pr w11 - e

Report
RACHUNKOWOŚĆ
Dr Krzysztof Jonas
BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH.
PODSTAWY PRAWNE.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
 Dyrektywy Unii Europejskiej:
 - Dyrektywa 4 z 1978 r. o rocznych sprawozdaniach i
zasadach rachunkowości pojedynczej jednostki
gospodarczej
 - Dyrektywa 7 o 1983 r. o skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych
 - Dyrektywa 8 z 1984 r. dotycząca rewizji sprawozdań
finansowych

PODSTAWY PRAWNE
Ustawa z 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań
finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich
samorządzie
 Ustawa z 1994 r. o rachunkowości
 Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta

DEFINICJA BADANIA.
Wg IFAC
 „Celem badania jest stworzenie biegłemu rewidentowi
możliwości wyrażenia opinii na temat tego czy
sprawozdanie finansowe pod wszystkimi istotnymi
względami zostało sporządzone w zgodzie z określonym
systemem sprawozdawczości finansowej.

DEFINICJA BADANIA.
Wg art. 65 ustawy o rachunkowości
 „Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie
przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem
o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i
finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.”

CELE BADANIA.
1. Ujawnianie oszustw i wykrywanie powstałych błędów
(do ok. 1880r.)
 2. Weryfikacja dokładności zwłaszcza merytorycznej
poprawności zapisów księgowych (koniec wieku XIX)
 3. Potwierdzenie przez niezależną i fachową osobę
wiarygodności sprawozdania finansowego (lata 20 te XX
wieku)
 4. Orzeczenie o poprawności i efektach zarządzania
jednostką (współcześnie)

KTO PODLEGA BADANIU?
Roczne sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz
kontynuujących działalność:
 Tych samych podmiotów które mają obowiązek sporządzać
poszerzoną sprawozdawczość finansową.

PO CO SIĘ BADA?
Badanie ma dostarczyć dowody, że sprawozdanie
finansowe jest:
 A) rzetelne
 B) prawidłowe (UoR i przepisy szczegółowe)
 C) zgodne z innymi przepisami, które mają wpływ na
sprawozdawczość
 D) sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych
 Jak również, że

PO CO SIĘ BADA?
E) zawiera wszystkie istotne informacje do oceny sytuacji
finansowej
 F) możliwość kontynuacji działalności przez jednostkę w
niezmienionym istotnie zakresie nie jest poważnie
zagrożona w ciągu przynajmniej 12 najbliższych miesięcy
od dnia bilansowego
 G) informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności
jednostki są zgodne z innymi danymi ze sprawozdań
finansowych

SPOSÓB BADANIA.
Badanie ma za zadanie bezpośrednie lub pośrednie
potwierdzenie wiarygodności danych (liczbowych i
słownych) zawartych w sprawozdaniach finansowych.
 Bezpośrednie badanie wiarygodności polega na badaniu
określonych pozycji sprawozdań celem ustalenia czy
spełniają określone warunki.

SPOSÓB BADANIA.
Pośrednie potwierdzenie wiarygodności polega na
zbadaniu działającego w jednostce systemu księgowości i
kontroli wewnętrznej dla stwierdzenia:
 - poprawności koncepcji systemu księgowości i kontroli
wewnętrznej w tym ich zgodność z przepisami
 - poprawności ich działania przez cały okres objęty
badaniem

REZULTAT BADANIA.
Na podstawie zebranych dowodów badania biegły rewident
sporządza na piśmie, w języku polskim opinię i
uzupełniający ją raport.
 Opinia stwierdza czy zbadane sprawozdanie finansowe
przekazuje bezstronnie, kompletnie, rzetelnie i jasno obraz
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,
a także czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi
rachunkowe są prawidłowe.

RODZAJE OPINII.
1) Opinia bez zastrzeżeń.
 Jest wydawana gdy biegły rewident uzna, iż
sprawozdanie finansowe spełnia warunki UoR a
potencjalne naruszenia bądź uchybienia mające
wpływ na sprawozdanie są nieistotne.
 Jako jedyna może być bez uzasadnienia.
 Jej odmianą jest opinia z objaśnieniami.

RODZAJE OPINII.
2) Opinia z zastrzeżeniem (zastrzeżeniami)
 Jest
wydawana gdy nastąpiło ograniczenie zakresu
badania np.
 - brak udziału biegłego przy sporządzaniu remanentu
 - wykrycie błędów, których podmiot nie chce skorygować
 - zniszczenie dokumentów wskutek zdarzenia losowego

RODZAJE OPINII.
- ograniczenia badania dotyczą tylko niektórych pozycji i
generalnie nie wpływają na wiarygodność obrazu
 - sprawozdanie zawiera dane niezgodne ze stanem
faktycznym lub zasadami rachunkowości ale nie powoduje
to zniekształcenia wizerunku jednostki
 - wystąpiło zagrożenie kontynuacji działania a jednostka
nie ujawniła tego w informacji dodatkowej

RODZAJE OPINII.
3) Opinia negatywna
 Jest wyrażana, gdy biegły rewident stwierdza
odstępstwa od istniejących zasad i przepisów
prawa, które są istotne i prowadzą do
zniekształcenia obrazu jednostki, przez co
użytkownik może być wprowadzony w błąd.

RODZAJE OPINII.
4) Odmowa wydania opinii.
 Występuje w sytuacji znacznego ograniczenia zakresu
badania lub z innych przyczyn, jeśli uniemożliwia to ocenę
stanu faktycznego.


Opinia 2 i 3 a także odmowa wyrażenia opinii muszą być
uzasadnione i zawierać jednoznaczne wskazania przyczyny
takiego stanowiska.
RAPORT.
Raport stanowi uzupełnienie opinii i powinien wynikać z
zebranej i opracowanej w trakcie badania dokumentacji
rewizyjnej.
 Powinien umożliwiać biegłemu rewidentowi niebiorącemu
udziału w badaniu prześledzenie jego przebiegu i
znalezienie uzasadnienia dla opinii wyrażonej o badanym
sprawozdaniu.

RAPORT.
Powinien zawierać w szczególności:
 1) ogólną charakterystykę jednostki
 2) stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych
informacji, wyjaśnień i oświadczeń
 3) ocenę prawidłowości stosowanego systemu
rachunkowości
 4) charakterystykę pozycji, które zdaniem biegłego
wymagają omówienia

RAPORT.


5) przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej oraz
wyniku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk mogących wpływać negatywnie na jednostkę
Zwykle punkt 5 ma postać analizy wskaźnikowej za
ostatnie 3 lata (jeśli to możliwe).
OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
Jednostki mające obowiązek poddawać się badaniu
sprawozdań przez biegłych rewidentów mają również
obowiązek przedstawiać je do publicznej wiadomości.
 Jak to się odbywa?
 Kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia
bilansowego. (grupy kapitałowe 5 miesięcy)

OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
Sprawozdanie jest podpisywane przez osobę, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz osobę
(osoby) zarządzające.
 Następnie sprawozdanie jest badane.
 Roczne sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez
organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia
bilansowego (skonsolidowane 8 miesięcy).

OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze
sądowym:
 - roczne sprawozdanie finansowe
 - opinię biegłego rewidenta
 - uchwałę lub postanowienie o podziale zysku lub pokryciu
straty
 - sprawozdanie z działalności jednostki
 W terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego
sprawozdania (lub w tym terminie jeśli nie zostało
zatwierdzone choć powinno być)

OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W tym samym terminie sprawozdania są przekazywane do
publicznej wiadomości.
Ogłoszenie może nastąpić poprzez:
 - ogłoszenie w Monitorze Polskim B lub Monitorze
Spółdzielczym (obowiązek zniesiony)
 - zamieszczenie ogłoszenia w co najmniej jednej gazecie
ogólnopolskiej

OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
- ogłoszenie w postaci prospektu emisyjnego drukowanego i
dostępnego bezpłatnie w siedzibie spółki prowadzącej
rynek regulowany papierów wartościowych, w siedzibie
emitenta oraz w siedzibie firmy inwestycyjnej
 - ogłoszenie w postaci elektronicznej na stronie emitenta
papierów wartościowych, spółki prowadzącej rynek
regulowany papierów wartościowych oraz jednostek
biorących udział w sprzedaży lub subskrypcji tych
papierów.

OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe
podlegają trwałemu przechowywaniu.
 Pozostałe zbiory danych przechowuje się przez
okres 5 lat lub inny wymagany odrębnymi
przepisami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA.
Jeżeli w jednostce osoba uprawniona:
 - nie prowadzi ksiąg rachunkowych lub
 - prowadzi je wbrew przepisom ustawy
 - nie sporządza sprawozdania finansowego lub
 - robi to niezgodnie z przepisami
 Podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2
lub obu karom łącznie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA.
Również każdy kto:
 - nie poddaje rocznego sprawozdania badaniu
 - nie udziela informacji biegłemu rewidentowi lub czyni to
niezgodnie ze stanem faktycznym
 - nie dopuszcza biegłego do pełnienia obowiązków
 - nie składa rocznego sprawozdania do ogłoszenia
 - nie składa sprawozdania we właściwym rejestrze
 - nie udostępnia sprawozdania finansowego
 Podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności


similar documents