(e-GP) ระยะที่ ๒(กรมบัญชีกลาง)

Report
สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
ประเด็นนำเสนอ
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนงานในระบบ e-GP
ที่เกีย่ วข้ องกับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 103/7
3
ฝึ กภาคปฏิบัตกิ ารใช้ งานในระบบ e-GP
2
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement System : e-GP)
หน่ วยงานภาครัฐ
EPIC
e-Auction
Information Disclosure Center
e-GP ระยะที่ 1 ที่ใช้งำนแล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 53
e-GP ระยะที่ 2
e-GP ระยะที่ 3
Government Fiscal Management
Information System (GFMIS)
Registration Management System
ผู้ค้าภาครัฐ
(Supplier)
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ
Operation System
Contact Management
e-Market
e-Contact/e-Signature
ผู้สนใจทั่วไป
Management Information System
หน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
e-Bidding
Bank
Gateway
Help Desk
Grading
DRC
CA
ประโยชน์ ที่ได้รบั
e-GP คือ ศูนย์กลำงที่เป็ นหน้ ำต่ำงในกำรบริกำรข้อมูล และดำเนินธุรกรรม
ทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควำมโปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ
ควำมสะดวก
และควำมทัวถึ
่ ง
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรปรับปรุง
นโยบำยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กระตุ้นตลำด
และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถ
ของภำคเอกชน
ระบบ E-GP ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์ e-GP ระยะที่ 2
1
2
3
4
ครอบคลุมวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงทัง้ หมด 12 วิธี
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน
กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถติดตำมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้
ทุกขัน้ ตอน
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่ วยงำนภำยนอก
ได้แก่ GFMIS, ธนำคำร
และศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษำไทย
กำรดำเนินกำรบริหำร
สัญญำ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครบทัง้ หมด 12 วิธี
1
วิธีตกลงรำคำ
7 จ้ำงที่ปรึกษำวิธีตกลง
2
วิธีสอบรำคำ
8 จ้ำงที่ปรึกษำวิธีคดั เลือก
3
วิธีประกวดรำคำ
9 จ้ำงออกแบบวิธีตกลง
4
วิธี e-Auction
10 จ้ำงออกแบบวิธีคดั เลือก
5
วิธีพิเศษ
จ้ำงออกแบบวิธีคดั เลือก
11
แบบจำกัดข้อกำหนด
6
วิธีกรณี พิเศษ
12 จ้ำงออกแบบวิธีพิเศษ
ครอบคลุมทุกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
8บันทึกรายชื่อผูข้ อรับ
9 บันทึกรายชื่อ
10. บันทึกรายชื่อผูผ้ ่านการ
เอกสาร/ซือ้ เอกสาร ผูย้ ่นื เอกสารเสนอราคา
พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา
7. ประกาศเชิญชวน
11. นัดหมายเสนอราคา
ขึน้ เว็บไซต์
และแจ้งรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา
6. จัดทาเอกสารสอบราคา/
ยื่นหลักประกัน
ประกวดราคา/ประกวดแบบ/
ซื้อซอง online
12. จัดทาหนังสือ
จัดทาประกาศเชิญชวน
อนุมตั สิ งซื
ั ่ อ้ สังจ้
่ าง
5. จัดทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง
และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
13. ประกาศรายชื่อผูช้ นะการ
ขั้นตอนในระบบ GFMIS
เสนอราคาขึน้ เว็บไซต์
ขั
้
น
ตอนที
เ
่
พิ
ม
่
ใหม่
ใ
นระบบ
e-GP
2
4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร
ขั้นตอนทีม่ อี ยู่เดิมในระบบ e-GP 1
/ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร
14. จัดทาร่างสัญญา
มีข้นั ตอนย่ อยทีเ่ พิม่ ใหม่ ในระบบ e-GP 2
3. สร้างโครงการ
15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
จัดซือ้ จัดจ้าง
และจัดทาสัญญา
ระบบ e-GP
16. ข้อมูลสาระสาคัญ
ในสัญญา
2. จัดทาแผนการจัดซือ้
จัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
นาข้อมูลงบประมาณ
จาก GFMIS เข้า e-GP
ระบบ GFMIS
17. บริหารสัญญา
1. ได้รบั งบประมาณ
ประจาปี
18. ลงทะเบียนทรัพย์สนิ
ตัง้ เบิก/เบิกจ่าย
นาข้อมูล PO จาก e-GP
เข้า GFMIS
ร่ำงสัญญำและกำรบริหำรสัญญำ
» กำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
» กำรส่งมอบงำน
» กำรตรวจรับงำน
» กำรเบิกจ่ำยเงิน
» กำรแก้ไขสัญญำ
» กำรยกเลิกสัญญำ
» กำรแจ้งส่งมอบงำน
» กำรแจ้งค่ำปรับ
กำรเชื่อมโยงกับระบบอื่น
3
ระบบ GFMIS
2
e-GP System
1
Bank
- หลักประกันซอง
- หลักประกันสั ญญา
- การซื้อเอกสาร
ขัน้ ตอนในระบบ E-GP
วิธีตกลงรำคำ
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
วิธีสอบรำคำ / วิธีประกวดรำคำ
1
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
8
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
7
บันทึ ก รำคำของ
ผู้เสนอรำคำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
ประกำศรำยชื่อ
ผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำขึ้นเว็บไซต์
11
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
12
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
13
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
14
กำรบริหำร
สัญญำ
วิธี e-Auction
1
2
3
4
สร้ ำ งโครงกำร
แต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
ร่ ำ ง TOR
ร่ ำ ง TOR และ
ร่ ำ งเอกสำร
ปรับ ปรุง ร่ ำ ง
TOR และร่ ำ ง
เอกสำร
บัน ทึ ก
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร
ตลำดกลำง
10
9
8
7
6
5
บัน ทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
พิ จ ำรณำ
บัน ทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่น เอกสำร
เสนอรำคำ
บัน ทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ข อรับเอกสำร/
ซื้ อ เอกสำร
ประกำศ
เชิ ญ ชวน
ขึ้น เว็บไซต์
บัน ทึ ก เลขที่
และวัน ที่ ข อง
เอกสำรและ
คำสัง่
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
11
12
รับเรื่องและ
แจ้งผลอุทธรณ์
แจ้ งรำยชื่ อ ผู้มี
สิ ท ธิ เ สนอรำคำ
15
แจ้ งผลกำร
พิ จ ำรณำ
นั ด หมำย
เสนอรำคำ
14
จัด ทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
16
ประกำศรำยชื่อ
ผูช้ นะกำรเสนอ
รำคำขึน้ เว็บไซต์
21
20
19
18
17
แผนกำรจัด ซื้ อ
จัด จ้ ำ ง
กำรบริ ห ำร
สัญ ญำ
13
ข้ อ มูล
สำระสำคัญ
ในสัญ ญำ
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญ ญำและ
จัด ทำสัญ ญำ
จัด ทำร่ ำ ง
สัญ ญำ
รับเรื่ อ งและแจ้ ง
ผลอุท ธรณ์ โดย
กวพ.อ.
วิธีพิเศษ / วิธีกรณี พิเศษ
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีตกลง
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีคดั เลือก
1
2
บันทึ ก เลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำยชื่ อที่
ปรึกษำที่
คัดเลื อก
4
จัดทำหนั งสื อ
เชิ ญชวน
แผนกำร
จัดซื้ อจัดจ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
8
บันทึ ก รำคำ
ผู้เสนอรำคำ
7
บันทึ ก รำยชื่ อผู้
ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
6
บันทึ ก และ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
9
จัด ทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
10
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
11
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
12
ข้ อมู ล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
13
กำรบริ หำร
สัญญำ
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีตกลง
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีคดั เลือก
1
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
8
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้ อสัง่
จ้ำ ง
7
บันทึ ก รำยชื่ อผู้
ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
6
บันทึ ก และ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
10
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
11
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
12
ข้ อมู ล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
13
กำรบริ หำร
สัญญำ
ประกำศ
รำยชื่ อ ผู้ช นะ
กำรเสนอรำคำ
ขึ้น เว็บไซต์
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีคดั เลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
1
2
บันทึ ก เลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
8
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้ อสัง่
จ้ำ ง
7
บันทึ ก รำยชื่ อผู้
ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
10
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
11
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัดทำสัญญำ
12
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
13
กำรบริ หำร
สัญญำ
ประกำศ
รำยชื่ อ ผู้ช นะ
กำรเสนอรำคำ
ขึ้น เว็บไซต์
จ้ำงออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้ำง
8
กำรบริ หำร
สัญญำ
สร้ำ งโครงกำร
1
จัดทำรำยงำน
ขอซื้ อขอจ้ำ ง
และแต่ งตัง้
คณะกรรมกำร
2
บันทึ กเลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
บันทึ กรำคำ
ของผู้เสนอ
รำคำ
7
ข้ อมูล
สำระสำคัญใน
สัญญำ
6
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัด ทำสัญญำ
5
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
4
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้อ
สังจ้
่ ำง
จ้ำงออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ
1
2
บันทึ ก เลขที่
และวันที่ ของ
เอกสำรและ
คำสัง่
3
ประกำศ
เชิ ญชวน
ขึ้นเว็บ ไซต์
แผนกำร
จัด ซื้ อจัด จ้ ำ ง
สร้ำ งโครงกำร
จัด ทำรำยงำน
ขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
และแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำร
8
จัดทำหนั งสื อ
อนุ ม ตั ิ ส งซื
ั ่ ้ อสัง่
จ้ำ ง
7
บันทึ ก รำยชื่ อผู้
ผ่ำ นกำร
พิ จำรณำ
6
บันทึ กและ
ประกำศรำยชื่ อ
ผู้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบ
5
บันทึ ก รำยชื่ อ
ผู้ยื่ นเอกสำร
เสนอรำคำ
4
บันทึ กรำยชื่ อ
ผู้ขอรับ เอกสำร/
ซื้ อเอกสำร
9
10
จัด ทำร่ำ ง
สัญญำ
11
ตรวจสอบ
หลัก ประกัน
สัญญำและ
จัดทำสัญญำ
12
ข้ อมูล
สำระสำคัญ
ในสัญญำ
13
กำรบริ หำร
สัญญำ
ประกำศ
รำยชื่ อ ผู้ช นะ
กำรเสนอรำคำ
ขึ้น เว็บไซต์
เงื่อนไขที่ไม่ต้องทำในระบบ e-GP
24
24
ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
วงเงินการจัดหาที่ต่ากว่ า 5,000 บาท
การจัดหาที่เป็ นไปตามระเบียบข้ อ 39 วรรค 2
สาหรับรัฐวิสาหกิจ การจัดซือ้ จัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ในชัน้ นีย้ ังไม่
ต้ องบันทึกข้ อมูลในระบบ e-GP
• การจ้ างเหมากรณีบคุ คลธรรมดา ที่มีสญ
ั ญาที่ต้องจ่ายเงินเป็ นราย
เดือน เช่น จ้ างพนักงานพิมพ์ดีด ที่ กค 0421.4/ว.82 ลว 28 กพ. 56
• การซือ้ นา้ มันเชือ้ เพลิงไม่ ถงึ 10,000 ลิตร ไม่ มีภาชนะเก็บรักษา
นา้ มันเชือ้ เพลิง ที่ กค 0421.3/ว 419 ลว 28 พย. 2555
ประเด็นที่ต้องแจ้งกรมบัญชีกลำงให้ดำเนินกำร
1 เพิม่ /แก้ ไขรหัสหน่ วยงาน/หน่ วยงานย่ อย
2 แก้ เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร
3 แก้ ไขสั ญญา แล้ วมีผลกระทบต่ องวดงานและงวดเงิน
4. เพิม่ /เปลีย่ นแปลงสาขาธนาคาร
5. การทาสั ญญาที่เกิดจากการ รวมซื้อรวมจ้ าง
6 การทาสั ญญาที่เป็ นกิจการค้ ารวม
7 การเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ ปี 2556 ของสั ญญางบผูกพันข้ ามปี
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน (ต่อ)
 ด่วนมาก ที่ กค 0421.4/ว 75 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดทาประกาศ




ในระบบ e-GP กรณี การแจกแจงหลักประกันซอง และราคากลางงานก่อสร้าง การบันทึกเลข
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของกิจการร่วมค้า
ที่ กค 0421.4/ว 214 และที่ กค 0421.4/ว 215 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน 2555 เรือ่ ง การ
ลงทะเบียนผูค้ ้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.6/ว 266 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การเริ่มใช้งาน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบตั ิ งานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 378 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบตั ิ งานในระบบ e-GPระยะที่ 2 สาหรับหน่ วยงานที่ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณ
หนังสือเวียน
ด่วนที่สดุ ที่ กค 0409.3/ว 403 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online
ด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.4/ว 26 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง
ระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
ด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.6/ว 47 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ิ งาน
ในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณี สญ
ั ญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณี สญ
ั ญาที่
ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบตั ิ งานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครังที
้ ่ 1 กรณี การจ้างเหมาบริการที่เป็ นการจ้าง
บุคคลธรรมดา และการจัดทาร่างสัญญา)
ที่ กค 0421.4/ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 103/7
29
กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกีย่ วข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
1
การจัดทาบัญชีรับจ่ ายของคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐ
2
การประกาศราคากลาง เพือ่ ให้ ประชาชนสามารถตรวจดูได้
3
กระบวนงานในระบบ e-GP ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ พ.ร.บ. ป.ป.ช.
สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
30
1 การจัดทาบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐ
1.1 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรา 103/7
1.2 ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่ งชาติเรื่อหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ ายขอโครงการทีบ่ ุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นคู่สัญญากับ
หน่ วยงานของรัฐ
1.1 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 103/7
31
มาตรา 103/7 วรรคสอง
“เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ใน
กรณีที่มี การทาสั ญญาระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐกับบุ คคลหรื อนิติ
บุคคลที่เป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรั ฐ ให้ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่
เป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรั ฐนั้น มีหน้ าที่แสดงบัญชี รายการรั บ
จ่ ายข อ งโคร งก ารที่ เ ป็ น คู่ สั ญญากั บ หน่ ว ยงานข อ งรั ฐ ต่ อ
กรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจาปี เพือ่ ให้ มี
การตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินและการคานวณภาษีเงินได้ ใน
โครงการที่ เ ป็ นคู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ดั ง กล่ า วทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด “
1.1 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 103/7
32
มาตรา 103/7 วรรคสี่
“นอกจากกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ในกรณี ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อดาเนินการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
อันเป็ นการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้ อานาจ
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมกา ร ป.ป.ช. เห็นสมควรใน
การก าหนดมาตรการเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ รั บ ไปปฏิ บั ติ ใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจสั่ งให้ หน่ วยงานของรัฐนั้นดาเนินการ
ไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดมาตรการในเรื่ องนั้ นแล้ ว
รายงานให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ “
ประกาศ
ฉบับที่2
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
(1) ใช้ บังคับกับ
- บุคคลหรือนิติบุคคลทีเ่ ป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ
- หน่ วยงานของรัฐ : ได้ แก่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วน
ภูมิภาค ราชการส่ วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์ การมหาชนหน่ วยงานตามกฎมาย
รั ฐธรรมนู ญ หรื อหน่ วยงานอื่นของรั ฐที่ดาเนินกิจการของรั ฐตามกฎหมาย
และได้ รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์ สินลงทุนจากรัฐ
(2) วันใช้ บังคับ
มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 เป็ นต้นไป
33
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
(3) ขอบเขตของการใช้ บังคับ
- ประเภทสั ญญา : ใช้ กบั สั ญญา ที่ทาขึน้ เพือ่ ดาเนินการตาม
โครงการในการจัดหาพัสดุตามระเบียบ ข้ อกาหนด กฎ หรื อข้ อบั งคับ
ว่ า ด้ ว ยการพัสดุ ข องหน่ ว ยงาน สั ญญาสั ม ปทาน และสั ญ ญาให้ ทุ น
สนั บ สนุ น เพื่ อ การวิ จั ย รวมถึ ง การแก้ ไขสั ญญาในส่ วนที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ
- มูลค่ าของสั ญญาทีต่ ้ องทาบัญชีรับจ่ าย :
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึน้ ไป (1 เม.ย. 2555 - 31 ธ.ค. 2557)
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึน้ ไป (1 มกราคม 2558)
34
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
(4) ข้ อยกเว้ นการใช้ บังคับ
- ไม่ ใช้ บังคับกับสั ญญาที่ได้ ทาก่ อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
เว้ นแต่ มีการแก้ ไขสั ญญาในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
- คู่สัญญาที่ท้ งั สองฝ่ ายเป็ นหน่ วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็ น
หน่วยงานของรัฐซึ่ งมีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
35
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
36
ว 0009
(5) มาตรการเพือ่ ให้ หน่ วยงานของรัฐปฏิบัติ
(5.1) ก่อนทาสั ญญา
(5.1.1) กาหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็ นคู่สัญญา และกาหนดให้ คู่สัญญา
ต้ องถือปฏิบัติ (ข้อ 15)
- ผู้ทจี่ ะเข้ าเป็ นคู่สัญญา จะต้ องไม่ อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่ แสดงบัญชีรับจ่ าย
หรือแสดงไม่ ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
- ผู้ทจี่ ะเข้ าเป็ นคู่สัญญา ต้ องลงทะเบียนในระบบ e-GP
- คู่สัญญาต้ องจ่ ายเงินผ่ านบัญชีธนาคาร* เว้ นแต่ การจ่ ายครั้งหนึ่งไม่ เกิน
30,000 บาท อาจจ่ ายเป็ นเงินสดได้
(5.1.2) การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ทจี่ ะเข้ าเป็ นคู่สัญญา
(5.1.3) ห้ ามก่ อนิตสิ ั มพันธ์ กบั ผู้ทถี่ ูกระบุชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อว่ าเป็ นคู่สัญญาทีไ่ ม่ ได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ าย หรือเป็ นผู้ทแี่ สดงบัญชีรับจ่ ายไม่ ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
(5.2) ภายหลังทาสั ญญา : ให้ หน่ วยงานของรัฐรายงานข้ อมูลของ
คู่สัญญาดังนี้
- กรณีที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยระบบ e-GP ให้
รายงานข้ อมูลผ่ านระบบ e-GP
- กรณีมิได้ ดาเนินการผ่ านระบบ e-GP ให้ รายงานข้ อมูล
ผ่ านระบบ ของ ป.ป.ช. (www.nacc.go.th)
- ให้ รายงานภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ที่ ทาสั ญญา หรือ
ข้ อตกลง
37
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
38
(6) สรุปหลักเกณฑ์ ทคี่ ู่สัญญา ต้ องปฏิบัติ (ผู้ค้าภาครัฐ)
- ลงทะเบียนในระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th)
- ยืน่ บัญชีรายการรับจ่ ายเป็ นรายโครงการ โดยยืน่ พร้ อมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ยืน่ จนกว่ าจะ
สิ้นสุ ดภาระผูกพันตามสั ญญา (แบบ บช 1)
- เก็บรั กษาเอกสารหลักฐานประกอบไว้ ณ สถานประกอบการ เป็ น
ระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า ๕ ปี นับแต่ วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาสั ญญา หรื อการตรวจสอบ
หรือไต่ สวนเสร็จสิ้น
- การใช้ จ่ายเงินของโครงการ ต้ องจ่ ายเงินผ่ านบัญชี ธนาคาร* เว้ นแต่ การ
จ่ ายครั้งหนึ่งไม่ เกิน 30,000 บาท อาจจ่ ายเป็ นเงินสดได้
1.2 ประกาศ ฯ : สาระสาคัญ (ต่ อ)
39
(7) การขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ และการเพิกถอน
(7.1) กรณีไม่ ยนื่ แสดงบัญชีรายการรับจ่ าย ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- การขึน้ บัญชี : เมื่อพ้นระยะเวลาการยื่น ระบบจะขึน้ ให้ โดยอัตโนมัติ
- การเพิกถอน : เมื่อมีการยื่นบัญชีรายการรับจ่ ายแล้ว ระบบจะลบรายชื่อ
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขาดสมบัติ ให้ อตั โนมัติ
(7.2) กรณีแสดงบัญชีรายการรับจ่ าย ไม่ ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ
- การขึน้ บัญชีผู้ขาดคุณสมับัติ : เกิดจากตรวจสอบของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และเมื่อคู่สัญญาชี้แจงฟังไม่ ขนึ้ ป.ป.ช. ก็จะสั่ งให้ ขนึ้ บัญชีเป็ นผู้ขาด
คุณสมบัติ และแจ้ งให้ คู่สัญญาทราบ เพือ่ ใช้ สิทธิอุทธรณ์ หรือยืน่ แก้ไขแบบ บช. 1
- การเพิกถอนรายชื่อ : เมื่อ ป.ป.ช. พิจารณาคาอุทธรณ์ ฟังขึน้ และแบบได้
แก้ไขครบถ้ วนในสาระสาคัญแล้ว
รู ปแบบการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่ าง 3 หน่ วยงาน
1 ข้ อมูลสัญญา
2 ตัง้ แต่
2,000,000 บาท
ฐาน
ข้อมูล
คุ่สัญญายืน่
ภ.ง.ด. และ
แบบ บช 1
40
ฐาน
ข้อมูล
ประมวลผล
ประมวลผลข้ อมูล
รายงาน ที่
ผิดปกติ
คุณสมบัติ
ยืน่
ไม่ ยนื่
ขาด
ไม่ ขาด
เปิ ดเผยที่หน้ า web
PDF
43
2 การประกาศราคากลาง ตาม พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต มาตรา 103/7
2.1 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรา 103/7
2.2 ข้ อเสนอของ ป.ป.ช. ที่เสนอต่ อ คณะรัฐมนตรี
2.3 ความเห็นของสานักงานคระกรรมการกฤษฏีกา
2.4 มติ คณะรัฐมนตรี
2.5 คู่มือการประกาศราคากลาง ของ ปปช
2.1 พ.ร.บ. ประกอบรฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542
มาตรา 103/7 ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลาง
ไว้ในในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา 103/8 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7
วรรคหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินยั หรื อเป็ นเหตุที่จะถูกถอดถอนจาก
ตาแหน่งหรื อต้องพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
44
2.2 ข้ อเสนอของ ป.ป.ช. ทีเ่ สนอต่ อคณะรัฐมนตรี
45
ป.ป.ช. ได้ จัดทาหลักเกณฑ์ การประกาศราคากลาง เสนอต่ อคณะรัฐมตรี เพือ่ มีมติให้
หน่ วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ป.ป.ช. กาหนด สรุ ปได้ ดงั นี้
(1) การเผยแพร่ : เป็ นการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างตามที่ระเบียบพัสดุ
รวมถึงการจัดซื้ อจัดจ้างโดยใช้มติคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเว้นการปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) แบบสาหรับการประกาศราคากลาง
(2.1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
ก่อสร้าง
(2.2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา
อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ ีใช่ งานก่อสร้ าง
(2.3) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับและรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการ
จ้ างควบคุม
2.2 ข้ อเสนอของ ป.ป.ช. ทีเ่ สนอต่ อคณะรัฐมนตรี
46
(2..4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการจ้ าง
ออกแบบ
(2.5) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างทีป่ รึกษา
(2.6) ตารางแสดงวงเงินงบประมณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย
(2.7) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ าที่ปรึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
2.2 ข้ อเสนอของ ป.ป.ช. ทีเ่ สนอต่ อคณะรัฐมนตรี
(3) เงือ่ นไขการจัดทาประกาศ
- ให้ประกาศเผยแพร่ ต้ งั ตั้งเริ่ มดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในแต่ละวิธี จนถึง
วันที่หน่วยงานของรัฐนั้นได้มีคาสั่งรับคาเสนอซื้ อหรื อจ้าง
- สาหรับการสั่งซื้ อสั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หน่วยงานประกาศ อย่าง
น้อย 5 วันทาการ ก่อนทาความตกลงสัง่ ซื้ อหรื อสัง่ จ้าง
- การจัดซื้ อจัดจ้างโดยพลัน ให้ประกาศพร้อมกับการสั่งซื้ อสั่งจ้างในครั้ง
นั้น และให้ประกาศรายชื่อผูจ้ าหน่ายไว้ดว้ ย เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ
- การแก้ไขสัญญาที่มีผลกระทบต่อจานวน ปริ มาณ ชนิดของวัตถุ หรื อ
รู ปแบบรายการจากที่เคยประกาศไว้ ให้เผยแพร่ เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันทาการ
- ใช้สาหรับการจัดซื้ อจัดจ้างทุกวงเงิน
47
2.3 ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
48
- บทบัญญัติของกฎหมายมีได้ กาหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการใช้ บงั คับ
ไว้ เป็ นการเฉพาะ จึงยอมมีผลใช้ บงั คับตั้งแต่ วนั ทีก่ ฎหมายมีผลใช้ บังคับแล้ว
- มาตรา 103/7 มิได้ กาหนดหลักเกณฑ์ การดาเนินการไว้ และมิได้ ให้ อานาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ ขนึ้ ได้ หน่ วยงานของรัฐจึงต้ อง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่ทางราชการกาหนดไว้
- สรุป คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วธิ ีปฏิบัติตาม
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้ สิ่ งที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. นาเสนอต่ อ ค.ร.ม. เป็ น
เพียงมาตรการเสนอแนะ ต่ อ ค.ร.ม. ตามมาตรา 19(11) เท่ านั้น
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
49
(1) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้ หน่ วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา
(2) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ให้ กระทรวงการคลังเป็ นหน่ วยงาน
หลัก ร่ วมกับสานักงบประมาณ และ สานักงาน ก.พ.ร. ไปหารือร่ วมกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ แลกเปลีย่ นข้ อมูล และหาวิธีแนวทางปฏิบัติเพือ่
ตอบสนองมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ หากมีความ
จาเป็ นต้ องปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้ อง ก็ให้
นาเสนอ ค.ร.ม. พิจารณาต่ อไป
- สรุป การประกาศราคากลาง หน่ วยงานของรัฐต้ องดาเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์ ที่ทางราชการกาหนดไว้
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
50
(3) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
(3.1) ให้ หน่ วยงานของรัฐถือปฏิบัตติ ามแนวทางการเปิ ดเผยราคา
กลางงานก่ อสร้ างของทางราชการ ตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด และ
แนวทางการเปิ ดเผยราคากลางเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
(3.2) ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภาย 180 วัน นับแต่ วนั ที่ ค.ร.ม. มี
มติ
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
(3) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
(3.3) ให้ หน่ วยงานดังต่ อไปนี้ เร่ งกาหนดลักเกณฑ์ ราคากลาง ให้ แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
- กระทรวงสาธารณสุ ข : ยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ ยา
- กระทรวง ICT : การพัฒนาการระบบคอมพิวเตอร์
- สานักบริหารหนีส้ าธารณะ : จ้ างทีป่ รึกษา
- สานักงบประมาณ : ราคามาตรฐาน โดยให้ ครอบคลุมรายการ
ครุภัณฑ์ ประเภทต่ างๆ
51
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
52
(4) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2556 ให้ แก้ ไขมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นดังนี้
(4.1) การจัดซื้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
(4.1.1) ครุ ภณ
ั ฑ์ ให้ ใช้ ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณ
กาหนด หากไม่ มีให้ ใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒
ปี งบประมาณ หรือให้ ใช้ ราคาตลาด โดยสื บราคาจากท้ องตลาด รวมทั้ง
เว็บไซต์ ต่างๆ เป็ นราคาอ้ างอิง ทั้งนี้ ให้ พจิ ารณาจากความเหมาะสมของ
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ และเป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการ
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
53
(4.1) การจัดซื้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
(4.1.2) ยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ ยา แบ่ งเป็ น
ก. ยาในบัญชียาหลัก ให้ ใช้ ราคากลางตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ. 2551
หากไม่ ให้ ใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
หากไม่ ให้ ใช้ ราคาตลาด โดยสื บราคาจากท้ องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ
เป็ นราคาอ้ างอิง
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
54
(4.1) การจัดซื้อจัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
(4.1.2) ยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ ยา แบ่ งเป็ น
ข. ยานอกบัญชียาหลัก ให้ ใช้ ราคากลางตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ. 2551
หากไม่ มีให้ ใช้ ราคาทีเ่ คยซื้อครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
หากไม่ มี ให้ ใช้ ราคาตลาด โดยสื บราคาจากท้ องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ
เป็ นราคาอ้ างอิง
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
55
(4.1.2) ยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ ยา แบ่ งเป็ น
ค.เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ ยา ให้ ใช้ ราคามาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาขึน้ และเผยแพร่ ทางเอกสารหรือเว็บไซต์ ของ
ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารด้ านเวชภัณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุ ข
(http://dmsic.moph.go.th) หากไม่ มี ให้ ใช้ ราคาที่เคยซื้อ ครั้งหลังสุ ด
ภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ หากไม่ มี ให้ ใช้ ราคาตลาด โดยสื บราคา
จากท้ องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ เป็ นราคาอ้ างอิง
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
56
(4.1.3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ให้ ใช้ ราคามาตรฐานตามทีก่ ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด หรือให้ ใช้ ราคาตลาด โดยสื บราคาจากท้ องตลาด
รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ เป็ นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้ พจิ ารณาจากความเหมาะสมของประเภทสิ นค้ า
และบริการ และเป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการ
ข. การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ ใช้ ราคา
มาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด หรือให้ ใช้ ราคาตลาด
โดยสื บราคาจากท้ องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ เป็ นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้ พจิ ารณาจากความ
เหมาะสมของประเภทสิ นค้ า และบริการ หรืองานโครงการ และเป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการ
ค.สาหรับรายการอืน่ ๆ ทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารไม่ ได้ กาหนดราคามาตรฐาน ให้ ใช้ ราคาตลาด โดยสื บราคาจากท้ องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์
ต่ างๆ เป็ นราคาอ้างอิง
2.4 มติคณะรัฐมนตรี
57
(4.2) การจ้ างทีป่ รึกษา ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการคิดอัตราค่ าตอบแทนที่ปรึกษา
ตามทีส่ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะกาหนด หากไม่ มีหลักเกณฑ์ ในการคิดอัตราค่ าตอบแทนที่
ปรึกษาตามทีส่ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะกาหนด ให้ พจิ ารณาจากวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ ของทีป่ รึกษาเป็ นสาคัญ
(4.3) การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัยการกาหนดอัตราจ้ างให้
พิจารณาจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ของทีป่ รึกษาเป็ นสาคัญ
(4.4) การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน ให้ ใช้ อตั ราตามทีร่ ะเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หรือระเบียบอืน่ ของหน่ วยงานนั้นๆ กาหนดเป็ น
ราคาอ้างอิง
(4,5) เปิ ดเผยราคากลาง สาหรับการจัดซื้อจัดจ้ างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท โดยการ
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคานวณราคากลางไว้ ในเว็บไซต์ ของหน่ วยงานและ
เว็บไซต์ ศูนย์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง”
หลักเกณฑ์การกาหนดราคากลาง
ิ
มติ ค.ร.ม. เมือ
่ วันที่ 6 สงหาคม
2556
รายการ
หน่วย
งาน
กลาง
ประวัตท
ิ เี่ คย
ื้ 2
ซอ
ปี งบประมาณ
ื
สบ
ราคา
พิจารณา
จากวุฒ ิ
ึ ษา/
การศก
ประสบการ
ณ์
อัตรา
ตามที่
ระเบียบ
กาหนด
ครุภัณฑ์
1
2
2
่ า
ยาและเวชภัณฑ์ทม
ี่ ใิ ชย
ี าหลัก
ยาในบัญชย
1
2
3
ี าหลัก
ยานอกบัญชย
1
2
3
่ า
เวชภัณฑ์ทไ
ี่ ม่ใชย
1
2
3
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
1
1
การพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภทโปรแกรม
1
1
ประยุกต์
รายการที่ ICT ไม่กาหนด
1
จ ้างทีป
่ รึกษา**
1
2
การจ ้างวิจัย
1
การจ ้างออกแบบและควบคุมงาน
1
หมายเหตุ เลข 1 2 และ 3 หมายถึงลาดับของหาราคากลาง
**
: หลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าตอบแทน
www.themegallery.com
Company Logo
จจ2.5 การประกาศราคากลางตามหลักเกณฑ์ ที่ ป.ป.ช. กาหนด
59
คู่มอื
แนวทางการเปิ ดเผย
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
ราคากลางและการคานวณราคากลาง
3 กระบวนงานในระบบ e-GP
ที่เกีย่ วข้ องกับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 103/7
60
ด้ านหน่ วยงานภาครัฐ
3.1 การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ทจี่ ะเข้ าเป็ นคู่สัญญา
3.2 การกาหนดเงือ่ นไข และคุณสมบัตขิ องผู้ทจี่ ะเป็ นคู่สัญญา
และกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องถือปฏิบัติ ในเอกสารการจัดซื้อจัดจัดจ้ าง
3.3 การประกาศราคากลางในระบบ e-GP
3.4 การจ่ ายเงินให้ กบั คู่สัญญาภาครัฐ
3.1การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ทจี่ ะเข้ าเป็ นคู่สัญญา
61
(1) การลงทะเบียนในระบบ e–GP หมายถึง การลงทะเบียนผ่ านทาง
เว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง และสถานะการลงทะเบียน ต้ องเป็ นสถานะ ”ใช้ งาน”
(2) ผู้ค้าทีล่ งทะเบียนในระบบ e–GP และสถานะการลงทะเบียน ”ใช้ งาน”
สามารถพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน” นาไปยืน่ พร้ อมกับเอกสารการเสนอราคาได้
3.2 กาหนดเงือ่ นไข ในเอกสารการจัดซื้อจัดจัดจ้ าง
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้ างทีต่ ้ องกาหนดเงื่อนไข ตามที่ ป.ป.ช. มี
หนังสื อเวียนแจ้ ง
(1) ร่ าง TOR
(2) เอกสารประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง
62
ตัวอย่ าง ร่ าง เอกสารประกวดราคาในระบบ
63
2.6 การประกาศราคากลางที่ ระบบ e-GP
64
เงื่อนไขการประกาศ
- การจัดหาทีต่ ้ องมีประกาศเชิญชวน เช่ น วิธีสอบราคา และวิธี
ประกวดราคา จะประกาศราคากลาง วิธี e-Auction จะประกาศพร้ อมกับ การ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง
- การจัดหาทีไ่ ม่ มีการประกาศเชิญชวน เช่ น วิธีพเิ ศษ จะประกาศ
ราคากลาง หลังจากที่ได้ รับความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้ างแล้ว (ลูกบอลลูกที่ 2
เป็ นสี ฟ้า)
แนวทางการบันทึกข้ อมูลราคากลางในระบบ e-GP (ที่ กค 0421.4/ว 179
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556)
3.4 การจ่ ายเงินให้ กบั คู่สัญญาภาครัฐ
(ที่ กค 0421.4/ว.50 ลว 22 พ.ค. 56)
65
(1) ซ้ อมความเข้ าใจ ให้ หน่ วยงานของรัฐทุกแห่ งต้ องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่กาหนดให้ ต้องลงประกาศในระบบ e-GP
(2) การจ่ ายเงิน
- เบิกจ่ ายผ่ านระบบ GFMIS ระบบจะบังคับให้ ต้องบันทึก
ข้ อมูลในระบบ e-GP หากไม่ บันทึกเบิกจ่ ายเงินไม่ ได้
- เบิกจ่ ายไม่ ผ่านระบบ GFMIS เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินต้ อง
ตรวจสอบให้ มีเลขคุมสั ญญาในระบบ e-GP ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้ างใน
แต่ ละครั้ง ก่ อนการจ่ ายเงิน
?
Q&A
View your slides from anywhere!
What’s Your
Message?
Thank
You

similar documents