Erkölcstan

Report
Osztályfőnöki
helyi tanterv
Összeállították: az MPI munkatársai
Előadó: Bódi Judit
Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztató
Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár
2013. március 11-14.
Az osztályfőnöki nevelőmunka
felértékelődése
OKOK:
• a modern kor veszélyei
• közvetlen környezet veszélyeztető tényezői
• családok helyzete
• az információhoz jutás széles skálája –
ellenőrizetlenség
• az iskolával kapcsolatos társadalmi elvárások
• tanulók helyzete, tanulási, nevelési hiányosságok
Az új köznevelési koncepcióban
A nevelés hangsúlyos szerepe
• nemzeti közNEVELÉSI törvény
• tartalmi szabályozásban:
o NAT
o kerettantervek
o ped. program és helyi tantervek
Elvárás a felnövekvő
nemzedéktől
• a haza felelős polgára legyen – kifejlődjön benne a hazafiság
• reális önismereten alapuló szilárd erkölcsi ítélőképesség
• megtalálja helyét a családban, társadalomban, munka
világában
• törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatokra
• legyen képes felelős döntések meghozatalára
• legyen képes önálló tájékozódásra, cselekvésre
• ismerje, értse a természeti, a társadalmi, kulturális jelenségeket
• tartsa értéknek a kultúra, és az élővilág változatosságának
megőrzését
EGYSZERRE LEGYEN
NEMZETI ÉS EURÓPAI
POLGÁR/EMBER/MUNKAVÁLLALÓ
NEVELÉSI CÉLÚ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK KELLENEK!
Óratervi ajánlás
• az osztályfőnöki óra 5-12. évfolyamon mindegyik
képzési típusban kötelező tantárgy
• szakiskola: Osztályközösség-építés
• minimális óraszáma: 1-1 óra
• Központi kerettanterv nincs, kivéve szakiskola:
Osztályközösség-építés (OKÉ) – szakiskolai
közismereti
• Koncepció az osztályfőnöki helyi tantervről (OFI)
Helyi tanterv
készítése
Előkészítés
Munkafolyamat –
(munka)közösségi szint
Osztályfőnöki (munka)közösség feladata
1. szakmai anyagok tanulmányozása
- NAT fejlesztési területei, egészségnevelési, környezeti nevelési
programok, kerettantervek, erkölcstan
- meglévő programok,
- kínálat
A NAT fejlesztési területei és az
osztályfőnöki
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
• Az erkölcsi nevelés
• Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés
• Állampolgárságra, demokráciára
nevelés
• Önismeret, társas kultúra
• A családi életre nevelés
• A testi és lelki egészségre nevelés
• Felelősségvállalás másokért,
önkéntesség
• Fenntarthatóság,
környezettudatosság
• Pályaorientáció
• Gazdasági és pénzügyi nevelés
• Médiatudatosságra nevelés
• A tanulás tanítása
KULCSKOMPETENCIÁK
• Anyanyelvi kommunikáció
• Idegen nyelvi kommunikáció
• Matematika kompetencia
• Természettudományos és
technikai kompetencia
• Digitális kompetencia
• Szociális és állampolgári
kompetenciák
• Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia
• Esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség
• A hatékony, önálló tanulás
A TEMATIKAI EGYSÉGEK ALAPJAI LEHETNEK
az osztályfőnöki helyi tantervben
Fejlesztési területek és tantárgyak
Erkölcsi nevelés
erkölcstan, humán tantárgyak,
biológia, környezetismeret,
természetismeret
Nemzeti öntudat, hazafias történelem és állampolgári
nev., művészetek, magyar
nevelés
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Önismeret, társas kultúra
irodalom, isk. ünnepélyek,
megemlékezések, tanulm. kir.
erkölcstan
történelem és állampolgári
nev., erkölcstan
erkölcstan, természetism.,
magyar irodalom, magyar
nyelv, biológia, technika,
testnevelés
Fejlesztési területek és tantárgyak
Családi életre nevelés
Testi és lelki egészségre
nevelés
Felelősségvállalás
másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság,
környezettudatosság
erkölcstan, természetism.,
magyar irod., biológia,
egészségnapok, környezeti
nevelési programok
erkölcstan, természetismeret,
biológia, testnevelés (magyar
irodalom, művészetek),
egészségnapok, környezeti
nevelési programok
erkölcstan, (munkaformák!)
erkölcstan, természetism.,
biológia, földrajz, technika,
egészségnapok, környezeti
nevelési programok
Fejlesztési területek és tantárgyak
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi
nevelés
Környezetismeret, technika,
testnevelés (kicsit mindegyik
tantárgy)
erkölcstan, történelem és
állampolgári ism., matematika,
technika
Médiatudatosságra
nevelés
erkölcstan, médiaismeret
A tanulás tanítása
minden tantárgy(?)
MINDEN ÉVFOLYAMON ÁT KELL TEKINTENI, MELY
TANTÁRGYBAN, MIKOR, MENNYIRE RENDSZERESEN,
HANGSÚLYOSAN JELENNEK MEG
Erkölcstan és osztályfőnöki
Külön figyelmet érdemlő tantárgy!
Feladat - tartalom és nevelési/fejlesztési célok ,
követelmények ÖSSZEHANGOLÁSA évfolyamonként
Munkafolyamat –
(munka)közösségi szint
2. döntések meghozatala
óraterv - óraszám meghatározása
1-4. évf.?, 5-12. évf.: 1< x
éves órakeret
VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK a tartalom szabályozására:
• átvétel, adaptáció (Apáczai Kiadó 5-8. ......)
• saját helyi tanterv készítése
Saját helyi tanterv
elkészítése
Munkafolyamat –
(munka)közösségi szint
3. célok meghatározása fejlesztési ciklusonként
- életkori sajátosságokból,
- helyi nevelési problémákból,
- NAT fejlesztési területekből kiindulva
4. javaslat az éves órakeret felosztására a NAT
fejlesztési területei szerint
évfolyamonként óraszámban
munkaközösség feladata
Fejlesztési területek és óraszámok a 7.
évfolyamon (heti 1 óra) – PÉLDA
Erkölcsi nevelés - 2
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - 3
Állampolgárságra, demokráciára nevelés - 4
Önismeret, társas kultúra - 2
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - 2
Családi életre nevelés - 3
Testi és lelki egészségre nevelés - 3
Fenntarthatóság, környezettudatosság - 3
Pályaorientáció - 4
Gazdasági és pénzügyi nevelés - 3
Médiatudatosságra nevelés - 4
A tanulás tanítása - 4
Munkafolyamat – (munka)közösségi,
egyéni/csoport szint
5. Az egyes fejlesztési területekhez tartozó tartalmak
kibontása fejlesztési ciklusonként (tanévenként) –
teammunka (egyéni munka)
a kidolgozás szempontjai:
- előzetes tudás,
- nevelési-fejlesztési feladatok,
- ismeretek/fejlesztési követelmények,
- kulcsfogalmak/fogalmak
6. megbeszélés a munkaközösségben –
összehangolás
7. helyi tanterv-tervezet fejlesztési ciklusonként
Példa
A javasolt forma
Tematikai egység
Pályaorientáció
Órakeret ....
óra
Előzetes tudás
Ismeretek, fejlesztési feladatok
Kapcsolódási pontok
tantárgy1.:
tantárgy2:
Kulcsfogalmak, fogalmak
5. évf.
Órakeret: 3 óra/tanév
Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: legfontosabb foglalkozások ismerete, szülők
foglalkozása, mit szeretek leginkább, milyen tantárgyak a
kedvenceim, mi mindenben vagyok jó-rossz
Nevelési-fejlesztési célok: önismeret fejlesztése, személyes
tulajdonságok felismerésének kép., megítélése, érdeklődés
irányítása
Új ismeretek, készségek: „Ilyen vagyok” –önismeret a
korosztálynak megfelelően, szakmák, foglalkozások körének
bőv., szakmák és érdeklődés kapcsolata, szakmák és
tulajdonságok
Kulcsfogalmak: szakma, foglalkozás, érdeklődési kör, külső, belső
tulajdonságok, személyiségvonás, jellem, hozzáállás, munka
Kapcsolódási pontok: …..
6. évf.
Órakeret: 3 óra/tanév
Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: önértékelés, szakma/foglalkozás,
személyiségvonás, tantárgyak (tudományterületek)
követelményei, szakmák ismerete
Nevelési-fejlesztési célok: tanulási szokások, stílusok felismerése,
célok kitűzése a tanulásban, személyes tulajdonságok és
szakmák kapcsolata, tanulás – tudomány – szakma
kapcsolatának felismerése
Új ismeretek, készségek: érdeklődési kör, hobbi, kedvenc és nem
szeretett tantárgyak, új tanulási stratégiák tudományterületek,
a munka világa, a munka értéke
Kulcsfogalmak: érdeklődési kör, tudományok rendszere,
kapcsolat a tantárgyakkal, munka, munkavégzés, felelősség,
tanulási motívumok, szakmák csoportosítása
Kapcsolódási pontok: …..
7. évf.
Órakeret: 4 óra/tanév
Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: érdeklődési kör, tanulási motívumok, tudományok
és tantárgyak, munka világa
Nevelési-fejlesztési célok: személyes fejlődési célok
megfogalmazása, fejlődési stratégiák megfogalmazásának
képessége, rövid és hosszú távú célok kitűzése,
differenciáltabb pályakép kialakítása
Új ismeretek, készségek: pályakövetelmények ismerete,
végzettségek és szakképzettségek, elhelyezkedési
lehetőségek, karrier, pályatervezés, saját követelmények
felállítása (miben vagyok jó-miben kell fejlődnöm?), karrierút
tervezése, szakmák és iskolák kapcsolata
Kulcsfogalmak: végzettség, szakképzettség, szakmák és iskolák,
karrierút, differenciált pályakép, szakmacsoportok
Kapcsolódási pontok: …..
8. évf.
Órakeret: 4 óra/tanév
Tematikai egység: pályaorientáció
Előzetes tudás: szakma/foglalkozásismeret, önismeret,
karrierlehetőségek, végzettségek, szakképzettségek
Nevelési-fejlesztési célok: továbbtanulás irányának
meghatározására való kép., saját tehetség tudatosítása, külső
megítélése, a munka világa
Új ismeretek, készségek: tehetség fogalma, saját tehetség
felismerése, továbbtanulás tervezése, felvételire való készülés,
tájékoztatás a felvételi eljárásról, viselkedés, hozzáállás a
munkához, munkahelyhez, illem
Kulcsfogalmak: tehetség, továbbtanulás, felvételi, felvételi
eljárás, munkahelyi viszonyok, munkahelyi viselkedés, illem
Kapcsolódási pontok: …..
Véglegesítés,
elfogadtatás
Munkafolyamat –
nevelőtestületi szint
8. nevelőtestületi megbeszélés, egyeztetés az
egyes szaktantárgyakat tanítókkal
9. esetleges korrekciók (bármin! arányok,
tartalmak, fejlesztési területek, fogalmak)
10. véglegesítés
Mindehhez: ütemterv-készítés + egyeztetések a
vezetőséggel a munkafolyamat során
További információ:
[email protected]
96/529-405

similar documents