Dlu*ní úpis - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Report
VY_32_INOVACE_08_PEK_456_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_08_PEK_456_Mus
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Bohuslav Musil
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Kuchař - číšník
Ročník
1. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Právní a personální písemnosti
Název vzdělávacího materiálu
Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce (1)
Anotace
Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a
personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a
úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vysvětluje
jednotlivé náležitosti dohod a jejich význam. K procvičení slouží
navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a
elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník.
Zhotoveno, (datum/období)
17. 11. 2013
Ověřeno
24. 2. 2014
Písemná a elektronická komunikace
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Personální písemnosti
1
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 75 Dohoda o provedení práce
§ 76 Dohoda o pracovní činnosti
2
Dohoda o provedení práce
 Rozsah práce, na který se dohoda o provedení
práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v
kalendářním roce.
Dohoda by měla především obsahovat:
 Uvedení, že se jedná o dohodu o provedení práce
 Sjednaný pracovní úkol
 Rozsah práce
 Místo výkonu práce
 Dobu, na kterou se dohoda uzavírá
 Výši odměny a podmínky jejího poskytování
 Dohoda o pracovní činnosti
 Na základě dohody o pracovní činnosti není
možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní
doby.
 Je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke
sjednanému dni; jednostranně může být
zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení
důvodu s 15denní výpovědní dobou, která
začíná dnem, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné.
Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá
zaměstnanci.
Hlavní výhoda využití dohody o provedení práce (z pohledu
zaměstnavatele) spočívá v tom, že nezakládá účast na
zdravotním a sociálním pojištění. Tato výhoda platí, jen pokud
odměna v jednom kalendářním měsíci nepřesáhne 10 000 Kč.
V případě, že odměna překročí tuto částku, je z ní pojištění
odváděno.
Dohody konané mimo pracovní poměr, zaměstnanec nepodepsal prohlášení
k dani z příjmů fyzických osob
Částka odměny
Dohoda o provedení
práce
Dohoda o pracovní
činnosti
Do 2.499 Kč (malý
rozsah)
srážková daň 15 %
z celé částky (bez
pojištění)
srážková daň 15 %
z celé částky (bez
pojištění)
Do 5.000 Kč měsíčně
srážková daň 15 %
z celé částky (bez
pojištění)
srážková daň 15 %,
sociální a zdravotní
pojištění
Nad 5.000 Kč do 10.000
Kč měsíčně
zálohová daň 15 %
z celé částky (bez
pojištění)
zálohová daň 15 %,
sociální a zdravotní
pojištění,
Nad 10.000 Kč měsíčně
zálohová daň 15 %,
sociální a zdravotní
pojištění
zálohová daň 15 %,
sociální a zdravotní
pojištění
VZOR
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Brixen hotel a. s.
se sídlem Havířská 449, Havlíčkův Brod
IČ: 259 39 963
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložka 2091
zastoupená členem představenstva Jiřím Konvalinou
(dále jen „zaměstnavatel" na straně jedné)
a
Václav Novák
bytem Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
rodné číslo: 511121/0101
(dále jen "zaměstnanec" na straně druhé)
uzavírají tuto
dohodu o provedení práce:
1. Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele bude vykonávat úklid v jeho provozovně.
2. Dohodnutá práce bude vykonávána od 1.7.2014 do 1.09.2014 v Havlíčkově Brodě.
3. Za řádně provedenou práci podle této dohody poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu
ve výši 80 Kč za každou odpracovanou hodinu. Nebude-li provedená práce odpovídat zadání,
může zaměstnavatel odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit.
4. Odměna bude zaměstnanci vyplacena vždy 5. kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci,
v němž byla práce vykonávána.
5. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s předpisy upravující bezpečnost práce
a požární ochranu, a že byl v této oblasti řádně proškolen.
6. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon
práce.
7. Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jedno převzal zaměstnanec a jedno
zaměstnavatel.
V Praze dne 1. 7. 2014
Václav Novák
.................................
podpis zaměstnance
Jiří Konvalina
.........................................
podpis zaměstnavatele
VZOR
DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI
Brixen hotel a. s.
se sídlem Havířská 449, Havlíčkův Brod
IČ: 259 39 963
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložka 2091
zastoupená členem představenstva Jiřím Konvalinou
(dále jen „zaměstnavatel" na straně jedné)
a
Václav Novák
bytem Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
rodné číslo: 511121/0101
(dále jen "zaměstnanec" na straně druhé)
uzavírají tuto
dohodu o pracovní činnosti:
1. Zaměstnanec se pro zaměstnavatele zavazuje vykonávat pracovní činnost spočívající
v uklízení kanceláří.
2. Místem výkonu práce je sídlo firmy zaměstnavatele.
3. Práce započne dnem 1. července 2014 a bude vykonávána pravidelně
ve stanovených dnech od pondělí do pátku v rozmezí od 16 hodin do 19 hodin.
4. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.
5. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za
každou jednu hodinu odvedené práce.
6. Sjednaná odměna bude splatná převodem na účet číslo 2019834/0600 vedený u GE Money
Bank, a. s., a to do 13. dne následujícího kalendářního měsíce.
7. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě
smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.
8. Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo
v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších
předpisů.
9. Další ujednání dohody: žádné.
V Havlíčkově Brodě dne 1. července 2014
Václav Novák
......................................................
podpis pracovníka
Jiří Konvalina
.....................................…..................
razítko organizace
a podpis zodpovědného pracovníka
Použitá literatura:
LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana: Dopisy bez předtištěných odvolacích
údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání,
oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN 80-851-1893-9.
ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při
organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - KORESPONDENT. 8. přeprac.
vyd. Plzeň: Štiková, 2007. 130 s.
Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.
Praha: Český normalizační institut, 2007. 45 s.
[ 1, 2] Vlastní foto autora
Zdroje:
http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/dohoda-o-provedeni-prace-vzor
http://www.zpracedoprace.cz/clanky/dohoda-o-pracovni-cinnosti
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents