12. PDV u Srbiji – vezbe

Report
Porez na dodatu vrednost u Srbiji
- vežbe -
PDV u Srbiji – osnovne karakteristike
•
PDV = opšti porez na potrošnju
– neto svefazni porez na promet
•
Veliki bilansni značaj
– …uz doprinose za socijalno osiguranje, najznačajnijih izvor finansiranja
javnog sektora (prihodi od PDV iznose približno 10% BDP-a)
•
U Srbiji je uveden EU model PDV koji karakteriše:
– potrošni tip – PDV sadržan u nabavnoj ceni investicionih dobara se priznaje
kao odbitak
– kreditni metod - poreska obaveza se utvrđuje indirektno kao razlika PDV
pri isporukama i PDV pri nabavkama
– princip odredišta – PDV se naplaćuje prema mestu potrošnje u slučaju
međunarodne trgovine
– poreska osnovica je široko definisana - obuhvata veliki deo prometa
Kako funkcioniše PDV?
•
PDV obaveza/kredit se utvrđuje kao razlika izlaznog i ulaznog PDV
‒
‒
‒
Ulazni PDV – PDV sadržan u nabavnoj ceni inputa (iskazan na računima
dobavljača)
Izlazni PDV – PDV sadržan u prodajnoj ceni robe (iskazan na računu koji
poreski obveznik izdaje kupcu)
Ako je Izlazni PDV veći od ulaznog, poreski obveznik ima PDV
obavezu…a u suprotnom ima PDV kredit (pravo na povraćaj poreza od
države)
Faze
Nabavna
cena
(bez PDV)
Ulazni
PDV
Prodajna cena
(bez PDV)
Izlazni PDV
Neto PDV
obaveza
I (uvoz)
100
20
150
30
10
II (trgovina na veliko)
150
30
190
38
8
III (trgovina na malo)
190
38
250
50
12
Ukupno
250
50
Principi funkcionisanja PDV-a
•
Princip samooporezivanja
– Poreski obveznik sam obračunava PDV obavezu i vrši plaćanje, a Poreska
uprava ima pravo da izvrši proveru tačnosti obračuna
•
Princip dokumentovanosti transakcija
– Da bi odbio PDV ulazni PDV sadržan u nabavnoj ceni inputa, obveznik mora da
poseduje račun. Takođe, kada prodaje robu i usluge mora da izda račun na
kojem je iskazan PDV. PDV račun je osnova za obračun poreza
•
Princip međusobne kontrole poreskih obveznika
– Da bi ulazni PDV odbio od poreske osnovice obveznik mora da poseduje račun
dobavljača na kojem je iskazan PDV, što znači da vrši i kontrolu, da li je
dobavljač na svom izlaznom računu iskazao PDV
Elementi PDV u Srbiji
•
Predmet oporezivanja
– isporuke dobara, pružanje usluga i uvoz dobara
•
Poreski obveznik
– sva pravna lica i preduzetnici koji uvoze robu, isporučuju robu i usluge, osim
onih koji su zakonski oslobođeni
– poreski platac = poreski obveznik
…a ko snosi poreski teret?
•
Poreska osnovica
– Formalno: prodajna cena bez PDV
– Suštinski: dodata vrednost (vrednost dodata robi od strane poreskog
obveznika)
•
Poreske stope
– standardna – 20%
– snižena – 10% (hleb, žitarice, lekovi, gas...)
Stope PDV: Srbija i EU
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Opšta stopa PDV
Posebna stopa PDV
Poreska oslobođenja
•
Dve vrste poreskih oslobođenja:
– Oslobođenje sa pravom na odbitak PDV plaćenog u prethodnim fazama
prometa
• Izlazni promet se oporezuje po stopi od 0%, a obveznik ima pravo da odbije
ulazni PDV
– Primer: izvoz robe
– Oslobođenje bez prava na odbitak PDV plaćenog u prethodnim
fazama prometa
•
Izlazni promet se ne oporezuje, ali obveznik nema pravo da odbije
ulazni PDV
–
Primer: bankarske usluge, osiguranje, obrazovne usluge...
Ilustracija obračuna PDV u Srbiji
Obračun PDV preduzeća FSP a.d. za novembar
2014. godine
1. Prodaja sijalica na domaćem tržištu (20%)
Iznos naknade
bez PDV
PDV
10.000
2.000
5.000
0
15.000
2.000
4. Nabavka stakla (20%)
4.000
800
5. Nabavka prirodnog gasa (10%)
3.000
300
6. Ukupno – ulazni promet i ulazni PDV (4)+(5)
7.000
1.100
7. PDV obaveza (ili poreski kredit) (3)-(6)
8.000
900
2. Izvoz sijalica (0%)
3. Ukupno – izlazni promet i izlazni PDV (1)+(2)
Posebni režimi
•
Četiri posebna režima oporezivanja PDV-om:
1. Mali poreski obveznici
•
2.
Poljoprivrednici
•
3.
4.
•
Obveznici sa godišnjim prihodom iznad 8 miliona dinara moraju da
uđu u PDV sistem, a oni sa manjim nisu u sistemu PDV
Ako poljoprivrednici isporuče proizvode obveznicima PDV, oni imaju
pravo na nadoknadu u iznosu od 8% primljenih dobara i usluga
Turističke agencije
Promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih
dela
Mali poreski obveznici imaju mogućnost plaćanja PDV po
naplaćenoj realizaciji
Obračunski period, rokovi plaćanja i
povraćaja poreza
•
Obračunski period iznosi:
– mesec dana - za poreske obveznike sa godišnjim prihodom preko 20 miliona dinara
– tri meseca - za poreske obveznike sa godišnjim prihodom manjim od 20 miliona dinara
•
Rok za podnošenje poreske prijave
– 15 dana po isteku obračunskog perioda – tada se plaća i porez
•
•
Poreska prijava za novembar podnosi se do 15. decembra
Povraćaj poreza se realizuje
– u opštem slučaju - 45 dana od isteka roka za podnošenje poreske prijave
•
Povraćaj PDV za novembar se vrši do 29. januara naredne godine
– u slučaju pretežnih izvoznika - 15 dana od isteka roka za podnošenje poreske prijave
•
Povraćaj PDV za novembar se vrši do 30. decembra godine
Zadatak 1.
•
Farmaceutsko preduzeće Hem je u novembru 2014. godine imalo sledeće
transakcije: prodaja lekova na domaćem tržištu (2.000.000 dinara bez PDV),
prodaja kozmetičkih preparata na domaćem tržištu (1.000.000 dinara bez PDV) i
prodaja lekova na tržištu Nemačke (5.000.000 dinara bez PDV). U ovom
mesecu, preduzeće Hem je nabavilo repromaterijal oporeziv po stopi od 20%
(cena repromaterijala bez PDV iznosi 4.000.000 dinara), platilo je račun za gas
(500.000 dinara bez PDV), a nabavilo je i novu opremu za pakovanje lekova
(nabavna cena bez PDV iznosi 10.000.000 dinara). Preduzeće je takođe kupilo
polisu osiguranja imovine, a premija za osiguranje iznosi 200.000 dinara.
–
–
Koliko iznosi PDV obaveza/PDV poreski kredit preduzeća Hem u novembru 2014.
godine?
Koji su rokovi za podnošenje poreske prijave, plaćanje poreza/povraćaj poreza?
Domaći zadatak za danas
•
Dobit pre oporezivanja iskazana u bilansu uspeha preduzeća iznosi 1.000.000
dinara. Koliko iznosi obaveza za porez na dobit ovog preduzeća, ako se od
njegovih ukupnih rashoda 100.000 dinara odnosi na novčane kazne i penale,
200.000 dinara na rashode koji nisu nastali u svrhu obavljanja delatnosti, 1.500.000
dinara na ispravku potraživanja starijih od 30 dana, a mlađih od 60 dana, a 400.000
dinara na rashode za zarade zaposlenih, dok za 50.000 dinara rashoda preduzeće
ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju? Ovo preduzeće spada u grupu malih
preduzeća.
–
Koliko iznosi finalna obaveza ovog preduzeća po osnovu poreza na dobit preduzeća?

similar documents