e-GP

Report
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
ประเด็นนำเสนอ
ภำพรวม วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่ได้รบั
ระบบ e-GP ระยะที่ 2
ขัน้ ตอนโดยสรุปของระบบ e-GP ระยะที่ 2
ภำพรวม วัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ ที่ได้รบั
วัตถุประสงค์
1
2
3
4
ครอบคลุมวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงทัง้ หมด 12 วิธี
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน
กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถติดตำมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้
ทุกขัน้ ตอน
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่ วยงำนภำยนอก
ได้แก่ GFMIS, ธนำคำร
และศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษำไทย
กำรดำเนินกำรบริหำร
สัญญำ
ประโยชน์ ที่ได้รบั
e-GP คือ ศูนย์กลำงที่เป็ นหน้ ำต่ำงในกำรบริกำรข้อมูล และดำเนินธุรกรรม
ทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควำมโปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ
ควำมสะดวก
และควำมทัวถึ
่ ง
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรปรับปรุง
นโยบำยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กระตุ้นตลำด
และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถ
ของภำคเอกชน
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement System : e-GP)
หน่ วยงานภาครัฐ
EPIC
e-Auction
Information Disclosure Center
e-GP ระยะที่ 1 ที่ใช้งำนแล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 53
e-GP ระยะที่ 2
e-GP ระยะที่ 3
Government Fiscal Management
Information System (GFMIS)
Registration Management System
ผู้ค้าภาครัฐ
(Supplier)
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ
Operation System
Contact Management
e-Market
e-Contact/e-Signature
ผู้สนใจทั่วไป
Management Information System
หน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
e-Bidding
Bank
Gateway
Help Desk
Grading
DRC
CA
ระบบ E-GP ระยะที่ 2
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครบทัง้ หมด 12 วิธี
1
วิธีตกลงรำคำ
7 จ้ำงที่ปรึกษำวิธีตกลง
2
วิธีสอบรำคำ
8 จ้ำงที่ปรึกษำวิธีคดั เลือก
3
วิธีประกวดรำคำ
9 จ้ำงออกแบบวิธีตกลง
4
วิธี e-Auction
10 จ้ำงออกแบบวิธีคดั เลือก
5
วิธีพิเศษ
จ้ำงออกแบบวิธีคดั เลือก
11
แบบจำกัดข้อกำหนด
6
วิธีกรณี พิเศษ
12 จ้ำงออกแบบวิธีพิเศษ
ครอบคลุมทุกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
8บันทึกรายชื่อผูข้ อรับ
9 บันทึกรายชื่อ
10. บันทึกรายชื่อผูผ้ ่านการ
เอกสาร/ซือ้ เอกสาร ผูย้ ่นื เอกสารเสนอราคา
พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา
7. ประกาศเชิญชวน
11. นัดหมายเสนอราคา
ขึน้ เว็บไซต์
และแจ้งรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
6. จัดทาเอกสารสอบราคา/
ยื่นหลักประกัน
ประกวดราคา/ประกวดแบบ/
ซื้อซอง online
12. จัดทาหนังสือ
จัดทาประกาศเชิญชวน
อนุมตั สิ งซื
ั ่ อ้ สังจ้
่ าง
5. จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง
และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
13. ประกาศรายชื่อผูช้ นะการ
ขั้นตอนในระบบ GFMIS
เสนอราคาขึน้ เว็บไซต์
ขั
้
น
ตอนที
เ
่
พิ
ม
่
ใหม่
ใ
นระบบ
e-GP
2
4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร
ขั้นตอนทีม่ อี ยู่เดิมในระบบ e-GP 1
/ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร
14. จัดทาร่างสัญญา
มีข้นั ตอนย่ อยทีเ่ พิม่ ใหม่ ในระบบ e-GP 2
3. สร้างโครงการ
15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
จัดซือ้ จัดจ้าง
และจัดทาสัญญา
ระบบ e-GP
16. ข้อมูลสาระสาคัญ
ในสัญญา
2. จัดทาแผนการจัดซือ้
จัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
นาข้อมูลงบประมาณ
จาก GFMIS เข้า e-GP
ระบบ GFMIS
17. บริหารสัญญา
1. ได้รบั งบประมาณ
ประจาปี
18. ลงทะเบียนทรัพย์สนิ
ตัง้ เบิก/เบิกจ่าย
นาข้อมูล PO จาก e-GP
เข้า GFMIS
ร่ำงสัญญำและกำรบริหำรสัญญำ
» กำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
» กำรส่งมอบงำน
» กำรตรวจรับงำน
» กำรเบิกจ่ำยเงิน
» กำรแก้ไขสัญญำ
» กำรยกเลิกสัญญำ
» กำรแจ้งส่งมอบงำน
» กำรแจ้งค่ำปรับ
กำรเชื่อมโยงกับระบบอื่น
3
ระบบ GFMIS
2
e-GP System
1
Bank
- หลักประกันซอง
- หลักประกันสั ญญา
- การซื้อเอกสาร
กำรเชื่อมโยงกับธนำคำร
» หนังสือคำ้ ประกันต่ำง ๆ เช่น
หนังสือคำ้ ประกันซอง หนังสือคำ้
ประกันสัญญำ เป็ นต้น
» กำรซื้อเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
Web
service
กำรเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS
ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูล พรบ. งบประมำณ
ให้ระบบ e-GP ทุกต้นปี งบประมำณ ซึ่งกำร
ดำเนินกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำง 2 ระบบ
ข้ อมูล
งบประมาณ
คือกำรตรวจรับในระบบ e-GP เมื่อมี
กำรส่งมอบงำนและตรวจรับแล้ว
จำกนัน้ เมื่อมีกำรตรวจรับและสังจ่
่ ำย
ในระบบ GFMIS แล้ว ก็จะส่งข้อมูล
มำยังระบบ e –GP ได้โดยอัตโนมัติ
เพื่อนำข้อมูลไปแสดงในระบบ
ตรวจรับและเบิกจ่ำยต่อไป
การ
ตรวจรั บ
ข้ อมูลหลัก
ผู้ขาย
การจัดทา
ใบ PO
เป็ นกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้ำงข้อมูล
หลักผู้ขำยในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมูล
จำกระบบ e-GP และกำรตรวจสอบ
ข้อมูลหลักผู้ขำยและเลขที่บญ
ั ชี ผ้คู ้ำจำก
ระบบ GFMIS ในขัน้ ตอนกำรจัดทำร่ำง
สัญญำในระบบ e-GP
กำรจัดทำ PO ประเภททัวไป
่ (บส.
01) และกำรจัดทำ PO ประเภทไม่
แน่ นอน (บส. 04) หรือที่เป็ นกำร
จ่ำยเงินตำมควำมก้ำวหน้ ำของงำน
(บส.04) ในระบบ GFMIS Web
online โดยดึงบำงข้อมูลจำกระบบ
e-GP มำบันทึกในระบบ GFMIS
กำรเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย
o เป็ นระบบสำหรับตรวจสอบรำยชื่อที่ปรึกษำจำก
รำยชื่อที่ได้ขึน้ ทะเบียนไว้กบั สำนักบริหำรหนี้
สำธำรณะ โดยดำเนินกำรผ่ำน web service
Web
service
ขัน้ ตอนโดยสรุปของ
ระบบ E-GP ระยะที่ 2
ภำพรวมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
8บันทึกรายชื่อผูข้ อรับ
9 บันทึกรายชื่อ
10. บันทึกรายชื่อผูผ้ ่านการ
เอกสาร/ซือ้ เอกสาร ผูย้ ่นื เอกสารเสนอราคา
พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา
7. ประกาศเชิญชวน
11. นัดหมายเสนอราคา
ขึน้ เว็บไซต์
และแจ้งรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
6. จัดทาเอกสารสอบราคา/
ยื่นหลักประกัน
ประกวดราคา/ประกวดแบบ/
ซื้อซอง online
12. จัดทาหนังสือ
จัดทาประกาศเชิญชวน
อนุมตั สิ งซื
ั ่ อ้ สังจ้
่ าง
5. จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง
และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
13. ประกาศรายชื่อผูช้ นะการ
ขั้นตอนในระบบ GFMIS
เสนอราคาขึน้ เว็บไซต์
ขั
้
น
ตอนที
เ
่
พิ
ม
่
ใหม่
ใ
นระบบ
e-GP
2
4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร
ขั้นตอนทีม่ อี ยู่เดิมในระบบ e-GP 1
/ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร
14. จัดทาร่างสัญญา
ระบบ e-GP
3. สร้างโครงการ
จัดซือ้ จัดจ้าง
15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
และจัดทาสัญญา
16. ข้อมูลสาระสาคัญ
ในสัญญา
2. จัดทาแผนการจัดซือ้
จัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
นาข้อมูลงบประมาณ
จาก GFMIS เข้า e-GP
ระบบ GFMIS
17. บริหารสัญญา
1. ได้รบั งบประมาณ
ประจาปี
18. ลงทะเบียนทรัพย์สนิ
ตัง้ เบิก/เบิกจ่าย
นาข้อมูล PO จาก e-GP
เข้า GFMIS
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำยปี งบประมำณ
• เป็ นระบบงำนของ phase 2
• เป็ นทำงเลือกให้ส่วนรำชกำรว่ำต้องกำรจะทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก่อน
สร้ำงโครงกำรหรือไม่กไ็ ด้
• เป็ นทำงเลือกว่ำโครงกำรที่ มีเงินกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงไม่เกิน 100,000 บำท
ไม่ต้องจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรต่ำงๆ
•
เป็ นระบบงำนของ phase 2
•
เป็ นกำรบันทึกรำยชื่อคณะกรรมกำรต่ำงๆ
•
สำมำรถดึ ง ฐำนข้ อ มู ล คณะกรรมกำรต่ ำ งๆที่ เ คยบัน ทึ ก ไว้ ใ น
ระบบได้ โดยใช้เลขประจำตัวประชำชน 13 หลักเป็ น key
จัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง และแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
•
เป็ นระบบงำนของ phase 2
•
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงเสนอต่ อหัวหน้ ำส่ วนรำชกำร
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
•
ประกอบด้วยกำรจัดทำเอกสำร 3 ส่วน คือ
- รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง
- คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำร
o เป็ นกำรบันทึกรำยชื่อคณะกรรมกำรต่ำงๆ
o สำมำรถดึงฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรต่ ำงๆที่ เคยบันทึ กไว้ในระบบได้
โดยใช้เลขประจำตัวประชำชน 13 หลักเป็ น key
- ร่ำงเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร่ำงประกำศ/หนังสือเชิญชวน
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับธนำคำร – กำรซื้อซอง online
» ผู้ค้ ำ สำมำรถเลื อ กช ำระเงิ น ค่ ำ เอกสำรผ่ ำ นทำงอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ โดย
สำมำรถเลือกชำระผ่ำนทำง Internet Banking หรือพิมพ์ใบชำระเงิน
(pay in slip) ไปชำระเงินที่ธนำคำร และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำรได้
ทันที
» หน่ วยจัดซื้อภำครัฐสำมำรถค้นหำและตรวจสอบข้อมูลกำรโอนเงินกำร
ซื้อเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เข้ำบัญชีของหน่ วยจัดซื้อ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับธนำคำร – หนังสือคำ้ ประกัน online
» ผูค้ ้ำกับภำครัฐสำมำรถยื่นขอหนังสือคำ้ ประกันทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ไม่ต้องเดินทำงไปที่เคำน์ เตอร์ธนำคำร
» หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถตรวจสอบหนังสือคำ้ ประกันได้ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้หนังสือคำ้ ประกันที่เป็ นเอกสำร และมันใจ
่
ได้ว่ำไม่เป็ นหนังสือคำ้ ประกันปลอม
» หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถแจ้งยึดและคืนหลักประกันให้ผค้ ู ้ำได้ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งไปที่ธนำคำรให้ทำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของ
หน่ วยงำน (กรณี ยึดหลักประกัน) และโอนเงินเข้ำบัญชีผค้ ู ้ำ (กรณี คืน
หลักประกัน) ได้ทนั ที
กำรตรวจสอบหนังสือคำ้ ประกัน (Bank Guarantee)
ฝัง่ ผูค้ ้า
• ยืน่ ขอหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ผ่านทางระบบ
• ค้นหาและตรวจสอบการอนุมตั หิ นังสือ
ค้าประกันของธนาคาร
• เมือ่ หน่วยจัดซือ้ แจ้งคืน / ยึด
หลักประกัน ผูค้ า้ จะได้รบั แจ้งข้อมูล
ดังกล่าว
กำรตรวจสอบหนังสือคำ้ ประกัน (Bank Guarantee)
ฝัง่ หน่ วยจัดซื้อ
• ค้นหาและตรวจสอบการอนุ มตั หิ นังสือ
ค้าประกันของธนาคาร
• แจ้ ง คื น หลั ก ประกั น ให้ ผู้ ค้ า แล ะ
ธนาคารผูค้ ้าประกันทราบ
• แจ้ ง ยึ ด หลั ก ประกั น ให้ ผู้ ค้ า แล ะ
ธนาคารผูค้ ้าประกันทราบ
จัดทำหนังสืออนุมตั ิ สงซื
ั ่ ้อสังจ้
่ ำง
•
ระบบงำนใน phase 1 ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
- บันทึกรำยชื่อผูช้ นะกำรเสนอรำคำ
- กำรจัดทำร่ำงประกำศรำยชื่อผูช้ นะกำรเสนอรำคำ
•
ระบบงำนใน phase 2 จะเพิ่มจำก phase 1 อีก 1 ขัน้ ตอนย่อย คือ
- จัดทำหนังสืออนุมตั ิ สงซื
ั ่ ้อสังจ้
่ ำง
จัดทำร่ำงสัญญำ
•
เป็ นระบบงำนของ phase 2
•
เป็ นกำรจัดทำร่ำงสัญญำหรือข้อตกลงตำมรูปแบบมำตรฐำน
•
เป็ นกำรจัดทำหนังสือแจ้งผูช้ นะเสนอรำคำ
ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดทำสัญญำ
•
เป็ นระบบงำนของ phase 2
•
เป็ นกำรตรวจสอบหลักประกันสัญญำ ทัง้ ที่ มำจำกธนำคำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และที่ยื่นผ่ำนหน่ วยงำนโดยตรง
กำรบริหำรสัญญำ
•
เป็ นระบบงำนของ phase 2
•
จะแสดงหน้ ำจอกำรออกแบบในหัวข้อกำรบริหำรสัญญำ
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
» หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถเรียกดูข้อมูลของสัญญำหรือข้อตกลง
» สำมำรถตรวจสอบสถำนะของสัญญำหรือข้อตกลง
» สำมำรถดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับสัญญำหรือข้อตกลง
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรส่งมอบงำน
» หน่ วยงำนภำครัฐ สำมำรถบัน ทึ ก
ข้อมูลกำรส่ งมอบงำนจำกผู้ค้ำ/ผู้รบั
จ้ำง/ที่ปรึกษำ
» สำมำรถบัน ทึ ก กำรส่ ง มอบงำนโดย
แบ่งตำมงวดงำนได้
» ระบบจะท ำกำรตรวจสอบให้ ว่ ำ กำร
ส่ ง มอบงำนเกิ นกว่ ำ ที่ ก ำหนดใน
สัญ ญำหรื อ ไม่ หำกเกิ นก ำหนดจะ
นำไปสู่ขนั ้ ตอนกำรแจ้งสิทธ์ ิ กำรเรียก
ค่ำปรับต่อไป
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรตรวจรับงำน
» หน่ วยงำนภำครัฐ สำมำรถบัน ทึ ก
ข้ อ มู ล กำรตรวจรับ งำน หลัง จำก
กำรส่งมอบงำนจำกผูค้ ้ำ/ผูร้ บั จ้ำง/ที่
ปรึ ก ษำ ตำมงวดของงำน โดยน ำ
ผลกำรตรวจรับของคณะกรรมกำร
ตรวจรับมำบันทึกในระบบ
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรเบิกจ่ำยเงิน
» หน่ วยงำนภำครัฐ สำมำรถบัน ทึ ก
ข้ อ มู ล ส่ ง ตั ้ง เ บิ ก เ งิ น ไป ยั ง ร ะบ บ
GFMIS
» เมื่อมี ก ำรเบิก จ่ ำยเงิ น เรี ยบร้อ ยแล้ ว
ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูลกลับมำยัง
ระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ
» ระบบ e-GP จะทำกำรปรับสถำนะงวด
กำรจ่ำยเงิน
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรแก้ไขสัญญำ
» หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถบันทึก
ข้อมูลกำรแก้ไขสัญญำหรือ
ข้อตกลง
» ระบบจะส่ง e-mail แจ้งผูท
้ ี่
เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรยกเลิกสัญญำ
» หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถบันทึก
ข้อมูลกำรยกเลิกสัญญำหรือ
ข้อตกลง
» สำมำรถจัดทำหนังสือแจ้งยกเลิก
สัญญำ
» ระบบจะส่ง e-mail แจ้งผูท
้ ี่
เกี่ยวข้อง
» แจ้งยึดหลักประกันสัญญำ
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรแจ้งส่งมอบงำน
» ระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังผูค้ ้ำ/ผูร้ บั
จ้ำง/ที่ปรึกษำโดยอัตโนมัติ เมื่อกำรส่ง
มอบงำนใกล้ครบกำหนดวันที่ส่งมอบงำน
» หำกเกินกำหนดวันส่งมอบงำน แล้วผูค้ ้ำ/
ผูร้ บั จ้ำง/ที่ปรึกษำยังไม่ทำกำรส่งมอบ
งำนตำมกำหนดของสัญญำ หน่ วยงำน
ภำครัฐสำมำรถจัดทำหนังสือสงวนสิทธ์ ิ
กำรเรียกค่ำปรับ และระบบจะทำกำรส่ง
e-mail แจ้งไปยังผูค้ ้ำ/ผูร้ บั จ้ำง/ที่ปรึกษำ
โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลกำรบริหำรสัญญำ - กำรแจ้งค่ำปรับ
» ระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังผูค้ ้ำ/
ผูร้ บั จ้ำง/ที่ปรึกษำโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ค่ำปรับอยู่ในระดับที่ต้องแจ้งเตือน
» เมื่อค่ำปรับอยู่ในระดับเกินกำหนด
หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถจัดทำ
หนังสือแจ้งค่ำปรับ และระบบจะส่ง
e-mail แจ้งไปยังผูค้ ้ำ/ผูร้ บั จ้ำง/ที่
ปรึกษำโดยอัตโนมัติ
วิธีตกลงรำคำ
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
วิธีสอบรำคำ / วิธีประกวดรำคำ
1
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
8
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
7
บันทึ ก รำคำของ
ผู้เสนอรำคำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
13
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริหำร
สัญญำ
วิธี e-Auction
1
2
3
4
สร้ ำ งโครงกำร
แต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
ร่ ำ ง TOR
ร่ ำ ง TOR และ
ร่ ำ งเอกสำร
ปรับ ปรุง ร่ ำ ง
TOR และร่ ำ ง
เอกสำร
บัน ทึ ก
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร
ตลำดกลำง
10
9
8
7
6
5
บัน ทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จ ำรณำ
บัน ทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่น เอกสำร
เสนอรำคำ
บัน ทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ข อรับเอกสำร/
ซื้ อ เอกสำร
ประกำศ
เชิ ญ ชวน
ขึ้น เว็บไซต์
บัน ทึ ก เลขที่
และวัน ที่ ข อง
เอกสำรและ
คำสัง่
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
11
12
รับเรื่องและ
แจ้งผลอุทธรณ์
แจ้ งรำยชื่ อ ผู้มี
สิ ท ธิ เ สนอรำคำ
15
แจ้ งผลกำร
พิ จ ำรณำ
นั ด หมำย
เสนอรำคำ
14
จัด ทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
16
ประกำศรำยชื่อ
ผูช้ นะกำรเสนอ
รำคำขึน้ เว็บไซต์
21
20
19
18
17
แผนกำรจัด ซื้ อ
จัด จ้ ำ ง
กำรบริ ห ำร
สัญ ญำ
13
ข้ อ มูล
สำระสำคัญ
ในสัญ ญำ
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญ ญำและ
จัด ทำสัญ ญำ
จัด ทำร่ ำ ง
สัญ ญำ
รับเรื่ อ งและแจ้ ง
ผลอุท ธรณ์ โดย
กวพ.อ.
วิธีพิเศษ / วิธีกรณี พิเศษ
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีตกลง
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีคดั เลือก
1
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
8
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
7
บันทึ ก รำคำของ
ผู้เสนอรำคำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
13
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริหำร
สัญญำ
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีตกลง
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีคดั เลือก
1
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
8
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
7
บันทึ ก รำคำของ
ผู้เสนอรำคำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
13
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริหำร
สัญญำ
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีคดั เลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
1
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
8
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
7
บันทึ ก รำคำของ
ผู้เสนอรำคำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
13
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริหำร
สัญญำ
จ้ำงออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้ำง
9
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
8
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
7
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
6
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ
1
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
8
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
7
บันทึ ก รำคำของ
ผู้เสนอรำคำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
13
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริหำร
สัญญำ
?
Q&A
View your slides from anywhere!
What’s Your
Message?
Thank
You

similar documents