วัตถุประสงค์ e

Report
หนังสื อ กค.ดวนที
ส
่ ุด ที่ กค. ๐๔๐๙.๓/
่
ว ๔๐๓ ลง ๘ ต.ค. ๕๕
กำหนดให้ส่วนรำชกำรทุกส่วนงำนของ
รั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ต้ อ ง
ดำเนินกำรบันทึกขอมู
้ จัดจ้ำงใน
้ ลกำรจัดซือ
ระบบ e-GP เพือ
่ ให้สำมำรถเชือ
่ มโยงไป
ยังระบบ GFMIS Web Online โดยให้มี
ผลบัง คับ ใช้ ตั้ง แต่วัน ที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕
หำกส่วนรำชกำรไมได
่ มโยงข้อมูลจำก
่ ้เชือ
ระบบ e-GP จะสร้ำงใบสั่ งซือ
้ สั่ งจ้ำงใน
ระบบ GFMIS Web Online ไมได
่ ้
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ ให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สำมำรถเขำถึ
้ ง
แหลงข
้ จัดจ้ำงภำครัฐทีม
่ ค
ี วำมถูกตองได
ด
่ อมู
้ ลกำรจัดซือ
้
้ วย
้
ควำมรวดเร็ว ครบถวน
และทัว
่ ถึง และเชือ
่ มตอข
้
่ อมู
้ ลจำก
แหลงข
่ วของอื
น
่ ๆ ได้
่ อมู
้ ลทีเ่ กีย
้
เพือ
่ ให้ผู้บริหำรและส่วนรำชกำรสำมำรถติดตำมสถำนะหรือ
ควำมคืบหน้ำของกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงภำครัฐไดในลั
กษณะ
้
Online
เพือ
่ เรงรั
้ จัดจ้ำงให้
่ ดให้ส่วนรำชกำรเรงด
่ ำเนินกำรจัดซือ
สำมำรถเบิกจำยเงิ
นให้เป็ นไปตำมแผนกำรใช้จำยเงิ
นของ
่
่
รัฐบำล
e-GP คืออะไร

e-GP คือ ศูนยกลำงที
เ่ ป็ นหน้ำตำงในกำรบริ
กำรขอมู
์
่
้ ล
และดำเนินธุรกรรมทำงกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงดวยระบบ
้
อิเล็กทรอนิกส์
กระตุน
้
ควำม
โปรงใส
่
และมี
ประสิ ทธิภำ
พ
ควำม
สะดวก
และควำม
ทัว่ ถึง
อยำงเท
ำ่
่
เทียมกัน
กำร
ปรับปรุง
นโยบำย
กำรจัดซือ
้
จัดจ้ำงอยำง
่
มี
ประสิ ทธิภำ
พ
ตลำด
และ
เสริมสรำง
้
ขีด
ควำมสำมำ
รถ
ของ
ภำคเอกชน
กรอบกำรดำเนินงำน
2
พัฒนำให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำรจัดซือ
้ จัด
จ้ำงและครอบคลุมวิธก
ี ำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงทัง้ หมด
12 วิธ ี
กำรบริหำรสั ญญำ
3
เชือ
่ มโยงขอมู
้ ลกับธนำคำร
4
เชือ
่ มโยงขอมู
้ ล GFMIS
1
ภำพรวมกระบวนกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำง
7. แจกจำย/ขำย
่
เอกสำร
ให้กับผูค
้ ำที
้ ่
6. จัดทำประกำศ
สนใจ
เชิญชวน
ระบบ e-GP
5. จัดทำเอกสำรสอบรำคำ/
ประกวดรำคำ/ประกวดแบบ
8. รับข้อเสนอหรือ
ผูค
่ ขอเสนอ
9. คัดเลือก/ประกำศ
้ ำยื
้ น
้
ผูที
่ ำนคุ
ณสมบัต ิ
้ ผ
่
10. คัดเลือกผูชนะ
้
กำรเสนอรำคำ
11. จัดทำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
ผูชนะและอนุ
มต
ั ส
ิ ่ ั งซือ
้ สั่ งจำง
้
้
4. จัดทำรำยงำนขอซือ
้ ขอจำง
้
และแตงตั
่ ง้ คณะกรรมกำร
12. ประกำศผูชน
้
3. จัดทำโครงกำร
จัดซือ
้ จัดจำง
้
13. เซ็ นสั ญญำ
14. จัดทำใบ PO
2. จัดทำแผนกำรจัดซือ
้
จัดจำง
ประจำปี งบประมำณ
้
15. บริหำรสั ญญำ ตรวจรับ
และอนุ มต
ั เิ บิกจำย
่
นำขอมู
้ ลงบประมำณ
จำก GFMIS เขำ้ e-GP
ระบบ GFMIS
1. ไดรั
้ บ
งบประมำณ
ประจำปี
16. ลงทะเบียนทรัพยสิ์ น
ตัง้ เบิก/เบิกจำย
่
นำขอมู
้ ล PO จำก e
เข้ำ GFMIS
กำรเชือ
่ มโยงขอมู
่
้ ลกับหน่วยงำนอืน
ศูนยข
่ รึกษำไทย
์ อมู
้ ลทีป
• ตรวจสอบข้อมูลทีป
่ รึกษำ
ระบบ GFMIS
•
•
•
•
ข้อมูลแผนงบประมำณ
ข้อมูลใบสั่ งซือ
้ สั่ งจ้ำง (PO)
ข้อมูลตรวจรับและเบิกจำย
่
ข้อมูล GPSC
ขัน
้ ตอนกำรเชือ
่ มโยงระหวำง
e่
GP กับ GFMIS
» กำรเชือ
่ มโยง PO
ระบบ GFMIS
ค้นหำ
เลขที่
โครงกำร
จัดทำ
PO
ระบบ e-GP
ตรวจสอบขอมู
้ ล
หลักผูขำยจำก
้
ฐำนขอมู
้ ลระบบ
GFMIS
ข้อมูลที่
เกีย
่ วของ
้
สำหรับจัดทำ
PO
สั ญญำ
ข้อมูลเลขที่
PO และ
สถำนะกำร
เบิกจำย
่
Update
สถำนะใน
ระบบ
กำรเชือ
่ มข้อมูลในระบบจำกระบบ e-GP
ไปยังระบบ GFMIS
กำรจัดหำ
กำรจัดหำพัสดุ
ระบบ e-GP
-เลขทีค
่ ุมโครงกำร
-เลขทีค
่ ุมสั ญญำ
กำรตรวจรับ
เลขคุมสั ญญำในระบบ
e-GP
Po จำก GFMIS Web
Online
กำรตรวจรับพัสดุใน
ระบบ e-GP
กำรตรวจรับในระบบ
ขัน
้ ตอนกำรเชือ
่ มโยงระหวำง
e่
GP กับ GFMIS
» กำรเชือ
่ มโยงกำรตรวจรับ
พัสระบบ
ดุ
GFMIS
ค้นหำเลขที่ PO
ระบบ e-GP
ขอมู
่ วของ
้ ลทีเ่ กีย
้
สำหรับกำรตรวจรับ
ตรวจรับพัสดุ
ค้นหำเลขทีค
่ ุมตรวจรับจำก
ระบบ e-GP
จัดทำใบตรวจรับในระบบ
Update สถำนะในระบบ
ตัง้ เบิก
Update สถำนะในระบบ
อนุ มต
ั ก
ิ ำรตัง้ เบิก
Run Payment และจำยเงิ
น
่
ให้ผูค
้ ้ำ
Update สถำนะในระบบ

similar documents