*****/********** ************************** e-GP ******* 2

Report
1. ราคารวม
เป็ นการซื้อหรือจัดจ้ างทีต่ ้ องการซื้อหรือจ้ างจากผู้ขายาาราาเดีาว
2. ราคาต่ อราาการ
เป็ นการซื้อหรือจ้ างที่ต้องการแากทาสั ญญามากกว่ า 1 สั ญญา
3. ราคาต่ อหน่ วา
เป็ นการซื้อหรือจ้ างทีไ่ ม่ จากัดปริมาณเป็ นการซือ้ ทีไ่ ม่ แน่ นอน
เช่ น การจ้ างถ่ าาเอกสารทีน่ ับจานวนเป็ นแผ่ น
1. เพิม่ โครงการใหม่
2. จัดทาร่ างสั ญญา
3. บริหารสั ญญา
หลังจากได้ ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง ในขั้นตอนการจัดทาร่ างสัญญา
เมื่อบันทึกข้อมูลธนาคารของผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างเรี ยบร้อยแล้ว
กดปุ่ ม “ตรวจสอบข้อมูลGFMIS” กรณี ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง
ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
กรณี ดงั กล่าวผูใ้ ช้งาน ต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผูข้ าย/
ผูร้ ับจ้างในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องก่อน
ถึงจะสามารถดาเนินการในระบบ e-GP ต่อไป
โรงเรียนพิมพ์เลขทีโ่ ครงการ เลขทีค่ ุมสั ญญา
ในลูกบอลลูกที่ 7, 13, 20 พร้ อมสาเนาสั ญญาซื้อ/
สั ญญาจ้ าง ใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง หรือหนังสื อข้ อตกลง
พร้ อมข้ อมูลหลักผู้ขาย ให้ สานักงานเขตพืน้ ที่ในสั งกัด
เพือ่ บันทึก PO ในระบบ GFMIS
1. สร้ างโครงการ
2. กลับ เมนูหลัก หัวขาย้ อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง
3. คลิก การแต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง/การจัดการ
ราาชื่อคณะกรรมการ
4. เลือก บันทึกราาชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง

similar documents