Prezentacja

Report
Koprocesor. Reprezentacja
zmiennoprzecinkowa liczb
rzeczywistych.
Reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za
pomocą notacji naukowej. Ze względu na wygodę
operowania na takich liczbach, przyjmuje się
ograniczony zakres na mantysę i cechę. Powoduje to,
że reprezentacja liczby rzeczywistej jest tylko
przybliżona, a jedna liczba zmiennoprzecinkowa
może reprezentować różne liczby rzeczywiste z
pewnego zakresu.
liczba zmiennoprzecinkowa = mantysa * podstawacecha
Wartość liczby zmiennoprzecinkowej (różnej od zera)
określa wyrażenie:
Mantysę Mx z kolei można przedstawić w postaci:
Mx=Ix+Fx
gdzie:
Ix - część całkowita mantysy,
Fx - jej częścią ułamkowa.
Przykład kodowania liczby zmiennoprzecinkowej
Kodowanie liczby 12.25 w formacie 32-bitowym
Liczbę 12.25 przedstawiamy w postaci iloczynu
. Wykładnik
potęgi k musi być tak dobrany, by spełniony był warunek normalizacji
mantysy
, czyli
Łatwo zauważyć, że warunek normalizacji jest spełniony, gdy k = 3. Zatem
Ponieważ część całkowita mantysy nie jest kodowana, więc w polu mantysy
zostanie wpisana liczba
, zaś w polu wykładnika (po przesunięciu o
127) liczba
. Ostatecznie otrzymamy
Jednostka zmiennopozycyjna,
FPU(angielskie Floating Point Unit), blok funkcjonalny
procesora, zaopatrzony we własne rejestry
zmiennopozycyjne (zmiennoprzecinkowe),
wykonujący działania w arytmetyce
zmiennopozycyjnej. Jednostka zmiennopozycyjna
występuje w większych procesorach 32-bitowych i
64-bitowych. Prostsze systemy mikroprocesorowe w
celu wykonywania obliczeń zmiennopozycyjnych
kooperują z układami współprocesorów
arytmetycznych lub korzystają z ich emulatorów.
Rejestr stanu koprocesora
rejestr stanu koprocesora zawiera pola, które
odzwierciedlają sytuację wewnątrz koprocesora:
Rejestr sterujący koprocesora
rejestr sterujący koprocesora zawiera pola, które
modyfikują działanie koprocesora; zawartość tego
rejestru zmienia się wyłącznie wskutek jawnego
załadowania go przez program.
Instrukcje Koprocesora
FLD
ładowanie na wierzchołek stosu koprocesora liczby zmiennoprzecinkowej pobranej z
lokacji pamięci lub ze stosu koprocesora, np.: FLD
z
liczba może być też pobrana ze stosu koprocesora, np.:
FLD
ST(3)
FILD
ładowanie na wierzchołek stosu liczby całkowitej z lokacji pamięci; przed załadowaniem
na stos format jest zmieniany na 80-bitowy;
FBLD
FST
jw.: ładowanie liczby w kodzie BCD.
przesłanie zawartości wierzchołka stosu do lokacji pamięci lub do innego rejestru stosu
koprocesora, np.:
FST
ST(7) ; przesyłanie ST(7) ST(0)
FSTP
przesłanie zawartości wierzchołka stosu do lokacji pamięci lub do innego rejestru
koprocesora, a następnie usunięcie liczby (P – POP) z wierzchołka stosu;
FIST
przesłanie zawartości wierzchołka stosu do lokacji pamięci połączone z
przekształceniem na format całkowity; zaokrąglenie następuje wg zawartości pola RC;
FISTP
jw., ale po przesłaniu następuje usunięcie liczby z wierzchołka stosu;
FBST
przesłanie zawartości wierzchołka stosu do lokacji pamięci połączone z
przekształceniem na format BCD;
FBSTP
jw., ale po przesłaniu następuje usunięcie liczby z wierzchołka stosu;
Instrukcja
FSTP
ST(0)
powoduje usunięcie liczby znajdującej się na wierzchołku stosu.
FXCH
zamienia wskazany rejestr koprocesora z wierzchołkiem stosu.
Ładowanie liczb na wierzchołek stosu:
FLDZ
– ładowanie 0,
FLD1
– ładowanie 1,
FLDPI
– ładowanie pi ,
FLDL2E
– ładowanie log 2 e
FLDL2T
– ładowanie log 2 10,
FLDLG2
– ładowanie log 10 2,
FLDLN2
– ładowanie log e 2,

similar documents