ANALYSIS OF SOCIAL ISSUES - CBCP-BEC

Report
ANALYSIS OF SOCIAL
ISSUES
MODULE 8
SAAN GALING ANG
KARUNUNGAN NG SIMBAHAN?




BIBLIYA
TRADISYON
PAGNINILAY PILOSOPIKO AT
TEOLOHIKAL
KARANASAN NG BAYAN NG DIYOS
TUNGO SA KATARUNGAN AT
KAPAYAPAAN
TURO NG PCP II
1.
2.
3.
4.
5.
Magkaugnay ang relihiyoso at
pangkalahatang aspeto ng buhay
Dignidad ng tao
Pagkiling sa mga mahihirap
Magkaugnay ang pag-ibig at katarungang
panlipunan
Common good
6. PAGLAHOK SA POLITIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DEMOKRATIKO
PARA SA IKABUBUTI NG LAHAT
TUGON SA PANANAMPALATAYA
TURO NI HESUS LK. 9: 47-48
ACTION ON BEHALF OF JUSTICE AND
PARTICIPATION IN THE
TRANSFORMATION OF PEOPLE is a
constitutive dimension of the preachingof
the Gospel (JW)
Isang maka-propetang gawain
7. KATARUNGANG
EKONOMIKO
1.
2.
pang mapaglingkuran ang lahat at para sa
ikabubuti ng lahat
STEWARDSHIP
1.
2.
3.
4.
Purpose of earthly goods at private property
Kalooban ng Diyos sa mga materyal na bagay
Pribadong pag-aangkin sa konteksto ng batayang
panlipunan na may konsyensyang panlipunan
Linangin at pabungahin ang lahat ng materyal na
bagay
IBA PANG TURO NG PCP II
9.
10.
11.
Global solidarity – pagtutulungan ng lahat
Promotion of peace and fruit of justice
(active non-violence)
Human Labor
1.
2.
3.
4.
Konteksto sa kalikhaan ng Diyos
Kanyang wangis
Upang mahubog ang buong kalupaan
At busugin ang mga anak ng Diyos
12. TUNGO SA
INTEGREDAD NG
KALIKASAN


ANG DEVELOPMENT NA
PINABABAYAAN ANG KALIKASAN AY
IMORAL
KAILANGAN NG PAGKAKAISA NG
LAHAT NG AHENSYA
Mga tanong


Ano ba ang top 3 na pangunahing isyung nais
naming malutas sa aming komunidad?
Anong magagawa namin sa 2 taon upang ito’y
malutas?

similar documents