JACK WELCH Nejúspěšnější manažer 20. století

Report
„Řízení je dobré, pokud funguje, ale
vedení je cestou k vítězství.“
Nejúspěšnější manažer 20. století
JACK WELCH
ŽIVOTOPIS - POČÁTKY





Narozen 19. listopadu 1935 (John Francis Welch jr.)
Místo narození: Peabody, stát Massachusetts, USA
Studium: chemie na University of Massachusetts,
doktorát na Illinois University
V roce 1960 nastoupil do General Electric jako
odborný pracovník
Nespokojen se svým platem a zdejší byrokracíí
pošilhává po odchodu (IM&CH, Reuben Gutoff)
ŽIVOTOPIS – STRMÝ VZESTUP
Poté, co vyvine nový typ plastu, stává se
generálním manažerem výroby
 1972 viceprezident GE
 1981 generální ředitel GE a předseda správní
rady
 Welche oceňuje celá podnikatelská sféra
Ameriky ( v čele Hospodářské rady, Národní
technické akademie i Podnikatelských kulatých
stolů)

O GENERAL ELECTRIC
Vznik 1892
 Sídlo: Fairfield, Connecticut
 Počátky: žárovky, elektrické lokomotivy.
elektrárny
 Zastoupení firmy (více jak 100 zemí světa, 250
výrobních závodů)

GENERAL ELECTRIC
NÁSTUP „NEUTRONOVÉHO JACKA“
nástup Welche = proměna firmy (technologie,
výroba, služby)
 prosazování „jedniček“
 tvrdá ruka, rušení aktivit, propouštění
 příjímací pohovory s adepty na řídíce funkce
vede sám
 za své vlastnosti získává přezdívku „Neutronový
Jack“ (nesmlouvavost, vůle, vůdcovství)

GENERAL ELECTRIC – VLÁDNUTÍ J. W.
každý rok zeštíhlení manažerského aparátu
 redukování struktury managementu
 ke svému vládnutí používá různé principy a
zásady:
 SIX SIGMA
 29 ZÁSAD J.W.
 MATICE J.W.

SIX SIGMA
90. léta 20. století – manažerská metodika
 Nejdůležitější rozhodnutí -> ušetření miliard
dolarů
 Strukturovaná metodika postavená na
přesných datech sloužící k minimalizaci ztrát a
problémů ve všech odvětvích obchodních
aktivit
 Snaží se vytěsnit počty defektů (problémů
3,4/1 mil)

SIX SIGMA - POKRAČOVÁNÍ
S poklesem chyb roste výnosnost
 Přístup vedoucí k vyšší kvalitě a variabilitě
 I když tento přístup nezavedl do praxe J.W.
proslavil ho právě on

ZÁSADY JACKA WELCHE

1. Zapřáhněte sílu změny




2. Čelte realitě



A) akceptujte změnu
B) ať vaši zaměstnanci vědí, že změny nikdy nekončí
C) připravte se předělat svoji agendu
A) na základě reality konejte rychle
B) měňte svoje podnikaní
3. Méně řídit = lépe řídit


A) méně řiďte
B) budujte důvěru
ZÁSADY J.W.

4. Vytvořte vizi a pak uhněte z cesty
 A)
jděte lidem z cesty (žádný stálý dohled)
 B) koncentrujte se na vizi (ne dohlížení)
 C) business je jednoduchý
 D) 5 klíčových věcí:
 --
globální konkurenční prostředí, co udělala konkurence
v posledních 3 letech, co jsme udělali my, vypořádání s
budoucností, plány na přeskočení konkurence
 E)
management je alokování lidí a zdrojů
 F) manažeři vedou s pomocí vize
ZÁSADY
5 . Nesledujte jedinou myšlenku




6. Pečujte o zaměstnance




A) pro váš tým vytvořte obecný rámec
B) vytvořte hodnoty, které jsou konzistentní s vizí firmy
C) ujistěte se, že existuje manévrovací prostor
A) dejte zaměstnancům více odpovědnosti
B) vychovávejte si zaměstnance
C) zbavte se pracovníků, kteří nesdílí firemní hodnoty
7. Sledujte cesty, jak vytvářet příležitosti



A) nestrkejte hlavu do písku
B) dívejte se na věci takové, jaké jsou
C) začněte s vizí
ZÁSADY

8. Buďte jedničkou, nebo dvojkou a stále
předefinovávejte váš trh
A) rozvíjejte vaše tržně nejlepší produkty
 B) svůj trh si vymezte zeširoka


9. Redukujte, dokud není pozdě
A) i v dobrých dobách pravidelně redukujte náklady a
počty lidí
 B) neveďte lidi jako by to byla soutěž popularity
 C) tvrdší opatření dnes mohou zabránit vážnějším
problémům zítřka

ZÁSADY

10. Dělejte akvizice, které pro vás znamenají
kvantový skok
A) snažte se o kvantové skoky
 B) myslete mimo běžné rámce
 C) snažte se lovit i malé příležitosti


11. Neomezujte lidi
A) ve firmě zdůrazněte sdílení nápadů
 B) vyhledejte a implementujte nejlepší nápady
 C) přesvědčte se, že dobré nápady jsou následovány
jejich implementací

ZÁSADY

12. Nejlepší nápady dejte do businessu




13. Vítězové 21. století budou globální




A) z vyhledávání nových nápadů udělejte prioritu pro každého
zaměstnance
B) mějte pravidelné schůzky k výměně a sdílení nápadů
C) odměňujte zaměstnance za sdílení znalosti
A) nejdříve si dejte do pořádku vlastní domov
B) myslete globálně i lokálně
C) uvědomte si, že při globalizaci existuje určitý vývoj
14. Brzda: zbavte se tuku


A) zbavte se každé manažerské úrovně, která nepřináší hodnoty
B) nenechte emoce, aby vám vstupovaly do cesty
ZÁSADY

15. Zažehněte produktivitu




16. Chovejte se jako malá firma




A) rychlostí, jednoduchostí, sebedůvěrou
B) začněte s jednoduchým sdělením
C) zajistěte prostředí, které pěstuje sebedůvěru
A) s osobním zaujetím a neformálností
B) strukturujte firmu „do mala“
C) kontrolujte si realitu, znáte své zákazníky?
17. Odstraňte hranice



A) zlikvidujte hranice
B) společně se senior manažery buďte vzory chování
C) zapojte každého
ZÁSADY

18. Uvolněte energie svých lidí
 A)
uvolněte produktivitě ruce tím, že do tohoto
procesu zahrnete každého
 B) přeměňte pracovníky na spoluvlastníky
 C) buďte trpělivý, postoje se nemění přes noc

19. Naslouchejte lidem, kteří vykonávají
konečnou činnost
 A)
převraťte hierarchii vzhůru nohama
 B) umožněte lidem, aby se vyjadřovali bez obav
ZÁSADY

20. Jděte před lidmi a odpovídejte na jejich dotazy
A) vyhledávejte činnosti , které ztratily své opodstatnění
 B) podporujte důstojnost


21. Strečing
A) ze svých lidí dostaňte, co nejvíce
 B) nastavte náročné cíle


22. Udělejte z kvality prioritu číslo jedna
A) pusťte se do kvality frontálním útokem
 B) hledejte a nalezněte „skrytou továrnu“
 C) použijte kvalitu tak, aby vaši klienti věděli, že produkt
je jediná alternativa

ZÁSADY J.W.

23. Zajistěte, aby kvalita se stala prací každého
pracovníka
A) myslete na kvalitu univerzálně
 B) začněte se skupinou kvality
 C) propojte odměňování s výsledky v oblasti kvality


24. Přesvědčte se, že každý rozumí tomu, jak
SIGMA SIX funguje
A) pochopte komponenty programu
 B) nic není důležitější, než neustálé sledování kvality
 C) vaši zakázníci poznají kvalitu

ZÁSADY J.W.

25. Zajistěte, aby vaši zákazníci kvalitu poznali




26. Rozšiřujte služby klientům




A) zákazníci musí být vtaženi do procesu kvality
B) nepředpokládejte, že zákazník je stejně spokojený jako Vy
C) držte klienta v centru vaší pozornosti
A) důkladně se zamyslete nad službami, které by mohly být spjaty s
vaším podnikáním
B) stejně tak důsledně se zamyslete nad službami s vaší hlavní
produktovou skupinou
C) zůstaňte flexibilní
27. Využijte výhod e-businessu



A) nejdříve se rozhlédněte, než do e-businessu skočíte
B) vyhledejte vhodné e-příležitosti
C)využijte výhod internetu
ZÁSADY J.W.

28. Vaše současné podnikání připravte na internet




A) přizpůsobujte svůj stávající podnikatelský model internetu
B) myslete způsobem „Webu schopný“ místo „Webem
ohrožený“
C) myslete dovnitř i ven
29. Použijte e-business jako poslední hřebík do rakve
byrokracie



A) buďte manažery internetové doby
B) přijďte na to, jak bude firma konkurenceschopná v době
internetu
C) stavte na silných stránkách
MATICE J.W.




Technika řízení lidských zdrojů, původně určená k hodnocení
manažerů společnosti GE
Hodnocení ve dvou dimenzích
A) výsledky – hodnotí se výsledky pracovníků dle různých metod
( (ne) vyhovující)
B) chování - chování a jednání pracovníka
MATICE J.W.
++
+-
vyhovující výsledky
vyhovující výsledky
vyhovující chování
-+
nevyhovující chování
--
nevyhovující výsledky
nevyhovující výsledky
vyhovující chování
nevyhovující chování
Pro jednotlivé výsledky platí následující závěry:
++ pracovník prošel hodnocením úspěšně a vyhovuje standardům organizace;
+- pracovník neprošel hodnocením úspěšně, v případě mírně neuspokojivého
chování dostává prostor k nápravě, v případě hrubě neuspokojivého chování
je propuštěn;
-+ pracovník neprošel hodnocením úspěšně, v případě mírně neuspokojivých
výsledků dostává prostor k nápravě, v případě neuspokojivých výsledků je
zvažováno přeřazení na jinou pozici, a pokud se opakují hrubě neuspokojivé
výsledky, je pracovník propuštěn;
-- pracovník prošel hodnocením naprosto neúspěšně a je propuštěn
VEDENÍ LIDÍ









Co dělat při vedení lidí
Vůdcové neúnavně zdokonalují svůj tým. Vůdcové využívají každého setkání
jako příležitosti k hodnocení, koučování a posilování sebedůvěry.
Vůdcové zajišťují, aby lidé měli nejen vizi, ale také, aby touto vizí žili a
dýchali.
Vůdcové se dostávají každému pod kůži a vyvolávají v něm pozitivní energii
a optimismus.
Vůdcové získávají důvěru otevřeností, průhledností a uznáním.
Vůdcové mají odvahu prosazovat nepopulární opatření. Vůdcové mají intuici.
Vůdcové zkoumají a pronikají do všeho se zvědavostí doprovázenou skepsí.
Vůdcové žádají, aby lidé na jejich pobídky odpovídali činy.
Vůdcové podněcují riskování a ponaučení z příkladu.
Vůdcové oslavují.

similar documents