Közös önkormányzati hivatalok

Report
Dr. Danka Ferenc
főosztályvezető
2012. november 5.
Bevezetés
 Cél: amit jelenleg tudunk, azt összegezzük, illetve
rendszerezzük összefüggésrendszerben kell(ene) elhelyezni
az ismereteket
 Mhötv. 2013. január elsejei szövegét dolgozzuk fel, továbbá
 BM módszertani útmutatója,
 Törvénytervezetek – (átmeneti időszak) – lásd. T/8887 I. II.
 Előadás 4 témakört ölel fel:
1. Jogi szabályozás
2. Megállapodások tartalmi elemei
3. A közös hivatalok létrehozásának lépései
4. Törvénytervezet II. elemzése
Bevezetés
most kerülnek az önkormányzatok abba a helyzetbe,
hogy döntéseket hozzanak – okai:
járási határok kiderültek, székhelyek, illetékességi
területek
1 hónap kell még
decemberben gyorsulhat fel a folyamat –
MEGÁLLAPODÁSOK megkötéséhez információk
ekkor lesznek teljesek – eddig nem várhatunk!
ne várják meg a kijelölő döntést.
Bevezetés
 Főszabály: a közös hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett





települési önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg –
MEGÁLLAPODÁS!! - az általános önkormányzati választások napját követő 60
napon belül, valamint
csatlakozni;
kiválni is;
ciklusonként csak egyszer, az általános önkormányzati választás napját követő 60
napon belül lehet – szigorúbb szabályozás, mint a körjegyzőségeknél. A struktúra
felülvizsgálata, módosítása csak 2014. évben!
a közös hivatalokat az általánostól eltérő módon első alkalommal 2013. január 1-jétől
számított 60 napon belül kell megalakítani. [146. § (2) bekezdés]
Ha a település közös hivatal létrehozására kötelezett, intézkedéseket kell tennie.
Cél: a MEGÁLLAPODÁS megkötésének előkészítése, 2013. január 1-jével történő
megalakítás. A MEGÁLLAPODÁSOKAT 2012-ben is meg lehet kötni megfelelő
előkészítés és kompromisszumkészség mellett, képviselő-testületi döntéseket is
meg lehet hozni.
A közös hivatalok jogi szabályozása
[85. § (1)] bekezdés: közös hivatalt járáson belüli községi
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb 1 település
közigazgatási területe választja el egymástól és a községek
lakosságszáma nem haladja meg a 2.000 főt. A 2.000 főt meghaladó
település is tartozhat közös hivatalhoz.
 ha a közös hivatalt működtető települések egyike város, a város a
székhelytelepülés; egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös
hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák
meg; MEGÁLLAPODÁSSAL?
 2.000 fő alatti településeknek kötelező közös hivatalba társulni, de
maguk választhatják meg, önállóan döntenek, hogy járáson belül kivel,
kikkel társulnak. (A járáshatárra tekintettel néhány volt körjegyzőség
közös hivatalként nem működhet tovább?)
 Példák a területi elhelyezkedésekre; „láncszerűség”;
A közös hivatalok jogi szabályozása
 Települési önkormányzatok: községekben, városokban, járásszékhely városokban,
megyei jogú városokban, fővárosi kerületekben , főváros (?) működnek.
 Közös hivatal létrehozója lehet tehát 2.000 főnél nagyobb település (város is). Ezek
főszabályként önkéntes alapon részt vehetnek közös hivatalban. Ez utóbbi körben a
településnek választási lehetősége van, hogy:
 önálló hivatalt hoz létre;
 vagy közös hivatal keretében más településsel együtt gondoskodik a hivatali teendők
ellátásáról. A teljes választási szabadságot korlátozza a kijelölés, illetve az, hogy az
Mhötv.-ben meghatározott települések nem tagadhatják meg a közös hivatal alakítását.
(Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdése szerint kötelező társulásnak tekinthető!)
[85. § (7)] bekezdés: A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös hivatal létrehozására
irányuló MEGÁLLAPODÁS megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.
(lásd. Megyei jogú város és járásszékhely is – rájuk mindkét feltétel igaz + lehet város is,
ahol nem haladja meg a lakosságszám a 2.000 főt, pl. Visegrád)
 az általános törvényi feltételeknek ekkor is teljesülnie kell (járáson belüliség,
lakosságszám stb.)
A közös hivatal jogi szabályozása
Törvénytervezet I. – T/8887
[85. § (7a)] bekezdéssel egészülne ki: „A (7) bekezdésben
meghatározott
MEGÁLLAPODÁS
megkötése
a
helyi
önkormányzatokért
felelős
miniszter
jóváhagyásával
megtagadható, ha az azt kezdeményező település az országgyűlési
képviselők választásáról szóló törvényben meghatározottak alapján
nem ugyanazon országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik”.
Magyarázata: lehetővé tegye pl. járásszékhely város számára, hogy
miniszteri jóváhagyás esetén megtagadhassa a közös hivatal
létrehozására irányuló kezdeményezés teljesítését.
A hatékony munkavégzést ugyanis nehezítheti, ha a közös
hivatalhoz tartozó települések nem azonos országgyűlési egyéni
választókerülethez tartoznak.
A közös hivatal jogi szabályozása
[85. § (2) bekezdés]
 a közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2.000
fő; vagy
 a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább 7 kell, hogy legyen. E
két feltétel vagylagos. Ha a megállapodó települések lakosságszáma nem
éri el a 2.000-et, úgy legalább 7 település önkormányzata 2.000 fő alatt is
alakíthat közös hivatalt. (A hétnél több? településből álló hivatali
együttműködések esetén az össznépességszám 2.000 alatti is lehet.) Ha a
települések száma nem több, mint 7, a közös hivatal csak akkor alakítható
meg, ha a megalakítani kívánó települések népességszáma együttesen
legalább 2.000 fő. (?) (ld. Kommentár) Ha a szomszédos település a közös
hivatal létrehozását kéri, és a két település összlakossága nem éri el a 2.000
főt, keresni kell legalább még egy települést, amely részt vesz a közös
hivatal létrehozásában ;
 vagy legalább 7 település tartozik ide.
A közös hivatal jogi szabályozása
[85. § (10) bekezdés] – a [85. § (2)] bekezdésben
foglaltak alóli 3 kivétel a belügyminiszter
jóváhagyásával:
1. közös hivatalt létrehozni kívánó településeken élő
nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált
aránya településenként és nemzetiségenként eléri a
20%-ot, valamint meghaladja a népesség az 1.500 főt,
de a 2.000-et nem éri el, amennyiben az érintett
települések
történelmi,
gazdasági,
kulturális
hagyományai azt indokolttá teszik eltérhetnek a
2.000 fős népességszámtól azaz 1.500 fő feletti, de
2.000 főt el nem érő össznépességszámmal is
alakíthatnak közös hivatalt.
A közös hivatal jogi szabályozása
2. A települések népessége meghaladja az 1.500 főt, de nem éri el a
2.000-et, amennyiben az érintett települések történelmi,
gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik, a
közös hivatal létrehozása során eltérhetnek a 2.000 fős
népességhatártól, tehát az 1.500 fő feletti és 2.000 főt el nem
érő össznépességszámmal is alakítható közös hivatal.
3. Közös hivatal alakulhat legalább 5 település MEGÁLLAPODÁSA
esetén, amennyiben az érintett települések történelmi,
gazdasági, és kulturális hagyományai azt indokolttá teszik.
(csak a közös hivatal esetében jelent könnyítést, 1.500 főt elérő
település nemzetiségi összetételére tekintettel nem tarthat
fenn önálló hivatalt)
+ Valamennyi képviselő-testület minősített többségű döntése kell
hozzá.
A közös hivatal jogi szabályozása
Lakosságszám kérdése – [Mhötv. 146. § (3)]
bekezdése: egyéb esetekben a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényben
meghatározott
lakosságszámot
és
időpontot kell figyelembe venni. A lakosságszámot a
személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai alapján a
választás évének első napja (január 1.) szerinti
lakosságszám szerint kell meghatározni. A közös
hivatal létrehozására a szabályok 2013. január elsején
lépnek hatályba, ezért első alkalommal a legutóbbi
önkormányzati választás évének – 2010. január 1. napja
– lakosságszámát kell figyelembe venni.
A közös hivatalok jogi szabályozása
Lakosságszám kérdése
Törvénytervezet II. - T/8887 [146/B.§ (6)]:
 a 85.§ (1) és (2) bekezdés alkalmazásakor a közös
önkormányzati hivatal létrehozása során figyelembe
veendő lakosságszámot a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott lakosságszám alapján is meg lehet
állapítani, ha az érintett önkormányzat megítélése
szerint az kedvezőbb a település számára.
(2011. január 1-jei állapot!)
A közös hivatal jogi szabályozása
Székhely
[85. § (4) bekezdés]
 abban az esetben, ha a közös hivatalt működtető települések egyike város,
akkor a város a székhelytelepülés. Indoka: feladatok ellátásához hivatali
struktúra adott; földrajzi fekvése központi. Ha város működteti a közös
hivatalt: hivatali létszámot az érintett települések képviselő-testületeinek
a MEGÁLLAPODÁSÁVAL határozzák meg. MEGÁLLAPODÁS hiányában a
városi képviselő-testület állapítja meg a létszámot, figyelemmel az
igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételekre. [85. § (5) bekezdés; 85. § (8) bekezdés]
 Ha a közös hivatalt községek hozzák létre, a székhelytelepülést a közös
hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg
MEGÁLLAPODÁSSAL? Ekkor is célszerű figyelembe venni a település
megközelíthetőségét, vagy a rendelkezésre álló hivatali szervezetet.
A közös hivatal jogi szabályozása
A hivatal működési költségét mindkét esetben az
állam finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e
célra elkülönített számlájára utalja. (Mértéke az adott
évi költségvetési törvényben meghatározott, és a
hivatal ellátott feladataival arányos.)
Ha nem ad elegendő fedezetet, a további felmerülő
költségekhez az érintett önkormányzatoknak
MEGÁLLAPODÁS alapján kell hozzájárulniuk – ennek
hiányában
lakosságarányosan.
A közös hivatalok létrehozásának
lépései-BM útmutató alapján
 Előkészítés szakasza
1. Jogszabályi háttér megismerése (Mhötv.; Mt.; járási
2.
3.
4.
5.
6.
rendszer)
Munkajogi kérdések tisztázása – nyilvántartások
rendezése – lásd. Humánpolitika
Folyamatban lévő ügyek felülvizsgálata (iratok átadásátvétele közös hivatalnak, irattárazás)
Jelenlegi hivatali elhelyezési körülmények számbavétele,
ingatlan milyen funkciót tölt be a jövőben?
Leltározás-selejtezés
Informatikai rendszer állapotának felmérése
A közös hivatalok létrehozásának
lépései – BM útmutató alapján
 Előkészítés szakasza
7. Tájékoztató anyag készítése a KT-nek
tartalma:
-jogszabályi háttér
-járások kialakítása
-járási hivatalok létrehozása
-államigazgatási feladatok átrendezése
-önkormányzatok jövőbeni feladatai
-a hivatal jelenlegi működési, elhelyezési feltételei, pénzügyi feltételek
stb.
-(társulási együttműködés sajátosságai)
-a közös hivatal létrehozásának feltételei (jogi megoldása, személyi
konzekvenciái, anyagi háttere, finanszírozás módja, vagyoni kérdések)
A közös hivatalok létrehozásának
lépései – BM útmutató alapján
 Előkészítés szakasza
8. KT ülésen fogadja el a tájékoztatást:
- bízza meg a polgármestert a konkrét döntés-előkészítő
feladatok koordinálásával
- hozzanak létre ad hoc bizottságot, ha szükséges
- jegyző bevonásával további előkészítő intézkedések
(személyi anyagok, vagyon és eszköz leltárak,
irattárazás, nyilvántartások rendezése)
A közös hivatalok létrehozásának
lépései – BM útmutató alapján
 Előkészítés szakasza
9. KT ülésen koncepció kialakítása (kik a lehetséges
partnerek)
-felhatalmazás a polgármesternek az előkészítő
tárgyalások folytatására
-polgármesteri intézkedési terv a hivatal létrehozására,
tartalma: - döntést igénylő kérdések
- határidők – felelősök meghatározása
10. Előzetes bizottsági véleményezés
11. KT (ülésen) általi elfogadás
A közös hivatalok létrehozásának
lépései – BM útmutató alapján
 Előkészítés szakasza
12. Előkészítő tárgyalások megkezdése a közös hivatalba
társulni kívánó polgármesterekkel – koordináljon a közös
önkormányzati hivatal székhely települési polgármestere
13. A polgármesterek dolgozzák ki:
-javaslat a hivatal feladataira,
-szervezetére,
-létszámára,
-költségvetésére,
-vagyonára,
-egyéb feltételekre.
A közös hivatalok létrehozásának
lépései – BM útmutató alapján
 Előkészítés szakasza
14. Megállapodás-tervezet elkészítése
15. Tájékoztatás a tárgyalások eredményéről a KT-nek ülésen
- közös polgármesteri előterjesztések a testületeiknek
16. Megállapodás-tervezet előterjesztése KT-nek jóváhagyás
céljából
17. Megállapodás elfogadása KT ülésen – aláírására
felhatalmazás a polgármesternek – ünnepélyes keretek
biztosítása
18. Kormányhivatal tájékoztatása
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 MEGÁLLAPODÁS megkötése kötelező – [Mhötv. 42. § 2. pont]:




képviselő-testület át nem ruházható hatásköre!
Célja: működési feltételek biztosítottak legyenek, hivatali
szolgáltatásokhoz állampolgárok azonos szinten jussanak hozzá.
Formája: önkormányzati határozat (közjogi szervezetszabályozó
eszköz) Jat.: normatív határozatban szabályozhatja a helyi
önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított
szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az
általa irányított szervek szervezetét és működését, jogszabállyal
nem lehet ellentétes, benne jogszabály rendelkezése nem
ismételhető meg.
Közjogi megállapodás – értelmezés során alkalmazni kell a Ptk.
207. §-t.
El kell kerülni a felesleges túlszabályozást – de: lényeges mindaz,
amit a felek vagy jogszabály annak tartanak!
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 Közös hivatal hivatalos elnevezése
[84. § (5) bekezdés]
„a közös önkormányzati hivatal megnevezése „(székhelytelepülés neve)-i Közös
Önkormányzati Hivatal.”
(Háttérszabályok
Polgármesteri hivatal = az egy település által fenntartott hivatallal.
Az önkormányzati hivatal megnevezés:
• a megyei önkormányzatnál és
• a több önkormányzat által fenntartott közös hivatalnál használatos.
[84. § (1) bekezdés]
a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
- működésével
- polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoz létre közös hivatalt. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 Az elnevezés miatt módosítani kell az alapító okiratot is és a
polgármesteri hivatal szmsz-ét is – 2013. január elsejei
hatálybalépéssel. Az Mhötv. hatálybalépése miatt a hivatali
szabályzatokat is át kell tekinteni (pl. Közszolgálati Szabályzat) és
összhangba hozni az új szabályozással.
 A KT SZMSZ-e is módosítandó – lásd. [84. § (2)] bekezdését: a
közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselőtestületnek az SZMSZ-ben fel kell tüntetnie.
 Hangsúlyozandó, hogy két különböző SZMSZ-ről van szó. [Mhötv.
53. §] - működés alapdokumentuma KT rendelet; új Áht. illetve.
Ávr. önkormányzati hivatali szmsz.
 Táblák, bélyegzők, feliratok, fejlécek stb. nem megfelelősége esetén
ezek elkészíttetése.)
A közös hivatal jogi szabályozása
 [Ávr. 13. § (1)] bekezdés az önkormányzati hivatal szmsz-
ének tartalma:
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes
megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról
jogszabály rendelkezett;
b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az
alapítás időpontját;
c) az ellátandó és a szakfeladatrend szerinti szakfeladat
számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint
az
alaptevékenységet
szabályozó
jogszabályok
megjelölését;
A közös hivatal jogi szabályozása
d)
azon
gazdálkodó
szervezetek
részletes
felsorolását,amelyek tekintetében a költségvetési szerv
alapítói tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat
gyakorol;
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a
szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági szervezet
– megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a
költségvetési szerv szervezeti ábráját;
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek
vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak
el;
A közös hivatal jogi szabályozása
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített
munkakörökhöz tartozó feladat és hatásköröket, a
hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét,
az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat;
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói
jogok gyakorlásának – ideértve az átruházott munkáltatói
jogokat is – rendjét, és
i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a
költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek
felsorolását.
szmsz melléklete:
 az egyes szervezeti egységek ügyrendjei;
 munkaköri leírások.
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok
megnevezése.





A megállapodás:
létrehozásának;
módosításának;
megszüntetésének módja.
közös döntések meghozatalának módja (külön ülés, vagy
együttes ülés pl. jegyző éves beszámolója)
 egyhangú? (pl. közös hivatal létrehozása, megállapodás
tartalmi módosítása)
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 A hivatal felépítése
 [85. § (8)-(9)] bekezdései: MEGÁLLAPODÁSBAN
meghatározottak szerint minden érintett településen
biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
 A székhelytelepülésen (ez város, ha ő a működtetők egyike)
működő hivatal szervezete. Egyéb esetekben a képviselőtestületek határozzák meg a székhelytelepülést.
 ÜGYFÉLFOGADÁS - a nem hivatali székhely településen
hol működik állandó vagy ideiglenes jelleggel kirendeltség,
ügyfélszolgálati megbízott.
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 A hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel
(pl. székhely, kirendeltségek)
(Háttérszabályok:
[85. § (5) bekezdés] – LÉTSZÁM meghatározása
 amennyiben a közös hivatalt város (székhelytelepülés)
működteti, a létszámot az érintett képviselő-testületek
MEGÁLLAPODÁSÁVAL határozzák meg.
 MEGÁLLAPODÁS hiányában a városi önkormányzat állapítja
meg.
[85. § (6) bekezdés]
 Ha községek hozzák létre a közös hivatalt, az érintett képviselőtestületek MEGÁLLAPODÁSBAN határozzák meg.)
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 A működés alapkérdései
milyen alapszolgáltatásokat nyújt a székhelytelepülés
(pl. informatikai);
2. a kirendeltségek jellege (állandó, ideiglenes),
szolgáltatásai, ügyfélfogadási rendje;
3. az ügyfélszolgálati megbízott feladatai,
munkarendje.
1.
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 A hivatal irányítása
 mely irányítási jogosultságokat bíznak a székhelytelepülés
polgármesterére vagy a polgármesterek együttes döntésére a képviselőtestületek
 egyetértési jog gyakorlásának módja
(Háttérszabály: [81. § (4)] bekezdés: a polgármester egyetértése szükséges
– az általa meghatározott körben –
 a polgármesteri hivatal, a közös hivatal köztisztviselője; alkalmazottja:
- kinevezéséhez,
- bérezéséhez;
- vezetői kinevezéséhez,
- felmentéséhez,
- jutalmazásához.
• mely irányítási jogosultságot tartanak fenn maguknak a képviselőtestületek és milyen módon döntenek ezekben?
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
(Háttérszabályok:
 67. § a) polgármester a képviselő-testület döntései és saját
hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt;
 b) jegyző javaslatainak a figyelembe vételével
meghatározza a közös hivatal feladatait az önkormányzat
munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében
és végrehajtásában;
 d) jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának,
létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására.)
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA

A hivatal vezetése, a jegyző
 milyen döntési mechanizmusban döntenek a polgármesterek a jegyzővel kapcsolatos munkáltatói
jogok gyakorlásáról; (Háttérszabályok [83. §] + egyéb munkáltatói jog gyakorlója: székhely település
polgármestere - eltérő megállapodás hiányában -.
a jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell az alábbi
eltérésekkel:
a)
valamennyi érintett településen ellátja a jegyzői feladatot,
b)
kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos,
többségi döntése szükséges. Többségi a döntés: a közös hivatalt létrehozó települések
összlakosságát 100%-nak tekintve a polgármesteri azonos nemű szavazatok adott településekre
vonatkoztatott százalékaránya összesítve meghaladja az 50%-ot; [82. § (2)] : amennyiben 6
hónapon belül közös hivatal esetében az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a
kormányhivatal vezetője – ideiglenes hatállyal –
pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet; ennek hiányában
a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más jegyzőt bíz
meg. A jegyzői feladatok ellátására szóló megbízás a jegyző kinevezéséig tart.
c)
város a székhelytelepülés, - eltérő megállapodás hiányában - a város polgármestere nevezi ki és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.)
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 a jegyző beszámolási kötelezettsége (gyakoriság, kötelező témák)
- a képviselő-testületek együttes ülésén,
- az egyes települések képviselő-testületei előtt.
(Háttérszabályok:
86. § (1) bekezdés
 a jegyző vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-testület
ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
86. § (2) bekezdés
 a jegyző, vagy aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselőtestületek MEGÁLLAPODÁSA alapján köteles biztosítani az egyes
településeken az ügyfélfogadást
81. § (1); (3) bekezdés
 a jegyző vezeti a közös hivatalt;
 gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös hivatal köztisztviselői és
munkavállalói felett, aljegyző felett egyéb munkáltatói joga van.)
MEGÁLLAPODÁSOK TARTALMA
 A hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás
településenként

similar documents