövege. Az istenszolgálat legfontosabb része nem az ima, hanem az
áldozat volt, amelyből csakúgy, mint az imából, létezett közösségi és egyéni. Kb. a hellenizmus
korában, azaz az i.e. 4. századtól kezdve fokozatosan nőtt az ima szerepe, és elkezdtek kialakulni az
állandó imaszövegek. A Második Szentély lerombolása (i.sz.70) után megszűnt az áldozati kultusz, és
helyét az istenszolgálatban az imák, a Tóratanulás és a parancsolatok megtartása vették át. Az ókortól
kezdve egészen napjainkig újabb és újabb imák születtek, egy részük teljesen elfogadottá vált
(pl. Ávinu Málkénu), más imák viszont csak egyes közösségekben honosodtak meg.
Az Ávinu Málkénu szövegének eredeti változata a Babilóniai Talmudban található. Az ima a II. század
körül, eredetileg esőért szóló könyörgésként született Erec Jiszráelben, egy földművelő társadalomban,
melyben a csapadék élet-halál kérdése volt. Ebben a formájában még egyáltalán nem kapcsolódik ros
hásáná ünnepéhez. Azt is megtudhatjuk belőle, vajon mit gondoltak a Babilóniai Talmud bölcsei arról,
hogyan is kell kinéznie egy imának.
Rabbi Akivá (ben Joszéf) az 1-2. században, tehát a Második Szentély pusztulásának korában élt,
felnőttként kezdett tanulni, de kora egyik legjelentősebb tudósa lett. A Misna legfontosabb bölcseinek
nagy része az ő tanítványi közül került ki. R. Akiva idősebb kortársa, Rabbi Eliézer (ben Hurkánosz) az
1-2. században élt, ő is felnőttként kezdett tanulni. Emberfeletti memóriájáról volt híres, a hagyomány
változatlan megőrzését tartotta a tökéletes istenszolgálatnak, ezért ellenzett minden jogi újítást.
Bevezetés az ünnepi szövegekbe
Oktatási célok
Vissza
A tanulási egység végére diákjaink értsék, hogy:
• Az imádkozás minden kultúrában jelen lévő, általános emberi
szükséglet, mely nem szükségszerűen feltételezi , hogy az imádkozó hívő,
hiszen az ima lehet az önkifejezés egyik formája is.
• Az imák szövegének általában van megismerhető történelmi háttere;
a hagyomány forrásaiban sokszor megtalálható az imák eredete.
• A szövegekből megtudhatjuk, ki fordul kihez kérésével, hálájával.
• Az imaszöveg többnyire egy konkrét cél elérésére fogalmazódott meg, de az
évszázadok során szerepe meg is változhatott.
• Az imák szövegei hordozhatnak személyes jelentést, kiegészíthető,
továbbgondolható szövegek.
Bevezetés az ünnepi szövegekbe
Források
Avinu Malkenu
Barbara Streisand
Letölthető
feladatlapok
Vissza
Adjon az Isten
1. ÓRA
Gyökerek
Főmenü
Áttekintés
Háttér
Források
Oktatási célok
Az óra ajánlott
felépítése
1. ÓRA
Gyökerek
Áttekintés
Vissza
Miután az eddigi évek során diákjaink megtanulták ros hásáná előírásait és
szokásait, idén az ünnepi imakönyv egyik legismertebb szövegével
dolgozunk. Lehetővé szeretnénk tenni számukra, hogy a rítusokon kívül az
ünnep mélyebb tartalmával is kapcsolatba kerüljenek. A hagyományos zsidó
tanulási mód, a chevruta segítségével tanulmányozzuk az Ávinu Málkénu
ima szövegének forrását, eredetét. Megtudjuk, alkotója kihez fordul
könyörgésével, megismerkedünk a kérő személyével, valamint
megvizsgáljuk kettőjük viszonyát is.
1. ÓRA
Gyökerek
Háttér
Vissza
Az Ávinu Málkénu szövegének eredeti változata a Babilóniai Talmudban
található. Az ima a 2. század körül, eredetileg esőért szóló könyörgésként
született Erec Jiszráelben, egy földművelő társadalomban, melyben a
csapadék élet-halál kérdése volt. Ebben a formájában még egyáltalán nem
kapcsolódik ros hásáná ünnepéhez. Azt is megtudhatjuk, mit gondoltak a
Babilóniai Talmud bölcsei arról, milyennek kell lennie egy imának.
Rabbi Akivá (ben Joszéf) az 1-2. században, tehát a Második Szentély
pusztulásának korában élt, felnőttként kezdett tanulni, de kora egyik
legjelentősebb tudósa lett. A Misna legfontosabb bölcseinek nagy része az ő
tanítványi közül került ki. Rabbi Eliézer (ben Hurkánosz) az 1-2. században
élt, R. Akivá idősebb kortársa volt, ő is felnőttként kezdett tanulni.
Emberfeletti memóriájáról volt híres és ellenzett minden jogi újítást, a
hagyomány változatlan megőrzését tartotta a tökéletes istenszolgálatnak.
1. ÓRA
Gyökerek
Roots
Oktatási célok
Vissza
Az óra végére diákjaink lássák, hogy:
• Az Ávinu Málkénu ima szövegének, amelyet ros hásáná ünnepén mondunk, van egy
mindenki számára megismerhető, vallási meggyőződéstől függetlenül is érdekes,
gondolatébresztő történelmi háttere, forrása.
• A mai Ávinu Málkénu ima „ősét” eredetileg az ókori, főleg mezőgazdaságból élő Izraelben,
aszály idején mondták. Mivel a csapadék egy mezőgazdasági társadalomban élet-halál
kérdése, ez a szöveg valójában az esőért (az élet záloga) való könyörgésként született.
• Az Ávinu Málkénu szövegének keletkezése megmutatja, hogy mivel nekünk is megvannak az
általános szükségleteink, így mi is hozzátoldhatjuk a saját, mai kéréseinket.
• Az Ávinu Málkénu ima példája az ember és Teremtő közötti párbeszédnek: van kihez fordulni
válság idején.
• Az Ávinu Málkénu szövegében kéréseinkkel egy szerető atyához és egy félelmetes királyhoz is
fordulunk. Az atya mindenképpen szeret bennünket, akkor is teljesítheti kérésünket, ha nem
érdemeljük meg, a királytól viszont az igazságosság nevében azt kérjük, amire jogot szereztünk,
amit kiérdemeltünk.
• A történelmi helyzetek és napjaink szükségletei sokban hasonlítanak, tehát az ősi imák
relevánsak lehetnek mai élethelyzeteinkre is.
2. ÓRA
Tartalom
Főmenü
Áttekintés
Háttér
Oktatási célok
Az óra ajánlott
felépítése
Források
2. ÓRA
Tartalom
Áttekintés
Ezen az órán az Ávinu Málkénu tartalmával foglalkozunk. A teljes ima
54 mondatából kiválasztottuk azokat, amelyek általános üzenetet
hordoznak, továbbá megfelelnek diákjaink életkorának. Későbbi
években természetesen folytathatjuk az ima kimaradt szövegrészeinek
megismerését. Szeretnénk, ha az általunk választott mondatok közül
diákjaink kiemelnék a számukra és szeretteik számára személyesen
legfontosabbakat, ezt követően meghallgatnák egy tanulótársuk
választását, majd családjukkal folytatnák az ima szövegének
kiegészítését. Az óra végén megtanuljuk elénekelni az ima szövegének
utolsó mondatát, mely átvezet bennünket a következő óra témájához,
az Ávinu Málkénu liturgiájához.
Vissza
2. ÓRA
Tartalom
Háttér
Vissza
A zeneiség nem csak, sőt nem is elsősorban esztétikai funkciót töltött be az
ókori zsidó liturgiában, mint ahogy az előimádkozó (a későbbi kántor)
elsődleges feladata sem az volt, hogy szebbé tegye az imát. A könyvnyomtatást
megelőző korban csak kevés imakönyv állt rendelkezésre, az imádkozók vagy
fejből mondták azt, vagy pedig – és ez volt a többség – csak áment feleltek,
amikor az előimádkozó fennhangon mondta az imát.
A dallam és a szöveg összekapcsolása segítette egyfelől a szöveg
memorizálását, másrészt ritmust is adott az imának, ezzel biztosítva, hogy a
legfontosabb részeket a közösség valóban együtt tudja mondani, és a közösségi
ima valóban közösségi élmény legyen.
Sokan az Ávinu Málkénuban szereplő kéréseket a főima (18 áldás) középső 13
áldásába foglalt könyörgések tartalmával párhuzamos jelentésű elemként
értelmezik. Részletesen lásd itt: ÁVINU MÁLKÉNU (Magyarázat tanároknak a
feladatlaphoz)
2. ÓRA
Tartalom
Oktatási célok
Vissza
Az óra végére diákjaink lássák, hogy
• Az imákkal személyes kapcsolatot lehet kialakítani. Mindannyiunk számára
vannak jobban és kevésbé hozzánk szóló imarészletek.
• Az ókori imaszöveg - legalább részben - ma is aktuális kéréseket, igényeket
fejez ki.
• Az Ávinu Málkénu nyelvezete egy fontos zsidó értéket is megmutat:
az imádkozó mindig többes számot használ kifejezve, hogy
egy közösség (család, nép, emberiség) részének tekinti magát.
• Az Ávinu Málkénu szövegében kapcsolatot találunk a megbocsájtás,
a bűnbánat és a megtérés között.
3. ÓRA
Liturgia
Főmenü
Áttekintés
Háttér
Források
Oktatási célok
Az óra ajánlott
felépítése
3. ÓRA
Liturgia
Áttekintés
Vissza
Ezen az órán az Ávinu Málkénu liturgiájával foglalkozunk. Meghívunk egy
kántort az órára, és a vele folytatott beszélgetésen keresztül ismertetjük
meg diákjainkkal a kántor és az előimádkozó szerepét a zsinagógában.
Közösen meghallgatjuk az Ávinu Málkénu háromféle feldolgozását: egy
klasszikus askenázi, egy mizráchi és egy modern változatot. A róluk
történő beszélgetést követően a kántorral közösen elénekeljük az ima múlt
órán tanult szakaszát.
3. ÓRA
Liturgia
Háttér
Vissza
A vallási szertartások alatt felhangzó zene és ének ősi részei a zsidó kultúrának.
Jelentőségük és szerepük változott a különböző történelmi korokban. A
napjainkban ismert kántor viszonylag új szereplője a zsinagógai életnek. A
modern kor előtt az előimádkozónak elsősorban az volt a szerepe, hogy jelezze
a közösség számára, hol tart az imában, és minden imádkozó hozzá igazította a
saját iramát, így érték el, hogy az egész közösség együtt haladjon. Az
előimádkozás művészeti értéke kevésbé volt fontos. Az előimádkozó
kiválasztásakor elsősorban arra figyeltek, hogy mennyire szent életű ember,
mennyire alkalmas rá, hogy személyével példát mutasson, és csak másodlagos
szempont volt, hogy mennyire van jó hangja. A modern korban, amikor a
közösségek jelentős része számára az ima vesztett jelentőségéből, egyre
nagyobb súllyal esett latba az esztétikai tényező. Az operaénekes hangú
kántorok, a különböző kórusok és a zsinagógai hangszerek csak a XIX.
századtól terjedtek el.
3. ÓRA
Liturgia
Oktatási célok
Vissza
Az óra végére diákjaink tudják, hogy
• A zenének jelentős szerepe van a zsidó liturgiában, mivel újabb
jelentéssel egészíti ki a szavak értelmét, valamint közösségépítő ereje
is van.
• A gyerekek ismerjék meg a kántor/előimádkozó szerepét,
elgondolkozzanak rajta, hogy milyen kapcsolat van az egyéni és közösségi
ima között.
• A kántor alakja kapcsolódjon konkrét emberhez, akivel beszélgetni
lehet, a vallási szereplő ne legyen elvont és távoli.
• A kántor vagy az előimádkozó egyrészt irányítja a közösség együttes
éneklését, imádkozását, valamint énektudása, hangja esztétikai
élménnyel gazdagíthatja az imát.
• Az imák hagyományos dallamainak megőrzésén túl lehetőségünk van a
dallamok megújítására.
3. ÓRA
Liturgia
Az óra ajánlott felépítése
Vissza
Óra előtt beszélgess el a kántorral az oktatási célokról, és oszd meg vele az óra felépítését. Az
óra folyamán kövesd figyelemmel, hogy valóban elérd az oktatási célok megvalósulását!
Mutassuk be a meghívott kántort, majd meséljék el neki a diákok, mi mindent tudtak meg az
Ávinu Málkénu c. imáról. Ezt követően kérjük meg, mesélje el, miért lett a kántor. Beszéljen a
zsinagógában betöltött szerepéről, majd énekelje el nekünk az Ávinu Málkénu-t. Kérdezzük
meg tőle, hogy érzi magát az Ávinu Málkénu éneklése közben.
Hallgassuk meg közösen az Ávinu Málkénu további három feldolgozását, majd beszélgessünk a
kántorral arról, miért fontos a hagyományos dallamok megőrzése, véleménye szerint van-e
lehetőség a dallamok megújítására, helyi sajátosságok, más fajta zenei igények
figyelembevételére.
Összefoglalás és házi feladat
Énekeljük el a kántorral közösen az előző órán megtanult részt, majd házi feladatként a diákok
keressenek a youtube-on további Ávinu Málkénu feldolgozásokat.
3. ÓRA
Liturgia
Avinu Malkenu
Barbara Streisand
Források
Avinu Malkenu
Vienna Choir
Vissza
Avinu Malkenu
Gad Elbaz

similar documents