Prezentace JUDr. Šárky Špeciánové

Report
LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY
– SOUČASNÝ STAV OCHRANY DĚTÍ
JUDr. Šárka Špeciánová
Dětské krizové centrum
PŘEHLED PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY



zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním,
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ


předním hlediskem SPO je zájem a blaho dítěte
SPO se zaměřuje na děti, na kterých byl spáchán
trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu,
jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj, nebo je
podezření ze spáchání takového činu
PRÁVO DÍTĚTE POŽÁDAT O POMOC




dítě má právo požádat orgány o pomoc při
ochraně svého života a dalších svých práv
tyto orgány jsou povinny poskytnout dítěti
odpovídající pomoc
dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu
dítěte
zaměření informačních kampaní
PRÁVO VYJADŘOVAT NÁZORY


dítě, které je schopno formulovat své vlastní
názory, má právo pro účely sociálně-právní
ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při
projednávání všech záležitostí, které se ho
dotýkají
a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob
odpovědných za výchovu dítěte.
VYJÁDŘENÍ DÍTĚTE
PŘÁNÍ A POCITY DÍTĚTE



vyjádření dítěte se při projednávání všech
záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje
náležitá pozornost odpovídající jeho věku
a rozumové vyspělosti
při své činnosti bere orgán SPO v úvahu přání
a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku
a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo
narušení jeho citového a psychického vývoje
další podklady pro zpracování spisové
dokumentace – nevydávají se; pouze soudu,
st. zastupitelství pro potřeby trestního stíhání
PRÁVO NA INFORMACE OD ORGÁNU SPO




dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk
a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam
rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo
správního řízení, kterého je účastníkem,
jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě,
obdrží od orgánu SPO informace o všech
závažných věcech jeho osoby se týkajících.
informování dítěte o průběhu výslechu sociálním
pracovníkem
OZNAMOVACÍ POVINNOST
PODLE ZÁKONA O SPO



státní orgány, pověřené osoby, školy, školská
zařízení a zdravotnická zařízení, jsou povinny
oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu,
že jde o děti, na které se SPO zaměřuje
oznámení bez zbytečného odkladu po tom, kdy se
o takové skutečnosti dozví
při plnění této povinnosti se nelze dovolávat
povinné mlčenlivosti – zejména zdravotníků
POVINNOST SDĚLIT ÚDAJE PRO
POSKYTNUTÍ SPO


na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou
subjekty povinny sdělit bezplatně údaje potřebné
pro poskytnutí SPO
povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze
dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje
o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze
zanedbávání péče o něj.
nesplnění povinnosti je sankcionováno
 poskytnutí odlišných informací telefonicky
a v písemné formě

TRESTNÍ ZÁKONÍK - SKUTKOVÉ PODSTATY VÝŇATKY - ZNÁSILNĚNÍ
§ 185 – znásilnění
 Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo
pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu
styku, nebo zneužije jeho bezbrannosti, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět
let.

odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin
 souloží nebo jiným pohlavním stykem
provedeným způsobem srovnatelným se souloží,
 na dítěti

SEXUÁLNÍ NÁTLAK
§ 186 - Sexuální nátlak
 Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo
pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu
sebeukájení, k obnažování nebo jinému
srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému
chování přiměje jiného zneužívaje jeho
bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
 stejně bude potrestán pachatel, který přiměje
jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu
sebeukájení, k obnažování nebo jinému
srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti,
nebo svého postavení a z něho vyplývající
důvěryhodnosti nebo vlivu.

POHLAVNÍ ZNEUŽITÍ
§ 187 - Pohlavní zneužití
 Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti
let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně
zneužije, bude potrestán odnětím svobody na
jeden rok až osm let.
 odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let
svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti
nebo svého postavení a z něho vyplývající
důvěryhodnosti nebo vlivu.

OCHRANA DĚTÍ PŘED OHROŽENÍM
MRAVNÍHO VÝVOJE
§ 190 - Prostituce ohrožující
mravní vývoj dětí
 Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy,
školského nebo jiného obdobného zařízení nebo
místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt
nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.
 Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem
zajišťuje provozování prostituce v blízkosti výše
uvedených lokalit, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

ŠÍŘENÍ PORNOGRAFIE






§ 191 - Šíření pornografie
Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí
veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu,
prodá nebo jinak jinému opatří pornografické dílo,
v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo
které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk
se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
Kdo pornografické dílo
nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo
jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S DĚTSKOU
PORNOGRAFIÍ




§ 192 - Výroba a jiné nakládání s dětskou
pornografií
Kdo přechovává pornografické dílo, které zobrazuje
nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím
svobody až na dva roky.
Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí
veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu,
prodá nebo jinak jinému opatří pornografické dílo,
které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, anebo kdo
kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
jiné majetkové hodnoty.
ZNEUŽITÍ DÍTĚTE K VÝROBĚ PORNOGRAFIE
§ 193 - Zneužití dítěte k výrobě pornografie
 Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo
zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo
kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém
díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden
rok až pět let.

SVÁDĚNÍ K POHLAVNÍMU STYKU
§ 202 - Svádění k pohlavnímu styku
 Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo
jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní
sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné
srovnatelné chování za účelem pohlavního
uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
peněžitým trestem.
 odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude
pachatel potrestán,
 spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti
mladším patnácti let

NEPŘEKAŽENÍ TRESTNÉHO ČINU




§ 367 - Nepřekažení trestného činu
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje
nebo páchá trestný čin:
znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187),
zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193) a spáchání nebo
dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na
některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem
mírnějším.


Kdo spáchá čin není trestný, nemohl-li trestný čin překazit
bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou
uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné
újmy nebo trestního stíhání.
Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.
NEOZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU
§ 368 - Neoznámení trestného činu
 Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný
spáchal trestný čin, zneužití dítěte k výrobě
pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198)



a trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta
oznamovací povinnost nemá advokát, duchovní
v souvislosti s výkonem advokacie a při
zachování zpovědního tajemství
DÍTĚ MLADŠÍ 15 LET VYSLÝCHANÉ
JAKO SVĚDEK – ÚPRAVA TRESTNÍHO ŘÁDU
Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než
patnáct let o okolnostech, jejichž oživování
v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě
ovlivňovat její duševní a mravní vývoj
 výslech provádět zvlášť šetrně
 po obsahové stránce aby nebylo zpravidla třeba
opakovat dále v řízení
 k výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba,
aby přispěla k správnému vedení výslechu
 lze přibrat rodiče

DÍTĚ MLADŠÍ 15 LET VYSLÝCHANÉ
JAKO SVĚDEK – ÚPRAVA TRESTNÍHO ŘÁDU
přibrané osoby mohou navrhnout:
 odložení úkonu na pozdější dobu,
 přerušení výslechu, pokud by provedení úkonu
nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na
psychický stav vyslýchané osoby.



nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný
v trestním řízení takovému návrhu vyhoví
v dalším řízení má být nezl. dítě vyslechnuto
znovu jen v nutných případech.
ZÁVĚR – POZITIVA SOUČASNÉ SITUACE
 dostatečný
 nové
právní rámec
skutkové podstaty
(sexuální nátlak, prostituce
ohrožující mravní vývoj dětí)
 zpřesnění
definic uvedených v právních
předpisech, které dříve uváděla
judikatura
ZÁVĚR – NEGATIVA SOUČASNÉ SITUACE


počet případů ohrožených dětí v kompetenci jednoho
sociálního pracovíka orgánu SPO
není zákonná povinnost rodiče registrovat dítě po
narození do péče praktického lékaře pro děti a dorost

délka promlčecí doby trestných činů

problematické poučení dětských svědků každého věku

není v praxi dostatečně využíváno právo dítěte
poškozeného trestným činem na náhradu
nemajetkové újmy v penězích z titulu ochrany osobnosti
ZÁVĚR – NEGATIVA SOUČASNÉ SITUACE


vzdělávání odborníků působících
v oblasti ochrany dětí
psychologická podpora při oznámení trestných
činů nezl. dětmi – ze strany sociálních pracovníků,
pracovníků neziskových organizací
Děkuji Vám
za Vaši pozornost

similar documents