Document

Report
Stavový korekčný člen
Riadený systém
Model riadeného systému:
vonkajší model – prenosová funkcia
vnútorný model - stavový
Model riadeného systému v tvare prenosovej funkcie
Všeobecná diferenciálna rovnica
d n y t 
d n 1yt 
dy t 
 a n 1
 ...  a1
 a 0 y( t ) 
n
n

1
dt
dt
dt
bm
d m u t 
dt m
 b m 1
d m 1u t 
dt m 1
 ...  b0 u( t )
A(s)
Pomocou
Laplaceovej
transformácie
dostávame:
sn  a n1sn1  ...  a1s  a0 Ys 
bmsm  ...  b1s  b0 Us
B(s)
A(s)Y(s) = B(s)U(s)
Prenosová funkcia medzi y(t) a u(t) je
b ms m + ... + b1s + b0
Y(s) B(s)
G (s) =
=
= n
U(s) A(s) s + a n 1s n 1 + ... + a1s + a 0
Model riadeného systému - stavový
d n y t 
dt n
d n 1yt 
dy t 
 a n 1
 ...  a1
 a 0 y( t )  Ku( t )
n 1
dt
dt
d 3 y t 
dt
3
 a2
d 2 y t 
dt 2
dy t 
 a1
 a 0 y( t )  Ku( t )
dt
x1(t ) = y(t )
dx1 dy
=
= x2
dt
dt
x
1 = x2
dy ( t )
x 2 (t) =
dt
dx 2 d 2 y
= 2 = x3
dt
dt
x 2 = x 3
x3 (t) =
d 2 y( t )
dt 2
d 3x 3
d 3y
d2y
dy

 Ku  a 2
 a1
 a 0y
3
3
2
dt
dt
dt
dt
d 3x 3
dt
3
 Ku  a 2 x 3  a1x 2  a 0 x1
x 3  Ku  a 2 x 3  a1x 2  a 0 x1
x
 1  x2
x 2 = x 3
x 3  Ku  a 2 x 3  a1x 2  a 0 x1
x 1
x 2 
x 3
0
1
0
x1
0
-a 0
0
-a1
1
-a 2
x2  0 u
x3 K
x = Ax + bu
0
.
x1  A1x1  b1u
y  c1T x1
x1 ∈ Rn , u ∈ R1
v kanonickej forme riaditeľnosti


A1  



0
1
0
...
0
...
0
...
1
...
...
...
-a0
-a1
-a2 ...

0 
;
... 
-an-1
0
c1T  b0 b1 ... bm 0 ... 0 ;
0 
0 
b1    ;
...
 1
 
MODÁLNE RIADENIE
1. Princíp: rozmiestňovanie pólov prenosovej funkcie riadenia
2. Tvar korekčného člena: v priamej a spätnej väzbe
w
u  R1
kW
-
ysv
kX
Objekt -SISO
y  R1
x  Rn
 x1 
x 
y sv  k T x  k1, k 2 ,..., k n  2 
 ... 
x 
 n
Závislosť tvaru prechodovej charakteristiky od polohy pólov
a) stabilné priebehy
jw
1
s
0.5
0
0
5
1
0
1
5
jw
s
1
0
0
2
5
1
0
1
5
s
1
0
jw
5
1
0
t [s] 1
5
a) nestabilné priebehy
jw
2
s
1
0
0
5
5
1
0
1
5
jw
s
0
-5
0
60
5
1
0
1
5
40
jw
s
20
0
0.
5
1
1.
5
2
2.
5
t [s] 3
u  k w w  k T x1
1
Zákon riadenia:
.
x1  A1x1  b1k w w  b1k T x1
1


.
x1  A1  b1k T x1  k w b1w
1
kde

Rovnica uzavretého obvodu
 A c x1  b w w
0
1


0
0
T
A c  A1  b1k  
1
...
...

 a  k  a - k
1 2
 0 1


.
x1 A1x1 b1u
0
1
...
 a2 - k 3
...
0


...
0

...
...

...  an1  kn 
Volené póly upraveného systému: 1 , 2 ,…, n
Želaný char.
polynóm:
Q s   s  λ ... s  λn   sn  q sn1... q s  q

1 
n1
1 0

Želaná matica Acž upraveného systému:
 0
 0
A cz  
 ...
 q
 0
1
0
0
1
...
...
- q1  q 2
...
0 
...
0 

...
... 
...  qn1
nech Ac = Acž
0
1
0


0
0
1

Ac 
...
...
...

 a  k  a - k
1 2  a2 - k 3
 0 1
1
0
...
0 
 0
 0
0
1
...
0 

A cz  
...
... ...
... 
 ...
 q

q

q
...

q
 0
1
2
n1
Určenie vektora
proporcionálnych
regulátorov k
...
0


...
0

...
...

...  an1  kn 
- a0  k1   q0  k1  q0  a0
- a1 k 2   q1  k 2  q1  a1
..............
................
- an-1  kn   qn-1  kn  qn-1  an-1
Určenie kw z podmienky e() = 0:
e   lim et   lim sEs  lim sW s  Ys 
t
s0
s0


 lim s W s   c T sI  A c  1b1k w  W s  0
 1

s0
odkiaľ pre W(t) = 1  W(s) = 1/s je
1 c T Ac1b1k w  0
1
k w   1 / c T Ac1b1
1
Príklad: Pre nestabilný riadený systém s prenosovou funkciou G(s)
navrhnite stavový korekčný člen tak, aby prechodová charakteristika bola
aperiodická.
Ys
1
1
Gs 
Us

As

0
1
0 x1
0
0
1 x2  0 u
-1 x3 1
s3  s2  2s  1
Stavový matematický model (KFR)
x 1
x 2 
x 3
-1
Návrh želanej matice systému:
Zvolíme póly systému s riadením: 1,2  1,
2
0
3  2,
Želaný char. polynóm: Qs  s  λ1...s  λn   s  12.s  2 
 s3  4s2  5s  2
Matica želaného systému
A cz 
0
1
0
0
0
1
-2
q0
Matica pôvodného systému
0
1 0
A
5 4
q1
q2
0
0
1
-1
2 1
a0
a1
a2
Výpočet zosilnení v spätných väzbách:
a0  k1  q0  k1  q0  a0  k1  2  1  1
a1  k 2  q1  k 2  q1  a1  k 2  5  2  7
a2  k 3  q2  k 3  q2  a2  k 3  4  2  2
1
kw  
c T A c 1b1
1
A cz 
0
1
0
0
0
1
-2
5 4
1 
A cz
 2.5  2  0.5
1
0
0
0
1
0
0
 2.5  2  0.5 0

 
1 0 0 1
0
0  0  0.5
 
 0
1
0  1

1
1
kw  

2
 0.5
c T A c 1b1
1
b 0
1
Ak systém so stavovovými veličinami x je daný nekanonickou formou
A,b,c,potom kanononickú formu riaditeľnosti A1,b1,c1, odpovedajúcu
vektoru x1 získame transformáciou
1
x  T x1
1
.
x  A x  bu
A1  T1A1T1 ;
1
.
x1  A1x1  b1u
b1  T1b ;
c T  c T T 1 ;
1
1
1
1
T RR  T1
1
1
kde
pričom
n1
R  b, Ab, ..., A b

























a
a
1
2
a
a
2
3
1
R  ...
...
1
a
1
n1
1
0
... a
1 
n1

...
1
0 

... ... ...
...
...
0
0

0 

0 
.
x  Ax bu
1
x  T x1
1
x  T 1x 1
1
.

1
T x1 AT1x1 bu T1
1
1
.
x1 (T1AT1)x1 (T1b)u
1
b1
A1
.
x1 A1x1 b1u
det sI  A  sn  a sn1 ...  a s  a


n1
1
0
y  cT x
y  cT T1x1
1
y  c1T x1
Vektor kx1 odpovedajúci vektoru x1 určíme predchádzajúcim
postupom. Vektoru pôvodných stavových veličín x pre systém
s A,b,c, však odpovedá spätne transformovaný vektor
T
u  k w  k x1
w1
x1
x1 T1x
uk
T
w  k T1x  k w  ( TTk )T x 
w1
w1
1 x1
x1
T
k x  T k x1
1
uk
T
w  kx x
w1
Koeficient kw sa transformáciou nemení.

similar documents